Na vsebino
EN

018-174/2017 Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Številka: 018-174/2017-24
Datum sprejema: 16. 11. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Tadeje Pušnar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje naročila male vrednosti »Nakup laboratorijskih zamrzovalnikov in medicinskega hladilnika« (v sklopu številka 4: »Nakup hladilnika za eritrocitne komponente«) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MIKRO+POLO, d. o. o., Zagrebška cesta 22, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o. p., d. o. o., Tivolska cesta 50, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16. 11. 2017

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 3. 8. 2017, se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

3. Preostanek založenega predujma v znesku 16,99 EUR se vlagatelju vrne na transakcijski račun številka SI56 2900 0005 0676 149, odprt pri UNICREDIT BANKI SLOVENIJA, d. d..

Obrazložitev:

Naročnik je dne 20. 6. 2017 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nakup laboratorijskih zamrzovalnikov in medicinskega hladilnika (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti), obvestilo o naročilu za oddajo tega naročila po postopku naročila male vrednosti pa je bilo dne 22. 6. 2017 (s številko objave JN006189/2017-W01) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 25. 7. 2017 sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka NMV 17/2017-11 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se naročilo male vrednosti v sklopu številka 4: »Nakup hladilnika za eritrocitne komponente« (v nadaljevanju: sklop številka 4) odda ponudniku »Betaplan d.o.o., Bukovžlak 109, 3000 Celje«, čigar ponudbo je naročnik v sklopu številka 4 izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila male vrednosti je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN006189/2017-ODL01) objavljena dne 27. 7. 2017, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Vlagatelj je dne 3. 8. 2017 na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo, z dne 3. 8. 2017, skupaj s prilogama (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem zatrjuje, da »je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil hladilnik«, […] »ki je visok 210 cm in tako za 10 cm višji od zahtevane največje določene višine hladilnika s strani naročnika, ki je 200 cm«. Vlagatelj v zvezi s tem zatrjuje tudi, da iz razloga, ker je izbrani ponudnik v ponudbi predložil certifikat za »hladilnik s takšnimi specifikacijami kot so opredeljene v priloženem prospektu, ne pa tudi za hladilnik v višini 200 cm«, […] »certifikat, ki ga je predložil izbrani ponudnik, za ponujeni hladilnik ni veljaven in torej certifikat CE v ponudbi za ponujeni hladilnik tudi ni predložen«. Kot slednje vlagatelj zatrjuje, da »iz predračuna izbranega ponudnika ni razvidno, da bi bila« ponujena »uvodnica« za »vgradnjo tipal za računalniški sistem nadzora temperature in alarmiranja«. V posledici vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 4 »in vsa morebitna nadaljnja naročnikova dejanja v postopku oddaje javnega naročila v zvezi s SKLOPOM 4« razveljavi, zahteva pa tudi, da se mu povrnejo stroški postopka.

Izbrani ponudnik je kopijo vlagateljevega zahtevka za revizijo (primerjaj prvi odstavek 27. člena ZPVPJN) prejel dne 8. 8. 2017, dne 11. 8. 2017 pa je naročnik prejel »Izjasnitev izbranega ponudnika Betaplan d.o.o. zoper navedbe vlagatelja zahtevka Mikro+Polo d.o.o.«, znak VP/15, z dne 10. 8. 2017 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V njej izbrani ponudnik zatrjuje, da je »model hladilnika« […] »mogoče dobaviti v različnih konfiguracijah, kar pa ne vpliva na spremembo CE certifikata«, opozarja na razliko »med besedama "omogoča" in "imeti mora"«, ter zaključuje, da je možnost glede vgradnje tipal za računalniški sistem nadzora temperature in alarmiranja kljub temu »vključi[l] v ponudbeno ceno«.

Naročnik je dne 23. 8. 2017 sprejel sklep, številka NMV 17/2017-15, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil, obenem pa je odločil tudi, da se vlagatelju »ne prizna priglašenih stroškov« (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da »je jasno, da je izbrani ponudnik ponudil model hladilnika, ki ga je mogoče ponuditi v različnih opcijah«, […] »kar pa ne vpliva na CE certifikat, ki ne glede na različne dodatke/opcije ostaja isti«. Glede zadnje zatrjevane kršitve naročnik zatrjuje, da je »iz priložene izjave proizvajalca« in »v ponudbi predloženih lastnih specifikacij ponudnika« […] »razbral, da je zahtevana možnost na voljo in tudi vključena v ponudbo«.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 25. 8. 2017, naročnik pa je z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 30. 8. 2017, odstopil dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega naročila male vrednosti v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 30. 8. 2017 prejela »PISN[O] OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA«, z dne 29. 8. 2017 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), v kateri se vlagatelj opredeljuje do naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo »in v celoti vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo ter zavrača kot neutemeljene ugotovitve naročnika«. Vlagatelj zahteva tudi, da se mu povrnejo (dodatni) stroški postopka.

Državna revizijska komisija je s prošnjo za podajo pojasnila, številka 018-174/2017-4, IMQ S.p.A., Milano, Italija, zaprosila za pojasnila, katera je po pošti prejela dne 2. 10. 2017 (v nadaljevanju: pojasnila IMQ S.p.A.) in jih na podlagi tretjega odstavka 32. člena ZPVPJN v fotokopiji (v prevodu v slovenski jezik) z dopisi posredovala naročniku, vlagatelju (skupaj z izjasnitvijo o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo) in izbranemu ponudniku. S tem je Državna revizijska komisija naslovnikom omogočila, da se izrečejo o pojasnilih IMQ S.p.A.. Izjasnitev izbranega ponudnika o pojasnilih IMQ S.p.A. je Državna revizijska komisija prejela dne 10. 10. 2017, izjasnitev vlagatelja je prejela dne 11. 10. 2017 (v nadaljevanju: vloga z dne 9. 10. 2017), izjasnitve naročnika pa ni prejela.

Ker vlagatelj v vlogi z dne 9. 10. 2017 (na strani 6) zatrjuje nepravilnost prevoda pojasnil IMQ S.p.A. v slovenski jezik, je Državna revizijska komisija vlagatelju s sklepom, številka 018-174/2017-13, naložila, da založi predujem za uradni prevod omenjenih pojasnil, pisno potrdilo o vplačilu predujma pa je prejela v vlagateljevi vlogi, z dne 17. 10. 2017 (v nadaljevanju: vloga z dne 17. 10. 2017). Uradni prevod pojasnil IMQ S.p.A. v slovenski jezik je Državna revizijska komisija po pošti prejela dne 25. 10. 2017 in jih na podlagi tretjega odstavka 32. člena ZPVPJN v fotokopiji (v prevodu v slovenski jezik) z dopisi posredovala naročniku, vlagatelju in izbranemu ponudniku. Izjasnitev izbranega ponudnika o uradnem prevodu pojasnil IMQ S.p.A. je Državna revizijska komisija prejela dne 9. 11. 2017, izjasnitev vlagatelja je prejela dne 10. 11. 2017 (v nadaljevanju: vloga z dne 9. 11. 2017), izjasnitve naročnika pa ni prejela.

Po proučitvi vse odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje naročila male vrednosti in predrevizijski postopek postopka oddaje tega naročila male vrednosti, po proučitvi prejetih pojasnil IMQ S.p.A., vseh navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je v prvem odstavku 3. točke Povabila in navodil ponudnikom za pripravo ponudbe za javno naročilo po postopku naročila male vrednosti z oznako NMV 17/2017, z dne 3. 7. 2017 (v nadaljevanju: dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila), naročnik zapisal, da je naročilo razdeljeno na štiri sklope. Vsebinsko enak podatek izhaja tudi iz točke 9.2.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in točk II.1.4, II.1.6 in II.2 obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vlaga le zoper odločitev o oddaji naročila v vsebini, ki se nanaša na sklop številka 4 (ta podatek izhaja z več delov zahtevka za revizijo), naročnik pa je v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti v sklopu številka 4 prejel tri pravočasne ponudbe, med katerimi sta tudi ponudbi vlagatelja in izbranega ponudnika (omenjeni podatek izhaja iz Zapisnika o odpiranju ponudb, številka NMV 17/2017-4, z dne 12. 7. 2017, pa tudi iz podatkov v ostali dokumentaciji, odstopljeni Državni revizijski komisiji). Po tem, ko je naročnik najugodnejšo ponudbo, ki jo je prejel v sklopu številka 4, izločil, ker ta »ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev določenih v razpisni dokumentaciji« (peti odstavek na drugi strani odločitve o oddaji naročila), je naročnik kot najugodnejšo ponudbo v sklopu številka 4 izbral ponudbo izbranega ponudnika, ponudba vlagatelja pa se je uvrstila na drugo mesto. Naročnik pri tem »[p]onudbe tretje uvrščenega ponudnika« […] »ni preverjal v celoti« (zadnji odstavek na drugi strani in prva dva odstavka na tretji strani odločitve o oddaji naročila).

Upoštevaje ti uvodni ugotovitvi je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo »izpodbija naročnikovo odločitev« […] »ZA SKLOP 4«, ker »je z njo ponudbo izbranega ponudnika neupravičeno označil za dopustno in naročilo oddal izbranemu ponudniku« (peti odstavek I. točke na strani 2, primerljivo pa tudi šesti odstavek na isti strani in peti odstavek na strani 3). V zvezi s tem vlagatelj zatrjuje, da »je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil hladilnik«, […] »ki je visok 210 cm in tako za 10 cm višji od zahtevane največje določene višine hladilnika s strani naročnika, ki je 200 cm« (drugi odstavek na strani 5 zahtevka za revizijo).

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju proučila dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, v posledici pa je ugotovila, da je naročnik v njej vse zainteresirane ponudnike povabil, da »predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (drugi odstavek 1. točke). Ponudniki so se lahko prijavili »na katerikoli sklop, za enega ali več«, za sklope pa se je zahtevalo »izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v 9. točki teh navodil. Ostale zahteve naročnika (v tehničnih specifikacijah)« so morali »ponudniki izpolnjevati kot so zapisane za posamezen sklop« (del drugega odstavka 3. točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila). Kot dokazilo, s katerim ponudniki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za sodelovanje po posameznih sklopih, je naročnik zahteval »[p]odpisane Tehnične specifikacije« (točka 9.2.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

Ponudbeno dokumentacijo, kot je zapisal v točki 11.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, sestavljajo med drugim tudi »[p]odpisane Tehnične specifikacije« in »[i]zpolnjene in podpisane lastne specifikacije skladno z navodili v Tehničnih specifikacijah in ostala tehnična dokumentacija«. Kot izhaja iz točke 11.2.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so ponudniki izpolnili obrazec predračun za tisti sklope, na katere se prijavljajo, v dokumentu »TEHNIČNE SPECIFIKACIJE« pa je naročnik zapisal (med drugim) tudi: »Ponudnik mora predložiti lasten natančen opis ponujenih aparatov v slovenskem jeziku (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga), prav tako mora predložiti tudi originalne prospekte oziroma drugo ustrezno tehnično dokumentacijo za ponujene aparate (lahko v angleškem jeziku) in navesti iz katerega dela ponudbene dokumentacije je izpolnjevanje tehničnih karakteristik razvidno. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določil naročnik« (zadnji odstavek na zadnji strani).

V sklopu številka 4 je naročnik v rubriki »ZUNANJOST« hladilnika za eritrocitne komponente določil (med drugim) tudi »zunanje dimenzije naprave, vključno z vsemi štrlečimi deli in dodatki (kljuka, nogice,…) zaradi prostorskih omejitev: višina največ 200 cm, širina največ 80 cm, globina največ 80 cm« (prva alinea omenjene rubrike). Navedeno v zahtevku za revizijo (v prvih treh odstavkih IV. točke) upravičeno izpostavlja tudi vlagatelj.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da so morali ponudniki v sklopu številka 4 (v pravno relevantnem delu) zaradi prostorskih omejitev naročnika ponuditi hladilnik za eritrocitne komponente zunanje dimenzije »največ 200 cm«, […] »vključno z vsemi štrlečimi deli in dodatki (kljuka, nogice,…)«.

Ob proučitvi ponudbe izbranega ponudnika, številka 2017-00125 (v nadaljevanju: ponudba), je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v njej nahajajo tako žigosane in »[p]odpisane Tehnične specifikacije«, katerih predložitev je naročnik zahteval v točki 9.2.2. (v povezavi s točko 11.1) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kakor tudi
– »LASTNE SPECIFIKACIJE SKLADNO Z NAVODILI V TEHNIČNIH SPECIFIKACIJAH«, znak AK/10, z dne 12. 7. 2017 (v nadaljevanju: specifikacije z dne 12. 7. 2017), kot lasten »opis ponujenih aparatov v slovenskem jeziku« (zahtevan v zadnjem odstavku na zadnji strani dokumenta »TEHNIČNE SPECIFIKACIJE«)
– »prospek[t] oziroma drug[a] ustrezn[a] tehničn[a] dokumentacij[a] za ponujene aparate« (zahtevano v zadnjem odstavku na zadnji strani »TEHNIČN[IH] SPECIFIKACI[J]«)
– certifikati (v sedmi alinei prvega odstavka na zadnji strani dokumenta »TEHNIČNE SPECIFIKACIJE« je naročnik zahteval, da morajo vsi aparati »imeti certifikat CE«)
– izjava proizvajalca, z dne 11. 7. 2017 (v nadaljevanju: izjava proizvajalca).
Na prospektu je izbrani ponudnik navedel tudi to, iz »katerega dela ponudbene dokumentacije je izpolnjevanje tehničnih karakteristik razvidno« (primerjaj zadnji odstavek na zadnji strani dokumenta »TEHNIČNE SPECIFIKACIJE«).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v zvezi z zahtevano zunanjo dimenzijo hladilnika za eritrocitne komponente »največ 200 cm«, […] »vključno z vsemi štrlečimi deli in dodatki (kljuka, nogice,…)«, izbrani ponudnik v ponudbi označil, da je izpolnjevanje zadevne tehnične zahteve razvidno iz prospekta »str. 2 op. 5 + izjava proizvajalca«. Ob vpogledu v podatek »str. 2 op. 5« prospekta, ki se nahaja v ponudbi izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija razbrala naslednji podatek: »Dimensions (W x D x H cm) : 75 x 70 x 210«. Podatek »210« sicer označuje višino ponujenega hladilnika za eritrocitne komponente 210 cm, vendar pa ne gre prezreti dejstva, da je izbrani ponudnik pri tem dopisal tudi »+ izjava proizvajalca«. Slednji podatek jasno kaže na to, da je potrebno izpolnjevanje tehnične zahteve v zvezi z zahtevano zunanjo dimenzijo hladilnika za eritrocitne komponente »največ 200 cm« ugotavljati tudi z upoštevanjem vsebine »izjav[e] proizvajalca«. V tej je proizvajalec ponujenega hladilnika za eritrocitne komponente jasno zapisal (izjavil), da je v ponudbi izbranega ponudnika ponujeni model hladilnika za eritrocitne komponente lahko dobavljen z največjo višino 200 cm (v angleškem jeziku: »hereby declare that the above mentioned model can be supplied with maximum height 200 cm«). Predstavljeno vsebino omenjene izjave je ob upoštevanju opomb izbranega ponudnika (to je zapisa »prospekt str. 2 op. 5 + izjava proizvajalca«) tako razumeti na način, da je izbrani ponudnik (kljub zapisu »Dimensions (W x D x H cm) : 75 x 70 x 210« v prospektu) v svoji ponudbi ponudil hladilnik za eritrocitne komponente z največjo višino 200 cm. Izbrani ponudnik je namreč z izjavo proizvajalca ponujenega hladilnika za eritrocitne komponente podatek »210« (glede višine) v prospektu spremenil v podatek »z največjo višino 200 cm«, to pa ustreza zahtevi naročnika v zvezi z zahtevano zunanjo dimenzijo hladilnika za eritrocitne komponente »največ 200 cm«, […] »vključno z vsemi štrlečimi deli in dodatki (kljuka, nogice,…)«. Glede na to je utemeljeno zatrjevanje vlagatelja, da je izbrani ponudnik (v ponudbi) »poleg prospekta priložil tudi izjavo proizvajalca hladilnika« […] »z dne 11/07/2017, iz katere med drugim izhaja« vsebina, ki jo je Državna revizijska komisija predstavila že doslej (tretji odstavek na strani 5 zahtevka za revizijo), vlagatelj pa v zvezi z njeno vsebino zatrjuje, da je iz nje »razvidno, da se lahko ponujeni hladilnik dobavi tudi v maksimalni višini 200 cm, kar je skladno z zahtevami v razpisni dokumentaciji glede maksimalne višine« (peti odstavek na strani 5 zahtevka za revizijo).

V navezavi na zatrjevanja vlagatelja v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, po katerih izjava proizvajalca, predložena v ponudbi izbranega ponudnika, izkazuje »le, da je proizvajalec zmožen dobaviti model hladilnika tudi z višino 200 cm« (drugi odstavek na strani 3), pa je pripomniti, da bi bila nelogična in neživljenjska morebitna besedna razlaga izjave proizvajalca na način, da je v ponudbi izbranega ponudnika ponujeni model hladilnika za eritrocitne komponente zgolj lahko dobavljen z največjo višino 200 cm, ne pa na način, da se je z njo (v posledici zapisa »prospekt str. 2 op. 5 + izjava proizvajalca«) izbrani ponudnik zavezal dobaviti model hladilnika za eritrocitne komponente z največjo višino 200 cm. Če bi šteli, da v ponudbi izbranega ponudnika ni ponujen hladilnik za eritrocitne komponente z največjo višino 200 cm, bi to pomenilo, da zapisa »+ izjava proizvajalca« in vsebine izjave proizvajalca ne bi upoštevali, kar pa bi bilo očitno v nasprotju z namenom predložitve izjave proizvajalca. Ni namreč logično ne razumno in ne smiselno, da bi vlagatelj z izjavo proizvajalca dokazoval le, da »je proizvajalec zmožen dobaviti model hladilnika tudi z višino 200 cm«, ne pa, da ga »v maksimalni višini 200 cm« naročniku tudi ponuja. Ob drugačni razlagi izbranemu ponudniku izjave proizvajalca v tej vsebini sploh ne bi bilo potrebno predložiti v ponudbi (niti se mu nanjo sklicevati). Zaključek, da v svoji ponudbi izbrani ponudnik ponuja hladilnik za eritrocitne komponente z največjo višino 200 cm, je v zahtevku za revizijo napravil tudi vlagatelj, saj navaja: »hladilnik v višini 200 cm, kot ga ponuja izbrani ponudnik v svoji ponudbi« (peti odstavek na strani 6).

V posledici doslej navedenega ni utemeljeno zatrjevanje vlagatelja, da »je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil hladilnik«, […] »ki je visok 210 cm in tako za 10 cm višji od zahtevane največje določene višine hladilnika s strani naročnika, ki je 200 cm« (drugi odstavek na strani 5 zahtevka za revizijo).

V nadaljevanju zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da iz razloga, ker je izbrani ponudnik v ponudbi predložil certifikat za »hladilnik s takšnimi specifikacijami kot so opredeljene v priloženem prospektu, ne pa tudi za hladilnik v višini 200 cm«, […] »certifikat, ki ga je predložil izbrani ponudnik, za ponujeni hladilnik ni veljaven in torej certifikat CE v ponudbi za ponujeni hladilnik tudi ni predložen« (peti odstavek na strani 6).

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija najprej pritrjuje vlagatelju v zatrjevanju, da je naročnik »v svoji razpisni dokumentaciji kot eno izmed zahtev oziroma tehničnih karakteristik oziroma tehničnih lastnosti/zahtev določil CE certifikat« (četrti odstavek na strani 6), pa tudi v zatrjevanju, da je izbrani ponudnik v ponudbi »predložil certifikat št. 1448/MDD med drugim za hladilnik BBR 530 X PRO (oziroma BBR 530W X PRO, BBR 530S X PRO)« (peti odstavek na strani 6). Ni pa utemeljeno zatrjevanje vlagatelja, da omenjeni »certifikat št. 1448/MDD« ne zajema »hladilnik[a] v višini 200 cm« (oziroma se nanj ne nanaša). Iz pojasnil IMQ S.p.A. tako jasno izhaja, da certifikat za hladilnik za eritrocitne komponente velja tudi za (znižano) višino 200 cm, saj se na podlagi opravljenih preveritev sprememba odraža izključno v zmanjšanju višine podpornih nogic (s 13 cm na 3 cm). Taka sprememba pa se ne šteje za bistveno, ker ne vpliva na varnost in delovanje naprave (hladilnika za eritrocitne komponente). Po vsebini enako izhaja tudi iz izjave proizvajalca, z dne 8. 8. 2017, ki je priloga izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, z njo pa proizvajalec ponujenega hladilnika za eritrocitne komponente potrjuje, da BBR 530 xPRO tudi v primeru, če je dobavljen z nižjimi nogicami, ki dajejo celotno višino naprave 200 cm, ostaja še vedno skladen z oznako CE, nižje nožice pa ne spreminjajo nobenih funkcionalnih in/ali varnostnih značilnosti krvne banke, ki še vedno ohranja vse specifikacije in varnost v smislu oznake CE (v angleškem izvirniku: »hereby declare and confirm that BBR 530 xPRO even when supplied with lower feet, which gives a total height of the appliance of 200 cm, it remains still compliant with the CE marking as the change of the feet, respect the standard one, do not alter any functional and/or safety feature of the blood bank, which still maintains the complete specifications and safety to bear the CE mark«). Državna revizijska komisija izpostavljeni izjavi (gre namreč za izjavi certifikacijskega organa in proizvajalca) ocenjuje za prepričljivi. Iz certifikata številka 1448/MDD, ki se nahaja v ponudbi izbranega ponudnika, tudi sicer izhaja, da se nanaša na serije hladilnikov za eritrocitne komponente (primerjaj izraz »Series:«), ne pa na modele le-teh. Izraz »serije« upravičeno v sedmem odstavku na strani 6 zahtevka za revizijo ter v tretjem in četrtem odstavku na srani 3 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo izpostavlja tudi vlagatelj. V certifikatu številka 1448/MDD ni zapisa, da je »izdan za hladilnik s tehničnimi specifikacijami, ki so opredeljene v prospektu« (sedmi odstavek na strani 6 zahtevka za revizijo), v zvezi s serijami hladilnikov za eritrocitne komponente, ki so v njem naštete, pa tudi sicer ni zapisa dimenzij, za katere naj bi certifikat veljal. Navedeno le potrjuje zatrjevanja izbranega ponudnika v smislu, da je ponujeni hladilnik za eritrocitne komponente »mogoče dobaviti v različnih konfiguracijah, kar pa« v okoliščinah konkretnega dejanskega stanja »ne vpliva na spremembo CE certifikata«, zatrjevanje izbranega ponudnika, da je ponujeni hladilnik za eritrocitne komponente opremljen s »po višini nastavljivimi nogicami, kar pomeni, da se višina hladilnika v vsakem primeru, da spremeniti, ker pa ne vpliva na CE certifikat« (oboje zadnji odstavek na prvi strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), pa potrjuje vsebinsko primerljiva zatrjevanja naročnika v zadnjem odstavku na drugi strani in v prvem odstavku (v prvi alinei) na tretji strani odločitve o zahtevku za revizijo. Certifikat številka 1448/MDD tako res ni, kot zatrjuje vlagatelj, izdan »za celotno serijo hladilnikov serije BBR s kakršnimi koli naknadnimi modifikacijami hladilnikov« (prvi odstavek na strani 4 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), vendar pa to ne spreminja dosedanjih zaključkov v smislu, da ta certifikat za hladilnik za eritrocitne komponente velja tudi za (znižano) višino 200 cm. V posledici ni utemeljeno zatrjevanje vlagatelja, da »nogice ponujenega hladilnika niso takšne narave, da omogočajo prilagoditev do takšne višine hladilnika, kot jo je v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik (200 cm)« (drugi odstavek na strani 4 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo).

Glede na navedeno ni utemeljeno zatrjevanje vlagatelja, da je bil predloženi certifikat »izdan le za tip hladilnika s tehničnimi specifikacijami, ki so izrecno navedene v prospektu hladilnika«, […] »ki ga je predložil izbrani ponudnik« (drugi odstavek na strani 3 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), utemeljena pa niso niti primerljiva zatrjevanja vlagatelja na nekaterih drugih delih opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (na primer tretji odstavek na strani 3).

Iz razloga, ker v okoliščinah konkretnega dejanskega stanja ne gre za vprašanje (popolne) odstranitve podpornih nogic ponujenega hladilnika za eritrocitne komponente, pač pa gre za prilagoditev njihove višine, tudi niso pravno relevantna zatrjevanja vlagatelja, da »bi morebitna odstranitev nogic ponujenega hladilnika pomenila bistven poseg v konstrukcijo hladilnika (cirkulacije zraka pod hladilnikom sploh ne bi več bilo), kar zopet pripelje do neustreznosti s strani izbranega ponudnika predloženega certifikata za predmetni hladilnik« (drugi odstavek na strani 5 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo).

Na dosedanje ugotovitve in zaključke iz razlogov, pojasnjenih doslej, ne vplivajo zatrjevanja vlagatelja, podana v vlogi z dne 9. 10. 2017. V navezavi na zatrjevanja vlagatelja, vezana na certifikat preglednih miz »Novak –M« (drugi odstavek na strani 3 vloge z dne 9. 10. 2017), zadostuje ugotoviti, da Državna revizijska komisija svoje odločitve v predmetni zadevi ni oprla na sklicevanje na certifikat preglednih miz »Novak –M«, zato omenjena zatrjevanja niso pravno relevantna za odločitev v zadevi. V zvezi z zatrjevanji vlagatelja v tretjem odstavku na strani 3 vloge z dne 9. 10. 2017 gre ponoviti, da iz pojasnil IMQ S.p.A. jasno izhaja, da se sprememba višine hladilnika za eritrocitne komponente odraža izključno v zmanjšanju višine podpornih nogic (s 13 cm na 3 cm), zato ni upravičeno zatrjevanje vlagatelja, da podporne nogice »ne omogočajo spremembe višine predmetnega hladilnika v tolikšni meri – za 10 cm«. Obrazložitev glede vsebin, zatrjevanih v prvem in drugem odstavku vloge z dne 9. 10. 2017 na strani 4, je že podana v zadevnem sklepu Državne revizijske komisije. Glede zatrjevanj vlagatelja, podanih v tretjem do petem odstavku na strani 4, v prvem in tretjem odstavku na strani 5 in v prvem odstavku na srani 6 vloge z dne 9. 10. 2017 pa Državna revizijska komisija poleg tega, kar je zapisala že doslej, še dodatno navaja, da besedne zveze »in quanto non influenza« v kontekstu, v katerem je zapisana, tudi v povezavi z vsebino drugega odstavka pojasnil IMQ S.p.A. in v povezavi z izjavo, na katero se drugi odstavek pojasnil IMQ S.p.A. nanaša, ni razumeti tako, kot jo razume vlagatelj, to je »V KOLIKOR ne vpliva«, pač pa jo je razumeti kot »ker ne vpliva«. V drugem odstavku pojasnil IMQ S.p.A. se namreč IMQ S.p.A. strinja s tem, kar je izjavil proizvajalec ponujenega hladilnika za eritrocitne komponente in potrjuje veljavnost certifikata za napravo tudi za znižano višino na 200 cm. Navedene zaključke potrjuje tudi uradni prevod pojasnil IMQ S.p.A. v slovenski jezik. Glede na to ni upravičeno zatrjevanje vlagatelja, da »je certifikacijski organ dal pogojen odgovor, ki je odvisen od tega, ali le to vpliva na varnost in delovanje naprave« (prvi odstavek na strani 6 vloge z dne 9. 10. 2017). V zvezi z navedbami vlagatelja glede spremenjenih podpornih nogic pa je potrebno dodatno ugotoviti, da je proizvajalec ponujenega hladilnika za eritrocitne komponente v izjavi proizvajalca izjavil le, da je ta lahko dobavljen z največjo višino 200 cm, ali bo do tega prišel s spremembo nogic, pa je stvar njegove osebne presoje. Zmanjšanje višine podpornih nogic (s 13 cm na 3 cm) je, kot je razvidno iz pojasnil IMQ S.p.A. (ter iz izjave, na katero se drugi odstavek pojasnil IMQ S.p.A. nanaša) in kot je bilo poudarjeno že doslej (kljub drugačnemu stališču vlagatelja, tudi glede cirkulacije zraka), taka sprememba, ki se ne šteje za bistveno (oziroma, kot izhaja iz uradnega prevoda pojasnil IMQ S.p.A. v slovenski jezik, je »takšna sprememba nepomembna«), ker ne vpliva na varnost in sposobnosti naprave (hladilnika za eritrocitne komponente), v posledici pa je potrjena veljavnost certifikata za napravo tudi za znižano (zmanjšano) višino na 200 cm. Ne glede na to, katerega dne je IMQ S.p.A. opravil preizkuse oziroma preveritve, omenjene v pojasnilih IMQ S.p.A., takšni preizkusi oziroma takšne preveritve v ničemer ne vplivajo na to, da je že v ponudbi izbranega ponudnika za ponujeni hladilnik za eritrocitne komponente predložen zahtevan »certifikat CE«. Tak preizkus oziroma preveritev (v nasprotju s stališčem vlagatelja) torej ne pomeni nedopustnega posega v ponudbo, temveč predstavlja podatek, relevanten za odločitev o tem, ali je naročnik kršil določbe ZJN-3 s tem, ko je ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna, torej, ali v izpostavljenem delu ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila male vrednosti (primerjaj 32. in 33. člen ZPVPJN).

Glede na navedeno ni utemeljeno zatrjevanje vlagatelja, da iz razlogov, navedenih v zahtevku za revizijo, »certifikat, ki ga je predložil izbrani ponudnik, za ponujeni hladilnik ni veljaven in torej certifikat CE v ponudbi za ponujeni hladilnik tudi ni predložen« (peti odstavek na strani 6, vsebinsko primerljivo pa tudi sedmi odstavek na isti strani in drugi odstavek na strani 7), niti ni utemeljeno zatrjevanje vlagatelja, da »ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahtev naročnika, saj ponujeni hladilnik nima certifikata CE« (šesti odstavek na strani 6). V posledici navedenega tako niso pravno relevantna zatrjevanja vlagatelja, vezana na vprašanje dopustnih dopolnitev, popravkov oziroma sprememb ponudb (v smislu petega oziroma šestega odstavka 89. člena ZJN-3) ter pozivanj naročnika v zvezi s tem.

Državna revizijska komisija je kot nepotrebno zavrnila izvedbo dokaznih predlogov, podanih v zadnjem odstavku na strani 4 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (»pridobitev strokovnega mnenja ali vključi[tev] neodvisn[ih] strokovnjak[ov] ali izvedenc[ev] v revizijski postopek« ter »skli[c] razjasnjevaln[ega] sestan[ka]«) in v vlogi z dne 9. 10. 2017, saj je ocenila, da je dejansko stanje, relevantno za odločitev o doslej izpostavljeni vsebini zahtevka za revizijo, razjasnjeno z ostalimi izvedenimi listinskimi dokazi. Državna revizijska komisija sicer ugotavlja tudi, da vlagatelj v predlogu za »skli[c] razjasnjevaln[ega] sestan[ka]« ni navedel razlogov, zaradi katerih vprašanja glede nastavitev podpornih nogic ne bi bilo mogoče razjasniti s pomočjo predstavljene (in upoštevane) dokumentacije postopka javnega naročanja, predrevizijskega postopka oziroma iz postopka revizije (drugi odstavek 35. člena ZPVPJN).

Dosedanjih ugotovitev in zaključkov v ničemer ne spreminja vsebina vloge z dne 9. 11. 2017, saj vlagatelj v njej zgolj pavšalno »sporoča, da se z ustreznostjo posredovanega prevoda« […] »ne strinja in v celoti vztraja pri vseh svoji predhodnih navedbah v zadevnem postopku pravnega varstva«. Vlagatelj pri tem ne predlaga imenovanja drugega sodnega tolmača.

V nadaljevanju zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da »iz predračuna izbranega ponudnika ni razvidno, da bi bila« ponujena »uvodnica« za »vgradnjo tipal za računalniški sistem nadzora temperature in alarmiranja« (predzadnji odstavek na strani 9).

V zvezi s tem zadostuje ugotoviti, da je v sklopu številka 4 naročnik v rubriki »NADZORNI SISTEM« hladilnika za eritrocitne komponente določil (med drugim) tudi, da ta »omogoča vgradnjo tipal za računalniški sistem nadzora temperature in alarmiranja« (sedma alinea omenjene rubrike). To v zahtevku za revizijo (v prvem in drugem odstavku pod zvezdicami na strani 9) upravičeno ugotavlja tudi vlagatelj sam, ko zapiše, da je bila v skladu s »citirano določbo razpisne dokumentacije« […] »ena od zahtev naročnika tudi, da mora ponujeni hladilnik omogočati vgradnjo tipal za računalniški sistem nadzora temperature in alarmiranja« (predzadnji odstavek na strani 9). Iz razloga, ker je naročnik določil, da mora ponujeni hladilnik za eritrocitne komponente (zgolj) omogočati »vgradnjo tipal za računalniški sistem nadzora temperature in alarmiranja«, ni pa zahteval, da morajo tipala »za računalniški sistem nadzora temperature in alarmiranja« vanj vgrajena (in ponujena v ponudbi), niti, da mora biti v ponudbi ponujena »uvodnica«, izbranemu ponudniku ni bilo potrebno v ponudbi ponuditi (v ceno v predračunu vključiti) vgradnje »uvodnice ZF005 ("diameter port (ZF05)")« (predzadnji odstavek na strani 9). Tako ni pravno relevantno zatrjevanje vlagatelja, da taka »uvodnica« […] »pomeni dodatno opremo, ki jo je proizvajalec tudi cenovno ovrednotil na 70 EUR. Niti to ni na prospektu prikazano z opombo« (predzadnji odstavek na strani 9). V posledici niso pravno relevantna vlagateljeva zatrjevanja, vezana na vprašanje dopustnih dopolnitev, popravkov oziroma sprememb ponudb (v smislu petega oziroma šestega odstavka 89. člena ZJN-3) in pozivanj naročnika v zvezi s tem (četrti oziroma peti odstavek na strani 10 zahtevka za revizijo ter drugi in tretji odstavek na strani 6 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo).

Neodvisno od navedenega bi bilo tudi sicer ugotoviti, da se v ponudbi izbranega ponudnika nahajajo tako žigosane in »[p]odpisane Tehnične specifikacije«, katerih predložitev je naročnik zahteval v točki 9.2.2. (v povezavi s točko 11.1) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kakor tudi
– specifikacije z dne 12. 7. 2017, kot lasten »opis ponujenih aparatov v slovenskem jeziku« (zahtevan v zadnjem odstavku na zadnji strani dokumenta »TEHNIČNE SPECIFIKACIJE«)
– izjava proizvajalca, z dne 10. 7. 2017, iz katere je jasno razvidno, da ponujeni hladilnik za eritrocitne komponente omogoča inštalacijo (vgradnjo) senzorjev za računalniški sistem nadzora temperature in alarmiranja.

Ker je v zvezi z zahtevo naročnika, da hladilnik za eritrocitne komponente »omogoča vgradnjo tipal za računalniški sistem nadzora temperature in alarmiranja«, izbrani ponudnik v ponudbi označil, da je izpolnjevanje te tehnične zahteve razvidno iz »IZJAV[E]PROIZVAJALCA«, v tej izjavi proizvajalca pa je naveden »new 18 mm diameter port (ZFOƟ5) which costs € 70,-net to you«, je edina logična, razumska in smiselna razlaga ta, da je vlagatelj v svojo ponudbeno ceno (v ponudbo) vključil tudi »uvodnico« za »vgradnjo tipal za računalniški sistem nadzora temperature in alarmiranja«, to je novi »18 mm diameter port (ZFOƟ5)«. Izbrani ponudnik se na izpostavljeno izjavo proizvajalca sklicuje z namenom dokazovanja izpolnjevanja zahteve naročnika, ne pa z namenom dokazovanja, da bi moral ponuditi »the sensor access port« (pa tega ni ponudil). V predstavljenem smislu je tako upravičeno
– zatrjevanje izbranega ponudnika, da je »[g]lede na to, da se kot ponudnik sklicuj[e] na izjavo proizvajalca o možnosti vgradnje tipal za računalniški sistem nadzora temperature in alarmiranja in« jo je priložil v »ponudbi brez korekcij«, […] »logično, da je ta možnost vgradnje vključena v ponudbeni ceni« (tretji odstavek na drugi strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo)
– zatrjevanje naročnika, da je »iz priložene izjave proizvajalca« in »v ponudbi predloženih lastnih specifikacij ponudnika« […] »razbral, da je zahtevana možnost na voljo in tudi vključena v ponudbo« (druga alinea prvega odstavka na tretji strani odločitve o zahtevku za revizijo)
– opozarjanje izbranega ponudnika na razliko »med besedama "omogoča" in "imeti mora"« ter njegovo zatrjevanje, da je »omenjeno možnost« kljub temu »vključi[l] v ponudbeno ceno« (peti odstavek na drugi strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo).

Glede na navedeno ni utemeljeno zatrjevanje vlagatelja, da »izbrani ponudnik v svoji ponudbi ne ponuja ustreznega hladilnika, saj nadzorni sistem ponujenega hladilnika ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika, kot so bile določene v razpisni dokumentaciji« (predzadnji odstavek na strani 9, primerljivo pa tudi tretji odstavek na strani 10), niti ni utemeljeno zatrjevanje vlagatelja, da »[i]zbrani ponudnik predmetno uvodnico ponuja šele v svoji izjasnitvi, kar pomeni, da po roku za oddajo ponudb nedopustno in v nasprotju z ZJN-3 spreminja svojo ponudbo oziroma ponujeni predmet oziroma ceno« (zadnji odstavek na strani 5 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, primerljivo pa tudi četrti odstavek na isti strani).

Na dosedanje ugotovitve in zaključke iz razlogov, pojasnjenih doslej, ne vplivajo zatrjevanja vlagatelja, podana v drugem odstavku na strani 6 vloge z dne 9. 10. 2017. Obrazložitev glede vsebin, zatrjevanih v omenjenem odstavku, je že podana v zadevnem sklepu Državne revizijske komisije.

Ob upoštevanju vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 3. 8. 2017, na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo, v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, v vlogah z dne 9. 10. 2017, z dne 17. 10. 2017 in z dne 9. 11. 2017 zahteva, da se mu povrnejo stroški postopka.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija njegovo zahtevo za povrnitev stroškov na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija je sodnemu tolmaču za italijanski jezik, ki je opravil prevod pojasnil IMQ S.p.A., Milano, Italija, kot potreben in opredeljeno naveden strošek priznala strošek uradnega prevoda v znesku 83,01 EUR.

Ker znesek predujma, ki ga je za prevod pojasnil IMQ S.p.A., Milano, Italija, v slovenski jezik založil vlagatelj, znaša 100,00 EUR, dejanski nastali potrebni stroški sodnega tolmača pa v konkretnem primeru znašajo 83,01 EUR, se razlika preostanka založenega predujma v znesku 16,99 EUR vlagatelju vrne na njegov transakcijski račun.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 16. 11. 2017


Predsednica senata
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
– ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO, Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
– odvetniška družba AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI, o. p., d. o. o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana
– Betaplan, d. o. o., Bukovžlak 109, 3000 Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran