Na vsebino
EN

018-183/2017 Eles, d.o.o.

Številka: 018-183/2017-6
Datum sprejema: 25. 10. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradbeno, obrtniška in inštalacijska dela za dogradnjo in rekonstrukcijo RTP Divača« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Gorenje Projekt d.o.o., Prešernova cesta 8, Velenje, ki ga zastopa Odvetniška družba Glušič o.p., d.o.o., Pod javorji 6, PC Žeje pri Komendi, Komenda (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.10.2017

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 27.02.2017 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 001446/2017-E01. Naročnik je dne 01.08.2017 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila (Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku) št. /894/MK/MAP2017/0028, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo skupnim ponudnikom IVC d.o.o., Ajševica 17, Nova Gorica, Dalekovod d.d., Marijana Čavića 4, Zagreb in Dalekovod d.o.o., Zavetiška ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je izbrana ponudba dopustna in (ob upoštevanju merila najnižja cena) najugodnejša. Naročnik je prav tako navedel, da je dopustna tudi vlagateljeva ponudba, ki se je uvrstila na drugo mesto.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 11.08.2017 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, in da se mu omogoči vpogled v tiste dele ponudbene dokumentacije, v katere mu ni bil omogočen, ter se mu dovoli, da (v roku petih delovnih dni po opravljenem vpogledu) dopolni ali spremeni zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih bo pridobil. Zahteva tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Zatrjuje, da mu je bila onemogočena pravica do učinkovitega pravnega varstva, saj mu je naročnik na vpogledu izročil le kopijo ponudbenega predračuna izbranega ponudnika. V preostali del ponudbe izbranega ponudnika mu je bil vpogled onemogočen, in sicer zato, ker naj bi bila ta dokumentacija predstavljala poslovno skrivnost, pri čemer iz zapisnika o vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika (dokument, z dne 07.08.2017) izhaja, da izbrani ponudnik niti v ponudbi niti kasneje ni predložil sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, pač pa je naročniku le ustno pojasnil, kaj šteje kot poslovno skrivnost. Izbrani ponudnik je posamezne dele svoje ponudbe kot poslovno skrivnost označil v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZGD-1) ter razpisno dokumentacijo (29. točka Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe). Zatrjuje, da bi mu moral naročnik omogočiti vpogled vsaj v tiste podatke, ki so skladno z zakonom javni in kot takšni ne morejo biti določeni kot poslovna skrivnost, hkrati pa so za vlagatelja bistvenega pomena, saj je iz njih razvidno, ali je izbrani ponudnik izpolnil naročnikove pogoje iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj poudarja, da bi mu moral naročnik omogočiti najmanj v naslednje obrazce: Soglasje 1, Soglasje 2, Obrazec R-1, Obrazec 0-1, Obrazec OVD, Obrazec F-1, Potrdilo o ogledu objekta RTP Divača, Izjavo o odsotnosti konflikta interesov, Izjavo o izpolnjevanju pogojev ponudnika, Izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca, Izjavo na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Obrazec Ponudba, Obrazec Ponudba II. del, Vzorec pogodbe, Specifikacijo pogodbene cene, Asignacijo, Zavarovanja/garancije za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku ter v Pooblastilo za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb (vlagatelj se v zvezi s tem sklicuje na odločitvi Državne revizijske komisije št. 018-213/2016 in 018-142/2015). Vlagatelj še navaja, da vsi podatki, ki jih ponudniki vpišejo v vnaprej pripravljene obrazce, niso javni, zato bi mu moral biti omogočen vpogled v vse tiste obrazce, kamor je izbrani ponudnik vpisal podatke, ki so javno dostopni, oziroma je ta obrazce izbrani ponudnik le podpisal, takšni pa so dejansko vsi zgoraj navedeni obrazci. Vlagatelj še navaja, da bi mu moral naročnik omogočiti tudi vpogled v vse predložene ESPD obrazce, ki jih je predložil ponudnik. Nadalje bi mu moral biti omogočen vpogled tudi v organizacijsko shemo, zahtevano v točki 3.3 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe. Poleg tega bi mu moral naročnik omogočiti vpogled tudi v tiste dele ponudbe izbranega ponudnika, s katerimi izkazuje izpolnjevanje tehnične in strokovne sposobnosti, in sicer predvsem v reference nosilca posla ter odgovornega vodje del za gradbena dela (obrazca R-1 in O-1). Vlagatelj pri tem opozarja, da so javni tako podatki o referencah, katerih investitorji so subjekti javnega sektorja, kakor tudi zasebnega subjekta (vlagatelj se v zvezi s tem sklicuje na odločitvi št. 018-213/2016 in 018-048/2017). Vlagatelj navaja, da je naročnik z opisanim kršil določila 35. člena ZJN-3 ter načelo transparentnosti (vlagatelj se sklicuje še na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-048/2017). Vlagatelj nadalje očita naročniku, da sta na vsaki strani Ponudbenega predračuna izbranega ponudnika dva ločena podpisa, pri čemer je pri enem od podpisov na štirih straneh Ponudbenega predračuna odtisnjen tudi žig družbe Javna razsvetljava d.d., Ljubljana. Ob navedenem se ne ve, kdo je sploh ponudnik. Ponudba izbranega ponudnika tudi ni skladna z naročnikovo zahtevo (iz točke 4.i Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe), saj Ponudbenega predračuna ni žigosal noben izmed treh soponudnikov. Vlagatelj lahko zato utemeljeno dvomi, da iz ponudbe izbranega ponudnika ni jasno razvidno, kateri gospodarski subjekti so ponudbo oddali in ali je ponudbeni predračun sploh pravilno izpolnjen. Vlagatelj še navaja, da je na spletni strani Republike Slovenije, Ministrstva za javno upravo razvidno, da je bila družba Dalekovod d.d., Zagreb dne 25.05.2015 uvrščena na seznam gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in posledično izločena iz postopkov javnega naročanja. Skladno s četrtim odstavkom 75. člena ZJN-3, je obvezen izključitveni razlog tudi dejstvo, da je bil gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil, in sicer zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. Ta rok je potekel dne 26.05.2017, na ta dan pa je bila družba Dalekovod d.d., Zagreb na seznamu gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, zato bi morala biti ponudba izbranega ponudnika izločena. Vlagatelj še navaja, da je naročnik pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila dolžan preveriti tudi plačilo davkov in prispevkov v smislu izpolnjevanja določila drugega odstavka 75. člena ZJN-3. Družba Dalekovod d.d., Zagreb pa je imela v letu 2016 več neporavnanih obveznosti in je bila celo v postopku prisilne poravnave.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 25.08.2017, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Zatrjuje, da je pravilno in zakonito označil svojo ponudbo oziroma njene dele kot zaupne, zaradi česar je naročnik pravilno sledil tej oznaki. Vlagatelju je bil tako omogočen vpogled v tiste dele ponudbe, ki so dostopni po zakonu. Izbrani ponudnik še navaja, da je ponudbeni predračun podpisan tudi z njegove strani in ne zgolj s strani družbe Javna razsvetljava d.d. Ljubljana. Ker je ponudbeni predračun podpisan s strani (izbranega) ponudnika, je pravno veljaven in ga je naročnik kot takšnega tudi sprejel. Izbrani ponudnik še navaja, da je vlagatelj očitno spregledal, da naročnik seznama gospodarskih subjektov z negativnimi referencami ne bo uporabil. Tudi ostali očitki vlagatelja, ki se nanašajo na družbo Dalekovod d.d., Zagreb, so nejasni in neutemeljeni. Vlagatelj problematizira finančno stanje te družbe v letu 2016, pri čemer pa ne navede, kako in zakaj naj bi bila ponudba v zvezi s tem kakorkoli sporna. Poleg tega vlagatelj tudi ni navedel, da družba Dalekovod d.d., Zagreb ne izpolnjuje finančnih obveznosti, zaradi česar očitek ni utemeljen.

Naročnik je z dokumentom št. 896/ls, z dne 04.09.2017, zahtevek za revizijo zavrnil in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da je Državna revizijska komisija že v številnih odločitvah zapisala, da je ponudnik za vpogled v ponudbeno dokumentacijo svojih konkurentov dolžan izkazati pravni interes (vlagatelj se v zvezi s tem sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-286/2007). Vpogled v ponudbeno dokumentacijo (brez izkazanega pravnega interesa in utemeljenih sumov kršitev) lahko pomeni tudi neupravičeno pridobitev podatkov za naslednje razpise in izkrivljanje konkurence (vlagatelj se sklicuje na sodbo C-450/06; Varec SA proti državi Belgiji). Naročnik citira odločitev Državne revizijske komisije št. 018-330/2012 in navaja, da možnosti vpogleda v ponudbeno dokumentacijo ni mogoče razumeti kot abstraktno in neomejeno pravico vlagatelja v smislu preverjanja pravilnosti naročnikove odločitve, temveč je vpogled lahko le sredstvo, s katerim vlagatelj pridobi dodatne informacije, ki jih potrebuje za uveljavljanje pravnega varstva. Kljub pomanjkanju vlagateljeve trditvenega bremena, še navaja naročnik, pa ima možnost vpogledati v dokumentacijo izbranega ponudnika tudi Državna revizijska komisija (vlagatelj se v zvezi s tem sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-110/2015 in jo citira). Naročnik navaja, da je (upoštevajoč določilo prvega odstavka 35. člena ZJN-3 in določilo 39. člena ZGD-1) vlagatelju omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, in sicer v ponudbeni predračun, v preostale dele pa je moral zahtevo za vpogled zavrniti, saj je izbrani ponudnik celotno ponudbo (z izjemo podatkov, ki so v skladu z javno-naročniško zakonodajo javni) označil za poslovno skrivnost. Pojasnjuje, da je bil dne 04.08.2017 izveden vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, in sicer na zahtevo ponudnika Ginex International d.o.o., Nova Gorica. O tej zahtevi za vpogled je bil obveščen tudi izbrani ponudnik. Dne 04.08.2017 je naročnik od izbranega ponudnika prejel pisno obvestilo, da dovoljuje vpogled le v tisti del dokumentacije, ki jo zakonodaja opredeljuje kot javno, sicer vpogleda ne dovoljuje, še posebej ne v osebne podatke imenovanih oseb, podizvajalske pogodbe, terminski plan, organizacijsko shemo in celotno tehnično dokumentacijo. Ob navedenem je bil primoran upoštevati zahtevo izbranega ponudnika tudi pri vpogledu vlagatelja v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik se sicer strinja z vlagateljem, da je v razpisni dokumentaciji izrecno zahteval, da naj ponudniki označijo tiste dele ponudbe, ki jih štejejo za poslovno skrivnost (ter da bo naročnik v nasprotnem primeru takšne dele razkril), in da v ponudbi izbranega ponudnika ni bilo jasnih označb o tem. Vendar pa ga je izbrani ponudnik še pred vpogledom v ponudbo obvestil, kateri deli so opredeljeni kot poslovna skrivnost, zato je bil dolžan upoštevati voljo izbranega ponudnika (naročnik se v zvezi s tem sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-213/2016). Naročnik še navaja, da statusa javnih podatkov ne pridobijo vsi tisti podatki, ki jih ponudniki vpišejo v vnaprej pripravljene obrazce. S tem, ko vlagatelju ni omogočil vpogleda v obrazce, ni varoval vsebine obrazcev, temveč vsebino podatkov, ki jih je v obrazce vpisal izbrani ponudnik. Tudi iz odločitev Državne revizijske komisije, na katere se sklicuje vlagatelj (št. 018-213/2016 in 018-142/2015), je razvidno, da vsebina, ki se nahaja v obrazcih iz razpisne dokumentacije, ni javen podatek, navedeno pa velja tudi za ESPD obrazce. Poleg tega do pričetka izvajanja del javna objava po 82. členu ZGO-1 ni obvezna, izbrani ponudnik pa lahko pod pogoji, ki jih določajo pravila javnega naročanja, do pričetka izvajanja del nominirane podizvajalce in druge pogodbene partnerje tudi še spremeni. Naročnik še navaja, da ponudbena dokumentacija, s katerimi izbrani ponudnik izkazuje izpolnjevanje tehnične in strokovne sposobnosti (reference nosilca posla ter odgovornega vodje del za gradbena dela), prav tako predstavlja poslovno skrivnost. Naročnik predlaga, da Državna revizijska komisija sama vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika in se prepriča o utemeljenosti navedb. Morebitna kršitev pravice do vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika pa tudi ne daje podlage za vložitev samostojnega zahtevka za revizijo, če vlagatelj zaradi te kršitve ne more navesti vseh dejstev in dokazov, s katerimi naročniku očitane kršitve dokazuje (naročnik se v zvezi s tem sklicuje na odločitvi Državne revizijske komisije št. 018-049/2017 in 018-026/2017). Naročnik pojasnjuje, da družba Javna razsvetljava d.d. v ponudbi ne nastopa kot ponudnik, ter da so izbrano ponudbo predložili soponudniki IVC d.o.o., Nova Gorica, Dalekovod d.o.o., Ljubljana in Dalekovod d.d. Ljubljana. Navaja, da je ponudbeni predračun podpisal zakoniti zastopnik družbe IVC d.o.o., Nova Gorica, ki v ponudbi nastopa kot vodilni partner, izbrani ponudnik pa je v ponudbi predložil tudi pooblastilo o tem, da partnerja Dalekovod d.o.o., Ljubljana in Dalekovod d.d. Zagreb pooblaščata zakonitega zastopnika vodilnega partnerja, da podpiše vso ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. V ponudbi izbranega ponudnika je predložena tudi izjava, da družba IVC d.o.o. posluje brez žiga. Naročnik še navaja, da v razpisni dokumentacijo ni določil razloga za izključitev iz točke a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, kar je razvidno tudi iz dveh odgovorov, ki ju je je objavil na Portalu javnih naročil. Naročnik na koncu še navaja, da je soponudnik Dalekovod d.d. v ponudbi predložil potrdilo Hrvaške davčne uprave (Urad za velike davčne zavezance), da na dan 26.05.2017 ni imel dolga iz naslova javnih dajatev, katerih evidenco vodi Davčna uprava.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 11.09.2017, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Navaja, da si naročnik napačno razlaga institut vpogleda v ponudbo. Pravna podlaga za izvedbo vpogleda je ZJN-3, ta pa v 6. členu določa, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku, ter da so postopki naročanja javni. V 7. členu ZJN-3 je opredeljeno načelo enakopravnosti, splošno načelo enakega obravnavanja pa je določeno tudi v 14. členu Ustave RS. 35. člen ZJN-3 v četrtem odstavku določa, da so vsi dokumenti o oddanem naročilu javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih ali osebnih podatkov. Peti odstavek 35. člena ZJN-3 pa določa, da mora naročnik, ki je opravil popoln pregled ponudb, po prejemu odločitve o oddaji naročila ponudniku, ki je oddal dopustno ponudbo, na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost, tajne ali osebne podatke. Niti ZJN-3 niti morebitni podzakonski akti ne določajo, kakšna mora biti formalno zahteva za vpogled, prav tako ne določajo, da bi moral ponudnik, ki vpogled zahteva, navesti, v katere dele ponudbe želi vpogledati in katere konkretne kršitve naj bi že v tej fazi očital naročniku. Takšna zahteva pa je neskladna tudi s prakso Državne revizijske komisije (vlagatelj se sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-192/2012). Organizacija in izvedba vpogleda tako nista prepuščeni svobodni in arbitrarni odločitvi naročnika, temveč je naročnik (ob upoštevanju zakonskih omejitev) vpogled dolžan omogočiti. Naročnik je v zvezi z označitvijo delov ponudbe, ki naj se štejejo kot poslovna skrivnost, vsem ponudnikom jasno postavil pravila ter celo določil pravno posledico, in sicer, da bo v nasprotnem primeru neoznačene dele ponudbe razkril. Naročnik se teh pravil ni držal, temveč svojo kršitev celo priznava in zagovarja. Vlagatelj še zatrjuje, da iz Zapisnika o vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika, z dne 07.08.2017, izhaja, da naročnik z dokumentom izbranega ponudnika, ki se nanaša na varovanje poslovne skrivnosti, ne razpolaga, saj mu zadostuje ustna določitev poslovne skrivnosti s strani zakonitega zastopnika izbranega ponudnika. Vlagatelj zato ocenjuje, da je dokument, ki naj bi se glasil na dan 04.08.2017, izmišljen ali pa antidatiran (v tem delu listina ni pristna), saj je očitno, da na dan 07.08.2017 še ni obstajal, navedeno pa so s svojimi podpisi zapisnika potrdili tudi trije predstavniki naročnika. Vlagatelj se strinja s tem, da se določeni podatki varujejo kot poslovna skrivnost, vendar dodaja, da varstvo poslovne skrivnosti ni absolutno in neomejeno. Dejstva, da ZGO-1 določa obveznost objav določenih podatkov na gradbiščni tabli, se potencialni ponudniki zagotovo zavedajo, zato tudi ni razloga, da se tekom postopka oddaje javnega naročila ti podatki varujejo kot poslovna skrivnost. Enako velja za reference nosilca posla in odgovornega vodje del, ki so skladno s prakso Državne revizijske komisije javne, v kolikor so bile pridobljene s strani javnega naročnika v smislu 9. člena ZJN-3. Vlagatelj še navaja, da iz odločitve št. 018-026/2017 izhaja, da je takratni vlagatelj ugovarjal kršitvi pravice do vpogleda v ponudbo in ni izpodbijal tudi odločitve o oddaji naročila, zato je bil zahtevek za revizijo zavrnjen. V zadevi št. 018-049/2017 pa vlagatelj ni plačal zadosti takse, zato je bil zahtevek za revizijo zavržen. Vlagatelj še navaja, da podatkov o tem, da naj bi ponudbeni predračun izbranega ponudnika podpisal zakoniti zastopnik družbe IVC d.o.o., ter da je družba podala izjavo, da posluje brez žiga, ne more preveriti in se posledično do njih ne more opredeliti. Nejasnosti, ki se nanaša na žigosanje ponudbene dokumentacije s strani družbe Javna razsvetljava d.o.o., Ljubljana, pa naročnik očitno tudi ni odpravil. Vlagatelj še navaja, da je namen izključitvenega razloga iz četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 v tem, da se subjekte, ki so zagrešili kršitve, ki so moralno tako sporne, da jih je zakonodajalec uvrstil med izključitvene razloge, izključi iz postopka oddaje javnega naročila. V konkretnem primeru gre za razpisano področje dela, za katero je v Republiki Sloveniji registriranih vsaj 400 družb. Ponudbo je oddalo 5 ponudnikov, v katerih je združenih 15 družb in tri tuje družbe, ki nastopajo v konzorciju. Zato naročnikov edini argument, in sicer da je zasledoval čim večjo konkurenco, ne vzdrži. Pri izbranem ponudniku gre za nastopanje subjekta, ki ima dvomljiv način poslovanja, saj je družba Dalekovod d.d. že kršila prisilne predpise. Vlagatelj še predlaga, naj Državna revizijska komisija preveri, ali je izbrani ponudnik za tuje subjekte v zvezi s plačili davkov predložil verodostojne dokumente. Vlagatelj priglaša tudi stroške za sestavo te vloge.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da mu je bil nezakonito onemogočen vpogled v preko 20 različnih dokumentov (večinoma v s strani naročnika vnaprej pripravljene obrazce, ki so jih morali ponudniki ustrezno izpolniti ter podpisati in žigosati). Vlagatelj tudi zatrjuje, da iz razloga, ker je na ponudbeni predračun izbranega ponudnika odtisnjen žig podjetja Javna razsvetljava d.d., Ljubljana ter zato, ker ponudbe izbranega ponudnika ni žigosal noben izmed treh soponudnikov, ni mogoče ugotoviti, kdo je ponudnik. Poleg tega vlagatelj očita naročniku, da je eden izmed treh soponudnikov izbranega ponudnika, to je družba Dalekovod d.d., Zagreb, uvrščena na seznam gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in bi zato morala biti ponudba izbranega ponudnika izločena. Zatrjuje tudi, da je imela družba Dalekovod d.d., Zagreb v letu 2016 več neporavnanih obveznosti, in da je bila v postopku prisilne poravnave.

Kot pravilno ugotavlja tudi naročnik, je iz vlagateljevega zahtevka za revizijo razvidno, da želi dejansko vpogledati v celotno ponudbo izbranega ponudnika, razen v ponudbeni predračun, katerega kopijo mu je na vpogledu izročil že naročnik sam. Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v več svojih odločitvah, bi bila določila, ki od naročnika zahtevajo varovanje poslovnih skrivnosti, neučinkovita, če bi bile v revizijskem postopku vse informacije iz ponudbene dokumentacije brez omejitev dostopne vlagatelju ali drugim osebam, in sicer zgolj na podlagi argumenta pravice do vpogleda v dokumentacijo. V takšnih okoliščinah bi imela že sama sprožitev revizijskega postopka za posledico dostop do informacij, ki bi lahko bile uporabljene za izkrivljanje konkurence ali oškodovanje legitimnih interesov sodelujočih ponudnikov, takšna možnost pa bi ponudnike celo spodbujala k temu, da bi zahtevali (pred)revizijski postopek izključno z namenom pridobiti vpogled v poslovne skrivnosti konkurenčnih ponudnikov (prim. sodbo Sodišča EU v zadevi v zadevi C-450/06; Varec SA proti Državi Belgiji). Možnost vpogleda v ponudbeno dokumentacijo zato ni mogoče razumeti kot abstraktno in neomejeno pravico vlagatelja revizijskega zahtevka v smislu preverjanja pravilnosti naročnikove odločitve, temveč je vpogled le sredstvo, s katerim vlagatelj pridobi dodatne informacije, ki jih potrebuje za uveljavljanje pravnega varstva.

Vlagatelj sicer pravilno ugotavlja, da je naročnik v 29. točki Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe zapisal, da morajo ponudniki jasno in nedvoumno označiti vse tiste dele (strani) ponudbe, ki jih smatrajo kot poslovno skrivnost, sicer bo naročnik (v primeru vpogleda) vse neoznačene dele ponudbe razkril. Vlagatelju je potrebno pritrditi tudi v tem, da izbrani ponudnik ni ravnal v skladu z navedeno zahtevo, oziroma da nobenega dela svoje ponudbe ni označil kot poslovno skrivnost. A ker se v razpisni dokumentaciji vendarle nahaja dokument izbranega ponudnika (Vpogled v našo ponudbo, z dne 04.08.2017), s katerim je dovolil vpogled le v specifikacijo, količino iz specifikacije, cene na enoto, vrednost posamezne postavke in skupno vrednost ponudbe (torej v vse tiste podatke, ki so javni na podlagi določila drugega odstavka 35. člena ZJN-3), je Državna revizijska komisija (tudi ob upoštevanju načela hitrosti - 9. člen ZPVPJN) v vse preostale dokumente vpogledala sama. Navedeno je skladno z njeno prakso in tudi s prakso Sodišča EU (Državna revizijska komisija je v zvezi s tem že opozorila na sodbo Sodišča EU v zadevi C-450/06; Varec SA proti Državi Belgiji).

Vlagatelj je zahteval vpogled v naslednje obrazce: Soglasje 1, Soglasje 2, Obrazec R-1, Obrazec 0-1, Obrazec OVD, Obrazec F-1, Potrdilo o ogledu objekta RTP Divača, Izjavo o odsotnosti konflikta interesov, Izjavo o izpolnjevanju pogojev ponudnika, Izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca, Izjavo na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Obrazec Ponudba, Obrazec Ponudba II. del, Vzorec pogodbe, Specifikacijo pogodbene cene, Asignacijo, Zavarovanja/garancije (za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku), Pooblastilo za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb, ESPD obrazce ter v organizacijsko shemo.

Državna revizijska komisija je opravila vpogled v vse navedene dokumenta, in sicer po vrstnem redu, kot so navedeni v predhodnem odstavku te obrazložitve oziroma v zaporedju, kot jih je navedel vlagatelj v zahtevku za revizijo.

Vlagatelj je najprej zahteval vpogled v obrazca Soglasje 1 in Soglasje 2. Oba dokumenta so morali predložiti ponudniki v skladu s točkama f) in g) Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe. S prvim dokumentom so ponudniki (in njihovi morebitni soponudniki) dovolili naročniku, da od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo, da (kot pravne osebe) niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Z drugim dokumentom pa je vsaka izmed oseb posameznega ponudnika, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, dovolila naročniku, da pri Ministrstvu za pravosodje pridobi potrdilo, da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik je obrazca Soglasje 1 in Soglasje 2 pripravil vnaprej. Ponudniki (in njihovi morebitni partnerji) ter osebe iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 pa so ju morali jih morali izpolniti, podpisati in žigosati.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je predložil tri obrazce Soglasje 1 (za vodilnega partnerja to je družbo IVC d.o.o., Nova Gorica, za partnerja Dalekovod Inženiring in trgovina d.o.o., Ljubljana in za podizvajalca Javna razsvetljava d.d., Ljubljana-Dobrunje). Vsi trije obrazci so pravilno izpolnjeni in podpisani. Soponudnik in podizvajalec sta obrazca tudi žigosala. Vodilni partner Soglasja 1 (niti katerega koli drugega obrazca, ki ga je predložil v ponudbi) ni žigosal. A ker je v ponudbi predložil Izjavo o poslovanju podjetja brez žiga (dokument, z dne 10.05.2017), je ponudba v tem delu dopustna in skladna z navodili naročnika iz razpisne dokumentacije. Za tretjega (hrvaškega) soponudnika - to je za družbo Dalekovod d.d., Zagreb, je v zvezi s tem predložena originalno potrdilo (Potvrda) Republike Hrvatske, Ministrstva pravosuđa, Uprava za kazneno pravo in probaciju, Odjel za kaznene evidencije št. 514-05-01-02-17-02, z dne 22.05.2017 (in overjeni prevod), iz katerega je razvidno, da navedena družba po razpoložljivih podatkih iz kazenske evidence tega Ministrstva ni bila obsojena.

V tem delu ponudbe izbranega ponudnika se prav tako nahaja tudi (čeprav naročnik tega ni zahteval) Originalno potrdilo (Potvrda) Republike Hrvatske, Trgovački sud v Zagrebu, Sudski registar št. R3-2936/17, z dne 06.03.2017 (in overjeni prevod), iz katerega izhaja, da nad navedeno družbo ni bil sprožen stečajni oziroma likvidacijski postopek. Iz nadaljnje obrazložitve pa bo tudi razvidno, da je podjetje Dalekovod d.d., Zagreb v ponudbi predložilo tudi izjavo (Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika), iz katere med drugim izhaja, da zoper njih ni bil začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika tudi pokaže, da so vanjo predloženi obrazci Soglasje 2 za vse osebe iz prvega odstavka 75. ZJN-3, in sicer za vse tri soponudnike in podizvajalca. Za enega izmed njih (za osebo M.D.) je bilo Soglasje 2 (pravočasno in v skladu z zahtevo naročnika) predloženo v postopku dopolnjevanja ponudbe, za dva izmed njih pa je izbrani ponudnik, tekom dopolnitve ponudbe (iz razloga, ker je eden izmed njiju hrvaški, drugi pa angleški državljan), v skladu s točko 4.g Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe (pravočasno in v skladu z naročnikovo zahtevo), predložil tudi potrdili pristojnih organov (z obema overjenima prevodoma), da nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

Vlagatelj je zahteval vpogled tudi v oba referenčna obrazca in v Obrazec OVD. S prvim (Obrazec R-1) referenčni naročnik (investitor) potrjuje reference nosilca posla, z drugim (Obrazec O-1) pa referenčni naročnik (investitor) potrjuje reference odgovornega vodje del za elektromontažna dela. Tretji obrazec (Obrazec OVD) se nanaša na (kot bo podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju te obrazložitve) dve izjavi, od katerih je moral eno potrditi ponudnik, drugo pa nominirani odgovorni vodja del.

Izbrani ponudnik je v ponudbi predložil oba zahtevana referenčna obrazca. Pregled Obrazca R-1 pokaže, da je izbrani ponudnik izpolnil vse zahteve iz razpisne dokumentacije. V referenčno potrdilo (ki se v skladu z navodili naročnika iz točke 3.1 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe, nanaša na enega izmed soponudnikov) sta vpisani dve referenci, katerih predmet je zamenjava stikalne opreme. Referenčna dela so bila opravljena znotraj zahtevanega obdobja (obe se nanašata na leto 2011), presegata zahtevano višino (prva je podana v višini 275.266,59 EUR, druga pa v višini 225.088,38 EUR) ter izpolnjujeta zahtevo po številu VN polj (prva vsebuje 4 VN polja, druga pa 3 VN polja). Z navedenim referenčnim potrdilom je referenčni naročnik potrdil s strani naročnika vnaprej pripravljen tekst, in sicer, da je nosilec posla dela opravil strokovno in kakovostno, v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno določenih rokih. Potrdil je tudi, da sta referenčna projekta v funkciji in sta brez napak oziroma reklamacij.

Pregled drugega referenčnega obrazca (Obrazec 0-1) pokaže, da je izbrani ponudnik predložil dva Obrazca 0-1, in sicer za dva odgovorna vodja del, ki sta oba izpolnila vse naročnikove zahteve iz s strani naročnika vnaprej pripravljenega referenčnega obrazca. Za oba nominirana strokovnjaka sta oba referenčna naročnika potrdila, da sta (v funkciji odgovornega vodje del) referenčna dela opravila pozitivno v skladu z zakonom, predpisi, pogodbo in terminskih načrtom, ter da so bila dela izvedena brez napak in reklamacij. Izbrani ponudnik sicer za enega izmed njiju ni predložil tudi Obrazca OVD (s tem obrazcem je moral ponudnik potrditi, da zagotavlja nominiranega vodjo del za ves čas izvajanja predmetnega javnega naročila, nominirani strokovnjak pa je moral potrditi, da potrjuje seznanjenost z razpisanim projektom in svojo prisotnost pri izvedbi). A ker je naročnik zahteval le enega odgovornega vodjo del, za enega izmed njiju pa je izbrani ponudnik predložil Obrazec OVD, s čimer je (pod kazensko in materialno odgovornostjo) potrdil, da bo nominirani strokovnjak (odgovorni vodja del za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela) zagotovljen za ves čas izvajanja razpisanih del, in s katerim je tudi nominirani strokovnjak potrdil, da je seznanjen z razpisanim projektom, ter da potrjuje prisotnost pri izvedbi razpisanih del (poleg tega je, kot je razvidno iz v ponudbi predložene Organizacijske sheme izbranega ponudnika, drugi strokovnjak nominiran kot vodilni delavec enega izmed skupnih ponudnikov), je izbrani ponudnik tudi v tem delu izpolnil vse naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je zahteval vpogled tudi v Obrazec F-1 (Poročilo o finančnem stanju ponudnika - podatki po objavljenih računovodskih izkazih za leti 2015 in 2016). Naročnik je v točki 4.r Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe zahteval od ponudnikov, da izpolnijo in predložijo Obrazec F-1. Od ponudnikov je zahteval, da z njim izkažejo, da so v vsakem izmed preteklih dveh poslovnih let, dosegli prihodek v višini 4.500.00,00 EUR, pri čemer je navedel, da lahko ponudniki pogoj izpolnijo skupaj s soponudniki in podizvajalci.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je predložil (izpolnjene in podpisane) Obrazce F-1 za vse tri soponudnike in podizvajalca, ter da so vsi štirje gospodarski subjekti (skupaj) izpolnili zahtevano višino izkazanega prihodka v obeh poslovnih letih (v letih 2015 in 2016).

Naslednji dokument, v katerega je vlagatelj zahteval vpogled, je Potrdilo o ogledu objekta RTP Divača - dogradnja in rekonstrukcija stikališča. Naročnik je v točki 3.5 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe navedel, da je ogled objekta (na lokaciji RTP Divača, Kraška cesta 1, Divača) obvezen za ponudnika in morebitne soponudnike, ter da se morajo prisotni izkazati s pooblastili za sodelovanje na ogledu predmetnega objekta. Vsi prisotni na ogledu so se morali podpisati potrdilo o ogledu, ta obrazec pa je moral podpisati tudi naročnik. Naročnik je zagotovil dva termina ogleda.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je predložil tri potrdila o ogledu, in sicer za oba partnerja in za podizvajalca. Tekom dopolnjevanja ponudbe je izbrani ponudnik (pravočasno) predložil še potrdilo o ogledu za vodilnega partnerja. Iz predloženih potrdil je razvidno, da so se predstavniki vseh treh soponudnikov in podizvajalca ogleda udeležili dne 13.04.2017, kar je potrdil tudi vodja projekta (oseba J.M.).

Vlagatelj je želel vpogledati tudi v Izjavo o odsotnosti konflikta interesov. Tudi pri tem dokumentu gre za s strani naročnika vnaprej pripravljen obrazec, ki so ga morali ponudniki in soponudniki (v skladu z zahtevo naročnika iz točke 4.p Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe) izpolniti z imeni in priimki vseh zakonitih zastopnikov, prokuristov ter družbenikov z več kot 5 % lastniškim deležem.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je predložil štiri izpolnjene in podpisane Izjave o odsotnosti konflikta interesov, in sicer tako za vse tri skupne ponudnike, kakor tudi za podizvajalca.

Vlagatelj je zahteval vpogled tudi v Izjavo o izpolnjevanju pogojev ponudnika in v Izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca. Tudi pri teh dokumentih gre za vnaprej pripravljena obrazca, ki so jih morali ponudniki (ter morebitni soponudniki in podizvajalci) izpolniti s svojim nazivom in sedežem ter ju podpisati. S podpisom prvega obrazca so (ponudniki in morebitni soponudniki) potrdili: 1. da jim zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet javnega naročila, 2. da izpolnjujejo formalne delovne in tehnične pogoje ter imajo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene ter bodo sposobni izvesti predmet naročila, 3. da niso prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi javno naročilo, 4. da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bodo imeli z realizacijo naročila, 5. da izpolnjujejo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, 6. da nimajo blokiranih transakcijskih računov, 7. da imajo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev predhodnih postopkih javnega naročanja, 8. da ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1., 2. in 4.b odstavka 75. člena ZJN-3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD, 9. da zoper njih ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja, 10. da so delavci, ki bodo dela izvajali, seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa, 11. da so seznanjeni z razpisnimi pogoji in jih v celoti sprejemajo ter 12. da so v ponudbi navedli vse podizvajalce, s katerimi nameravajo izvesti posel. Podobno vsebino vsebuje tudi obrazec, ki se nanaša na podizvajalca, le da slednji ne vsebuje izjav, ki so navedene v točkah 4, 7 in 12, vsebuje pa (drugačno) točko 10, s katero podizvajalec v primeru, če zahteva neposredno plačilo, obkroži besedo da (v nasprotnem primeru pa besedo ne).

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da so (izpolnjeno in podpisano) Izjavo o izpolnjevanju pogojev ponudnika predložili vsi trije soponudniki, izpolnjeno in podpisano Izjavo o izpolnjevanju pogojev podizvajalca pa je predložil tudi podizvajalec.

Naslednja zahteva za vpogled se nanaša na Izjavo na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Tudi ta dokument je pripravil naročnik in ga v primeru skupne ponudbe zahteval od vseh soponudnikov. Ponudniki pa so morali obrazec izpolniti oziroma vanj vpisati morebitne družbenike, delničarje, tihe družbenike ter gospodarske subjekte, za katere se po ZGD-1 šteje, da so njihove povezane osebe (za fizične osebe so morali navesti: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva, za pravne osebe pa ime družbe, sedež, matično številko in delež lastništva).

V ponudbi se nahajajo štirje takšni obrazci. En soponudnik in podizvajalec sta obrazec zgolj podpisala, preostala dva ponudnika pa sta ga izpolnila tudi z navedbo pravnih oseb (in v enem primeru z navedbo fizične osebe), ki so njuni lastniki.

Vlagatelj je zahteval vpogled tudi v oba ponudbena obrazca (Obrazec Ponudba in Obrazec Ponudba II. del). Prvi obrazec (Ponudba) so morali ponudniki izpolniti za vse (morebitne) soponudnike, in sicer z nazivom in sedežem, njegovim naslovom, zakonitim zastopnikom, matično številko, številko vložka vpisa in pristojnim sodiščem, ter s podatki o podpisniku pogodbe in kontaktni osebi ter njenem naslovu, telefonu in e-mail naslovu, TRR računom, korespondenčno banko, identifikacijsko številko za DDV in naslovom pristojnega davčnega urada. V obrazec so morali vpisati tudi ponudbeno ceno in rok izvedbe, z da ali ne so morali odgovoriti na vprašanji o tem, ali je ponudnik davčni zavezanec, in ali je ponudnik MSP, kot jih opredeljuje Priporočilo komisije 2003/361/ES. Drugi obrazec (Obrazec Ponudba II. del) so morali ponudnik izpolniti s podatki o morebitnih podizvajalcih, in sicer z nazivom in imenom, naslovom, zakonitim zastopnikom, matično številko, številko TRR, korespondenčno banko, identifikacijsko številko za DDV, številko vložka vpisa in pristojnim sodiščem, z vrednostjo ponudbe, ki bo oddana podizvajalcu, s pristojnim Finančnim uradom in vrsto del, ki ji bo izvedel podizvajalec.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je predložil Obrazce Ponudba za vse tri soponudnike, ter da so izpolnjeni z vsemi zahtevanimi podatki ter tudi podpisani. Poleg tega je v ponudbo predložen tudi Obrazec Ponudba II. del za podizvajalca. Tudi ta obrazec je izpolnjen z vsemi zahtevanimi podatki, razen z vrednostjo del, ki jih bo prevzel v izvedbo. A ker je ta podatek razviden iz drugih delov ponudbe izbranega ponudnika (točneje iz v ponudbi predloženega Podizvajalskega sporazuma, z dne 24.05.2017), je ponudba izbranega ponudnika dopustna tudi v tem delu.

V ponudbi izbranega ponudnika so prav tako predloženi trije vzorci pogodbe, ki so izpolnjeni, podpisani in parafirani. Naročnik je namreč v primeru nastopa več soponudnikov zahteval (v točki 4.p Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe), da tudi vzorec pogodbe predloži vsak izmed njih posebej.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika nadalje pokaže, da je vanjo predložen tudi obrazec Specifikacija pogodbene cene, ter da se navedena specifikacija ujema s Ponudbenim predračunom.

V ponudbi izbranega ponudnika se nahaja tudi obrazec Asignacija (Priloga 4), sklenjen med vodilnim partnerjem in podizvajalcem, ki je v celoti in pravilno izpolnjen ter podpisan.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika tudi pokaže, da so vanjo predložena vsa tri zahtevana zavarovanja/garancije za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku. Garancija za resnost ponudbe vsebuje vse zahtevane podatke, prav tako je podana v zahtevani višini ter v skladu z zahtevanim rokom veljavnosti. Predloženi in parafirani sta tudi obe preostali garanciji, s čimer je izbrani ponudnik ravnal tudi v skladu z zahtevo iz točke 4.a, 4.j in 4.k Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe.

Naročnik je (kot pravilno ugotavlja vlagatelj) zahteval od ponudnikov, da na javnem odpiranju predložijo tudi pooblastilo. Ker je izbranega ponudnika na odpiranju ponudb zastopal zakoniti zastopnik vodilnega partnerja, pooblastila ni bil dolžan priložiti. Iz odstopljene dokumentacije je kljub temu razvidno, da je izbrani ponudnik predložil pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb, oziroma dokument, s katerim zakoniti zastopnik vodilnega partnerja pooblastil sam sebe za udeležbo na odpiranju ponudb. Da se je odpiranja ponudb udeležil zakoniti zastopnik vodilnega partnerja, pa je razvidno tudi iz Zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 26.05.2017, ki ga je prejel tudi vlagatelj.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je tudi razvidno, da so vanjo predloženi tudi ESPD obrazci za vse štiri gospodarske družbe (za tri soponudnike in enega podizvajalca), ki so izpolnjeni v vseh točkah.

V ponudbi izbranega ponudnika se nahaja tudi (podpisana in žigosana) Organizacijska shema, ki jo je naročnik zahteval v točki 3.3 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe. V tem dokumentu izbranega ponudnika so, skladno z naročnikovo zahtevo, navedeni tako dejanski izvajalci posameznih del, poimensko pa so navedeni tudi odgovorni kadri.

Vlagatelj tudi očita naročniku, da iz razloga, ker je na ponudbeni predračun izbranega ponudnika odtisnjen žig podjetja Javna razsvetljava d.d., Ljubljana ter zato, ker ponudbe izbranega ponudnika ni žigosal noben izmed treh soponudnikov, ni mogoče ugotoviti, kdo je sploh ponudnik.

Z vlagateljevim stališčem se ni mogoče strinjati. Na javnem odpiranju ponudb, ki se ga je udeležila tudi predstavnica vlagatelja, so bili namreč predstavljeni vsi ponudniki, oziroma je naročnik v Zapisnik o odpiranju ponudb (dokument, z dne 26.05.20217) za vsakega izmed njih vnesel podatke o vseh sodelujočih podjetjih. Tako je iz navedenega zapisnika (ki ga je prejel tudi vlagatelj) med drugim razvidno, da so v ponudbi izbranega ponudnika udeleženi trije soponudniki (IVC d.o.o., Nova Gorica, Dalekovod d.d., Zagreb in Dalekovod d.o.o., Ljubljana) ter en podizvajalec, to je družba Javna razsvetljava d.d., Ljubljana.

Poleg tega se je potrebno strinjati z naročnikom tudi v tem, da je v ponudbi izbranega ponudnika predložena Izjava o poslovanju brez žiga, z dne 10.05.2017, s katero zakoniti zastopnik vodilnega partnerja izjavlja, da podjetje IVC d.o.o., Nova Gorica posluje brez žiga, iz obeh Sporazumov o skupni izvedbi posla (dokumenta, z dne 28.04.2017) pa je tudi razvidno, da oba partnerja izbranega ponudnika pooblaščata zakonitega zastopnika vodilnega partnerja, da v njunem imenu podpiše vso ponudbeno dokumentacijo.

Zadnja dva vlagateljeva očitka se nanašata na partnerja izbranega ponudnika - to je na družbo Dalekovod d.d., Zagreb. Vlagatelj namreč zatrjuje, da je družba Dalekovod d.d., Zagreb uvrščena na seznam gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in bi zato morala biti ponudba izbranega ponudnika izločena. Zatrjuje tudi, da je imela družba Dalekovod d.d., Zagreb v letu 2016 več neporavnanih obveznosti, in da je bila v postopku prisilne poravnave.

Vlagatelj sicer pravilno opozarja, da ZJN-3 alineji a) četrtega odstavka 75. člena določa, da mora naročnik iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. Vendar pa naročnik ob tem (pravilno) opozarja tudi na določbo petega odstavka 75. člena ZJN-3, ki določa, da ne glede na prvi, drugi in četrti odstavek 75. člena ZJN-3, naročniku iz č) in d) točke prvega odstavka 9. člena ZJN-3, v postopku javnega naročanja ni treba vključiti razlogov za izključitev iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Če katerega od teh razlogov vključi, ga mora navesti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali obvestilu, ki se uporabi kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju.

Med vlagateljem in naročnikom sicer ni spora o tem, da naročnik opravlja dejavnost na infrastrukturnem področju (v smislu točke č) prvega odstavka 9. člena ZJN-3) ter tudi, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni vključil razloga za izključitev iz točke a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 oziroma ni navedel, da bo izključil tiste gospodarske subjekte, ki so uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije sta bili s strani potencialnih ponudnikov v zvezi s tem postavljeni dve vprašanji (prvo vprašanje in naročnikov odgovor nanj sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 07.04.2017, drugo vprašanje in naročnikov odgovor nanj pa dne 18.04.2017):

Vprašanje:

»Ali lahko ponudnik, ki je uvrščen na listo ponudnikov z negativnimi referencami, sodeluje kot podizvajalec ali partner v ponudbi?

Odgovor naročnika:

»Naročnik dopušča možnost, kot jo določa ZJN-3 v 5. odstavku 75. člena.«

Vprašanje:

Ostro nasprotujemo vašemu stališču, da boste dopustili podjetjem, ki se nahajajo na seznamu podjetij z negativnimi referencami, udeležbo v predmetnem javnem naročilu. Javno je bilo objavljeno, da se ELES takega načina naročanja poslužuje zato, da omogoči sodelovanje večjemu številu podjetij, kar je zavajajoče. ELES kot naročnik namreč dopušča nastop tudi tistim podjetjem, ki so uvrščeni na listo podjetij z negativnimi referencami, in s tem odpira možnost nastopa ponudniku (Dalekovod d.d., Zagreb), po drugi strani pa s povsem nerazumnimi referenčnimi zahtevami razpise prilagaja točno določenim ponudnikom in na ta način oži število potencialnih ponudnikov. Konkretno javno naročilo se nanaša na izvedbo gradbenih del v RTP Divača. Obveznega ogleda se je udeležilo vsaj 12 ponudnikov, kar predstavlja zadosten obseg ponudnikov. Poleg tega je v Sloveniji za sedaj še vedno dovolj gradbene operative, ki je sposobna tovrstne projekte zgraditi, zato je najmanj nenavadno, da ELES ne upošteva določb 1., 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3. Po pregledu velikega števila javnih naročnikov na elektro energetskem področju je bilo namreč ugotovljeno, da je ELES edini naročnik v Republiki Sloveniji, ki dopušča sodelovanje družb, ki so uvrščene na listo z negativnimi referencami. Zato pozivamo naročnika, da vključi tudi razloge za izključitev iz 1., 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in tako onemogoči nastop ponudnikom z negativnimi referencami ter s tem uveljavi višji standard glede korektnosti poslovanja.«

Odgovor:

»Naročnik dopušča možnost, kot jo določa ZJN-3 v 5. odstavku 75. člena.

ELES pri javnih naročilih izhaja iz zakonskih določb. Pri tem zasleduje cilj čim večje konkurence in posledično največje dobrobiti (najboljša storitev, blago za čim ugodnejšo ceno). Korektnost poslovanja se od ponudnikov vedno zahteva. Z vidika postavljenih nediskriminatornih pogojev in meril je lahko zmagovalec posameznega javnega naročila kdor koli v krogu tistih, ki oddajo pravilno ponudbo.«

Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, po poteku roka iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, vsebinska presoja navodil in zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji. Ker naročnik izključitvenega razloga iz točke a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 ni vključil v razpisno dokumentacijo, Državna revizijska komisija tudi temu vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pa tudi pokaže, da je družba Dalekovod d.d., Zagreb v ponudbi predložila originalno potrdilo (Potvrdu), skupaj z overjenim prevodom, Republike Hrvatske, Ministrstvo financija - Porezna uprava, Urad za velike porezne obveznike št. 513-007-23-02-2017-01, z dne 11.05.2017, iz katerega je razvidno, da davčni zavezanec na dan 11.05.2017 nima dolgov na podlagi javnih dajatev, o katerih vodi uradno evidenco Davčna uprava. V ponudbi izbranega ponudnika pa se, kot že izhaja iz te obrazložitve, nahaja tudi (čeprav naročnik takšnega potrdila ni zahteval) Originalno potrdilo (Potvrda) Republike Hrvatske, Trgovački sud v Zagrebu, Sudski registar št. R3-2936/17, z dne 06.03.2017 (in overjeni prevod), iz katerega izhaja, da nad navedeno družbo ni bil sprožen stečajni oziroma likvidacijski postopek. Navedena družba pa je, kot je prav tako že navedeno v tej obrazložitvi, predložila tudi Izjavo o odsotnosti konflikta interesov, s podpisom katere je med drugim potrdila, da zoper njo ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče očitati kršitev pravil javnega naročanja. Državna revizijska komisija je zato, v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 25.10.2017
Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
žavne revizijske komisijeVročiti:

- ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
- Odvetniška družba Glušič o.p., d.o.o., Pod javorji 6, PC Žeje pri Komendi, Komenda,
- IVC d.o.o., Ajševica 17, Nova Gorica,
- Dalekovod d.d., Marijana Čavića 4, Zagreb,
- Dalekovod d.o.o., Zavetiška ulica 1, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran