Na vsebino
EN

018-162/2017 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-162/2017-4
Datum sprejema: 13. 9. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh kot predsednika senata, Boruta Smrdela kot člana senata in mag. Mateje Škabar kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava in montaža razne medicinske opreme, naprav in aparatov za opremljanje prostorov služb Urgentnega bloka (IPP, SNMP in DCOM) v pritličju objektov DTS in PT1, pri gradnji 2. faze UKC LJ DTS sever«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika MEDIS, farmacevtska družba, d. o. o., Brnčičeva ulica 1, Ljubljana – Črnuče, ki ga zastopa Odvetniška družba Brezovec, o. p., d. o. o., Štefanova ulica 15, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 9. 2017

odločila:

1. Zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 19. 7. 2017, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 7. 4. 2017 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN002949/2017-B01, dne 8. 4. 2017 pa še v Uradnem listu Evropske unije, pod številko objave 2017/S 070-132105. Dne 7. 7. 2017 je naročnik na portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 430-7/2017/48 z dne 26. 6. 2017), iz katere je razvidno, da je v sklopu št. 12 (črpalke – infuzijski sistemi) predmetno javno naročilo dodelil ponudniku AMS MEDING, d. o. o., Trnovec pri Dramljah 54a, Dramlje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu 12 je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 19. 7. 2017, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da naročnik ponudbe izbranega ponudnika ne bi smel oceniti kot dopustne, saj ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev. Vlagatelj ponudbi izbranega ponudnika očita naslednje pomanjkljivosti:

- Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora infuzijska črpalka zagotavljati delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 8 ur pri pretoku 100 ml/h, pri čemer je dopustil 10 % odstopanje. Ponujena infuzijska črpalka izbranega ponudnika odstopa pri trajanju baterije za 33 %, pri pretoku pa za 75 %.
- Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da teža črpalke ni večja od 1,5 kg, pri čemer je dopustil 10 % odstopanje. Izbrani ponudnik je ponudil črpalko s težo 2,5 kg, kar presega dovoljeno odstopanje.
- Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora perfurzor delovati na akumulatorsko baterijo 14 ur pri pretoku 20 ml/h, dopustil pa je 10 % odstopanje. Izbrani ponudnik je ponudil perfurzor, ki zagotavlja delovanje na akumulatorsko baterijo 6 ur pri pretoku 5 ml/h, kar bistveno odstopa od tehničnih zahtev.
- Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da teža perfuzorja ni večja od 1,5 kg, pri čemer je dopustil 10 % odstopanje. Izbrani ponudnik je ponudil perfuzor s težo 2,7 kg, kar presega dovoljeno odstopanje.

Naročnik je s tem, ko je izbral ponudbo izbranega ponudnika, kršil določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) in določbe lastne razpisne dokumentacije. Naročnik je sicer res na portalu javnih naročil objavil veliko pojasnil razpisne dokumentacije, kar je v postopek vneslo netransparentnost in težjo razumljivost zahtev, zlasti zato, ker je podajal tudi nasprotujoče odgovore. Po mnenju vlagatelja je zato ključno, da se pri razlagi naročnikovih zahtev upoštevajo zadnja naročnikova pojasnila razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na trajanje baterij, pretok in težo infuzijske črpalke ter perfuzorja. V primeru drugačne razlage ni mogoče vedeti, kaj so zahteve naročnika, posledično pa obravnava ponudb ni mogoča, saj so te zaradi ravnanja naročnika neprimerljive. Neprimerna bi bila tudi razlaga, da gre za nejasnost, saj je naročnikov odgovor glede trajanja baterije v zahtevanem pretoku in teže nedvoumen in dopušča 10 % odstopanje od osnovnih zahtev naročnika. V konkretnem primeru je nesporno, da izbrani ponudnik ponuja infuzijske črpalke in perfuzor, ki ne ustrezajo naročnikovim zahtevam, zato naročnik nima pravne podlage, da mu dodeli naročilo. Če bi naročnik želel dopustiti milejši nabor tehničnih zahtev, bi to moral jasno zapisati v razpisni dokumentaciji, saj bi v tem primeru tudi vlagatelj lahko oddal ponudbo, ki bi upoštevala milejše tehnične zahteve. Ker pa je naročnik z zadnjimi pojasnili potrdil tehnične lastnosti infuzijske črpalke in perfuzorja, je posledično vlagatelj, zavedajoč se relevantnosti zadnjih naročnikovih pojasnil, oblikoval ponudbo, ki je v celoti ustrezala tehničnim zahtevam naročnika. Artikli, ki nimajo enakih tehničnih lastnosti, tudi nimajo enakega cenovnega okvira, zato je bil vlagatelj oškodovan. Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka navaja, da je bilo jasno, na katere vrednosti se nanaša dopuščeno 10 % odstopanje, saj bi bile v nasprotnem primeru tehnične zahteve neopredeljene, v tabeli pa navaja celotni nabor odstopanj ponujene opreme izbranega ponudnika. Glede na očitno odstopanje ponujene opreme od zahtev naročnika vlagatelj meni, da naročnik tudi upoštevajoč pojasnila, objavljena na portalu javnih naročil, v okviru katerih je dopustil določenega proizvajalca in tipa proizvoda ter enakovredne ali boljše artikle, dejansko ni imel namena dopustiti vseh navedenih odstopanj, ugotovljenih v ponudbi izbranega ponudnika. Vlagatelj na podlagi navedenega predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, v sklopu 12, podrejeno pa razveljavitev celotnega javnega naročila v sklopu 12. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 28. 7. 2017 opredelil do revizijskih navedb. V vlogi navaja, da je naročnik v preteklosti že naročal ponujene aparate za potrebe opremljanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in da jih ima slednji na številnih oddelkih. Glede na omejenost tehničnih zahtev se je izbrani ponudnik odločil, da je naročnika konkretno vprašal, ali lahko ponudi konkretne aparate, naročnik pa je odgovoril pritrdilno. V nadaljevanju je naročnik na portalu še pojasnil, da je s sprejemom konkretnega proizvajalca in tipa proizvoda potrdil tudi tehnične kriterije, ki jih navedeni izdelki ponujajo, in da bodo sprejemljive vse ponudbe, ki bodo izpolnjevale takšne ali boljše tehnične lastnosti. Izbrani ponudnik je ponudil točno tiste modele aparatov, ki jih je odobril naročnik, s čimer je izpolnil njegove zahteve.

Naročnik je s sklepom z dne 9. 8. 2017 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji določil tehnične zahteve za infuzijsko črpalko in perfuzor, na portalu javnih naročil pa je v zvezi z njimi prejel nekaj vprašanj. Naročnik je pri odgovorih na vprašanja podal pojasnila, ki se štejejo kot del dokumentacije in so jih bili ponudniki dolžni upoštevati v svojih ponudbah, naročnik pa jih je bil dolžan upoštevati pri presoji ustreznosti ponudb. Naročnik je tako na podlagi vprašanja, ali je lahko ponujen konkreten aparat, odgovoril pritrdilno, z naknadnimi odgovori pa ni spremenil prvotnega odgovora, temveč je potrdil njegovo veljavnost, saj je pojasnil, da je s sprejemom konkretnega proizvajalca in tipa proizvoda potrdil tudi tehnične kriterije, ki jih navedeni izdelki ponujajo, in da bodo sprejemljive vse ponudbe, ki bodo izpolnjevale takšne ali boljše tehnične lastnosti. Naročnik je s tem oblikoval tehnične zahteve tako, da so lahko ponudniki ponudili bodisi opremo, skladno s tehničnimi specifikacijami, opredeljenimi v popisih, z dopuščenim 10 % odstopanjem, bodisi opremo, ki jo je potrdil z odgovorom, da lahko ponudniki ponudijo opremo konkretnega proizvajalca. Izbrani ponudnik je ponudil opremo, ki je skladna z drugo možnostjo, zato je izpolnil vse zahteve iz dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 17. 8. 2017 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 22. 8. 2017 opredelil do navedb naročnika. V vlogi se vlagatelj opredeljuje do posameznih naročnikovih argumentov in dodatno pojasnjuje svoje revizijske navedbe.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami ZJN-3 in lastne razpisne dokumentacije, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot takšno, ki ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in je izbranemu ponudniku posledično dodelil naročilo.

Vlagateljeve revizijske navedbe je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je ponudba dopustna, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba je predložena pravočasno,
- za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3),
- ponudnik izpolni pogoje za sodelovanje (76. člen ZJN-3),
- ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- v zvezi s ponudbo ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- ponudba ni neobičajno nizka,
- ponudba ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Iz citiranih določil ZJN-3 izhaja, da je eden izmed elementov dopustnosti ponudbe tudi ta, da mora ponudba ustrezati tistim zahtevam naročnika, ki so določene v tehničnih specifikacijah. V skladu s 23. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 pomenijo tehnične zahteve specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom, ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti. S tehničnimi specifikacijami naročnik v skladu z 68. členom ZJN-3 opredeli oz. opiše predmet naročila. Z njimi točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila oz. specificira zahtevane značilnosti predmeta, kot npr. stopnjo kakovosti, uporabljene materiale, dimenzije, tehnične parametre, proizvodne postopke, okoljske lastnosti, stopnjo varnosti itd. Gre za zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila. Tehnične zahteve mora naročnik določiti ob upoštevanju določb iz 68. člena ZJN-3, ki določajo, da morajo biti tehnične specifikacije navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer tako, da ponudnikom zagotavljajo enak dostop do postopka javnega naročanja in da neupravičeno ne ovirajo odpiranja javnih naročil konkurenci. Tehnične specifikacije lahko naročnik določi bodisi v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti bodisi s sklicevanjem na tehnične specifikacije in različne standarde oz. tehnične ocene bodisi s kombinacijo navedenih načinov. Če tega ne upravičuje predmet javnega naročila, v tehničnih specifikacijah ne smejo biti navedeni določena izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo. Take navedbe so izjemoma dovoljene, če s splošnimi zahtevami ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila, pri čemer morajo v tem primeru vsebovati tudi besedi »ali enakovredni«. Ponudnik mora v svoji ponudbi z vsemi ustreznimi sredstvi in na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji, dokazati, da blago izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik.

Naročnik je tehnične zahteve za predmet javnega naročila določil v poglavju »Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila«, kjer je opredelil splošne oz. skupne zahteve za vso opremo, podrobne tehnične specifikacije pa je določil v popisih opreme. Za organizator črpalk s centralnim informacijskim vmesnikom in WLAN kartico, infuzijsko črpalko in perfuzor je naročnik določil naslednje podrobne specifikacije:

»ORGANIZATOR ČRPALK S CENTRALNIM INFORMACIJSKIM VMESNIKOM IN WLAN KARTICO :

- možnost vstavitve vsaj 4-ih črpalk (perfuzorjev ali infuzomatov – možne različne kombinacije),
- možnost združitve več organizatorjev v eno enoto brez uporabe posebnega orodja
- pritrditev črpalk v sistem z enostavnim »klik« sistemom
- ob odstranitvi katerekoli črpalke iz sistema prenos podatkov ostane nemoten,
- delovanje na akumulatorsko baterijo do 10 ur, ob uporabi centralnega informacijskega vmesnika najmanj 2 uri,
- možnost pritrditve infuzijske delovne postaje na infuzijsko stojalo, tirnico ali stranico bolniške postelje
- centralni informacijski vmesnik, ki omogoča prenos podatkov preko naslednjih vmesnikov: Ethernet, RS232, USB ključ, USB kabel, PS/2
- omogočen brezžični prenos podatkov
- možnost priključitve "programerja črpalk"
- zvočni in vizualni alarmi,
- napajanje 220 V preko enega električnega kabla,
- stopnja električne zaščite po standardih IEC
- odpornost proti defibrilaciji
- 5 letna licenca
- skladen z direktivo 2004/108/EC - EMC

INFUZIJSKA ČRPALKA

- natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 5 %, kontinuiran pretok,
- vnos parametrov s pomočjo tipk,
- pretok v razponu od 0,01 - 1200ml/h (0,1-99,99 ml/h v koraku po 0,01 ml; od 100,0-999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml in 1000-1200 ml/h v koraku po 1 ml).
- hitrost bolusa nastavljiva med 1-1200 ml/h,
- nastavitev VTBI (op. VTBI - volume to be infused - količina določena za infuzijo)
- funkcija KVO (op. KVO - keep vein open - ohranja odprtost / prehodnost žile)
- možnost nastavitve okluzijskega pritiska – 9 stopenj (prikaz tudi v mmHg),
- samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije,
- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije učinkovine (Dose Rate Calculation),
- možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg), miligram (mg), gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U), kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol), mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m²).
- možnost spremembe pretoka brez zaustavitve infuzije,
- detektor za zrak,
- kapljični senzor,
- ob vklopu črpalka samodejno zahteva vnos VTBI-ja (v primeru neprisotnosti kapličnega senzorja)
- varnostna objemka, ki preprečuje prosti pretok, ko so vrata črpalke odprta ali ko je črpalka ugasnjena,
- osvetljen prikazovalnik kaže trenutno hitrost pretoka, količino iztočene infuzije,
- delovanje na omrežno napetost ali na baterijo, indikator delovanja črpalke, sporočilo o vzroku alarma,
- možnost merjenja vmesnega volumna in časa z možnostjo resetiranja teh podatkov med trajanjem infuzije
- črpalka shrani zadnje nastavljene funkcije (»Stand by«)
- pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (vsaj 500 zdravil)
- možnost naknadne nastavitve knjižnice zdravil ob že aktivni infuziji
- možnost dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka, možnostjo prednastavitve količine bolusa in časa trajanja bolusa, in povrnitev v prvotno stanje
- delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 8 ur pri pretoku 100 ml/h,
- alarmi so zvočni in vizualni,
- možnost nastavitve prioritete alarma – 3 stopnje (različni akustični signali za različno pomembna zdravila)
- samodejni varnostni izklop infuzijske črpalke v primeru da ta zazna napako pri doziranju zdravila,
- prime funkcija (avtomatsko prebrizganje linije) – pred začetkom infuzije in ob alarmu za zrak v sistemu,
- možnost pritrditve črpalke na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk,
- možnost uporabe z organizatorjem črpalk in centralnim informacijskim vmesnikom,
- možnost uporabe kot črpalko za točenje transfuzije,
- možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TIVA, TCI, Ramp and Taper (npr. za parenteralno prehrano), Circadian (npr. za imunoglobulin), Multi Dose Mode (npr. za citostatike), SGC (program, ki se uporablja skupaj z modulom za uravnavanje glukoze v krvi).
- teža črpalke ne več kot 1,5 kg

PERFUZOR

- natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 2 %, kontinuiran pretok
- vnos parametrov s pomočjo tipk
- kontinuiran pretok v razponu 0,01 do 999,9 ml/h (0,01-99,99 ml/h v koraku po 0,01 ml; od 100,0-999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml)
- hitrost bolusa nastavljiva ( kot npr. med 0,01-1800 ml/h),
- samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije,
- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije učinkovine (Dose Rate Calculation),
- možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg), miligram (mg), gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U), kilo Internacionalne enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol), mili equivalenti (mEq), kalorije (kcal), površina (m²)
- nastavitev VTBI (op. VTBI - volume to be infused - količina določena za infuzijo)
- funkcija KVO (op. KVO - keep vein open - ohranja odprtost / prehodnost žile)
- možnost nastavitve okluzijskega pritiska – 9 stopenj (prikaz tudi v mmHg)
- perfusor shrani zadnje nastavljene funkcije (»Stand by«)
- pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (vsaj 500 zdravil),
- možnost naknadne nastavitve knjižnice zdravil, ob že aktivni infuziji,
- osvetljen prikazovalnik kaže trenutno hitrost pretoka, celotni volumen infundirane tekočine, tlak, s katerim aparat infundira tekočino, delovanje na omrežno napetost ali na baterijo, indikator delovanja perfuzorja, sporočilo o alarmu,
- možnost merjenja vmesnega volumna in časa z možnostjo resetiranja teh podatkov med trajanjem infuzije,
- uravnavanje tlaka v sistemu po razrešitvi okluzije in povrnitev v prvotno stanje
- uporaba bolusov z začasnim prikazovanjem pretoka, možnostjo prednastavitve količine bolusa in časa trajanja bolusa, in povrnitev v prvotno stanje,
- uporaba brizgalk od 2-60 ml (različnih proizvajalcev),
- perfusor samodejno prepozna brizgalko,
- črpalka ima vgrajen sistem proti prostemu pretoku zdravila,
- samodejni varnostni izklop perfuzorja v primeru da ta zazna napako pri doziranju zdravila,
- delovanje na akumulatorsko baterijo 14 ur pri pretoku 20 ml/h
- alarmi zvočni in vizualni
- možnost nastavitve prioritete alarma – 3 stopnje (različni akustični signali za različno pomembna zdravila)
- prime funkcija (avtomatsko prebrizganje linije) – pred začetkom infuzije in ob alarmu za zrak v sistemu,
- možnost pritrditve perfuzorja na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk,
- možnost uporabe organizatorjem črpalk in centralnim informacijskim vmesnikom,
- možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TIVA, TCI, Ramp and Taper (npr. za parenteralno prehrano), Circadian (npr. za imunoglobulin), Multi Dose Mode (npr. za citostatike), SGC (program, ki se uporablja skupaj z modulom za uravnavanje glukoze v krvi)
- teža perfuzorja ne več kot 1,5 kg«.

Kot navajajo stranke in kot je razvidno tudi iz dokumentacije predmetnega javnega naročila oz. iz portala javnih naročil, je naročnik prejel številna vprašanja potencialnih ponudnikov, ki so se nanašala na tehnične zahteve v posameznih sklopih. Med drugimi je dne 11. 5. 2017 ob 15:55 uri od enega izmed potencialnih ponudnikov prejel tudi naslednje vprašanje glede v prejšnjih odstavkih citiranih tehničnih zahtev v sklopu 12:

»Zahteve so povsem povzete po enem izmed možnih proizvajalcev in onemogočajo kakršnokoli konkurenco v tem sklopu. Izjemno podroben specifični opis točno izbranih aparatov enega proizvajalca od ostalih konkurenčnih ponudnikov zahteva postavitev več kot 50 vprašanj in že en sam odgovor »Ne« blokira oddajo konkurenčne ponudbe.

Opis, zahteve in konfiguracija so tudi po vsebini pretirani in celo iznad tega kar imajo intenzivne enote. Taka oprema bo enormno draga iz dveh razlogov: ker je tako bogato zastavljena in ker ne bo konkurence.

Mi smo pooblaščeni prodajalec za črpalke in perfuzorje Alaris, ki jih je v UKC LJ že cca 1.000 kom in jih torej končni uporabnik po tem JN zelo dobro pozna. Zato postavljamo poenostavljeno vprašanje, ki uspešno nadomesti več kot 50 vprašanj.

Vprašanje:
Ali lahko namesto specificirane opreme za sklop 12 ponudimo :
Zap.št. 4.5.2
18 kom delovnih postaj Alaris AGW s 5 priklopnimi mesti za črpalke in perfuzorje ter Ethernet komunikacijo
18 kom bar code readerjev priklopljenih na delovno postajo
1 kom računalniški program za centralni nadzor črpalk in perfuzorjev
36 kom infuzijska črpalka Alaris GP Plus z senzorjem pretoka in bazo zdravil
36 kom perfuzorjev Alaris CC Plus z bazo zdravil
Zap.št. 4.5.3
10 kom infuzijska črpalka Alaris GP Plus s senzorjem pretoka in bazo zdravil
Zap.št. 4.5.4
10 kom perfuzorjev Alaris CC Plus z bazo zdravil«.

Na zastavljeno vprašanje je naročnik odgovoril pritrdilno, s čimer je potrdil, da lahko ponudniki ponudijo tudi tako specificirano opremo.

Dne 23. 5. 2017 ob 14:13 uri je eden od potencialnih ponudnikov na portalu javnih naročil povzel pojasnilo, s katerim je naročnik dopustil, da ponudniki ponudijo tudi artikle konkretnega proizvajalca, in naročniku postavil naslednja vprašanja:

»Po pregledu na spletu dostopnih podatkov o zgoraj omenjenih aparatih, smo ugotovili, da bistveno odstopajo od strokovnih zahtev naročnika in ne izpolnjujejo osnovnih varnostnih kriterijev.

Naročnika pozivamo, da ponovno pretehta svojo odločitev in povrne v veljavo strokovne kriterije objavljene na portalu javnih naročil dne, 7.4.2017.

2. Zahtevate čas delovanja akumulatorske baterije:

Organizator črpalk s centralnim informacijskim vmesnikom in WLAN kartico - delovanje na akumulatorsko baterijo do 10 ur, ob uporabi centralnega informacijskega vmesnika najmanj 2 uri
Infuzijska črpalka - delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 8 ur pri pretoku 100 ml/h
Perfuzor - delovanje na akumulatorsko baterijo 14 ur pri pretoku 20 ml/h

Kolikšno je največje odstopanje , ki je za vas še sprejemljivo?

3. Zahtevate težo aparatov:
Infuzijska črpalka – do 1,5 kg
Perfuzor - do 1,5 kg

Kolikšno je največje odstopanje , ki je za vas še sprejemljivo?

4. Organizator črpalk s centralnim informacijskim vmesnikom in WLAN kartico - Zahtevate: »centralni informacijski vmesnik, ki omogoča prenos podatkov preko naslednjih vmesnikov: Ethernet, RS232, USB ključ, USB kabel, PS/2«

Ali lahko ponudimo Organizator črpalk s centralnim informacijskim vmesnikom in WLAN kartico z centralnim informacijski vmesnikom, ki omogoča prenos podatkov preko naslednjih vmesnikov: Ethernet, RS232, USB ključ, USB priključek za čitalec črtne kode?«

Na navedena vprašanja je naročnik podal naslednje odgovore:

»1. Naročnik je s sprejemom navedenega proizvajalca in tipa proizvoda določil oz. potrdil tudi tehnične kriterije, ki jih navedeni izdelki ponujajo. V kolikor bodo ponudbe izpolnjevali takšne ali boljše tehnične karakteristike, bodo seveda sprejemljivi.
2. Sprejemljivo odstopanje od zahteve je 10%
3. Sprejemljivo odstopanje od zahteve je 10%
4. Da, lahko ponudite.«

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik s tem, ko je pritrdilno odgovoril na vprašanje enega izmed potencialnih ponudnikov, ali lahko ponudi konkretno (z blagovnimi znamkami) navedene artikle, dopustil, da ponudniki ponudijo tudi takšne (ali enakovredne) aparate, ki sicer ne izpolnjujejo vseh splošno opredeljenih tehničnih zahtev, ali pa je s tem, ko je na zadnje postavljeno vprašanje določil sprejemljiva odstopanja pri nekaterih tehničnih zahtevah glede trajanja baterij in teže aparatov, pri slednjih ponovno določil izključno osnovne tehnične vrednosti z dopustnim 10 % odstopanjem. Vlagatelj v zahtevku za revizijo namreč zatrjuje, da je naročnik objavil izjemno veliko pojasnil razpisne dokumentacije, kar naj bi po njegovem mnenju vneslo veliko mero netransparentnosti v postopek. Zato naj bi bilo, kot zatrjuje vlagatelj, ključnega pomena, da se pri razlagi naročnikovih zahtev upoštevajo zadnja naročnikova pojasnila razpisne dokumentacije, konkretno glede trajanja baterij infuzijske črpalke in perfuzorja ter zahtevanih pretokov obeh naprav in teže, ki so bila objavljena 23. 5. 2017 ob 14:13 uri pod odgovorom št. 2 in 3.

Z vlagateljevimi revizijskimi navedbami se ni mogoče strinjati. Iz odgovora na portalu javnih naročil, ki je bil objavljen 11. 5. 2017 ob 15:55 uri, je namreč jasno razvidno, da je naročnik poleg ponudbe, ki izpolnjuje splošne tehnične specifikacije, določene v razpisni dokumentaciji, dopustil tudi ponudbo, ki ponuja z blagovnimi znamkami opredeljene artikle. To je naročnik dodatno potrdil tudi z odgovorom na poziv, ki je bil na portalu javnih naročil objavljen 23. 5. 2017 ob 14:13 uri in v katerem ga je eden izmed potencialnih ponudnikov pozval, naj »povrne v veljavo strokovne kriterije objavljene na portalu javnih naročil dne, 7.4.2017«. Na podlagi navedenega poziva je namreč naročnik ponovno pojasnil, da je s sprejemom določenega proizvajalca in tipa proizvoda določil oz. potrdil tudi tehnične kriterije, ki jih navedeni izdelki ponujajo, in da bo ponudbe štel kot sprejemljive, če bodo izpolnjevale takšne ali boljše tehnične karakteristike.

Glede na navedeno je treba pritrditi naročniku, ki navaja, da je s tem dopustil tako ponudbe, ki so izpolnjevale tehnične specifikacije, opredeljene v popisih del v razpisni dokumentaciji (z dopuščenimi odstopanji), kot tudi ponudbe, ki so ponujale opremo, potrjeno v odgovoru na vprašanje dne 11. 5. 2017 ob 15:55 uri (ali enakovredno oz. boljšo opremo). Na ta način naročnik po mnenju Državne revizijske komisije ni povzročil nejasnosti v razpisni dokumentaciji, saj je tehnične zahteve opredelil na dva načina, tako s splošnimi zahtevami kot tudi z navedbo blagovne znamke, pri čemer je v primeru blagovne znamke dopustil tudi enakovredne ali boljše rešitve, kar je v skladu z določbami 68. člena ZJN-3. Navedeni način določitve tehničnih zahtev ne predstavlja variantne ponudbe (ki glede na točko II.2.10 objave obvestila o naročilu št. JN002949/2017-B01 sicer ni bila dopustna), saj je variantna ponudba glede na določbo 72. člena ZJN-3 tista, ki izpolnjuje minimalne zahteve in obenem v dopuščenih delih odstopa od sicer predvidene izpolnitve naročila na način, da ponudnik sam ponudi določene rešitve, ki zadovoljujejo naročnikove potrebe. Naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni določil minimalnih zahtev, ki bi jih morale izpolnjevati ponudbe, in sicer tako, da bi hkrati določil tiste elemente naročila, kjer bo dopuščal odstopanja oz. kjer bo pričakoval ponudnikove lastne rešitve. Naročnik je v razpisni dokumentaciji ponudnikom le prepustil izbiro med izpolnjevanjem splošnih tehničnih specifikacij z odstopanji in izpolnjevanjem tehničnih specifikacij, opredeljenih s konkretno blagovno znamko, ali enakovrednih. Ponudniki so morali slediti naročnikovim zahtevam bodisi na en ali drug način in niso imeli možnosti, da bi naročniku ponudili variantno ponudbo, torej ponudbo, ki bi ponujala lastne specifične rešitve.

V skladu s prvim odstavkom 67. člena ZJN-3 se kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja. Naročnik je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ponudnikom informacije podal tudi na portalu javnih naročil, v okviru odgovorov na vprašanja potencialnih ponudnikov in pojasnil v zvezi s tehničnimi zahtevami. Tudi te informacije in pojasnila je zato treba šteti kot del razpisne dokumentacije oz., če je naročnik z njimi pojasnjeval, spreminjal ali dopolnjeval zahteve, kot tista določila razpisne dokumentacije, ki jih morajo upoštevati ponudniki pri pripravi ponudbe. Tako z odgovorom dne 11. 5. 2017 ob 15:55 uri kot tudi z odgovorom dne 23. 5. 2017 ob 14:13 uri je naročnik dopustil, da lahko ponudniki ponudijo tudi določene aparate določenega proizvajalca. Zlasti z drugim odgovorom, ki ga je objavil dne 23. 5. 2017 ob 14:13 uri, je naročnik nedvoumno potrdil dopustnost specifikacij, ki jih zagotavljajo konkretno navedeni aparati določenega proizvajalca, ko je na poziv, naj premisli in potrdi prvotno določene tehnične zahteve, izrecno odgovoril, da je s sprejemom konkretnega proizvajalca in tipa proizvoda določil oz. potrdil tudi tehnične kriterije, ki jih navedeni izdelki ponujajo. Tega odgovora ni mogoče razlagati drugače, kot je zapisan, saj jasno potrjuje dopustnost konkretnih aparatov. Tudi naknadno podanih odgovorov št. 2 in št. 3, ki ju je naročnik podal v zvezi s trajanjem baterije in teže artiklov, ni mogoče razlagati na način, da je naročnik z njima ponovno (vsaj glede teh tehničnih lastnosti) določil obvezno upoštevanje splošnih tehničnih specifikacij z dopuščenimi odstopanji, tudi v primeru, če ponudniki ponudijo konkretno navedene artikle, ki so bili dopuščeni na portalu javnih naročil. Odgovora št. 2 in 3 se nanašata na konkretno zastavljeni vprašanji glede delovanja akumulatorske baterije in teže aparatov, iz njiju pa ni razvidno, da bi naročnik kakorkoli spremenil odgovor št. 1, s katerim je potrdil dopustnost ponudbe konkretno navedenih artiklov. Tudi zgolj dejstvo, da sta bila odgovora št. 2. in 3 objavljena kasneje, ne more pomeniti, da sta vplivala na prej dovoljeno in potrjeno možnost ponudbe konkretnih aparatov oz. da sta posegla v ta del specifikacij, saj bi takšno zahtevo moral naročnik, glede na dikcijo odgovora št. 1, izrecno določiti.

Glede na naročnikov odgovor z dne 23. 5. 2017 ob 14:13 uri je treba tako ugotoviti, da so bili z njim vsi potencialni ponudniki, tudi vlagatelj, seznanjeni, da bo naročnik kot dopustno obravnaval tudi ponudbo, ki bo ponujala specificirane ali njim enakovredne aparate. To pa posledično pomeni, da bi moral vlagatelj, če je menil, da so tehnične zahteve določene nejasno, da so določene v nasprotju z določili ZJN-3 oz. da kršijo načelo enakopravne obravnave ponudnikov in zagotavljanje poštene konkurence, zahtevek za revizijo vložiti pravočasno, pred potekom roka za predložitev ponudb. V skladu s četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN namreč vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Ker je naročnik z odgovorom dne 11. 5. 2017 ob 15:55 uri dopustil ponudbo z aparati konkretnega proizvajalca, to svojo odločitev pa je dodatno potrdil še z odgovorom dne 23. 5. 2017 ob 14:13 uri, in ker je bil vlagatelj s temi določbami seznanjen pred potekom roka za predložitev ponudb, bi moral zahtevek za revizijo v delu, v katerem ga je mogoče razumeti tudi kot ugovarjanje zoper vsebino določb razpisne dokumentacije, vložiti pravočasno. V tej fazi postopka oddaje javnega naročila, po izdaji odločitve o oddaji naročila, vsebine določb razpisne dokumentacije (in njenih dopolnitev) ni več mogoče vsebinsko presojati, temveč je mogoče le ugotoviti, ali je naročnik ponudbe ocenil v skladu z določili, kot so bila zapisana v razpisni dokumentaciji.

Kot je razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika in kot navaja tudi vlagatelj v zahtevku za revizijo, je izbrani ponudnik ponudil Alaris AGW organizator črpalk s centralnim informacijskim vmesnikom in WLAN kartico, Alaris GP Plus infuzijsko črpalko in Alaris CC Plus perfuzor. Izbrani ponudnik je torej ponudil natanko tisto opremo, kot jo je v odgovoru na portalu javnih naročil, objavljenem dne 11. 5. 2017 ob 15:55 uri, dopustil naročnik. Revizijske navedbe, v okviru katerih vlagatelj zatrjuje, da infuzijska črpalka in perfuzor izbranega ponudnika presegata dopustna odstopanja pri tehničnih zahtevah glede delovanja akumulatorske baterije in teže, so zato neutemeljene, saj je za presojo tehnične ustreznosti ponudbe izbranega ponudnika treba upoštevati tudi tehnične zahteve, ki jih je naročnik dopustil v odgovoru z dne 11. 5. 2017 ob 15:55 uri. Ker je, kot je bilo že ugotovljeno, naročnik z navedenim odgovorom razširil tehnične zahteve, ko je dopustil ponudbo s specifikacijami konkretnih aparatov blagovne znamke Alaris ali enakovrednimi, ni mogoče ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Državna revizijska komisija zato zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati nezakonitega ravnanja, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot dopustno, zaradi česar je zahtevek za revizijo, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 13. 9. 2017


Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Brezovec, o. p., d. o. o., Štefanova ulica 15, 1000 Ljubljana
- AMS MEDING, d. o. o., Trnovec pri Dramljah 54a, 3222 Dramlje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran