Na vsebino
EN

018-176/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Številka: 018-176/2017-4
Datum sprejema: 25. 9. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata, Nine Velkavrh kot članice senata in Boruta Smrdela kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Pripravljalna in odpiralna dela v Jami pod Macesnovo Gorico (Odkrivanje prikritih vojnih grobišč 2017)«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika SIIPS AD, d. o. o., Potoška vas 20, Zagorje ob Savi, ki ga zastopa Odvetniška družba Godec Černeka Nemec, o. p., d. o. o., Železna cesta 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 9. 2017

odločila:

1. Zahtevku za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 7. 8. 2017, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-11/2017/7 z dne 24. 7. 2017.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 2.726,01 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti, dne 11. 7. 2017 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN006691/2017-W01. Dne 31. 7. 2017 je naročnik na portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 430-11/2017/7 z dne 24. 7. 2017), iz katere je razvidno, da je predmetno javno naročilo dodelil ponudniku Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d. o. o., Tesarska ulica 10, Kočevje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 7. 8. 2017, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da naročnik ponudbe izbranega ponudnika ne bi smel oceniti kot dopustne. Vlagatelj ponudbi izbranega ponudnika očita naslednje pomanjkljivosti:

1. Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil, da so predmet naročila pripravljalna in odpiralna dela v Jami pod Macesnovo Gorico. Odpiralni del naročnik opredeljuje kot dviganje izkopnine iz jame in njeno deponiranje na začasni zunanji deponiji, pripravljalna dela pa opredeljujejo pripravo celotnega območja in delovišča za nadaljnje delo. V okviru odpiralnih del je naročnik določil, da se zagotovi primerno mesto in primerno klančino za postavitev transportnega traku že v prvi fazi, torej fazi izvedbe pripravljalnih in odpiralnih del. Naročnik je v razpisni dokumentaciji tudi zahteval, da mora ponudnik predložiti predračun na obrazcu 2 in da mora ponujena cena vsebovati vse aktivnosti in stroške ponudnika pri izvedbi javnega naročila. Na obrazcu 2 je naročnik tudi zahteval, da mora ponudnik obrazcu obvezno priložiti specifikacijo vseh stroškov za izvedbo pogodbenih storitev. Vlagatelj tako ugotavlja, da je naročnik od ponudnikov zahteval, da v predračunu upoštevajo vse stroške, te stroške pa morajo prikazati ločeno in zanje predložiti specifikacijo. Stroškov, ki v specifikaciji niso navedeni, izbrani ponudnik očitno ni upošteval pri pripravi ponudbe, kar pomeni, da storitev, ki v specifikaciji niso navedene, ne ponuja. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik na obrazcu 2 (ponudbeni predračun) navedel, da ponuja izvedbo naročila po ceni 81.359,25 EUR + DDV, za obrazcem 2 pa je priložen popis del (stroškov), iz katerega izhaja, da je vsota vseh del, ki jih izbrani ponudnik ponuja, 81.359,25 EUR + DDV. Skupna ponudbena cena torej vključuje tisto, kar je izbrani ponudnik navedel v specifikaciji vseh cen. Iz analize ponujenih del, kot izhaja iz specifikacije stroškov izbranega ponudnika in zahtev naročnika iz specifikacije del, izhaja, da izbrani ponudnik ni ponudil nekaterih postavk iz točke 3.5 Začasne deponije in ureditev platoja, in sicer »Postavijo se mobilne sanitarije, ki se jih postavi na primerno urejen teren« in »Ob transportni poti se uredi začasno parkirišče (utrjevanje zemljine in po potrebi nanos ustreznega naravnega materiala), na način, da se ne uničuje obstoječega naravnega okolja«. Izbrani ponudnik tudi ni ponudil nobenih del iz točke 3.7 Obtrkanje sten jame, odbijanje razrahljanega materiala in postavitev zaščitne mreže, točke 4.2 Transport in prekladanje materiala, opreme, točke 4.5 Izkop materiala ter transportni trak, točke 4.6 Transport izkopnine, točke 4.7 Deponiranje materiala in točke 6. Zaključna dela po izvedbi odpiralnih del. Izbrani ponudnik je ponujena dela razdelil na 14 postavk, pri čemer postavke 1 do 12 predstavljajo dobeseden prepis nekaterih zahtev naročnika iz specifikacije del, postavka 13 opredeljuje stroške pridobivanja soglasij, ki so zahtevani v točki 3.1 specifikacije del, postavka 14 pa predstavlja strošek dodatnih nepredvidenih in spremenjenih del. Iz tabelaričnega prikaza je razvidno, da si dela v okviru posameznih postavk sledijo po vrstnem redu, kot si sledijo dela, ki jih je naročnik navedel v specifikaciji del, vendar pa se ne nadaljujejo do konca, temveč se ustavijo pred zaključkom zahtev iz točke 3.5 Začasne deponije in ureditev platoja. Po mnenju vlagatelja to pomeni, da navedena manjkajoča dela niso vključena v ponudbo izbranega ponudnika.
2. Izbrani ponudnik nima izkušenj z deli, ki jih je naročnik opredelil kot odpiralna dela, saj ta zahtevajo specialna znanja s področja rudarstva. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora ponudnik dokazati, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj eno enakovrstno storitev (zemeljska dela, sanacija – kamnolom, sanacije zruškov, izkopi, odvozi … v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR z DDV. Izbrani ponudnik je v ponudbi navedel tri reference, in sicer rekonstrukcija občinske ceste in komunalne infrastrukture na delu Črnomeljske ceste, izgradnja kompleksa Kočevski les ter tlačna kanalizacija, črpališče in NN el. priključek za naselje Mestni log. Vlagatelj zatrjuje, da nobena izmed referenc ni ustrezna, saj se ne nanašajo na enakovrstno storitev. Naročnik je med drugim zahteval, da se morajo reference nanašati tudi na sanacijo kamnoloma in sanacijo zruškov. Odpiralna dela so po svoji vsebini zahtevna rudarska dela, ki so zelo nevarna in jih ni mogoče enačiti z rekonstrukcijo občinske ceste, izgradnjo lesnopredelovalnega kompleksa ali tlačno kanalizacijo. Iz opisa referenčnih del izhaja, da se nobeno ne nanaša na sanacijo zruškov ali sanacijo kamnoloma ali kakšna druga enakovrstna dela s področja rudarstva, zato so ve tri reference neustrezne.

Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 11. 8. 2017 opredelil do revizijskih navedb. V vlogi navaja, da si vlagatelj napačno razlaga referenčno zahtevo, saj so enakovrstne storitve navedene kot zemeljska dela ali sanacija kamnoloma ali sanacija zruškov ali izkopi ali odvozi. Izbrani ponudnik navaja, da vlagatelj povezuje zemeljska dela s sanacijo kamnoloma ali sanacijo zruškov, spregledal pa je izkope ali odvoze. Izbrani ponudnik ugovarja razlagi, da naj bi bile potrebne izkušnje iz rudarstva, saj ne gre za rudarska dela, temveč tipična zemeljska dela, poleg tega pa tudi v razpisni dokumentaciji ni take zahteve. Izbrani ponudnik glede na dejavnost, s katero se ukvarja, in glede na obseg poslovanja meni, da je primeren za izvajanje razpisanih del. V zvezi s specifikacijo del izbrani ponudnik navaja, da njena vsebina ni bila obvezna, da ni bila predpisana njena oblika, prav tako nikjer ni bilo določenih količin. Izbrani ponudnik je predložil obrazec 2, razpisna dokumentacija pa določa, da mora ponujena cena v predračunu vsebovati vse aktivnosti in stroške ponudnika, kar je izbrani ponudnik tudi potrdil. Ker vsebina specifikacije ni bila nikjer določena, jo je lahko ponudnik naredil na svoj način, z izpolnitvijo obrazca 2 pa se je vsak ponudnik zavezal, da bo vsa dela izvedel za ceno, ki je navedena na obrazcu. Priloga 1 je lahko le okviren temelj za specifikacijo, saj nikjer niso navedene količine posameznih del. Šele če bi bile dodane količine, bi lahko govorili o gradbeni knjigi in pogodbi po načelu fiksne cene na enoto mere, tako pa lahko govorimo le o pogodbi na ključ. Izbrani ponudnik navaja, da tudi parafiranje vzorca pogodbe kaže na to, da so v obrazcu 2 navedeni vsi stroški za izvedbo del, gre pa za gradbeno pogodbo »ključ v roke«, s katero se izvajalec zaveže, da bo izvedel vsa dela, ki so potrebna za uporabo celotnega objekta. Poleg tega priloga 1 ni edina, ki bi določala obseg potrebnih del, saj je treba poleg tega upoštevati tudi kulturno-varstvene pogoje in program komisije za reševanje vprašanja prikritih grobišč. Izbrani ponudnik še navaja, da je tudi sicer v specifikaciji zajel vsa potrebna dela, saj so vsa zemeljska dela zajeta v točkah 9 in 3, sanitarije so zajete pod točko 13, zaščita vhoda v jamo pa v točki 10. Poleg tega je izbrani ponudnik tudi v točkah 13 in 14 specifikacije zajel marsikaj, kar je v prilogi 1 razmetano po različnih mestih. Izbrani ponudnik zato zaključuje, da so v specifikaciji vključena vsa dela in da je za ponudbeno ceno pripravljen, usposobljen in primeren izvesti vsa potrebna dela za predmetno naročilo.

Naročnik je s sklepom z dne 22. 8. 2017 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik odgovarja na posamezne revizijske očitke:

1. V razpisni dokumentaciji je bilo jasno navedeno, da mora ponujena cena na obrazcu 2 vsebovati vse aktivnosti in stroške ponudnika pri izvedbi javnega naročila. Z izpolnjenim in podpisanim obrazcem 2 se je izbrani ponudnik zavezal, da bo za ponujeno ceno izvedel vsa dela, navedena v razpisni dokumentaciji. Prav tako je parafiral vzorec pogodbe, ki določa, da so v pogodbeni ceni zajeti vsi stroški izvajalca za izvedbo pogodbenih del. Obvezna priloga k obrazcu 2 je bila specifikacija vseh stroškov in ne specifikacija vseh del, ki jih mora izvesti izbrani ponudnik. V razpisni dokumentaciji ni bila nikjer predpisana oblika specifikacije stroškov niti niso bile navedene postavke ali količine, ki jih mora specifikacija vsebovati. To pomeni, da gre za naročilo »na ključ«, ne pa za gradbeno knjigo in pogodbo po načelu fiksne cene na enoto mere. Priloga 1 tudi ni edina, ki določa obseg potrebnih del, saj je pri izvedbi treba upoštevati tudi kulturno-varstvene pogoje, program komisije za reševanje vprašanja prikritih grobišč in celotno razpisno dokumentacijo.
2. Naročnik zavrača očitke vlagatelja glede neustreznosti referenc, saj nobena izmed postavk enakovrstnih storitev v razpisni dokumentaciji (zemeljska dela, sanacija – kamnolom, sanacije zruškov, izkopi, odvozi…) ni povezana z veznikom »in«, kar nakazuje, da niso zahtevane uspešno izvedene storitve, ki bi zajemale vsako izmed navedenih del. Tripičje na koncu navedenih del dopušča možnost predložitve tudi katere druge izvedene enakovrstne storitve. Izbrani ponudnik je predložil tri reference, ki po vsebini in vrednosti dokazujejo usposobljenost ponudnika za izvedbo predmetnih del. Vlagatelj povezuje zemeljska dela s kamnolomi in zruški, spregleda pa zadnji vrsti del, izkope in odvoze. Naročnik se tudi ne strinja s tem, da so potrebne izkušnje iz rudarstva, saj nikjer v razpisni dokumentaciji ni bilo take zahteve, poleg tega pa ne gre za rudarska dela, temveč za tipična zemeljska dela. Tudi sama dikcija zahtevanih referenc ne govori o rudnikih, temveč kvečjemu o kamnolomih, sanacija zruškov pa je splošna in se lahko dogaja kjerkoli, tudi pri sanaciji plazov na cestah, v kamnolomih ali pri izkopih za kanalizacijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 31. 8. 2017 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 1. 9. 2017 opredelil do navedb naročnika. V vlogi se vlagatelj opredeljuje do posameznih naročnikovih argumentov in dodatno pojasnjuje svoje revizijske navedbe.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) in lastne razpisne dokumentacije, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot takšno, ki ustreza njegovim potrebam in zahtevam, določenim v tehničnih specifikacijah, oz. kot takšno, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Vlagateljeve revizijske navedbe je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je ponudba dopustna, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba je predložena pravočasno,
- za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3),
- ponudnik izpolni pogoje za sodelovanje (76. člen ZJN-3),
- ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- v zvezi s ponudbo ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- ponudba ni neobičajno nizka,
- ponudba ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami, ki se nanašajo na vprašanje, ali je izbrani ponudnik ponudil izvedbo predmetnega naročila v obsegu, kot je bil zahtevan v razpisni dokumentaciji, je treba pojasniti, da je, kot je razvidno iz citiranih določil ZJN-3, eden izmed elementov dopustnosti ponudbe tudi ta, da mora ponudba ustrezati potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Navedeno pomeni, da mora ponudnik ponuditi tak predmet naročila, kot ga naročnik opredeli v razpisni dokumentaciji, s takšnimi lastnostmi oz. na takšen način, kot je to določeno v tehničnih zahtevah. V skladu s točko a) 23. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 pomenijo tehnične zahteve v primeru javnih naročil gradenj skupek tehničnih predpisov, ki jih vključuje zlasti dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in s katerimi so opredeljene zahtevane značilnosti materiala, proizvoda ali blaga, da ustreza uporabi, za katero jo potrebuje naročnik. Te značilnosti vključujejo ravni okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide), ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, varnostjo ali dimenzijami, vključno s postopki zagotavljanja kakovosti, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem in uporabo znakov, navodili za uporabnike ter proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe gradenj. Te značilnosti lahko vključujejo tudi pravila glede načrtov in izračuna stroškov, pogoje za preizkušanje, inšpekcijske preglede in pogoje za prevzem gradenj ter konstrukcijske metode ali tehnike in vse druge tehnične pogoje, ki jih lahko v zvezi z dokončanimi gradnjami in materiali ali deli, ki jih vključujejo, predpiše naročnik v skladu s splošnimi ali posebnimi predpisi.

S tehničnimi specifikacijami naročnik v skladu z 68. členom ZJN-3 opredeli oz. opiše predmet naročila. Z njimi točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila oz. specificira zahtevane značilnosti predmeta, kot npr. stopnjo kakovosti, obseg storitev ali gradenj, uporabljene materiale, dimenzije, tehnične parametre, proizvodne postopke, okoljske lastnosti, stopnjo varnosti itd. Gre za zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila. Tehnične zahteve mora naročnik določiti ob upoštevanju določbe 68. člena ZJN-3, ki določa, da morajo biti te navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer tako, da ponudnikom zagotavljajo enak dostop do javnega naročila in da neupravičeno ne ovirajo odpiranja javnih naročil konkurenci. Tehnične specifikacije lahko naročnik določi bodisi v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti bodisi s sklicevanjem na tehnične specifikacije in različne standarde oz. tehnične ocene bodisi s kombinacijo navedenih načinov. Ponudnik mora v svoji ponudbi z vsemi ustreznimi sredstvi in na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji, dokazati, da gradnja, blago ali storitev izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik.

Naročnik je predmet tega javnega naročila opredelil kot »pripravljalna in odpiralna dela v Jami pod Macesnovo Gorico (Odkrivanje prikritih vojnih grobišč 2017)« (točka 1.3 razpisne dokumentacije). Podrobnejše podatke o predmetu javnega naročila je naročnik zapisal v prilogi 1 – Specifikacija del, v kateri je navedel, katere so obveznosti izvajalca, opisal je podrobne značilnosti prostora, na katerem je treba izvesti predmetno gradnjo, specificiral pa je tudi posamezna gradbena dela, ki jih bo moral izvesti izvajalec. Kot je razvidno iz terminskega plana (10. točka priloge 1), je naročnik gradbena dela razdelil po posameznih točkah glede na fazo izvedbe, in sicer na pripravljalna dela (3. točka priloge 1), izvajanje del (4. točka priloge 1) ter zaključna dela po izvedbi odpiralnih del (6. točka priloge 1). Pri vsaki izmed navedenih vrst gradbenih del je naročnik specificiral, katera dela bo moral izvesti izvajalec in kaj vse bo moral upoštevati pri izvedbi. Pri pripravljalnih delih (3.1 točka priloge 1) je naročnik dela razdelil na naslednje enote:

- ureditev odcepa,
- ureditev transportne poti do platoja,
- ureditev platoja: priprava terena za nasipavanje tamponske plati, ograditev, priprava deponijskih prostorov, sanitarij, ureditev deponij odpadkov, postavitev agregatov za potrebe transportnega traka oz. transportne lestve za iznos materiala,
- ureditev okolice jame: odstranitev oz. zaščita obstoječih označb in spominskih objektov z namenom preprečitve poškodb v času izvajanja del, ureditev začasnih deponij, ograditev,
- obtrkanje sten jame, odbijanje materiala in postavitev zaščitne mreže za zagotovitev varnega dela.

V nadaljevanju točke 3 priloge 1 je naročnik določil naslednje postavke pripravljalnih del:

- ureditev odcepa,
- ureditev traktorske vleke in transportne poti,
- ureditev dostopa in platoja pred jamo,
- začasne deponije in ureditev platoja,
- obtrkanje sten jame, odbijanje razrahljanega materiala in postavitev zaščitne mreže.

Izvajalna dela (4. točka priloge 1) je naročnik opisal na naslednji način:

»Kompletna dela v jami Macesnova Gorica bodo razdeljena na tri faze. Tehnologija izvedbe del je v vseh treh fazah enaka, ne moremo pa že v fazi izdelave Tehnične dokumentacije določiti koliko materiala bo potrebno izvoziti iz jame.

1. I. faza – izvedba pripravljalnih in odpiralni del (dviganje izkopnine iz jame in njeno deponiranje na začasni zunanji deponiji)
2. II. faza – nižanje nivoja jame ob dostopni rampi (dviganje izkopnine iz jame in njeno deponiranje na začasni zunanji deponiji)
3. III. faza – nižanje nivoja jama pod dostopno rampo ter po potrebi, postavitev transportnega traku (dviganje izkopnine iz jame in njeno deponiranje na začasni zunanji deponiji).«

Za navedenim opisom je naročnik določil naslednje natančnejše postavke izvajalnih del:

- transport in prekladanje materiala, opreme…
- odvodnjavanje,
- izkop materiala ter transportni trak,
- transport izkopnine,
- deponiranje materiala.

Zaključna dela po izvedbi odpiralnih del (6. točka priloge 1) so bila v prilogi 1 opisana na naslednji način:

»Po zaključenih pripravljalnih in odpiralnih delih je treba lokacijo urediti v takšno stanje, da bo možno nadaljevanje del v najkrajšem možnem času.

Vremenske razmere na tej višini ne dovoljujejo izvajanja del v hladnih in zimskih mesecih, zato se bodo dela v teh mesecih prekinila. Pred odhodom je potrebno izvesti naslednja dela in aktivnosti:
• izdelava ograje pred vhodom v jamo v celotni širini z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa in zavarovanje pred padcem.
• K ograji se postavi oz. prestavi tabla z lokacije pred vstopom na plato
• spraznitev vseh začasnih deponij, odvoz odpadkov na ustrezne deponije, odvoz materiala
• odstranitev mobilnega stranišča in morebitnih lesenih nadstreškov
• odstranitev strojev, naprav, agregatov
• preverjanje in po potrebi obnova zaščite stene, brežin
• preverjanje in po potrebi obnova zaščitne ograje«.

Določene postavke del iz 3., 4. in 6. točke priloge 1, kot so povzete zgoraj, je naročnik še dodatno razdelil na posamezne podpostavke, v katerih je podrobneje opisal, kakšna dela bo moral izvesti izvajalec, hkrati pa je dodal tudi navodila v zvezi s potrebno mehanizacijo in oskrbo z energijo.

V 2. točki poglavja 4.2.2 razpisne dokumentacije (Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika – ekonomski in finančni pogoji) je naročnik določil, da mora ponudnik v ponudbo predložiti obrazec 2 – Predračun, pri čemer je izrecno zahteval, da mora »ponujena cena v predračunu vsebovati vse aktivnosti in stroške ponudnika pri izvedbi javnega naročila«. Obrazec 2 je bil torej predviden za vpis ponudbene cene, z njegovo izpolnitvijo in podpisom pa so ponudniki potrdili, da bodo za ponujeno ceno izvedli javno naročilo v obsegu, kot ga je določil naročnik, torej pripravljalna in odpiralna dela v Jami pod Macesnovo Gorico, ki so bila specificirana v prilogi 1 – Specifikacija del. Na obrazcu 2 je naročnik določil še zahtevo, da morajo ponudniki obvezno priložiti »specifikacijo vseh stroškov za izvedbo pogodbenih storitev«.

Iz citiranih določb razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik v prilogi 1 določil obseg predmeta javnega naročila in posamezne zahteve glede izvedbe. Predmet naročila je bil v prilogi 1 podrobno opisan in jasno razdeljen na tri dele: pripravljalna dela, izvajanje del in zaključna dela po izvedbi odpiralnih del. Vsak izmed navedenih delov predmetnega naročila je bil razdeljen na posamezne postavke in podpostavke, v okviru katerih je naročnik natančno opisal posamezne vrste gradbenih del, ki jih bo moral v vsaki posamezni fazi izvesti izbrani izvajalec. Četudi priloga 1 ni narejena v obliki projektantskega popisa del s količinami, ni mogoče spregledati dejstva, da je naročnik v njej podrobno opisal javno naročilo ter navedel konkretne postavke gradbenih del, ki jih bo moral izvesti izbrani izvajalec. Prav tako ni mogoče spregledati dejstva, da predmetno javno naročilo sestavljajo tri faze oz. trije sklopi del, ki morajo biti v celoti ponujeni in ki jih bo moral izvajalec za ponujeno ceno v celoti izvesti.

Zahteve naročnika, da mora ponudnik na obrazcu 2 vpisati ponudbeno ceno, za katero bo izvedel pripravljalna in odpiralna dela v Jami pod Macesnovo Gorico, in da mora obrazcu 2 priložiti še specifikacijo vseh stroškov za izvedbo pogodbenih storitev, ni mogoče razumeti drugače kot na način, da je moral vsak ponudnik v lastni specifikaciji prikazati stroške za vsa gradbena dela, ki so opisana v prilogi 1. Čeprav je res, kar zatrjuje izbrani ponudnik, in sicer da naročnik v razpisni dokumentaciji ni posebej določil vsebine specifikacije stroškov, ki so jo morali predložiti ponudniki, ni mogoče sprejeti stališča, da je bilo dopuščeno ponudnikom prikazati le del vseh potrebnih stroškov za izvedbo predmetnega naročila oz. da so lahko prikazali stroške le za omejen obseg gradbenih del, ki jih je treba izvesti glede na prilogo 1. Priloga 1 je bila v tem smislu dovolj jasna, da je lahko vsak strokovno usposobljen in povprečno skrben ponudnik razbral, katera gradbena dela bo moral izvesti pri izvedbi naročila in posledično katera dela mora zajeti v specifikacijo stroškov. Javno naročilo kot celota obsega vsa dela, ki so opisana v prilogi 1, zato je jasno, da so morali ponudniki v lastni specifikaciji zajeti in prikazati stroške za vsa posamezna dela, ki so predmet naročila. Ponudbena cena je morala glede na navodila naročnika zajemati vsa odpiralna in pripravljalna dela, ki so predmet tega naročila. To pomeni, da je treba v primeru, če iz ponudnikove specifikacije stroškov izhaja, da ponudbena cena ne pokriva stroškov za izvedbo vseh del, opisanih v prilogi 1, ugotoviti, da ponudnik ni ponudil predmeta v celotnem obsegu in da posledično njegova ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah.

Kot je razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika, je v njej predložen obrazec 2, v katerega je izbrani ponudnik vpisal skupni pogodbeni znesek za izvedbo pripravljalnih in odpiralnih del v Jami pod Macesnovo Gorico. Obrazcu 2 je izbrani ponudnik priložil skupno rekapitulacijo vseh del, v kateri je naveden isti ponudbeni znesek kot v obrazcu 2. Skupno rekapitulacijo vseh del je izbrani ponudnik razdelil na 14 postavk, in sicer:

- čiščenje odcepa,
- odstranitev vegetacije,
- izravnava in oblikovanje terena,
- kompletna izvedba označbe z opozorilnimi tablami,
- odstranitev vegetacije,
- izravnava in oblikovanje terena,
- postavitev označb,
- odstranitev vegetacije,
- izravnava in oblikovanje terena, utrjevanje…,
- postavitev označb,
- odvodnjavanje,
- začasne deponije in ureditev platoja,
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij za izvedbo, izvedba nadzora med samo gradnjo,
- morebitna dodatna, nepredvidena in spremenjena rušitvena in zemeljska dela.

Izbrani ponudnik je v skupni rekapitulaciji vseh del navedene postavke še dodatno razčlenil. Kot izhaja iz členitve posameznih postavk v ponudbi izbranega ponudnika in kot ugotavlja tudi vlagatelj, je iz primerjave med skupno rekapitulacijo vseh del in specifikacijo del, kot je bila podana v prilogi 1 razpisne dokumentacije, razvidno, da je izbrani ponudnik v postavkah 1 do 12 skupne rekapitulacije vseh del povzel le nekatere postavke iz 3. točke priloge 1, v katerih so opisana pripravljalna dela, in sicer ureditev odcepa, ureditev traktorske vleke in transportne poti, ureditev dostopa in platoja pred jamo, začasne deponije in ureditev platoja, pri čemer pri slednji postavki ni v celoti navedel vseh opravil, ki jih je določil naročnik. Ker je izbrani ponudnik v preostalih postavkah 13 in 14 zajel le še pridobivanje dovoljenj, nadzor in morebitna nepredvidena dela, je treba ugotoviti, da izbrani ponudnik v skupno ponudbeno ceno ni vključil stroškov, ki se nanašajo na vse postavke 3. točke priloge 1, saj poleg manjkajočih del iz postavke »začasne deponije in ureditev platoja« ni vključil še celotne postavke »obtrkanje sten jame, odbijanje razrahljanega materiala in postavitev zaščitne mreže«. Poleg tega izbrani ponudnik v skupni rekapitulaciji ni prikazal stroškov celotnih izvajalnih del iz 4. točke priloge 1 in stroškov celotnih zaključnih del iz 6. točke priloge 1.

Iz skupne rekapitulacije vseh del, ki jo je izbrani ponudnik priložil obrazcu 2, je torej razvidno, da pri izračunu skupne ponudbene cene ni upošteval vseh del, ki jih bo moral izvesti v okviru izvedbe javnega naročila. To pomeni, da izbrani ponudnik v skupni ponudbeni ceni ni zajel vseh stroškov in da posledično ni ponudil izvedbe predmeta javnega naročila v obsegu, kot je bil določen v prilogi 1. Na to ugotovitev ne morejo vplivati navedbe izbranega ponudnika, da se je že s predložitvijo obrazca 2 zavezal, da bo za ponujeno ceno izvedel vsa dela, oz. da parafiranje vzorca pogodbe, ki naj bi bila oblikovana po načelu »ključ v roke«, kaže na to, da so v obrazcu 2 navedeni vsi stroški za izvedbo del in da bodo izvedena vsa dela, ki so potrebna za uporabo celotnega objekta. Niti izpolnjen obrazec 2 niti parafiranje vzorca pogodbe namreč ne moreta nadomestiti pomanjkljive specifikacije del, kot jo je izbrani ponudnik predložil v rekapitulaciji vseh del. Treba je namreč opozoriti, da je predmet naročila eden izmed bistvenih delov ponudbe in kasneje pogodbe o izvedbi naročila, zaradi česar mora biti natančno opredeljen, v zvezi z njegovim obsegom in vprašanjem, ali zajema vse postavke, ki jih je zahteval naročnik, pa ne sme biti nobenega dvoma. Čeprav v predmetnem postopku javnega naročila naročnik ni pripravil projektantskega popisa del s posameznimi postavkami in količinami, je v prilogi 1 kljub temu natančno opisal predmet naročila, ponudniki pa so bili dolžni v izračun ponudbene cene vključiti vsa zahtevana dela, ki so jasno izhajala iz specifikacije naročila.

Poleg tega tudi ni mogoče slediti izbranemu ponudniku, ki navaja, da je v postavke skupne rekapitulacije vseh del vključil vsa pripravljalna, odpiralna in zaključna dela, saj naj bi bila vsa zemeljska dela zajeta v točkah 9 in 3, sanitarije naj bi bile zajete pod točko 13, zaščita vhoda v jamo v točki 10, v točkah 13 in 14 pa naj bi bilo zajeto »marsikaj, kar je v Prilogi 1 razmetano po različnih mestih«. Pojasnilo izbranega je povsem neprepričljivo, saj, kot opozarja vlagatelj, je izbrani ponudnik v točkah 1 do 12 rekapitulacije vseh del skoraj dobesedno prepisal postavke, ki jih je naročnik določil v 3. točki priloge 1, v katerih so opisana pripravljalna dela (pa še te ne v celoti), medtem ko postavk iz 4. in 6. točke priloge 1 v rekapitulacijo ni vključil, čeprav so bile opisane na podoben način. Neprepričljivo je pojasnilo izbranega ponudnika, da naj bi vse manjkajoče postavke iz 3. točke priloge 1 in vse postavke iz 4. in 6. točke priloge 1 preprosto vključil v postavke, v katerih je dobesedno prepisal nekatere opise del iz 3. točke priloge 1 in ki opredeljujejo le pripravljalna dela, ne pa tudi izvajalnih in zaključnih del. Tudi dejstvo, da je izbrani ponudnik v skupni rekapitulaciji vseh del začel s poglavjem »I Pripravljalna in zaključna dela«, temu poglavju pa ne sledijo ostala poglavja, ki bi morala vsebovati druga dela, določena v prilogi 1, kaže na to, da izbrani ponudnik v rekapitulaciji ni zajel vseh del, ki bi jih glede na definicijo predmeta moral zajeti.

Ugotovljena pomanjkljivost v ponudbi izbranega ponudnika se nanaša na predmet naročila, saj iz nje izhaja, da izbrani ponudnik ni ponudil izvedbe predmeta v obsegu, kot je bilo določen v razpisni dokumentaciji. Zato je treba posledično ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in da naročnik ni imel podlage v določbah ZJN-3 in lastne razpisne dokumentacije, ko jo je ocenil kot dopustno. Državna revizijska komisija na podlagi te ugotovitve ni obravnavala drugih revizijskih navedb, ki se nanašajo na usposobljenost za izvedbo naročila oz. na vprašanje ustreznosti predloženih referenc izbranega ponudnika, saj njihova vsebinska presoja ne bi več mogla v ničemer vplivati na ugotovitev, da izbrani ponudnik ni ponudil predmeta naročila v obsegu, kot je bil določen v razpisni dokumentaciji, posledično pa ne bi več mogla vplivati na oceno nedopustnosti ponudbe izbranega ponudnika in na odločitev Državne revizijske komisije, kot je razvidna iz 1. točke izreka tega sklepa.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-11/2017/7 z dne 24. 7. 2017.

Državna revizijska komisija naročniku v skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN nalaga, da v primeru, če bo nadaljeval postopek oddaje javnega naročila, pri ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika upošteva, da ta v skupni rekapitulaciji vseh del ni zajel vseh zahtevanih postavk iz priloge 1 in da zato ni mogoče ugotoviti, da ponuja izvedbo predmeta naročila v obsegu, kot je bil zahtevan v razpisni dokumentaciji.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in v vlogi, s katero se je opredelil do navedb naročnika, zahteval povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN). Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je glede na navedeno vlagatelju na podlagi 70. člena ZPVPJN in skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: OT) kot potrebne priznala naslednje opredeljeno navedene stroške:

- strošek plačane takse za revizijski zahtevek v višini 1.985,16 EUR (vlagatelj je potrdilo o plačilu takse v navedeni višini, ki je skladna s pravnim poukom naročnika, priložil zahtevku za revizijo),
- strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 1.300 točk (prva točka Tarifne številke 40 po OT), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22 % DDV znaša 727,97 EUR,
- izdatke po 11. členu OT (in sicer 2 % od skupne vrednosti storitve do 1.000 točk in 1 % od presežka nad 1.000 točk, tj. 300 točk) v višini 23 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 12,88 EUR.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške v višini 2.726,01 EUR. Razliko do priglašenih stroškov za sestavo zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija zavrnila, saj za njeno priznanje ni pravne podlage. Državna revizijska komisija vlagatelju tudi ne priznava priglašenega stroška za sestavo vloge, s katero se je opredelil do sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, saj v konkretnem primeru ni bil potreben (peti odstavek 70. člena ZPVPJN v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife). Navedbe v vlogi, s katero se je vlagatelj opredelil do navedb naročnika, niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.

Naročnik je vlagatelju priznane stroške v višini 2.726,01 EUR dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 25. 9. 2017


Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Godec Černeka Nemec, o. p., d. o. o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana
- Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d. o. o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran