Na vsebino
EN

018-223/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-223/2017-7
Datum sprejema: 14. 11. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje javnega naročila »blaga po odprtem postopku za dobavo videonadzorne opreme« (v sklopu številka 1: »Dobava in montaža IP videonadzorne opreme«) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj A KODA PLUS, d. o. o., Celovška cesta 175, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa odvetniška družba AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI, o. p., d. o. o., Tivolska cesta 50, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14. 11. 2017

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 20. 9. 2017, se ugodi in se v dokumentu »SKLEP O ODDAJI NAROČILA«, številka 430-800/2017/33 (15131-08), z dne 7. 9. 2017, razveljavi odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 1 (»Dobava in montaža IP videonadzorne opreme«), kot izhaja iz razdelka »SKLEP št. 430-800/2017-1«.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 11.380,88 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 16. 6. 2017 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »blaga po odprtem postopku za dobavo videonadzorne opreme« (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o javnem naročilu je bilo dne 21. 6. 2017 (s številko objave JN006149/2017-B01) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 22. 6. 2017 pa (s številko dokumenta 236485) v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2017/S 118.

Naročnik je dne 7. 9. 2017 sprejel »SKLEPE O ODDAJI NAROČILA«, številka 430-800/2017/33 (15131-08), med njimi tudi sklep številka 430-800/2017-1 (v nadaljevanju: sklep o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da se zadevno javno naročilo v sklopu številka 1: »Dobava in montaža IP videonadzorne opreme« (v nadaljevanju: sklop številka 1) odda ponudniku »TENZOR d.o.o.«, čigar ponudbo je naročnik v omenjenem sklopu izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji zadevnega javnega naročila je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN006149/2017-ODL01) objavljena dne 8. 9. 2017, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Vlagatelj je dne 20 9. 2017 na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo, z dne 20. 9. 2017, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem zatrjuje, da združljivost zunanjega oziroma dodatnega diskovnega polja, ki ga izbrani ponudnik v sklopu številka 1 v »prilogi št. 6-1« […] »v razdelku III. IP videonadzorni sistemi C, pod točko 5. Sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3. in 4. (1kpl)« […] »v točki 5.2« ponuja v ponudbi, ni uradno potrjena, kot je bilo to zahtevano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vlagatelj nadalje zatrjuje, da je naročnik »v točki 5.5 priložen/vgrajen vmesnik« […] »izrecno zahteval, da mora imeti« vmesnik »8 optičnih vhodov«, vmesnik, ki ga v ponudbi ponuja izbrani ponudnik, pa »ima le 4 optične vhode in ne 8«. Izbrani ponudnik je po zatrjevanju vlagatelja ravnal tudi »v nasprotju z izrecno zahtevo naročnika po enem vmesniku, saj je ponudil dva vmesnika. Izbrani ponudnik je tako ponudil tudi večjo količino vmesnikov od zahtevane s strani naročnika, kar je v nasprotju s tehnično specifikacijo enega vmesnika«. Vlagatelj v zahtevku za revizijo kot slednje zatrjuje, da je izbrani ponudnik v ponudbi ponudil premajhno število kompletov »vmesnikov za prenos signala (HDMI in DVI) po UTP/FTP kabelski povezavi«, v posledici vsega navedenega pa naročniku oziroma Državni revizijski komisiji predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 1. Vlagatelj obenem zahteva, da mu naročnik povrne stroške postopka in sicer skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred.

Izbrani ponudnik je kopijo vlagateljevega zahtevka za revizijo (primerjaj prvi odstavek 27. člena ZPVPJN) prejel dne 27. 9. 2017, dne 2. 10. 2017 pa je na pošto priporočeno oddal »Izjasnitev izbranega ponudnika o navedbah vlagatelja revizije«, z dne 2. 10. 2017 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). Izbrani ponudnik v tej nasprotuje zatrjevanjem vlagatelja v zahtevku za revizijo. Meni, da naročnik ni »eksplicitno zahteval, da mora biti uradno potrjena združljivost ponujenega zunanjega diskovnega polja z novejšo (vsaj Windows Server 2012 R2) različico operacijskega sistema«, meni pa tudi, da bo »[p]onujeni vmesnik« […] »deloval enako kot funkcionalna enota, ki ima 8 optičnih vhodov (8x SM adapter) za priklop kamer«. Kot slednje izbrani ponudnik meni, da je po obsegu ponudil »toliko vmesnikov za prenos signala (HDMI in DVI) kot jih je naročnik zahteval oziroma jih potrebuje«. V posledici izbrani ponudnik meni, da je njegova ponudba dopustna.

Naročnik je dne 13. 10. 2017 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, številka 430-800/2017/57 (15131-08), s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). Naročnik zatrjuje, da je zahtevo po uradni potrditvi združljivosti »z najnovejšo (vsaj Windows Server 2012 R2) različico operacijskega sistema (»Windows Server Catalog)« podal le za strežnik«, ne pa za »dodatno diskovno polje«, da »nikjer v tehnični specifikaciji za sklop 1 ne omejuje ponudnika na način, da ne bi smel ponuditi več kot eno napravo - vmesnik (sestava več delov v delujočo celoto – vmesnik)«, pa tudi, da ni zahteval takšnega števila kompletov »vmesnikov za prenos signala (HDMI in DVI) po UTP/FTP kabelski povezavi«, kot ga v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 16. 10. 2017, naročnik pa je z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 18. 10. 2017, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 20. 10. 2017 prejela vlagateljevo »PISN[O] OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA v zvezi z odločitvijo naročnika o zahtevku za revizijo«, z dne 18. 10. 2017 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), v kateri se vlagatelj opredeljuje do naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo in »v celoti vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo ter v celoti zavrača kot neutemeljene ugotovitve naročnika«.

Naročnik je z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 23. 10. 2017, Državni revizijski komisiji odstopil dodatno, dotlej še neodstopljeno dokumentacijo postopka pravnega varstva.

Po proučitvi vse odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, po proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je (kot izhaja iz sklepa o oddaji naročila) v postopku oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 1 naročnik prejel pet pravočasnih ponudb, med njimi tudi ponudbo izbranega ponudnika in ponudbo vlagatelja. Po ocenjevanju po merilu za oddajo naročila je bila vlagateljeva ponudba uvrščena na drugo mesto, takoj za ponudbo izbranega ponudnika.

Upoštevaje to uvodno ugotovitev je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo.

Vlagatelj zahtevek za revizijo vlaga zoper sklep o oddaji naročila, sprejet v sklopu številka 1, saj meni, da je naročnik »z odločitvijo za sklop 1 izbral ponudbo izbranega ponudnika, ki ni dopustna in bi morala kot takšna biti izločena oziroma zavrnjena iz postopka javnega naročanja« (drugi odstavek I. točke na strani 2, po vsebini primerljivo pa tudi peti odstavek na strani 3 in nekateri drugi deli zahtevka za revizijo). V zvezi s tem vlagatelj najprej zatrjuje, da združljivost zunanjega oziroma dodatnega diskovnega polja, ki ga izbrani ponudnik v sklopu številka 1 v »prilogi št. 6-1« […] »v razdelku III. IP videonadzorni sistemi C, pod točko 5. Sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3. in 4. (1kpl)« […] »v točki 5.2« ponuja v ponudbi, ni uradno potrjena, kot je bilo to zahtevano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (V. točka na straneh od 5 do 9, vključno s prvim odstavkom na strani 10).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v Razpisni dokumentaciji, številka 430-800/2017/4, z dne 19. 6. 2017 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), v Povabilu k oddaji ponudbe in navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: I. del) »zainteresirane gospodarske družbe« povabil, da »podajo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo«, v nadaljevanju pa je zahteval, da morajo biti ponudbe »v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo in morajo izpolnjevati vse zahteve oziroma pogoje za ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku javnega naročila«. Ponudniki so »se lahko prijavi[li]« tudi za »posamezen sklop v celoti – vse postavke blaga in storitev, ki so v sklopu«, niso pa mogli »ponuditi posameznega blaga oz. storitve. iz posameznega sklopa« (tretji odstavek točke 1 I. dela razpisne dokumentacije, pa tudi tretji odstavek točke 1 II. dela razpisne dokumentacije).

Ponudba se je sestavila tako, da je ponudnik vpisal »zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ali v obrazce, ki jih« je izdelal sam in »vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev« (prvi odstavek točke 9.1 I. dela razpisne dokumentacije). Ponudniki so v ponudbah morali predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane izjave, obrazce oziroma dokumente, med drugim »Prilog[o] št. 4 – Ponudbeni predračun« (točka 9.2.1.4. I. dela razpisne dokumentacije), »Prilog[o] št. 6 – Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila« (točka 9.2.1.6. I. dela razpisne dokumentacije), »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD)« (točka 9.2.1.8. I. dela razpisne dokumentacije) in »[t]ehničn[o] dokumentacij[o], ki je navedena v točki 2 iz II. dela razpisne dokumentacije« (točka 9.2.5.1. I. dela razpisne dokumentacije).

Ker so »[p]redmet javnega naročila in zahteve naročnika« […] »podrobneje opredeljeni v II. delu razpisne dokumentacije z naslovom: "Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika"« (četrti odstavek točke 1. I. dela razpisne dokumentacije), je Državna revizijska komisija v nadaljevanju proučila tudi omenjeni (II. del) razpisne dokumentacije in ugotovila, da je naročnik v njem zahteval, da mora ponudnik »podati ponudbo za vse točke/zap. št. iz predmeta naročila, ki je opredeljen v obrazcu ponudbenega predračuna (Priloga št. 4-1, 4-2, 4-3 in 4-4)« (peti odstavek točke 1 II. dela razpisne dokumentacije). Ponujena oprema je morala v celoti ustrezati vsem zahtevam razpisne dokumentacije, kot »dokazilo o ustreznosti ponujene opreme« pa so morali ponudniki v ponudbah predložiti: (1) »Izjavo ponudnika, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, ki jo ponudnik poda na obrazcu iz Priloge št. 3«; (2) »Podpisane in žigosane priloge - Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila«; (3) »Tehnično dokumentacijo za ponujeno opremo iz katere mora biti razvidno, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije« (prvi in drugi odstavek točke 2 II. dela razpisne dokumentacije). Da mora ponujena oprema izpolnjevati »vse zahteve v razpisni dokumentaciji«, je naročnik ponovil v prvem odstavku točke 8 II. dela razpisne dokumentacije).

Glede na navedeno je v predstavljenem smislu slediti zatrjevanjem vlagatelja na straneh 5 in 6 zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je v »prilogi št. 6-1« […] »v razdelku III. IP videonadzorni sistemi C, pod točko 5. Sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3. in 4. (1kpl)« […] »v točki 5.2« (v nadaljevanju: točka 5.2 videonadzornega sistema C) kot eno od splošnih lastnosti naročnik določil tudi, da mora »ponujen strežniški računalnik« […] »delovati v okolju Windows; uradno mora biti potrjena združljivost ponujenega strežnika z najnovejšo (vsaj Windows Server 2012 R2) različico operacijskega sistema (»Windows Server Catalog)«. Citirana (tehnična) zahteva naročnika se nanaša na »ponujen strežniški računalnik«, medtem, ko je (tehnične) zahteve, ki so vezane na zunanje oziroma dodatno diskovno polje, naročnik gospodarskim subjektom posredoval (skozi odgovore na vprašanja) na »internetnem naslovu naročnika« (glej obvestilo o javnem naročilu in drugi odstavek točke 5 I. dela razpisne dokumentacije). Naročnik je tako na vprašanje, ki se je glasilo, ali »se lahko pri sistemih za upravljanje kamer visoke ločljivosti, kjer« se zahteva »velikost arhiva 140TB oz. 132 TB za zagotovitev zadostne količine arhiva (vgradnja vseh predvidenih diskov) poleg strežnika ponudi tudi dodatno diskovno polje?«, odgovoril: »Lahko, vendar mora ustrezati zahtevam iz tehničnih specifikacij naročnika v razpisni dokumentaciji« (3. vprašanje in odgovor Dodatnih pojasnil v zvezi s pripravo ponudbe, številka 430-800/2017/6 (15131-08), z dne 3. 7. 2017; v nadaljevanju: 3. odgovor). Naročnik je na nadaljnje vprašanje, ki se je glasilo, ali mora imeti, »[v] kolikor se odločimo, da ponudimo v sklopu postavke "Sistema za upravljanje kamer" zunanje diskovno polje,« […] »le-to tudi« […] »redundantni napajalnik? Kakšen tip zunanjega polja je ustrezen oziroma bo zahtevan DAS, SAN, NAS,...?«, odgovoril: »Ponudniki lahko ponudijo zunanje diskovno polje Sistema za upravljanje kamer samo za sklop 2 (Dobava in montaža IP videonadzornega sistema MP Obrežje) in sklop 1 (IP videonadzorni sistem C). Mora biti dodatni napajalnik. Zunanje diskovno polje mora ustrezati tehnični specifikaciji naročnika iz razpisne dokumentacije (diski spredaj, združljivost ponujenega diskovnega polja z najnovejšo (vsaj Windows Server 2012 R2) različico operacijskega sistema (»Windows Server Catalog), redudantni napajalnik,..... Naročnik v tehnični specifikaciji ni izrecno navedel tipa zunanjega polja DAS, SAN, NAS,… To je odločitev posameznega ponudnika« (5. vprašanje in odgovor Dodatnih pojasnil v zvezi s pripravo ponudbe, številka 430-800/2017/8 (15131-08), z dne 19. 7. 2017; v nadaljevanju: 5. odgovor). Izpostavljene informacije, ki jih je posredoval naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja, na podlagi tretje povedi prvega odstavka 67. člena ZJN-3 štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Glede na navedeno je v predstavljenem smislu slediti zatrjevanjem vlagatelja na strani 7 in v prvem odstavku na strani 8 zahtevka za revizijo.

Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik dovolil, da »se lahko pri sistemih za upravljanje kamer visoke ločljivosti« (kjer se zahteva »velikost arhiva 140TB oz. 132 TB za zagotovitev zadostne količine arhiva (vgradnja vseh predvidenih diskov)«) poleg »strežnika ponudi tudi dodatno diskovno polje«, vendar pa mora to obenem »ustrezati zahtevam iz tehničnih specifikacij naročnika v razpisni dokumentaciji«. Ena od zahtev »iz tehničnih specifikacij naročnika v razpisni dokumentaciji« je tudi zahteva točke 5.2 videonadzornega sistema C, ki zahteva delovanje »v okolju Windows; uradno mora biti potrjena združljivost ponujenega strežnika z najnovejšo (vsaj Windows Server 2012 R2) različico operacijskega sistema (»Windows Server Catalog)«. Dejstvo, da ponudniki lahko v sklopu številka 1 ponudijo »zunanje diskovno polje Sistema za upravljanje kamer«, ki »mora ustrezati tehnični specifikaciji naročnika iz razpisne dokumentacije (diski spredaj, združljivost ponujenega diskovnega polja z najnovejšo (vsaj Windows Server 2012 R2) različico operacijskega sistema (»Windows Server Catalog), redudantni napajalnik,.....«, je naročnik potrdil v 5. odgovoru (ki vsebuje zapis »združljivost ponujenega diskovnega polja«). Ker je naročnik v slednjem dodal zapis »Windows Server Catalog«, za besedno zvezo »redudantni napajalnik« pa je dodal ».....«, to vodi do jasnega zaključka, da mora zunanje oziroma dodatno diskovno polje, ki je ponujeno, ustrezati »tehnični specifikaciji naročnika iz razpisne dokumentacije«, ob tem pa mora biti »uradno« […] »potrjena združljivost ponujenega strežnika z najnovejšo (vsaj Windows Server 2012 R2) različico operacijskega sistema (»Windows Server Catalog)«. Naročnik v 5. odgovoru sicer ni uporabil besedne zveze »uradno mora biti potrjena združljivost«, temveč je uporabil besedo »združljivost«, vendar pa zahtevo po uradno potrjeni združljivosti kljub temu prepričljivo potrjujejo že doslej navedene zahteve (prvič je to zahteva, da mora zunanje oziroma dodatno diskovno polje, ki je ponujeno, ustrezati »tehnični specifikaciji naročnika iz razpisne dokumentacije«, torej tudi vsebini točke 5.2 videonadzornega sistema C, v kateri pa je naročnik zahteval uradno potrjeno združljivost; drugič sta to zapis »Windows Server Catalog«, ki že sam implicira zahtevo po uradni potrditvi združljivosti, ter za besedno zvezo »redudantni napajalnik« zapis ».....«, ki jasno nakazuje na to, da je potrebno upoštevati tudi druge (tehnične) zahteve v zvezi s tem). V posledici je v predstavljenem smislu pritrditi navedbam vlagatelja v drugem odstavku na strani 8 in na nekaterih drugih mestih zahtevka za revizijo. Naročnik po drugi strani v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila, vključno z odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov, ni (izrecno) zapisal, da se za zunanje oziroma dodatno diskovno polje ne zahteva »uradno« […] »potrjena združljivost« […] »z najnovejšo (vsaj Windows Server 2012 R2) različico operacijskega sistema«. Zahtevo po uradno potrjeni združljivosti zunanjega oziroma dodatnega diskovnega polja »z najnovejšo (vsaj Windows Server 2012 R2) različico operacijskega sistema« je tako razumeti kot jasno zahtevo po tem, da je združljivost potrjena v »Windows Server Catalog[u]«, navedena potrditev pa predstavlja »[t]ehnično dokumentacijo za ponujeno opremo« (»iz katere mora biti razvidno, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije« – kot »dokazilo o ustreznosti ponujene opreme«, zahtevano v drugem odstavku točke 2 II. dela razpisne dokumentacije). Iz doslej navedenih razlogov tako niso utemeljena ne zatrjevanja naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (zadnji trije celi stavki na strani 4) ne zatrjevanja izbranega ponudnika v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (zlasti predzadnji odstavek na prvi strani). Ker je, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, zahtevo po uradno potrjeni združljivosti zunanjega oziroma dodatnega diskovnega polja »z najnovejšo (vsaj Windows Server 2012 R2) različico operacijskega sistema« razumeti (tudi ob upoštevanju 5. odgovora) kot jasno zahtevo po tem, da je njegova združljivost potrjena v »Windows Server Catalog[u]«, tudi ni ključno zatrjevanje naročnika, da bi »navedeno zahtevo napisal v odgovoru na vprašanje v Dodatnih pojasnilih v zvezi s ponudbo št. 430-800/2017/8 (15131-08), z dne 19.7.2017« (prvi odstavek na strani 5 odločitve o zahtevku za revizijo), torej v 5. odgovoru, saj je prav to storil. Ob tem ne gre prezreti niti zatrjevanj naročnika, po katerih je »v izogib temu, da bi ponudniki ponudili« […] »velika cenena diskovna polja nepriznanih proizvajalcev, zahteva[l], da mora morebitno ponujeno zunanje diskovno polje prav tako ustrezati zahtevam tehničnih specifikacij za sklop 1 za predmetno javno naročilo« (stran 4 odločitve o zahtevku za revizijo).

Upoštevaje točko 9.3.3. I. dela razpisne dokumentacije in zadnji stolpec Priloge številka 6-1 je v ponudbi izbranega ponudnika ponudbeni predračun sestavljen tako, da je »v obrazec iz priloge št. 4-1 za posamezno opremo točke A, B, C in D navede[n] tip ponujene opreme«, kot tip pa je v pravno relevantnem delu ponujeno tudi zunanje (dodatno) diskovno polje »QNAP TS-1231 XU-RP«. Tak zaključek v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (poimenovanje 1. točke na prvi strani in drugi odstavek 1. točke na prvi strani) potrjuje tudi izbrani ponudnik, v odločitvi o zahtevku za revizijo (stran 4) pa tudi naročnik. V posledici so v predstavljenem smislu utemeljena zatrjevanja vlagatelja v tretjem do sedmem odstavku na strani 8 zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je upravičeno zatrjevanje vlagatelja, da v zvezi z zunanjim (oziroma dodatnim) diskovnim poljem »QNAP TS-1231 XU-RP« […] »združljivost ni uradno potrjena« (osmi odstavek na strani 8 zahtevka za revizijo). Predstavljeni zaključek potrjuje vpis podatka v Windows Server Catalog (https://www.windowsservercatalog.com/), saj se kot rezultat vpisa izpiše »We're sorry. No results were found in "Designed, Certified for or Works with Windows Server" products that match your search« (to potrjujejo tudi dokazni predlogi vlagatelja, ki jih je Državna revizijska komisija izvedla), »Izjava pooblaščenega zastopnika in distributerja proizvajalca QNAP«, z dne 2. 10. 2017 (v nadaljevanju: izjava z dne 2. 10. 2017), ki je priloga izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, pa tudi zatrjevanja izbranega ponudnika in naročnika v zvezi s tem. Iz izjave z dne 2. 10. 2017 (v zadnjem odstavku) namreč izhaja, da je produkt »QNAP, TS-1231XU-RP« […] »nov na tržišču in je že bil predan v postopek "Windows Server Catalog" certificiranja«, iz izjave pa v posledici izhaja pričakovanje, da »bo pozitiven rezultat testiranja kmalu tudi javno objavljen na spletnem seznamu "Windows Server Catalog"«. Vsebinsko primerljivo v zadnjem odstavku na prvi strani in v prvem odstavku na drugi strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo navaja izbrani ponudnik. Glede na navedeno ni utemeljeno zatrjevanje izbranega ponudnika, da je v svoji ponudbi predložil »ustrezno tehnično dokumentacijo za ponujeno opremo« (prvi odstavek 1. točke na prvi strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah (sklepih) morata namreč ponudnik oziroma ponudba po naravi stvari ter glede na specifičnosti postopka oddaje javnega naročila pogoje (tudi tehnične zahteve naročnika) vsebinsko izpolnjevati v trenutku poteka roka za prejem ponudb.

Kot izhaja iz petega odstavka točke 7 I. dela razpisne dokumentacije v primeru, če »je zahtevan certifikat najmanj določene stopnje, pomeni, da ponudnik v skladu s pogoji naročila lahko predloži najmanj zahtevani certifikat ali višji. Kot višji se šteje tisti certifikat, ki nedvoumno izkazuje poleg v naročilu zahtevanega, višjo stopnjo ustreznosti«, izjava z dne 2. 10. 2017 pa (sodeč po njeni vsebini) ne predstavlja ne zahtevanega certifikata ne višjega certifikata v smislu petega odstavka točke 7 I. dela razpisne dokumentacije, to je certifikata, ki »nedvoumno izkazuje poleg v naročilu zahtevanega, višjo stopnjo ustreznosti«. V posledici za odločitev niso pravno relevantni (ostali) dokazni predlogi izbranega ponudnika, kot izhajajo iz izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (ne vsebina izjave z dne 2. 10. 2017 v vsebini, ki se glasi »Izjavljamo, da je zunanje diskovno polje QNAP, TS-1231XU-RP združljivo z najnovejšo (vsaj Windows Server 2012 R2) različico operacijskega sistema«, ne vsebinsko primerljiva zatrjevanja izbranega ponudnika v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo v zvezi s tem), niti nista pravno relevantni »razširjena originalna tehnična specifikacija ponujene serije proizvodov TS-x31XU« in spletna povezava, na kateri se naročnik sklicuje v odločitvi o zahtevku za revizijo (v prvem odstavku na strani 5). Upoštevaje navedeno za odločitev o zahtevku za revizijo tudi ni bistveno zatrjevanje vlagatelja, da se do navedb v prvo omenjenem dokazu »ne more opredeliti, saj mu vsebina navedenega dokazila podrobneje ni znana« (tretji odstavek na strani 7 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). Glede na navedeno prav tako niso pravno relevantna zatrjevanja vlagatelja, povezana s tem, kaj je po njegovem stališču »jedro video nadzornega sistema« – ali je to le »videonadzorni strežnik« ali »videonadzorni strežnik skupaj z dodatnim diskovnim poljem« (drugi odstavek na strani 7 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo).

Ob upoštevanju vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika v izpostavljenem segmentu označil za dopustno in jo v sklopu številka 1 izbral, kršil prvi odstavek 89. člena ZJN-3 (alinea a), v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ter dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila (drugi odstavek I. dela, tretja alinea drugega odstavka točke 2 II. dela in prvi odstavek točke 8 II. dela razpisne dokumentacije, pa tudi 3. in 5. odgovor, povezana s točko 5.2 videonadzornega sistema C). Ponudba izbranega ponudnika namreč v doslej predstavljeni vsebini ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila (v posledici tako ni dopustna), naročnik pa (lahko) odda javno naročilo po tem, ko preveri, da je izpolnjen (med drugim) pogoj, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V predstavljenem smislu so utemeljena vsebinsko primerljiva zatrjevanja vlagatelja, podana v drugem odstavku na strani 9 in petem odstavku na strani 6 zahtevka za revizijo, ni pa utemeljeno zatrjevanje izbranega ponudnika, da je njegova ponudba »dopustna, saj ustreza vsem potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila« (zadnji odstavek na drugi strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). Prav tako so utemeljena zatrjevanja vlagatelja, da »so v tem delu prepovedane tudi kakršnekoli dopolnitve ali popravki« ponudbe (četrti in peti odstavek na strani 14 ter prvi trije odstavki na strani 15 zahtevka za revizijo). Kot namreč izhaja iz druge alinee šestega odstavka 89. člena ZJN-3 (razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ne izbrani ponudnik ne naročnik pa tega ne zatrjujeta), ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Dosedanjih ugotovitev in zaključkov v ničemer ne spreminjajo zatrjevanja izbranega ponudnika v drugem odstavku na drugi strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo. Res je sicer, da je v odgovoru na 2. vprašanje Dodatnih pojasnil v zvezi s pripravo ponudbe, številka 430-800/2017/8 (15131-08), z dne 19. 7. 2017, naročnik na opozorilo gospodarskega subjekta, ki je vprašanje zastavil, da »[c]ertifikat velja samo za originalno strojno opremo, ki je bila ob izdaji potrdila vgrajena in testirana«, dovolil, da ponudnik (lahko) v »strežnik namesti dodatno grafično kartico«, vendar pa ob tem velja kot bistveno poudariti vsaj, da se omenjeno vprašanje in odgovor nanašata izključno na strežnik (glede tega pa vlagatelj sploh ne zatrjuje, da ne izpolnjuje zahteve točke 5.2 videonadzornega sistema C). V posledici ni utemeljeno zatrjevanje izbranega ponudnika, da je naročnik »s tem odgovorom jasno sporočil vsem potencialnim ponudnikom, da je izpolnjevanje te zahteve za naročnika manj pomembno od izpolnjevanja ostalih tehničnih zahtev oziroma je zanj izpolnjevanje te zahteve nepomembno« (zadnja poved drugega odstavka na drugi strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). Na podlagi dokumentacije v zvezi z oddajo naročila namreč (v nasprotju s stališčem izbranega ponudnika) ni zaključiti, da je naročnik »s tem odgovorom jasno sporočil vsem potencialnim ponudnikom, da je izpolnjevanje te zahteve za naročnika manj pomembno od izpolnjevanja ostalih tehničnih zahtev oziroma je zanj izpolnjevanje te zahteve nepomembno«, česa vsebinsko primerljivega pa v odločitvi o zahtevku za revizijo ne zatrjuje niti naročnik.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo nadalje zatrjuje, da je naročnik »v točki 5.5 priložen/vgrajen vmesnik« […] »izrecno zahteval, da mora imeti« vmesnik »8 optičnih vhodov«, vmesnik, ki ga v ponudbi ponuja izbrani ponudnik, pa »ima le 4 optične vhode in ne 8«. Izbrani ponudnik je po zatrjevanju vlagatelja ravnal tudi »v nasprotju z izrecno zahtevo naročnika po enem vmesniku, saj je ponudil dva vmesnika. Izbrani ponudnik je tako ponudil tudi večjo količino vmesnikov od zahtevane s strani naročnika, kar je v nasprotju s tehnično specifikacijo enega vmesnika« (šesti odstavek na strani 10).

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v »prilogi št. 6-1« […] »v razdelku III. IP videonadzorni sistemi C, pod točko 5. Sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3. in 4. (1kpl), v točki 5.5« (drugi odstavek na strani 10 zahtevka za revizijo) kot eno od splošnih lastnosti naročnik določil: »5.5 priložen/vgrajen vmesnik:
- za priklop vsaj 8 kamer neposredno s FTP/UTP kabelskimi povezavami preko ethernet (RJ-45) vtičnic,
- mora imeti 8 optičnih vhodov (8 x SM adapter) za priklop kamer iz točk 1., 3. in 4. posredno preko vmesnikov iz točke 6.,
- vmesnik mora biti primeren za vgradnjo v 19 palčno komunikacijsko omaro« (v nadaljevanju: točka 5.5 videonadzornega sistema C). Vsebinsko enako v drugem in tretjem odstavku na strani 10 zahtevka za revizijo zatrjuje vlagatelj.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz točke 5.5 videonadzornega sistema C povsem jasno razvidno, da naročnik v njej od ponudnikov zahteva, da v ponudbi ponudijo en vmesnik (in ne dveh ali več vmesnikov), ki mora imeti »8 optičnih vhodov (8 x SM adapter) za priklop kamer«. Naročnik je namreč v točki 5.5 videonadzornega sistema C termin vmesnik zapisal v ednini, ne pa v dvojini ali množini (glej zapise »priložen/vgrajen vmesnik«, »mora imeti« in »vmesnik mora biti primeren«), v njej pa prav tako ni zapisal na primer »5.5 priložena/vgrajena vmesnika« ali »5.5 priloženi/vgrajeni vmesniki«, »morata imeti« ali »morajo imeti« oziroma »vmesnika morata biti primerna« ali »vmesniki morajo biti primerni«. Vsebina točke 5.5 videonadzornega sistema C tudi ni zapisana primerljivo točki 5.6 sklopa številka 2 (»Dobava in montaža IP videonadzornega sistema MP Obrežje«) razdelka »5. Sistem za upravljanje 39 kamer visoke ločljivosti iz točk 1.,3. in 4. (1kpl)« v »Prilog[i] št. 6-2«, na katero v zahtevku za revizijo opozarja že vlagatelj (prvi odstavek na strani 11) in se v uvodu glasi: »priložen/vgrajen vmesnik (lahko sestavljen iz več naprav)«. Slednje izpostavljena točka tako jasno izkazuje, da je naročnik (za razliko od točke 5.5 videonadzornega sistema C) v njej (ne pa v točki 5.5 videonadzornega sistema C) omogočil, da je (priložen/vgrajen) vmesnik lahko sestavljen iz več naprav. V točki 5.5 videonadzornega sistema C naročnik namreč zapisa »lahko sestavljen iz več naprav« ni navedel. Iz točke 5.5 videonadzornega sistema C tako v ničemer ne izhaja, da je naročnik ponudnikom omogočil, da zahteve v njej lahko izpolnijo z dvema ali več vmesniki, pač pa jasno določa, da je v njej naročnik od ponudnikov zahteval, da jo izpolnijo z enim samim vmesnikom, ki »mora imeti 8 optičnih vhodov (8 x SM adapter) za priklop kamer«. Že iz teh razlogov ni utemeljeno zatrjevanje izbranega ponudnika, da »[n]aročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni prepovedal oziroma kakorkoli omejil ponudnikov pri sestavi vmesnika iz več delov v delujočo enovito celoto« (drugi odstavek 2. točke na drugi strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). Naročnik je sicer res »to dovolil« v tehničnih specifikacijah sklopa številka 2, »zahteva 5.6« (drugi odstavek 2. točke na drugi strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), vendar pa je to, kot je bilo ugotovljeno že doslej, dovolil le v slednje izpostavljeni točki, ne pa v točki 5.5 videonadzornega sistema C. V predstavljenem smislu iz razlogov, pojasnjenih doslej, tako ni utemeljeno zatrjevanje naročnika, da »nikjer v tehnični specifikaciji za sklop 1 ne omejuje ponudnika na način, da ne bi smel ponuditi več kot eno napravo - vmesnik (sestava več delov v delujočo celoto – vmesnik)« (razdelek »Očitek 1, točka 1.2« na strani 5 odločitve o zahtevku za revizijo). Drugačnega zaključka ne omogoča niti zapis naročnika v nekaterih drugih razdelkih tehničnih zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, po katerem »ne dovoli prilaganje dodatnih/zunanjih pretvornikov/adapterjev za potrebe napajanja« (nanj se sklicuje v razdelku »Očitek 1, točka 1.2« na strani 5 odločitve o zahtevku za revizijo), saj je iz točke 5.5 videonadzornega sistema C povsem jasno razvidno, da naročnik v njej od ponudnikov zahteva, da v ponudbi ponudijo en vmesnik (in ne dveh ali več vmesnikov), ki mora imeti »8 optičnih vhodov (8 x SM adapter) za priklop kamer«. Pod tabelo, v katero je uvrščena točka 5.5 videonadzornega sistema C (ali v navezavi nanjo kje drugje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila), po drugi strani tudi ni navedeno, da naročnik »dovoli prilaganje dodatnih/zunanjih pretvornikov/adapterjev za potrebe napajanja«. Zato ni bistveno, ali je v točki 5.6 sklopa številka 2 (»Dobava in montaža IP videonadzornega sistema MP Obrežje«) razdelka »5. Sistem za upravljanje 39 kamer visoke ločljivosti iz točk 1.,3. in 4. (1kpl)« v »Prilog[i] št. 6-2« naročnik iz razloga, ker je zahtevani vmesnik »nekoliko bolj kompleksen (več optičnih vhodov)«, […] »še dodatno navedel, da se lahko ponudi več naprav« (razdelek »Očitek 1, točka 1.2« na strani 5 odločitve o zahtevku za revizijo). V predstavljenem smislu je tako utemeljeno vsebinsko primerljivo zatrjevanje vlagatelja v prvem odstavku naslova b) na strani 8 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, kakor tudi zatrjevanje vlagatelja, da »je naročnik izrecno navedel zahteve, ki jih mora izpolnjevati vmesnik, ki mora biti eden in nikjer ni dopustil niti ne izhaja, da bi lahko ponudniki ponudili dva, tri, štiri ali več vmesnikov (ki bi skupaj izpolnjevali naročnikove zahteve). Naročnik je bil namreč jasen. Ponuditi je bilo treba vmesnik, torej en vmesnik. In ta vmesnik mora imeti 8 optičnih v[h]odov« (šesti odstavek na strani 10 zahtevka za revizijo, vsebinsko primerljivo pa tudi četrti odstavek na strani 11 zahtevka za revizijo).

Upoštevaje točko 9.3.3. I. dela razpisne dokumentacije in zadnji stolpec Priloge številka 6-1 je v ponudbi izbranega ponudnika ponudbeni predračun sestavljen tako, da je »v obrazec iz priloge št. 4-1 za posamezno opremo točke A, B, C in D navede[n] tip ponujene opreme«, kot tip pa je v točki 5.5 videonadzornega sistema C ponujen tudi »2x Zyxel GS 1920-24«, torej dva vmesnika (glej zapis »2x«) Zyxel GS 1920-24. Takšen zaključek v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (poimenovanje 2. točke na drugi strani) potrjuje tudi izbrani ponudnik, saj dodaja, da bo »[p]onujeni vmesnik« […] »deloval enako kot funkcionalna enota, ki ima 8 optičnih vhodov (8x SM adapter) za priklop kamer« (drugi odstavek 2. točke na drugi strani). V predstavljenem smislu je tako upravičeno zatrjevanje vlagatelja, da je naročnik »v točki 5.5 priložen/vgrajen vmesnik« […] »izrecno zahteval, da mora imeti« vmesnik »8 optičnih vhodov«, izbrani ponudnik pa je »ponudil strežnik z dvema vmesnikoma Zyxel GS1920-24 (2x Zyxel GS1920-24)« (šesti odstavek na strani 10 zahtevka za revizijo), upravičeno pa je tudi zatrjevanje vlagatelja, da ima vmesnik, ki ga v ponudbi ponuja izbrani ponudnik, »le 4 optične vhode in ne 8«, s čimer je izbrani ponudnik ravnal »v nasprotju z izrecno zahtevo naročnika po enem vmesniku, saj je ponudil dva vmesnika. Izbrani ponudnik je tako ponudil tudi večjo količino vmesnikov od zahtevane s strani naročnika, kar je v nasprotju s tehnično specifikacijo enega vmesnika« (šesti odstavek na strani 10 zahtevka za revizijo, vsebinsko primerljivo pa tudi četrti odstavek na strani 11 zahtevka za revizijo). Glede na navedeno ni utemeljeno zatrjevanje izbranega ponudnika, da je v ponudbi predložil »ustrezno tehnično dokumentacijo za ponujeno opremo« (prvi odstavek 2. točke na drugi strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo).

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik s tem, ko je ponudbo ponudnika, izbrano v sklopu številka 1, v spornem segmentu označil za dopustno in jo izbral, kršil prvi odstavek 89. člena ZJN-3 (alinea a), v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (drugi odstavek I. dela, tretja alinea drugega odstavka točke 2 II. dela in prvi odstavek točke 8 II. dela razpisne dokumentacije, v povezavi s točko 5.5 videonadzornega sistema C). Ponudba izbranega ponudnika namreč v navedeni vsebini ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila (v posledici tako ni dopustna), naročnik pa (lahko) odda javno naročilo po tem, ko preveri, da je izpolnjen (med drugim) pogoj, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V predstavljenem smislu so tako utemeljena vsebinsko primerljiva zatrjevanja vlagatelja, podana v četrtem odstavku na strani 11, v drugem odstavku na strani 2 in petem odstavku na strani 3 zahtevka za revizijo, utemeljena pa so tudi zatrjevanja vlagatelja, da »so v tem delu prepovedane tudi kakršnekoli dopolnitve ali popravki« ponudbe (četrti in peti odstavek na strani 14 ter prvi trije odstavki na strani 15 zahtevka za revizijo). Kot namreč izhaja iz druge alinee šestega odstavka 89. člena ZJN-3 (razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ne izbrani ponudnik in ne naročnik pa tega ne zatrjujeta) ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Dosedanjih ugotovitev in zaključkov v ničemer ne spreminjajo zatrjevanja izbranega ponudnika v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo. V navezavi na zatrjevanje izbranega ponudnika, da bo »[p]onujeni vmesnik« […] »deloval enako kot funkcionalna enota, ki ima 8 optičnih vhodov (8x SM adapter) za priklop kamer« (drugi odstavek 2. točke na drugi strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo) zadostuje ponoviti, da je v točki 5.5 videonadzornega sistema C naročnik izrazil potrebo po enem vmesniku (in ne po dveh ali več vmesnikih), ki mora imeti »8 optičnih vhodov (8 x SM adapter) za priklop kamer«, pri čemer ni omogočil, da je (priložen/vgrajen) vmesnik lahko sestavljen iz več naprav. Vlagatelj je imel pravico, da bi v zvezi s to zahtevo naročnika pred potekom roka za prejem ponudb zaprosil za njeno spremembo v smislu, da bi se jo lahko izpolnilo na način, da je vmesnik »lahko sestavljen iz več naprav« (primerjaj 67. člen ZJN-3 in točko 5 I. dela razpisne dokumentacije), pa tega ni storil. Kot je Sodišče Evropske unije zapisalo že v več odločitvah, pa mora naročnik ravnati strogo v skladu z merili, ki jih je sam določil (glej v tem smislu na primer sodbo Sodišča Evropske unije, dne 29. 4. 2004 sprejeto v zadevi številka C-496/99 P, Komisija Evropskih skupnosti proti CAS Succhi di Frutta SpA, ECLI:EU:C:2004:236, točka 115, sodbo Sodišča Evropske unije, dne 10. 10. 2013 sprejeto v zadevi številka C-336/12, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser proti Manova A/S, ECLI:EU:C:2013:647, točka 40, sodbo Sodišča Evropske unije, dne 6. 11. 2014 sprejeto v zadevi številka C-42/13, Cartiera dell’Adda SpA proti CEM Ambiente SpA, ECLI:EU:C:2014:2345, točka 42, pa tudi sodbo Sodišča Evropske unije, dne 11. 5. 2017 sprejeto v zadevi številka C-131/16, Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik proti Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ECLI:EU:C:2017:358, točka 33), kar velja tudi za presojo izpolnjevanja konkretne (tehnične) zahteve, ki jo je naročnik določil v točki 5.5 videonadzornega sistema C. Ta stroga obveznost je del načela enakega obravnavanja ponudnikov in iz njega izhajajoče obveznosti po preglednosti, ki ju morajo naročniki spoštovati. Po izteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (prva poved drugega odstavka 67. člena ZJN-3). Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več odločitvah je ponudnik tisti, od katerega se pričakuje, da pripravi ponudbo z ustrezno skrbnostjo in odgovornostjo, če ponudba ni pripravljena skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, pa posledice nosi ponudnik sam.

Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in v dokumentu »SKLEP O ODDAJI NAROČILA«, številka 430-800/2017/33 (15131-08), z dne 7. 9. 2017, razveljavila odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 1 (»Dobava in montaža IP videonadzorne opreme«), kot izhaja iz razdelka »SKLEP št. 430-800/2017-1«.

Državna revizijska komisija (tudi ob upoštevanju načela hitrosti in učinkovitosti – 9. člen ZPVPJN) v nadaljevanju ni odločala o tem, ali je naročnik kršil določbe ZJN-3 še iz katerega od ostalih razlogov, ki jih v zahtevku za revizijo (na straneh 12 in 13 ter v prvih treh odstavkih na strani 14) zatrjuje vlagatelj (vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik v ponudbi ponudil premajhno število kompletov »vmesnikov za prenos signala (HDMI in DVI) po UTP/FTP kabelski povezavi«), saj vsebinska presoja zahtevka za revizijo v teh delih ne bi več v ničemer vplivala na odločitev Državne revizijske komisije (kot izhaja iz izreka tega sklepa) in na vlagateljev pravni položaj.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 1 v delu, v katerem je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje tega javnega naročila v sklopu številka 1 sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva, da mu naročnik povrne strošek »nagrad[e] za zahtevek za revizijo TŠ 40« v višini 3.000 točk, »izdatk[e] 2 % od 1000 točk in 1% od 2000 točk« v višini 40 točk, vse »povečano za 22% DDV«, in takso v znesku 9.678,54 EUR, v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo pa zahteva, da mu naročnik povrne še stroška »pisn[e] opredelit[ve] do navedb naročnika (obrazložena vloga )« v višini 3000 točk in »izdatk[e] 2 % od 1000 točk in 1% od 2000 točk« v višini 40 točk, vse »povečano za 22% DDV«. Povračilo stroškov vlagatelj zahteva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje predvsem 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
– strošek plačane takse za postopek pravnega varstva v znesku 9.678,54 EUR,
– strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo v znesku 1.377,00 EUR (3.000 točk), ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke tarifne številke 40 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa),
– izdatke za zahtevek za revizijo v pavšalnem znesku 18,36 EUR (40 točk), ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena Odvetniške tarife,
– 22 % davek na dodano vrednost v znesku 306,98 EUR na strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo in izdatke, izračunan na podlagi drugega odstavka 2. člena (v povezavi z drugim odstavkom 12. člena) Odvetniške tarife, ob upoštevanju prvega odstavka 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006, in sprem.). Iz »Seznam[a] davčnih zavezancev – pravne osebe«, dostopnega na spletni strani Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Finančne uprave Republike Slovenije, je namreč razbrati, da je pooblaščena odvetniška družba, ki zastopa vlagatelja, na seznamu davčnih zavezancev vpisana kot davčni zavezanec,
skupaj torej 11.380,88 EUR.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ostali stroški, za katere je vlagatelj v tem postopku pravnega varstva zahteval povračilo, v konkretnem primeru niso potrebni (peti odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife) oziroma za priznanje njihovega povračila v Odvetniški tarifi ni najti ustrezne pravne podlage. V zvezi s stroški »pisna opredelitev do navedb naročnika (obrazložena vloga )« v višini 3000 točk ter »izdatki 2 % od 1000 točk in 1% od 2000 točk« v višini 40 točk, vse »povečano za 22% DDV«, priglašenimi v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da niso bili potrebni iz razloga, ker prispevek vlagatelja k rešitvi zadeve v vsebini, kot izhaja iz opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve. Dejstva, ki so narekovala ugoditev zahtevku za revizijo, v celoti izhajajo že iz dokumentacije, ki jo je Državni revizijski komisiji odstopil naročnik.


Državna revizijska komisija je rok za povračilo stroškov postopka vlagatelju določila v 15 dneh od prejema tega sklepa, kot predlaga v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (in ne »v 15 dneh od odločitve o zahtevku za revizijo«, kot predlaga v zahtevku za revizijo), ter posledično priznala obrestni del stroškovnega zahtevka od izteka navedenega roka. Skladno s 313. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, namreč rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev. Naročnik ne more izpolniti obveznosti oziroma priti v zamudo z njeno izpolnitvijo preden ne prejme odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, s katero se odloči o njegovi obveznosti povračila stroškov.


Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 11.380,88 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 14. 11. 2017
Predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
– odvetniška družba AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI, o. p., d. o. o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana
– TENZOR, d. o. o., Mariborska cesta 13, 2250 Ptuj
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran