Na vsebino
EN

018-195/2017 Osnovna šola Dob

Številka: 018-195/2017-7
Datum sprejema: 10. 11. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeja Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prevozi šoloobveznih otrok v OŠ Dob v šolskem letu 2017/2018 - 1., 3. in 4. sklop in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Avtobusni prevozi Stanko Šinkovec s.p., Savska cesta 51, Domžale, ki ga zastopa Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Osnovna šola Dob, Šolska ulica 7, Dob (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 11.2017

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavijo pogajanja, izvedena dne 21.08.2017, in odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 24.08.2017, in sicer v 1., 3. in 4. sklopu.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v znesku 2.189,22 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 02.08.2017 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 007286/2017-W01. Naročnik je dne 24.08.2017 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je predmetno javno naročilo v 1., 3. in 4. sklopu oddal v izvedbo ponudniku Gerčar prevozi d.o.o., Vrhovlje 17, Lukovica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je izbrana ponudba dopustna ter da je izbrani ponudnika na pogajanjih ponudil najnižje cene.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 31.08.2017 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj primarno predlaga, da se izpodbijana odločitev (zaradi nedopustnosti ponudbe izbranega ponudnika in drugouvrščenega ponudnika) razveljavi, oziroma (podredno), da se razveljavita naročnikova odločitev in izvedena pogajanja, v obeh primerih pa zahteva tudi povrnitev stroškov pravnega varstva. Zatrjuje, da sta ponudbi izbranega ponudnika in drugouvrščenega ponudnika (družbe Prevozi Slapar d.o.o., Mengeš) nedopustni iz razloga, ker navedena ponudnika (v nasprotju z naročnikovo zahtevo iz točke 2.3 razpisne dokumentacije) nista podpisala in žigosala obrazcev ponudba in ponudbeni predračun. Navaja, da predstavljata ponudbeni obrazec in ponudbeni predračun najpomembnejši del ponudbe, saj se na njuni podlagi določi končna ponudbena cena, ki je ne samo bistvena sestavina ponudbe, temveč tudi bodisi izključno (kot v obravnavanem postopku) bodisi najpomembnejše merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika. Ponudniki morajo zato obrazca ponudba in ponudbeni predračun izpolniti s posebno skrbnostjo, sicer tvegajo, da bo njihova ponudba, ne glede na ekonomsko ugodnost, izločena iz postopka (vlagatelj se sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-001/2016). Kadar se izjava volje izraža v pisni obliki, je podpis konstitutivni element za izraz oziroma potrditev pisne izjave volje. Če svojo voljo pisno izjavlja pravna oseba, jo veljavno oblikuje in izjavi le, če pisni dokument podpiše njen zakoniti zastopnik oziroma od njega pooblaščena oseba. Če pravna oseba v pravnem prometu posluje z žigom, mora biti pisni dokument skupaj s podpisom tudi žigosan. Vlagatelj še opozarja, da je narava navedenih pomanjkljivosti obeh ponudb takšna, da noben ponudnik svoje ponudbe ne more spremeniti oziroma dopolniti tako, da bi postala dopustna. Vlagatelj navaja, da sta ponudbi izbranega ponudnika in drugouvrščenega ponudnika nedopustni tudi iz razloga, ker nista izkazala, da sta izpolnila referenčni pogoj. Iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika in ponudnika Prevozi Slapar d.o.o., Mengeš namreč ni mogoče nedvoumno in enoznačno ugotoviti, ali izpolnjujeta referenčni pogoj, saj na izpolnjenih referenčnih obrazcih št. 6 (Izjava referenčnega naročnika) za nobeno izmed priglašenih referenc ni navedena vrednost referenčnega posla. Naročnikov zaključek, da sta ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika Prevozi Slapar d.o.o., Mengeš dopustni, je zato vsaj preuranjen. Vlagatelj še navaja, da podredno (v kolikor naročnik ali Državna revizijska komisija ne bi ugodila primarnemu zahtevku za revizijo) uveljavlja tudi naročnikovo kršitev pri izvedbi pogajanj, saj mu je naročnik z njo onemogočil oddajo znižane končne ponudbe, oziroma preprečil, da bi oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo ter pridobil javno naročilo v 1., 3. in 4. sklopu. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zapisal, da v predmetni postopek oddaje naročila male vrednosti vključuje pogajanja. Navedel je, da bo po prejemu ponudb preveril, če so ponudbe tehnično ustrezne, če pri ponudnikih niso podani razlogi za izključitev, in če ponudniki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Določil je tudi, da bodo pogajanja potekala izključno o ponudbeni ceni, da bodo potekala ločeno z vsakim ponudnikom ter da bodo z vsakim ponudnikom trajala največ 15 minut. Vlagatelj navaja, da mu je naročnik poslal povabilo na pogajanja, pri čemer je navedel vrstni red vpoklica posameznih ponudnikov. Iz vrstnega reda je razvidno, da naj bi bil vlagatelj na pogajanja vpoklican ob 10.45 uri. Naročnik je s povabilom tudi zaprosil ponudnike, naj se iz razloga, ker se lahko pogajanja s posameznimi ponudniki skrajšajo, na šoli zglasijo ob deseti uri. Navedena pravila, ki jih je naročnik postavil v razpisni dokumentaciji (ter jih dopolnil tudi s popravki na Portalu javnih naročil) ter nato konkretiziral v povabilu na pogajanja, predstavljajo protokol pogajanj, ki je za naročnika v celoti zavezujoč. Naročnik je pogajanja izvedel dne 21.08.2017. Izvedena so bila ob 10.00 uri z vsemi ponudniki hkrati, kar izhaja iz zapisnika o pogajanjih. Vlagatelj je na pogajanja prišel ob 10.17 uri (to je 28 minut pred uro, ki je bila določena za njegov vpoklic v pogajanja), naročnik pa njegove končne ponudbe ni sprejel z utemeljitvijo, da so bila pogajanja z vsemi ponudniki izvedena ob 10.00 uri, čemur je sledilo javno odpiranje ponudb, kot končne ponudbene cene vlagatelja pa so bile upoštevane cene iz njegove prvotne ponudbe. Naročnik je s tem kršil protokol pogajanj v naslednjih elementih: 1. ni se pogajal z vsakim ponudnikom posebej, 2. ponudnikov ni poklical ob uri, ki jo je navedel v povabilu in 3. povabilo je naknadno tolmačil tako, da je prošnja, naj se ponudniki na šoli zglasijo ob 10.00 uri, postala zahteva. Poleg tega, še opozarja vlagatelj, je bil ob 10.00 uri prisoten na šoli, vendar se zaradi telefonskega klica ni odpravil direktno pred pisarno ravnateljice. Vlagatelj še opozarja, da mora naročnik določbe razpisne dokumentacije, ki niso jasne, razlagati v korist ponudnikov. Navedeno stališče, opozarja vlagatelj, se nanaša na vsebino povabila k pogajanjem, saj je vsebina povabila vsaj sporna, če ne celo nejasna do te mere, da ponudniki niso mogli razbrati, kaj naročnik od njih sploh zahteva.

Izbrani ponudnik se o vlagateljevih revizijskih navedbah ni izjasnil.

Naročnik je dne 19.09.2017 zahtevek za revizijo zavrnil in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da je v točki 2.3 razpisne dokumentacije določil, da mora ponudnik pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge, ter da mora biti celotna ponudbena dokumentacija natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Ponudniki so morali predložiti naslednjo izpolnjeno dokumentacijo: ponudbo, ponudbeni predračun, pravilno izpolnjene in ožigosane obrazce, ESPD obrazec, menično izjavo za resnost ponudbe z menico ter parafiran vzorec prevozne pogodbe. Naročnik zatrjuje, da je v zvezi z obrazcema ponudba in ponudbeni predračun zahteval samo ustrezno izpolnitev z zahtevanimi podatki, kar je razvidno iz obrazcev, medtem ko je pri drugih obrazcih zahteval bodisi podpis bodisi žig in podpis zakonitega zastopnika. Izbrani ponudnik in družba Prevozi Slapar d.o.o., Mengeš sta oba sporna dokumenta izpolnila v skladu z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Naročnik zavrača tudi navedbe, ki se nanašajo na reference. Zatrjuje, da izbrani ponudnik in drugouvrščeni ponudnik izpolnjujeta zahtevane reference. Obrazec št. 6 (Izjava referenčnega naročnika) se vsebinsko nanaša na predmet in višino zahtevane reference, referenčni naročniki pa so s potrditvijo obrazcev potrdili, da je ponudnik količinsko in kakovostno uspešno izvajal storitve. Naročnik še navaja, da je podatke v zvezi z višino zahtevanih referenc preveril na spletni aplikaciji ERAR, pri čemer je ugotovil, da vseh šest referenc ustreza tudi po vrednosti. Naročnik še navaja, da je v povabilu na pogajanja navedel vrstni red pogajanj ter tudi zapisal, da naj se ponudniki na šoli zglasijo ob 10.00 uri iz razloga, ker se čas pogajanj s posameznimi ponudniki lahko sorazmerno skrajša. Navaja še, da je (tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije) dopolnil protokol pogajanj, pri čemer je jasno navedel, da se bodo pogajanja izvedla tako, da bodo ponudniki na pogajanjih oddali ponudbo v zaprti kuverti, in da bo javno odpiranje končnih ponudb izvedeno takoj po opravljenih pogajanjih. Zato je ponudnike tudi pozval, naj se na šoli zglasijo ob 10.00 uri. Naročnik je tudi jasno navedel, da se bodo pogajanja izvedla v enem krogu in na način, da bo vsak ponudnik predložil zaprto kuverto s končnimi ponudbenimi cenami. Zato je predvidel in v povabilu jasno navedel, da se bodo pogajanja pričela ob 10.00 uri ter da se ne glede na vnaprej določen 15 minutni interval čas pogajanj lahko sorazmerno skrajša. Iz povabila je tudi razvidno, da se bo vsak posamezni ponudnik pogajanj udeležil najkasneje ob določeni uri (na primer vlagatelj najkasneje ob 10.45 uri). Iz navedenega jasno izhaja, da so morali ponudniki priti ob 10.00 uri ter da bodo na vrsto prišli takoj, ko bo predhodno vpoklicani ponudnik oddal ponudbo. Tako so se pogajanja, ki jim je sledilo javno odpiranje ponudb, zaključila ob 10.14 uri, vlagatelj pa je prišel šele ob 10.17 uri. Naročnik se ne strinja z vlagateljem, da so se pogajanja z vsemi ponudniki izvedla hkrati. Zatrjuje, da so pogajanja potekala tako, da je vsak ponudnik po vrstnem redu, določenem v protokolu in v povabilu na k pogajanjem, ločeno oddal kuverto s končnimi ponudbenimi cenami. Ko so vsi ponudniki, ki so prišli ob 10.00 uri, oddali ponudbe s končno ponudbeno ceno je naročnik zaključil pogajanja (ob 10.14 uri). Ker je vlagatelj prišel na pogajanja po zaključku le-teh (ob 10.17 uri) je naročnik (skladno z razpisno dokumentacijo) upošteval vrednost iz njegove prvotno predložene ponudbe.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 27.09.2017, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Zatrjuje, da je naročnik v točki 2.3 razpisne dokumentacije določil, da mora biti celotna ponudbena dokumentacija natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Navedeno pa pomeni, da morata biti podpisana tudi obrazec ponudbe in ponudbeni predračun. Poleg tega naročnik tudi ni pojasnil, iz katerega dela razpisne dokumentacije naj bi izhajalo, da navedena zahteva velja za vse obrazce, razen za obrazca ponudbe in ponudbenega predračuna. Ker je naročnik jasno in izrecno zahteval, da morajo ponudniki celotno ponudbeno dokumentacijo opremiti tudi s podpisom pristojne osebe, ponudbi izbranega ponudnika in drugouvrščenega ponudnika nista dopustni, navedene napake pa v skladu s šestim odstavkom 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) tudi ni mogoče popraviti, zato bi moral naročnik ponudbi obeh ponudnikov izločiti iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj še poudarja, da je določba ZJN-3, ki predpisuje pisno obličnost pogodbe o izvedbi javnega naročila, kogentne narave, zato pogodbeni stranki njene uporabe ne moreta izključiti. Ker ponudnik z izpolnitvijo obrazcev ponudbe in ponudbenega predračuna veljavno oblikuje svojo voljo, ter jo s predložitvijo ponudbe tudi veljavno izrazi, pomeni podpis konstitutivni element za izraz oziroma potrditev pisne izjave volje. Ponudnik, ki obrazcev ponudbe in ponudbenega predračuna ne podpiše, ni veljavno izrazil svoje volje. Vlagatelj še navaja, da v zahtevku za revizijo ni zatrjeval, da izbrani ponudnik in drugouvrščeni ponudnik ne izpolnjujeta referenčnega pogoja, pač pa le, da izpolnjevanja referenčnega pogoja nista izkazala, saj iz referenčnih potrdil ni razvidna tudi vrednost referenčnih poslov. Poleg tega naročnik ni navedel, kdaj je vpogledal v aplikacijo ERAR, navedbe o tem pa je tudi sicer podal šele v odločitvi o zahtevku za revizijo. Vlagatelj vztraja tudi pri očitkih, da naročnik pogajanj ni izvedel z vsakim ponudnikom posebej. Navedeno, zatrjuje vlagatelj, je razvidno iz izjave ponudnika School Service d.o.o., Ljubljana do česar se naročnik ni opredelil. Vlagatelj še navaja, da je naročnik tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije navedel, da bodo ponudniki končno ponudbeno ceno za posamezen sklop, doseženo na pogajanjih, vpisali v obrazec Ponudbeni predračun - končna cena. Vlagatelj tudi opozarja, da prošnje naročnika, naj se ponudniki na šoli zglasijo ob 10.00 uri, ni mogoče razumeti kot podlago za morebitno sankcioniranje ponudnikov, saj predstavlja imperfektno normo. Poleg tega je naročnik navedel, da vlagatelj ob 10.00 uri ni bil prisoten pred pisarno ravnateljice, v povabilu pa je ponudnike zaprosil, naj bodo ob 10.00 uri prisotni na šoli. Vlagatelj navaja, da je bil ob 10.00 uri prisoten na šoli, naročnik pa tega dejstva ne prereka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da sta ponudbi izbranega ponudnika in drugouvrščenega ponudnika nedopustni iz razloga, ker nista podpisala obrazcev ponudba in ponudbeni predračun. Zatrjuje tudi, da navedena ponudnika nista izkazala izpolnjevanja referenčnega pogoja, saj iz referenčnih potrdil, ki so jih podpisali referenčni naročniki, ni razvidna vrednost referenčnih poslov. Vlagatelj tudi očita naročniku, da mu je nezakonito onemogočil udeležbo na pogajanjih.

Prvi vlagateljev očitek se nanaša na nepodpisana in nežigosana obrazca. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik in drugouvrščeni ponudnik nista podpisala in žigosala dveh s strani naročnika vnaprej pripravljenih obrazcev, in sicer Obrazca št. 1 (Ponudba - Izjava) in Obrazca Ponudbeni predračun. Ker gre pri podpisu in žigu za konstitutivni element, pisna izjava volje ni bila veljavno izražena. Poleg tega je narava navedenih pomanjkljivosti obeh ponudb takšna, da noben izmed njiju svoje ponudbe ne more spremeniti oziroma dopolniti tako, da bi postala dopustna.

Naročnik je navodila v zvezi izpolnjevanjem in podpisovanjem obrazcev navedel v točki 2.3 (Predložitev ponudbe) Navodila za pripravo ponudbe, kjer je med drugim zapisal:

»Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo izpolnjeno dokumentacijo:

a) Ponudba, ponudbeni predračun, pravilno izpolnjene in ožigosane obrazce, ESPD obrazec,
b) menična izjava za resnost ponudbe z menico,
c) parafiran vzorec prevozne pogodbe.«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil večje število vnaprej pripravljenih obrazcev. Vse obrazce so morali ponudniki izpolniti, večino pa tudi bodisi podpisati ali podpisati in žigosati. Le v obeh spornih obrazcih (v Obrazcu št. 1 - Ponudba - Izjava in v Obrazcu Ponudbeni predračun) namreč naročnik ni predvidel mesta za njun podpis in žig. Prvega so morali ponudniki izpolniti s podatki o nazivu in sedežu, naslovom, imenom in priimkom zakonitega zastopnika, z davčno in matično številko, s številko transakcijskega računa in telefona, s podatki o elektronski pošti ter kontaktni in odgovorni osebi za podpis pogodbe. Obrazec so morali izpolniti tudi s podatki o odgovorni osebi za izvedbo naročila ter za sprejem reklamacij, s podatki o voznikih, ki bodo izvajali prevoze, ter s podatki o vozilih, s katerimi bodo izvajali razpisane storitve. V Obrazec Ponudbeni predračun so morali ponudniki vpisati relacijo prevoza, velikost avtobusa, število kilometrov, ceni za en kilometer in relacijo prevoza ter ceno na dan in letno vrednost prevozov na tej relaciji (vse cene so morali podati brez DDV). Ponudniki so morali v obrazec vpisati tudi skupno ceno brez DDV, DDV ter skupno ceno z DDV. Noben izmed obeh obrazcev pa (kot že izhaja iz te obrazložitve) nima predvidenega mesta za podpis in žig.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika in drugouvrščenega ponudnika pokaže, da sta oba obrazca (o čemer se je vlagatelj lahko prepričal ob vpogledu v obe ponudbi) izpolnila z vsemi zahtevanimi podatki. Navedeno sta storila tudi preostala ponudnika (naročnik je v postopku oddaje predmetnega javnega naročila prejel štiri ponudbe). Pregled ponudb tudi pokaže, da je oba obrazca podpisal in žigosal le en ponudnik - to je družba School service d.o.o., Ljubljana, vlagatelj je podpisal in žigosal le enega izmed njiju - to je Obrazec Ponudbeni predračun, Obrazca št. 1 (Ponudba - Izjava) pa prav tako ni niti podpisal niti žigosal.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji sicer res zahteval, da mora biti celotna ponudbena dokumentacija »podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika«, a po drugi strani naročnik v spornih obrazcih (za razliko od velike večine preostalih vnaprej pripravljenih obrazcev) ni predvidel mesta za njun podpis in žig. Ker sta izbrani ponudnik in drugouvrščeni ponudnik oba obrazca izpolnila z vsemi podatki, ki jih je zahteval naročnik, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku v tem delu zahtevka za revizijo ni mogla slediti. Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, od ponudnikov ni mogoče zahtevati več ali drugače kot je od njih terjala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija. Državna revizijska komisija je ravno tako že v svojih številnih odločitvah zapisala, da nejasne razpisne dokumentacije ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov, oziroma da je potrebno, kot dopustno, šteti vsako ponudbo, ki izpolnjuje naročnikove zahteve po katerikoli izmed možnih razlag.

Državna revizijska komisija je zavrnila tudi tiste vlagateljeve navedbe, s katerimi očita naročniku, da sta ponudbi izbranega ponudnika in drugouvrščenega ponudnika nedopustni iz razloga, ker naj ne bi izkazala, da sta izpolnila referenčni pogoj v delu, ki se nanaša ne višino (vrednost) referenčnih poslov.

Naročnik je referenčne zahteve navedel v točki Č (Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika) točke 3 (Ugotavljanje sposobnosti ponudnikov) razpisne dokumentacije, in sicer:

»Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih od dneva oddaje ponudbe izvajal ali izvaja storitev prevoza šolskih otrok za vsaj tri (3) javne naročnike v vrednosti 30.000 EUR (za posamezno referenco).«

Naročnik je v zvezi z referenčno zahtevo v razpisno dokumentacijo predložil dva obrazca, in sicer Obrazec št. 5 (Seznam referenc) in Obrazec št. 6 (Izjava referenčnega naročnika). Prvi obrazec so morali podpisati zakoniti zastopniki ponudnikov, drugega pa odgovorna oseba referenčnega naročnika. Oba obrazca so morali ponudniki tudi žigosati. V prvega so morali vpisati vsaj tri (3) referenčne posle, in sicer s podatki o referenčnemu naročniku, kraju izvedbe prevozov (šola, občina in relacija), vrednostjo del v EUR brez DDV ter datumom izvedbe referenčnih del. Drugi obrazec je moral biti izpolnjen s podatkom o referenčnem naročniku (njegovim nazivom in sedežem), vpisati je bilo potrebno tudi številko pogodbe (ali naročilnice) ter njeno trajanje. Ponudniki so morali vpisati tudi podatke o osebi (in njeni telefonski številki), pri kateri je možno referenčno potrdilo preveriti. S podpisom navedenega obrazca so referenčni naročniki (pod kazensko in materialno odgovornostjo) potrdili, da je referenčna storitev »uspešno izvedena, kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom«.

Pregled obeh ponudb (izbrane in drugouvrščene) pokaže, da sta oba ponudnika predložila oba pravilno izpolnjena ter podpisana in žigosana Obrazca št. 5 (Seznam referenc), v katerega je vsak izmed njiju vpisal po tri reference, ki v celoti (tudi vrednostno) ustrezajo vsem zahtevam naročnika. Oba ponudnika sta prav tako predložila vsak po tri (pravilno izpolnjene, podpisane in žigosane) Obrazce št. 6 (Izjava referenčnega naročnika), s katerimi so njuni referenčni naročniki potrdili, da so bile referenčne storitve »uspešno izvedene, kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom«.

Ker sta izbrani ponudnik in drugouvrščeni ponudnik v zvezi z referencami izpolnila vse zahteve naročnika, Državna revizijska komisija tudi temu vlagateljevemu očitku ni mogla slediti. Poleg tega je naročnik, kot je razvidno iz odstopljene dokumentacije, na spletni aplikaciji ERAR tudi sam preveril višino referenčnih poslov obeh ponudnikov, pri čemer je ugotovil, da vsaka izmed šestih referenc presega zahtevano vrednost v višini 30.000,00 EUR.

Zadnji vlagateljev očitek se nanaša na izvedena pogajanja. Vlagatelj zatrjuje, da mu je naročnik nezakonito onemogočil udeležbo na pogajanjih, s čimer je preprečil, da bi oddal najugodnejšo ponudbo.

Naročnik je protokol pogajanj navedel v Navodilu za pripravo ponudb (Izvedba pogajanj), kjer je zapisal:

»Naročnik bo po prejemu ponudb preveril, če so tehnično ustrezne, ne izpolnjujejo razlogov za izključitev in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, določene s to dokumentacijo. Naročnik bo priznal usposobljenost tistim ponudnikom, ki bodo izkazovali izpolnjevanje tehničnih zahtev in pogojev za sodelovanje.

Pogajanja bodo potekala izključno o višini ponudbene cene. Izhodišče za pogajanja bo ponudbena cena, dana v inicialni ponudbi. Ponudniki bodo končno ponudbeno ceno, doseženo na pogajanjih, napisali v obrazec Ponudbeni predračun - končna cena. Ponudniki bodo ponudili popust v % na skupno končno ceno za posamezni sklop. Ponudbeni predračun z znižanimi cenami na enoto bo priloga pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom. Pogajanja bodo potekala v enem krogu, izključno o višini ponudbene cene, zato je možno samo nižanje ponudb. Pogajanja bodo potekala ločeno, z vsakim ponudnikom posebej in bodo trajala največ 15 minut.

Ponudniki bodo prejeli povabilo na neposredna pogajanja (najkasneje 3 dni po odpiranju ponudb). Na pogajanjih lahko sodelujejo samo pooblaščene osebe, ki imajo pooblastilo za sodelovanje na pogajanjih. V kolikor se ponudnik, ki bo na pogajanja vabljen, le-teh ne bo udeležil, bo naročnik štel, da ostaja pri ponudbenih cenah iz že predložene ponudbe.

Naročnik si skladno z določilom 11. odstavka 44. člena ZJN-3 pridržuje pravico, da odda javno naročilo brez izvedbe pogajanj, na podlagi cene iz inicialne ponudbe.«

Tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije je bilo v zvezi s pogajanji postavljenih več vprašanj.

Naročnik je s podanimi odgovori prvotno določen protokol pogajanj dopolnil in spremenil, in sicer (navedeni odgovori naročnika so bili objavljeni na Portalu javnih naročil dne 10.08.2017 in 11.08.2017):

»Ponudniki bodo morali na pogajanjih strokovni komisiji predložiti Ponudbeni predračun - končna cena v zaprti kuverti (na katero se napiše ime ponudnika). Javno odpiranje končnih ponudb bo takoj po postopku s pogajanji.

Vrstni red vpoklica posameznih ponudnikov bo glede na datum in uro oddane ponudbe (kdor bo ponudbo oddal prej, se bo prej udeležil pogajanj). V primeru, da bo več ponudb prejetih istočasno, bo o vrstnem redu pogajanj odločil žreb.

Iz razpisne dokumentacije se črta: Ponudniki bodo končno ponudbeno ceno, doseženo v pogajanjih, napisali v obrazec Ponudbeni predračun - končna cena. Ponudniki bodo ponudili popust v % na skupno končno ceno za posamezni sklop. Namesto tega se navede: Ponudniki bodo končno ponudbeno ceno za posamezen sklop, doseženo v pogajanjih, vpisali v obrazec Ponudbeni predračun - končna cena.

Črta se četrti odstavek v razpisni dokumentaciji (Izvedba pogajanj), ki se glasi: Naročnik si skladno z določilom 11. odstavka 44. člena ZJN-3 pridržuje pravico, da odda javno naročilo brez izvedbe pogajanj, na podlagi ponudbene cene iz inicialne ponudbe.

Obrazec Ponudbeni predračun - končna cena se prinese s seboj in je priložen v postopku pogajanj.«

Naročnik je dne 17.08.2017 vse štiri ponudnike povabil na pogajanja (Povabilo na pogajanja). V povabilu je navedel:

»V skladu z določili ZJN-3 in določili razpisne dokumentacije ponudnike vabimo k pogajanjem o znižanju cen za javno naročilo »Prevozi šoloobveznih otrok v osnovni šoli Dob za šolsko leto 2017/2018«.

Ponudniki bodo morali na pogajanjih strokovni komisiji predložiti Ponudbeni predračun - končna cena v zaprti kuverti (na katero se napiše ime ponudnika).

Pogajanja bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega naročila, s pričetkom ob deseti uri. Pogajanja s posameznim ponudnikom lahko trajajo največ 15 minut.

Vrstni red vpoklica posameznih ponudnikov bo glede na datum in uro oddane ponudbe, in sicer:

- School service d.o.o. (ponudba je bila prejeta dne 16.08.2017 ob 9.30 uri); ponudnik se bo pogajanj udeležil ob 10.00;
- Prevozi Slapar d.o.o. (ponudba je bila sprejeta 16.08.2017 ob 9.50 uri), pogajanj se bo udeležil najkasneje ob 10.15 uri;
- Gerčar prevozi d.o.o. (ponudba je bila prejeta dne 16.08.2017 ob 9.51 uri), pogajanj se bo udeležil najkasneje ob 10.30 uri.
- Avtobusni prevozi Stanko Šinkovec s.p. (ponudba je bila prejeta dne 16.08.2017 ob 9.52 uri), pogajanj se bo udeležil najkasneje ob 10.45 uri.

Ker je čas za pogajanja največ 15 minut s posameznimi ponudniki, prosimo, da se zglasite na šoli ob 10.00 uri (čas za pogajanja s posameznimi ponudniki se lahko sorazmerno skrajša).

Javno odpiranje ponudb po takoj po pogajanjih v prostorih OŠ Dob.

V kolikor se pogajanj ne boste udeležili oziroma boste predložili ponudbo z višjimi cenami v katerikoli postavki, bo naročnik štel, da ostajate pri ponudbenih cenah iz že predložene ponudbe.«

Iz citiranih navodil in povabila je razvidno, da bodo pogajanja potekala v enem krogu in izključno o ponudbeni ceni, da bodo izvedena z vsakim ponudnikom posebej ter da bodo z vsakim izmed njih trajala največ 15 minut. Vsak posamezni ponudnik je moral (v skladu s povabilom na pogajanja) na pogajanjih predložiti Ponudbeni predračun - končna cena v zaprti kuverti (na katero je napisal svoje ime), iz spremenjenega protokola pogajanj, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, pa je (nasprotno) razvidno, da bodo ponudniki končno ponudbeno ceno za posamezen sklop, doseženo na pogajanjih, napisali v obrazec Ponudbeni predračun - končna cena. Iz povabila na pogajanja je razviden tudi vrstni red vpoklica posameznih ponudnikov. Naročnik je pri tem upošteval protokol, saj je ponudnike na pogajanja povabil po vnaprej predvidenem vrstnem redu - ponudnike je razvrstil glede na čas oddaje ponudb (navedeno med strankama v tem postopku tudi sicer ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo). Ponudnik, ki je prvi oddal ponudbo (družba School service d.o.o., Ljubljana), je bil na pogajanja povabljen ob 10.00 uri, ponudnik Prevozi Slapar d.o.o., Mengeš, ki je ponudbo oddal drugi, je bil na pogajanja povabljen najkasneje ob 10.15 uri, izbrani ponudnik je bil na pogajanja povabljen najkasneje ob 10.30 uri, vlagatelj, ki je ponudbo oddal zadnji, pa je bil na pogajanja povabljen zadnji (najkasneje od 10.45 uri).

Naročnik je v povabilo še zapisal, da se čas pogajanja s posameznim ponudnikom lahko skrajša, zato je zaprosil ponudnike, naj se na šoli zglasijo ob 10.00 uri.

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik kršil protokol pogajanja v naslednjih elementih: 1. ni se pogajal z vsakim ponudnikom posebej, 2. ponudnikov ni poklical ob uri, ki jo je navedel v povabilu, in 3. povabilo je naknadno tolmačil tako, da je prošnja, naj se ponudniki na šoli zglasijo ob 10.00 uri, postala zahteva.

Nasprotno, naročnik navaja, da je v protokolu pogajanj jasno navedel, da se bodo izvedla v enem krogu in tako, da bo vsak ponudnik predložil zaprto kuverto s končnimi ponudbenimi cenami. Zato je predvidel in v povabilu jasno navedel, da se bodo pogajanja pričela ob 10.00 uri ter da se lahko (ne glede na vnaprej določen 15 minutni interval) čas izvedbe pogajanj s posameznim ponudnikom sorazmerno skrajša.

Iz odstopljene dokumentacije ni razvidno, da naj bi se pogajanja z vsakim ponudnikom izvedla ločeno. Kot pravilno ugotavlja tudi vlagatelj, iz Zapisnika o pogajanjih, z dne 21.08.2017, namreč v zvezi s tem izhaja le, da predstavnik vlagatelja ob 10.00 pred pisarno ravnateljice ni bil prisoten ter da so se pogajanja takrat tudi pričela, in sicer »na osnovi vrstnega reda«. Kakšen naj bi bil ta vrstni red ter kdaj (in če sploh) so se opravila pogajanja z vsakim posameznim ponudnikom, pa iz zapisnika ni razvidno. Naročnik je v zapisniku tudi navedel, da so se pogajanja končala ob 10.14 uri, vlagateljev zakoniti zastopnik pa je vstopil v (naročnikovo) pisarno ob 10.17 uri, zato so bile upoštevane cene iz njegove osnovne ponudbe.

Vlagatelj je k zahtevku za revizijo predložil dokument (Izjava glede poteka pogajanj dne 21.08.2017). V njem je ponudnik, ki je bil k pogajanjem povabljen prvi, izrecno navedel, da so se pogajanja z njim in preostalima dvema prisotnima ponudnikoma pričela ob 10.00 uri, oziroma da so predstavniki naročnika ob 10.00 uri pričeli odpirati ponudbe. Prav tako je tudi zapisal, da je predstavnica naročnika želela poklicati še vlagatelja, pa tega ni storila, ker je izbrani ponudnik dejal, da je ura 10.00, in da je potrebno pričeti s pogajanji.

Naročnik opozarja, da iz povabila na pogajanja izhaja, da bodo pogajanja izvedena na način, da bo vsak posamezen ponudnik naročniku predložil (vnaprej pripravljen obrazec) Ponudbeni predračun - končna cena v zaprti kuverti. A po drugi strani vlagatelj upravičeno zatrjuje, da je iz protokola pogajanj tudi razvidno, da bodo ponudniki končno ponudbeno ceno za posamezen sklop, doseženo na pogajanjih, (šele) napisali v obrazec Ponudbeni predračun - končna cena. Ne glede na navedeno pa med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da se je vlagatelj pri naročniku zglasil 28 minut pred uro, ki je bila s strani naročnika določena za njegov vpoklic na pogajanja, zato je tudi po mnenju Državne revizijske komisije upravičeno pričakoval, da se bo lahko pogajanj (še) pravočasno udeležil.

Ob navedenem se je potrebno strinjati z vlagateljem tudi v tem, da naročnikovo povabilo ni konsistentno s protokolom pogajanj iz razpisne dokumentacije, poleg tega je naročnik predvidel izvedbo pogajanj z vsakim ponudnikom posebej, kar naj bi trajalo (največ) 15 minut, hkrati pa je ponudnike (zgolj) zaprosil, naj bodo iz razloga, ker se lahko čas pogajanj tudi skrajša, na šoli prisotni že ob 10.00 uri. Ker (kot je zapisala Državna revizijska komisija že pri presoji prvega vlagateljevega očitka) nejasnih in nekonsistentnih zahtev naročnika ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov, je vlagateljevemu očitku v tem delu zahtevka za revizijo sledila.

Ker je vlagatelj uspel izkazati, da mu je naročnik z nekonsistentnim povabilom onemogočil udeležbo na pogajanjih, oziroma da so bila pogajanja izvedena v neskladju s predvidenim protokolom in netransparentno, je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija v odločitvi naročniku dati napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik naj v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije in sprejme eno izmed odločitev, ki jih v tem primeru dopušča ZJN-3. Če bo nadaljeval s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila, naj v povabilu k pogajanjem natančno navede, kdaj, kje in na kakšen način (z vsakim ponudnikom posebej ali z vsemi ponudniki hkrati) bodo izvedena pogajanja ter jih tako tudi izvede. Poleg tega bo moral naročnik izveden postopek pogajanj tudi jasno dokumentirati. Le na ta način bo ravnal transparentno ter v skladu z navodili, ki jih je navedel v razpisni dokumentaciji.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je z zahtevkom za revizijo uspel, zato mu Državna revizijska komisija, upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: OT), ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava naslednje stroške - to je stroške takse v višini 1.561,48 EUR, stroške za sestavo zahtevka za revizijo (tarifna številka 40 OT) v višini 504,90 EUR (1100 točk), povečani za 22 % DDV, kar znese 615,98 EUR, in izdatke (11. člen OT) v višini 9.64 EUR (21 točk), povečani za 22 % DDV, kar znese 11,76 EUR. Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške v višini 2.189,22 EUR. Državna revizijska komisija pa vlagatelju ni priznala stroškov za postavki »sestanek s stranko 2 uri« in »pregled listin in dokumentacije 2 uri«, saj je upoštevala, da predstavljata storitvi, ki sta zajeti v storitve iz tarifne številke 40/1 OT. Državna revizijska komisija vlagatelju tudi ni priznala priglašenega stroška odvetniške storitve za opredelitev do navedb naročnika, saj je ocenila, da v konkretnem primeru ni bil potreben. Navedbe v vlagateljevi vlogi, z dne 27.09.2017, namreč niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v znesku 2.189,22 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 10. 11. 2017
Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Osnovna šola Dob, Šolska ulica 7, Dob
- Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana,
- Gerčar prevozi d.o.o., Vrhovlje 17, Lukovica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran