Na vsebino
EN

018-184/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-184/2017-6
Datum sprejema: 9. 11. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Nine Velkavrh, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava in montaža magnetno resonančnega tomografa (MR) vključno z izvedbo gradbeno obrtniško instalacijskih (GOI) del za pripravo prostora ter kompletno vzdrževanje MR aparata v obdobju šestih let«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Siemens Healthcare, d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova ulica 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje skupnih naročnikov Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, in Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 9. 11. 2017

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 4110-10/2016/23 z dne 24. 7. 2017.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške postopka pravnega varstva v znesku 26.702,34 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po poteku roka za prostovoljno izpolnitev do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 27. 4. 2017 na portalu javnih naročil pod številko objave JN004449/2017-B01 objavil obvestilo o javnem naročilu za dobavo in montažo magnetno resonančnega tomografa (MR), vključno z izvedbo gradbeno-obrtniško-instalacijskih del (GOI) za pripravo prostora ter z vzdrževanjem MR aparata v obdobju šestih let, ki ga je dne 28. 4. 2017 pod številko 2017/S 083-160238 objavil tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Dne 24. 7. 2017 je naročnik izdal in dne 31. 7. 2017 na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 4110-10/2016/23 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila), s katerim je omenjeno javno naročilo po odprtem postopku oddal ponudniku Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska 12, 3320 Velenje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).
Vlagatelj, čigar ponudba se je glede na merili skupne ponudbene cene in tehničnih prednosti uvrstila na drugo mesto, je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo. Zatrjuje, da je naročnik kršil njegovo pravico do vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, ko mu ni omogočil vpogleda v tehnične specifikacije ponujenega blaga, v priložene prospekte oziroma v drugo tehnično ter postopkovno dokumentacijo, zato ne more navesti vseh pravno relevantnih dejstev niti podati dokaznih predlogov. Vlagatelj lahko tako zgolj na podlagi navedenega v izpodbijani odločitvi zatrjuje, da je naročnik izbranega ponudnika pozval na pojasnilo oziroma dopolnitev ponudbe v delu tehničnih specifikacij, kar pa ni dopustno. Enako lahko vlagatelj samo na temelju obrazložitve izpodbijane odločitve zatrjuje, da je izbrani ponudnik z »Izjavo 2« nedopustno spremenil svojo ponudbo v delu tehničnih specifikacij ponujenega medicinskega kanala, opredeljenega pod pozicijo št. 212. Iz omenjene odločitve je namreč razbrati, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni upošteval naročnikovih dodatnih pojasnil, objavljenih na portalu javnih naročil dne 29. 5. 2017 ob 7.29 uri, ki so vsebinske narave in pomenijo spremembo predhodno objavljene razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik bi moral zato že v ponudbi navesti, da bo zahteve naročnika izpolnil v skladu z njegovima odgovoroma z dne 29. 5. 2017. Ker tega ni navedel, je njegova ponudba nedopustna, saj ne ustreza zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah. Z »Izjavo 2«, v kateri je izbrani ponudnik na poziv naročnika, podan brez pravne podlage, navedel, da bo tako pri poziciji št. 212 kakor pri ostalih pozicijah medicinskih kanalov dosledno upošteval naročnikova dodatna pojasnila in bo dobavil ter montiral artikle s takšnimi specifikacijami, kot so določene v omenjenih dveh naročnikovih odgovorih z dne 29. 5. 2017, je izbrani ponudnik po mnenju vlagatelja v nasprotju z zakonom dopolnil svojo ponudbo. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik kršil Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) tudi s tem, ko je izbranemu ponudniku dopustil, da je pojasnjeval ter dopolnjeval svojo ponudbo glede vsebine pozicij popisov pod vrsticama 200 ter 206. Dalje vlagatelj sumi, da kader E. P., ki ga je izbrani ponudnik v ponudbi nominiral kot odgovornega vodjo del, pri slednjem ni zaposlen, kar pomeni, da brez predložitve podjemne pogodbe, sklenjene z E. P., njegova ponudba ni dopustna, poleg tega pa bi moral izbrani ponudnik omenjeni kader nominirati tudi kot podizvajalca ter zanj predložiti zahtevana dokazila. Dalje vlagatelj naročniku očita netransparentno ravnanje pri ocenjevanju ponudb, saj je pri vpogledu v dokument »Ocenjevalni kriteriji za MR aparat SB Celje« ugotovil, da je iz omenjenega dokumenta izhajajoče število točk, ki jih je naročnik dodelil izbranemu ponudniku, za 1 točko nižje od števila točk, kot izhajajo iz izpodbijane odločitve. Ker naročnik predstavljene razlike v številu točk ni pojasnil v odločitvi o oddaji javnega naročila, slednja ne ustreza standardu obrazloženosti. Na koncu vlagatelj zatrjuje še, da je naročnik izbranemu ponudniku pri ocenjevanju ponudb v okviru postavk, ki so v zahtevku za revizijo konkretno navedene, neutemeljeno dodelil točke, s čimer je ravnal v nasprotju z določili razpisne dokumentacije in ZJN-3 ter kršil načeli transparentnosti in enakopravne obravnave ponudnikov. Na podlagi navedenega vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, oziroma podredno, da vlagatelju dovoli vpogled v ponudbo izbranega ponudnika ter mu po opravljenem vpogledu dopusti, da zahtevek za revizijo dopolni ali spremeni z navedbo novih kršitev, dejstev in dokazov, pridobljenih na vpogledu. V obeh primerih vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.
Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 22. 8. 2017 izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo. Uvodoma navaja, da je bila dopolnitev ponudbe podana izključno na poziv naročnika, ki pa ni bil potreben, zaradi česar dana dopolnitev ne predstavlja spremembe ponudbe. V nadaljevanju izbrani ponudnik, sklicujoč se pri tem na svoje navedbe v dokumentu »Dopolnitev ponudbe – JN 004449/2017-B01 'Dobava in montaža resonančnega tomografa (MR) vključno z izvedbo gradbeno obrtniško instalacijskih (GOI) del za pripravo prostora ter kompletno vzdrževanje MR aparata v obdobju šestih let'«, zavrača vlagateljeve očitke o kršitvah, zatrjevanih v zvezi s postavkama popisov pod vrsticama št. 200 ter 206. Dalje izbrani ponudnik navaja, da je v ponudbi kot odgovornega vodjo del nominiral kader E. P., s katerim ima za primer, da bo v obravnavanem postopku javnega naročanja izbran kot najugodnejši ponudnik, sklenjen dogovor o zaposlitvi v redno delovno razmerje. Na koncu izbrani ponudnik konkretizirano utemeljuje še, zakaj je bilo naročnikovo ravnanje pri ocenjevanju njegove ponudbe v okviru postavk, izpostavljenih v zahtevku za revizijo, pravilno. Upoštevaje vse navedeno izbrani ponudnik meni, da je zahtevek za revizijo neutemeljen.
Naročnik je zahtevek za revizijo z »Odločitvijo«, št. 4110-10/2016/29 z dne 4. 9. 2017, zavrnil kot neutemeljenega, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. Zatrjuje, da je izbranega ponudnika zgolj iz previdnosti pozval na pojasnilo, ali se »Izjava 2« nanaša tudi na odgovor, ki ga je na portalu javnih naročil objavil v zvezi s pozicijo popisa pod vrstico št. 212 (medicinski kanali). Čeprav je izbrani ponudnik pod omenjeno pozicijo ponudil zahtevano, se je naročnik odločil, da v izogib morebitnim kasnejšim nejasnostim odpravi vsakršen dvom v dejstvo, da je izbrani ponudnik sprejel tudi pojasnilo naročnika, podano na portalu javnih naročil v zvezi s pozicijo št. 212. Zlasti pa je pri tem potrebno upoštevati, da je izbrani ponudnik v celoti sprejel pogoje dokumentacije, s tem pa tudi pojasnilo naročnika, ki se je nanašalo na omenjeno pozicijo. Dalje naročnik navaja, da je v ponudbi izbranega ponudnika pri poziciji popisa pod vrstico št. 200 opazil očitno tipkarsko napako, odprava take napake pa je dopustna in ne pomeni dopolnjevanja oziroma popravljanja ponudbe. Prav tako naročnik zavrača vlagateljeve očitke glede pozicije popisa pod vrstico št. 206 ter izpostavlja, da ni predpisal nobenih tehničnih karakteristik, ki naj jih izpolnjuje sporno stikalo, temveč je zahteval le, da ponudniki stikalo ponudijo. Naročnik v razpisni dokumentaciji tudi ni zahteval, da mora biti odgovorni vodja del pri delodajalcu zaposlen oziroma da mora imeti z njim sklenjeno podjemno pogodbo že v času oddaje ponudbe. Naročnik je namreč z odgovorom na portalu javnih naročil dopustil, da ponudniki podajo zgolj izjavo o zagotavljanju nominiranega kadra, razmerje z nominiranim odgovornim vodjo del pa uredijo šele pred podpisom pogodbe. Po zatrjevanju naročnika so si ponudniki v dokumentu »Ocenjevalni kriteriji za MR aparat SB Celje« po lastni presoji dodelili točke, vendar to še ne pomeni, da je bil naročnik na opisani način dodeljeno število točk dolžan tudi upoštevati. Ker je naročnik ocenil, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje predpostavk za priznanje števila točk, kot si jih je dodelil sam, mu je v spornem delu priznal 1 točko manj. Naročnikovo točkovanje je bilo torej transparentno, poleg tega pa domnevno sporna razlika v točkah tudi sicer ne bi spremenila razvrstitve ponudnikov na ocenjevalni lestvici. V nadaljevanju naročnik utemeljuje razloge, na podlagi katerih je izbranemu ponudniku v okviru merila tehničnih prednosti dodelil točke. Glede na vse navedeno po mnenju naročnika zahtevku za revizijo ni mogoče ugoditi.
Vlagatelj se je v prvi pripravljalni vlogi z dne 14. 9. 2017, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 15. 9. 2017, opredelil do navedb naročnika, podanih v odločitvi o zahtevku za revizijo. Vlagatelj je v omenjeni vlogi vztrajal pri svojih dotedanjih navedbah in dokaznih predlogih, poleg tega pa je zaprosil za posredovanje vloge, v kateri se je izbrani ponudnik izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo.
Državna revizijska komisija je dne 12. 10. 2017 prejela vlagateljevo drugo pripravljalno vlogo, v kateri se je ta opredelil do navedb izbranega ponudnika, podanih v vlogi z dne 22. 8. 2017, ki je bila vlagatelju skladno z njegovim zaprosilom posredovana na podlagi 11. člena ZPVPJN. V omenjeni vlogi vlagatelj vztraja pri podanih navedbah in dokaznih predlogih.
Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika ter po presoji izvedenih dokazov je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, v skladu z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Med strankama revizijskega postopka je spor o tem, ali je naročnik ravnal v skladu z določili ZJN-3 ter dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ko je javno naročilo oddal izbranemu ponudniku. Vlagatelj namreč zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, čemur pa naročnik nasprotuje.

Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, v skladu s katero je za dopustno šteti ponudbo, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam ter zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega njegovih zagotovljenih sredstev. Naročnik odda javno naročilo na podlagi meril ob upoštevanju 84., 85. in 86. člena ZJN-3 po tem, ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so bila določena (prvi odstavek 89. člena ZJN-3).

Naročnik opredeli predmet javnega naročila s tehničnimi specifikacijami, ki morajo biti oblikovane ob upoštevanju določb 68. člena ZJN-3. Tehnične specifikacije v skladu s 23. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 v primeru javnih naročil blaga ali storitev pomenijo specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide), ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve ter postopki ocenjevanja skladnosti.

Tehnične specifikacije se skladno s prvim odstavkom 68. člena ZJN-3 navedejo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Pri tem se informacije, ki jih naročnik posreduje gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, na podlagi drugega odstavka 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Ker je ponudnik dolžan v ponudbi dokazati, da ponuja blago oziroma storitve z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami, mora naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila med drugim določiti tudi način izkazovanja tehnične ustreznosti predmeta ponudbe (npr. z opisom tehničnih lastnosti, s predložitvijo skic, prospektov, izjav in druge tehnične dokumentacije).

Državna revizijska komisija je že večkrat zapisala, da morajo biti ponudniki pri pripravi ponudbe posebno skrbni v delu, v katerem je predstavljen predmet kot eden najpomembnejših elementov slednje. Ponudbeno vsebino, ki se nanaša na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, je namreč dopustno v skladu z določbo šestega odstavka 89. člena ZJN-3 dopolnjevati ali popravljati zgolj v primeru dopolnitev ali popravkov očitnih napak, pa še to le ob predpostavki, da zaradi teh popravkov ali dopolnitev ni dejansko predlagana nova ponudba.

Predmet konkretnega javnega naročila v obravnavanem postopku javnega naročanja predstavljata dobava in montaža magnetno resonančnega tomografa (MR) z vključeno izvedbo gradbeno-obrtniško-instalacijskih (GOI) del za pripravo prostora, poleg tega pa tudi vzdrževanje MR aparata v obdobju šestih let, priprava dokumentacije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja, ter izobraževanje kadrov naročnika v skladu s popisi materiala, opreme in del (v nadaljevanju: popisi).

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila je naročnik določil v popisih, ki so v skladu z »Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe« predstavljali priloge, s tem pa del dokumentacije v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila. Naročnik je popise razdelil na več t. im. zvezkov, pri čemer je tehnične specifikacije za specialno medicinsko opremo določil v zvezku z naslovom »III_3.1_MR 1.5T«, ki je imel obliko preglednice. V prvi stolpec preglednice je naročnik vpisal zaporedne številke posameznih postavk (vlagatelj in naročnik jih imenujeta pozicije), v drugem stolpcu pa je za vsako od postavk navedel še opis oziroma zahtevane tehnične specifikacije. V omenjenem zvezku, ki se je nanašal na specialno medicinsko opremo, je naročnik določil tudi, da morajo ponudniki pri vsaki točki oziroma zahtevi navesti, kje v priloženi dokumentaciji oziroma katalogu je za posamezno postavko razvidno izpolnjevanje predpisanih zahtev. Kot izhaja iz omenjene preglednice, so morali ponudniki z namenom dokazovanja izpolnjevanja zahtev v tretjem stolpcu preglednice pri vsaki od postavk označiti, ali izpolnjujejo predpisane pogoje, v četrtem stolpcu pa navesti še stran v priloženi dokumentaciji oziroma katalogu, iz katere je bilo razbrati izpolnjevaje teh pogojev.

Naročnik je v zvezku »III_3.1_MR 1.5T« pod postavko št. 212 opredelil tehnične specifikacije zahtevanega medicinskega kanala oziroma njegove izvedbe, in sicer je navedel:

»Medicinski kanal z ozemljitveno šino dožine 0.8m izdelan iz AL profila in sestavljen iz instalacijskega profila za medecinske pline, profila za el. instalacije z pregrado za ločevanje jakega in šibkega toka in vgrajeno opremo: 2x trojna šuko vtičnica 230V, 1x dvojna računalniška, 1x ozemljitveni čep (kompatibilno z obstoječim sistemom v SBC) enakovredno kot npr.: Medicop«.

Dne 29. 5. 2017 ob 7.29 uri je naročnik na eno od vprašanj na portalu javnih naročil objavil odgovor, iz katerega je izhajalo, da mora ponudnik v okviru postavke št. 212 izvesti sledeče:

»/…/Dobava in montaža bolniškega inštalacijskega kanala narejenega iz materialov, ki so primerni za vgradnjo v prostorih magnetne resonance (povečano magnetno polje), brez vidnih vijakov, omogočeno enostavno čiščenje, predvideno za vgradnjo v prostoru magnetne resonance, skupna dolžina cca 0,8 m. Kanal mora biti dobavljen z vso potrebno opremo za delovanje, komplet s sponkami in galvanskimi povezavami. Vsi priključki in povezave morajo biti priključeni oz. zvezani na pripadajoče predvidene instalacije v projektni dokumentaciji. Kanal z vgrajeno opremo ustreza naslednjim zahtevam: EN ISO 11197 (bolniški kanal), EN 60601-1 in EU direktiva 93/42 EEC. Kanal ima vgrajeno naslednjo elektro in strojno opremo:
- 2x enofazna vtičnica 1L+N+PE 16A 250V AC, »trojček«, IP20, s predvidenim mestom za oznako, rjave barve;
- 2x vtičnica za izenačitev potencialov po DIN 42801, tip POAG-ID6, MC MULTICONTACT AG;
- 1x modul z vgrajenimi vtičnicami za univerzalno ožičenje (pripravljena le 1x doza). Dobava in montaža vtičnice univerzalnega ožičenja je zajeta v popisu šibkotočnih instalacij;
- 4x modul z vgrajenimi odvzemnimi sklopkami za medicinske pline v skladu s standardi EN 737-1 in DIN 13260-2, izdelan kot samozaporni ventil z dvema stopnjama (prva stopnja: pripravljenost – plin ne uhaja, druga stopnja: uporaba – odjem plina), sestavljen iz sklopke, doze, vtičnice, obroča z oznako plina, v instalacijski kanal, komplet z montažnim materialom za medicinske pline, ki so zajeti v načrtu strojnih instalacij.
Pod kanalom se dobavi in montira standardizirana stenska tirnica, izdelana iz materialov, ki so primerni za vgradnjo v prostorih magnetne resonance (povečano magnetno polje), enake skupne dolžine cca 0,8 m. Stenska tirnica mora biti ozemljena skladno z načrtom električnih instalacij./…/«.

Vlagatelj zatrjuje, da je citirani odgovor naročnika z dne 29. 5. 2017 vsebinske narave in predstavlja spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v delu medicinskega kanala, zahtevanega v zvezku »III_3.1_MR 1.5T« pod postavko št. 212. Naročnik temu nasprotuje in navaja, da je s tem odgovorom zgolj konkretneje pojasnil, kaj z opisom pod omenjeno postavko zahteva.

Da bi bilo torej mogoče odgovoriti na vprašanje o pravni naravi citiranega naročnikovega odgovora, ki se kot sporno poraja med strankama revizijskega postopka, je potrebno vsebino postavke št. 212, kot jo je naročnik prvotno določil v zvezku »III_3.1_MR 1.5T«, primerjati z vsebino naročnikovega odgovora, dne 29. 5. 2017 ob 7.29 uri objavljenega na portalu javnih naročil.

Iz medsebojne primerjave omenjenih vsebin izhaja, da je naročnik v navedenem zvezku (to je pred objavo odgovora z dne 29. 5. 2017) zahteval, da mora biti medicinski kanal opremljen z 2x trojno šuko vtičnico (230 V), 1x dvojno računalniško vtičnico in 1x ozemljitvenim čepom (kompatibilnim z obstoječim sistemom v SBC). Z odgovorom na portalu javnih naročil pa je naročnik opis zahtevane opreme medicinskega kanala podrobneje določil na način, da je nekatere že obstoječe zahteve konkretneje opredelil, spet druge pa je določil povsem na novo. V okviru omenjenega odgovora je namreč naročnik navedel, da mora imeti medicinski kanal vgrajeno 2x enofazno vtičnico (1L+N+PE 16A 250V AC, »trojček«, IP20, predvideno mesto za oznake, rjave barve), 2x vtičnico za izenačitev potencialov (po DIN 42801, tip POAG-ID6, MC MULTICONTACT AG), 1x modul z vgrajenimi vtičnicami za univerzalno ožičenje ter 4x modul z vgrajenimi odvzemnimi sklopkami za medicinske pline v skladu s standardi EN 737-1 in DIN 13260-2 (izdelan kot samozaporni ventil z dvema stopnjama, sestavljen iz sklopke, doze, vtičnice, obroča z oznako plina, v instalacijski kanal, komplet z montažnim materialom za medicinske pline). Poleg navedene opreme je naročnik z omenjenim odgovorom podrobneje opredelil tudi material, iz katerega mora biti izdelan kanal, dodatno pa je določil tudi, da mora biti kanal dobavljen z vso potrebno opremo za delovanje, vključno s sponkami ter galvanskimi povezavami. V primerjavi s prvotno določenimi tehničnimi specifikacijami je naročnik na novo zahteval še, da mora biti kanal z vgrajeno opremo skladen s standardoma EN ISO 11197 (bolniški kanal) ter EN 60601-1 in z EU direktivo 93/42 EEC, kakor tudi, da je potrebno dobaviti ter pod kanalom montirati standardizirano stensko tirnico s predpisanimi lastnostmi.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s citiranim odgovorom, ki ga je dne 29. 5. 2017 objavil na portalu javnih naročil, dopolnil oziroma spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v delu, ki se nanaša na medicinski kanal, opredeljen v zvezku »III_3.1_MR 1.5T« pod postavko št. 212. Ker je torej naročnik z informacijami, podanimi v omenjenem odgovoru, razširil krog zahtev glede medicinskega kanala oziroma je le-te podrobneje določil (kar pomeni, da s podanimi informacijami ni odpravljal nikakršne dvoumnosti v tej dokumentaciji), je potrebno predstavljene informacije skladno z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 šteti za dopolnitev oziroma za spremembo te dokumentacije (in ne za njeno pojasnilo, kakor zatrjuje naročnik). To pomeni, da so morali ponudniki po objavi naročnikovega odgovora z dne 29. 5. 2017 pri postavki št. 212 ponuditi medicinski kanal oziroma njegovo izvedbo s takšnimi tehničnimi specifikacijami, kot so bile določene v okviru omenjenega odgovora.

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z ZJN-3, ko je izbranega ponudnika pozval, naj potrdi, da bo pri postavki št. 212 iz »Izjave 2« dosledno upošteval naročnikov odgovor z dne 29. 5. 2017. Posledično je po mnenju vlagatelja nedopusten tudi odgovor izbranega ponudnika, saj naj bi le-ta z njim svojo ponudbo spremenil v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Med strankama revizijskega postopka ni sporno, da naročnik vlagatelju ni omogočil vpogleda v »Izjavo 2«, kar je potrjeno tako z vsebino zapisnika o vpogledu z dne 3. 8. 2017 kakor tudi z dejstvom, da je izbrani ponudnik »Izjavo 2«, kot je razvidno iz označbe na slednji, določil za poslovno skrivnost. V posledici navedenega je v »Izjavo 2« vpogledala Državna revizijska komisija in ugotovila, da le-ta predstavlja opis predmeta ponudbe izbranega ponudnika pri posameznih, v »Izjavi 2« navedenih postavkah popisov, obenem pa tudi dokazilo o izpolnjevanju zahtev, določenih v zvezi s temi postavkami.

Državna revizijska komisija na podlagi proučitve omenjene izjave ugotavlja, da se druga alineja slednje, v zvezi s katero vlagatelj naročniku očita kršitev zakona, nanaša na postavko št. 212, opredeljeno v zvezku »III_3.1_MR 1.5T«. Iz navedbe pod drugo alinejo izhaja, da izbrani ponudnik pri omenjeni postavki ponuja tehnično rešitev, ki ustreza prvotno določenim zahtevam, to je tehničnim specifikacijam, kot so bile opredeljene pred objavo naročnikovega odgovora z dne 29. 5. 2017, s katerim je naročnik medicinski kanal pod omenjeno postavko podrobneje (oziroma na novo) opredelil. To pa obenem pomeni tudi, da iz »Izjave 2« ne izhaja, da izbrani ponudnik pri postavki št. 212 ponuja medicinski kanal oziroma njegovo izvedbo na način, ki bi bil skladen s tehničnimi specifikacijami, kot so bile bodisi podrobneje opredeljene bodisi na novo določene z naročnikovim odgovorom z dne 29. 5. 2017. Tako iz ponudbe izbranega ponudnika ni razvidno, da slednji pri postavki št. 212 ponuja medicinski kanal, ki je opremljen z 2x vtičnico za izenačitev potencialov po DIN 42801, tip POAG-ID6, MC MULTICONTACT AG, in s 4x modulom z vgrajenimi odvzemnimi sklopkami za medicinske pline v skladu s standardi EN 737-1 in DIN 13260-2, izdelanim kot samozaporni ventil z dvema stopnjama in sestavljenim iz sklopke, doze, vtičnice, obroča z oznako plina, niti iz ponudbe izbranega ponudnika ne izhaja, da je ponujeni medicinski kanal z vgrajeno opremo skladen s standardoma EN ISO 11197 (bolniški kanal) ter EN 60601-1 in z EU direktivo 93/42 EEC ipd..

Ker pa so morali ponudniki v zvezi z navedeno postavko ponuditi, poleg tega pa tudi dokazati skladnost medicinskega kanala ter njegove izvedbe s tehničnimi specifikacijami, določenimi v okviru naročnikovega odgovora z dne 29. 5. 2017, gre ugotoviti, da izbrani ponudnik v ponudbi pod postavko št. 212 ni ponudil (izvedbe) medicinskega kanala, ki bi bil skladen z vsemi naročnikovimi zahtevami, posledično pa tudi ni dokazal, da predmet, ki ga ponuja pod postavko št. 212, ustreza naročnikovim pričakovanjem.

Takšnemu zaključku pritrjuje tudi ravnanje naročnika (izhajajoče iz njegovega dopisa z dne 20. 6. 2017 in iz odločitve naročnika o oddaji javnega naročila), ki je izbranega ponudnika z dopisom z dne 20. 6. 2017 med drugim pozval, naj potrdi, da bo pri postavki št. 212 iz »Izjave 2« dosledno upošteval njegov odgovor z dne 29. 5. 2017.

Glede na to, da se naročnikov poziv izbranemu ponudniku z dne 20. 6. 2017 v izpostavljenem delu nanaša na potrditev tehničnih specifikacij pri postavki št. 212, kot jih je naročnik določil z omenjenim odgovorom na portalu javnih naročil, je naročnikovo ravnanje s pozivanjem potrebno presojati z vidika šestega odstavka 89. člena ZJN-3. Ker ponudniki svojih ponudb (z izjemo popravka ali dopolnitve očitnih napak, ugotovitve katerih pa naročnik v konkretnem primeru ne zatrjuje) skladno z navedeno zakonsko določbo ne smejo dopolnjevati ali popravljati v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, ZJN-3 v konkretnem primeru naročniku ni dajal pravne podlage za posredovanje poziva s predstavljeno vsebino izbranemu ponudniku.

Posledično se je strinjati z vlagateljem v tem, da odgovor izbranega ponudnika z dne 27. 6. 2017 pomeni dopolnjevanje oziroma spreminjanje njegove ponudbe v delu, vezanem na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, kot tak pa je v neskladju s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 in zato ne more predstavljati temelja za oceno ponudbe izbranega ponudnika kot dopustne.

Takšnega zaključka ne more spremeniti niti navedba naročnika o tem, da je izbrani ponudnik v celoti sprejel njegove pogoje, s tem pa tudi njegov odgovor z dne 29. 5. 2017, kar naj bi bilo razvidno iz izjave, podane v okviru obrazca ESPD. Kot namreč pravilno izpostavlja že vlagatelj, splošna izjava o sprejemu pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila - ob umanjkanju predložitve (ustreznih) zahtevanih dokazil - sama po sebi še ne dokazuje izpolnjevanja posameznih pogojev oziroma zahtev.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik kršil šesti odstavek 89. člena ZJN-3 s tem, ko je izbranega ponudnika pozval na potrditev, da bo ta pri postavki št. 212 upošteval njegov odgovor z dne 29. 5. 2017, poleg tega pa je naročnik kršil prvi odstavek 89. člena ZJN-3 v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika (tudi na podlagi njegovega odgovora z dne 27. 6. 2017) označil za dopustno ter je slednjemu oddal javno naročilo.

Državna revizijska komisija je zato na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, kot je izhajala iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 4110-10/2016/23 z dne 24. 7. 2017.

Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel že na podlagi obravnavanih navedb, Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni presojala preostalih revizijskih trditev, saj meritorna obravnava slednjih ne bi več mogla vplivati na sprejeto odločitev, posledično pa je kot nepotrebna zavrnila v zvezi z neobravnavanimi navedbami podana dokazna predloga vlagatelja z vpogledom v dokument »Philips Ingenia Technical Description« ter s postavitvijo izvedenca.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika napotuje, naj v primeru, če bo nadaljeval in zaključil postopek javnega naročanja z izbiro najugodnejšega ponudnika, ponudbe (zlasti v delu predmeta) pregleda ter navedbe v njih preveri na način, kot ga določa ZJN-3, pri tem pa naj upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska je vlagatelju skladno s 70. členom ZPVPJN ter skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015, v nadaljevanju: OT) priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
- strošek odvetniških storitev za sestavo zahtevka za revizijo v višini 3.000 točk (tar. št. 40/1 OT), kar ob upoštevanju vrednosti točke 0,459 EUR (prvi odstavek 13. člena OT) znaša 1.377,00 EUR,
- izdatke v pavšalnem znesku v višini 40 točk, to je 18,36 EUR, izračunane v skladu s tretjim odstavkom 11. člena OT,
- 22% DDV (pooblaščena odvetniška družba je zavezanka za plačilo DDV) od omenjenih stroškov, kar skupaj znaša 306,98 EUR, ter
- strošek plačane takse za predrevizijski in revizijski postopek v višini 25.000,00 EUR.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške v višini 26.702,34 EUR. Skladno z drugim in tretjim odstavkom 313. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN mora naročnik vlagatelju stroške v navedeni višini povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa (in ne od odločitve o zahtevku za revizijo, kot je to brez pravne podlage zahteval vlagatelj), v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po poteku roka za prostovoljno izpolnitev do plačila.

Državna revizijska komisija pa vlagatelju ni priznala priglašenega stroška odvetniških storitev za pripravo prve pripravljalne vloge, v kateri se je vlagatelj opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija je namreč ocenila, da omenjena vloga, posledično pa tudi z njo povezani stroški (tako strošek odvetniških storitev kakor materialni stroški), niso bili potrebni, saj navedbe v vlogi niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 9. 11. 2017

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova ulica 12, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje,
- Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska 12, 3320 Velenje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran