Na vsebino
EN

018-172/2017 Splošna bolnišnica Novo mesto

Številka: 018-172/2017-4
Datum sprejema: 12. 9. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Nine Velkavrh in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje naročila male vrednosti »Najem in vzdrževanje samostoječih barvnih laserskih več funkcijskih naprav A3/A4 z dobavo tonerjev za najeto opremo« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KONICA MINOLTA SLOVENIJA, d. o. o., Letališka cesta 29, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), dne 12. 9. 2017

odločila:

Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 11. 8. 2017, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 5. 6. 2017 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za »[n]ajem in vzdrževanje samostoječih barvnih laserskih več funkcijskih naprav A3/A4 z dobavo tonerjev za najeto opremo« (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti), obvestilo o naročilu za oddajo tega naročila po postopku naročila male vrednosti pa je bilo dne 26. 6. 2017 (s številko objave JN006247/2017-W01) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 1. 8. 2017 sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA«, številka 16-16/17 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se zadevno naročilo male vrednosti odda ponudniku »OPTIPRINT d.o.o., Kranjčeva ulica 20, 1000 LJUBLJANA«, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila male vrednosti je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN006247/2017-ODL01) objavljena dne 8. 8. 2017, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Vlagatelj je dne 11. 8. 2017 na pošto priporočeno oddal vlogo »zahteva za revizijo postopka v odločanju javnega naročila«, z dne 11. 8. 2017, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem zatrjuje, da izbrani ponudnik »ne izpolnjuje pogojev iz poglavja tehnična usposobljenost – pogoj št. 8«, saj »ni pogodbeni partner« vlagatelja »in kot tak nima usposobljenega serviserja v RS«.

Izbrani ponudnik je kopijo vlagateljevega zahtevka za revizijo (primerjaj prvi odstavek 27. člena ZPVPJN) prejel dne 18. 8. 2017, isti dan pa je na pošto priporočeno oddal »ODGOVOR NA NAVEDBE VLAGATELJA ZAHTEVKA ZA REVIZIJO POSTOPKA JN 006247/2017-W01«, z dne 18. 8. 2017 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), v katerem zatrjuje, da »je pri pripravi ponudbe in prijavi upošteval vsa določila Razpisne dokumentacije, njene dopolnitve in ostale elemente, ki definirajo pogoje za prijavo potencialnih ponudnikov«.

Naročnik je dne 24. 8. 2017 sprejel sklep, številka 16-16/17, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V njem naročnik povzema vsebino pogoja, ki ga v zahtevku za revizijo izpostavlja vlagatelj, dodaja, da je zadevni pogoj spremenil z odgovorom na Portalu javnih naročil, ter zaključuje, da izbrani ponudnik »ni predložil certifikata principala za ponujeno opremo«, […] »je pa predložil podpisano in žigosano Krovno izjavo in ESPD obrazec s katerima potrjuje izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev za sodelovanje, tudi pogoja 8 Strokovnjaki«.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 25. 8. 2017, naročnik pa je z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 30. 8. 2017, odstopil dokumentacijo o oddaji tega naročila male vrednosti in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje naročila male vrednosti v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po proučitvi vse odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje in predrevizijski postopek postopka oddaje naročila male vrednosti, po proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, skladno z 39. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti naročnik prejel tri pravočasne ponudbe, med drugim tudi ponudbo vlagatelja in izbranega ponudnika, upoštevaje najnižjo ponudbeno ceno kot merilo za oddajo zadevnega naročila male vrednosti (stran 11 Razpisne dokumentacije, številka 16-16/17, z dne 20. 6. 2017 – v nadaljevanju: razpisna dokumentacija – ter točka II.2.5 obvestila o naročilu) pa je ponudba vlagatelja uvrščena na drugo mesto (neposredno za ponudbo izbranega ponudnika). Omenjeni podatki izhajajo iz Zapisnika o odpiranju ponudb, številka 16-16/17, z dne 12. 7. 2017, pa tudi iz odločitve o oddaji naročila in ostale dokumentacije postopka oddaje naročila male vrednosti, ki jo je naročnik odstopil Državni revizijski komisiji.

Upoštevaje izpostavljeno uvodno ugotovitev je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da izbrani ponudnik »ne izpolnjuje pogojev iz poglavja tehnična usposobljenost – pogoj št. 8« (rubrika »Kršitev« na prvi strani zahtevka za revizijo), saj »ni pogodbeni partner« vlagatelja »in kot tak nima usposobljenega serviserja v RS« (prvi odstavek na drugi strani).

V zvezi s predstavljenimi zatrjevanji vlagatelja Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je v Povabilu k oddaji ponudbe naročnik zainteresirane ponudnike povabil, da »predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo«. Na navedeno je naročnik opozoril tudi v 1. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, v drugem odstavku Pogojev za priznanje usposobljenosti, v naslovu »VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA« Povabila k oddaji ponudbe in v naslovu »Vsebina ponudbene dokumentacije« razpisne dokumentacije. Ponudba je morala vsebovati tudi izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Krovna izjava« (številka 2 tabele naslova »Vsebina ponudbene dokumentacije« razpisne dokumentacije), za primer, če ponudnik »zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije,« pa je naročnik določil, da bo »tako ponudbo zavrnil kot nedopustno« (drugi odstavek naslova »Vsebina ponudbene dokumentacije« razpisne dokumentacije).

V rubriki »POGOJ 8 Strokovnjaki« je naročnik zahteval, da ponudnik »zagotavlja vsaj enega usposobljenega serviserja v RS s certifikatom principala za multifunkcijske naprave, ki jih ponuja v najem« (v nadaljevanju: pogoj številka 8), kot dokazilo, s katerim se izpolnjevanje tega pogoja dokazuje, pa je zahteval, da mora ponudnik »predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj ter predložiti podatke o usposobljenosti serviserja skupaj z dokazilom - certifikatom principala«.

Naročnik si je v naslovu »PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE« Povabila k oddaji ponudbe pridržal pravico, da »razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije«. Vsebinsko podobno je naročnik zapisal tudi v naslovu »VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA« Povabila k oddaji ponudbe.

Iz Portala javnih naročil izhaja podatek, da je naročnik na drugo vprašanje, ki nosi datum objave »07.07.2017 12:46« in se je glasilo »Naročnik zahteva, da ponudnik zagotovi vsaj enega usposobljenega serviserja v RS s certifikatom principala za multifunkcijske naprave, ki jih ponuja v najem. S to zahtevo se izrazito omeji konkurenca ter onemogoči prijava ponudnikom, ki na trgu nastopajo neodvisno ter niso direktni zastopniki in niso povezani s principalom. Prosimo, da naročnik spremeni zahtevo in dovoli prosto izbiro usposobljenega serviserja, brez potrebe po certificiranju s strani principala«, odgovoril: »Naročnik dovoli, da ponudnik prosto izbere usposobljenega serviserja. Usposobljeni serviser ni nujno, da je certificiran s strani principala za ponujene multifunkcijske naprave«. Zadevna informacija, ki jo je naročnik posredoval gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja, se na podlagi tretje povedi prvega odstavka 67. člena ZJN-3 (in ob upoštevanju že citirane vsebine naslova »PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE« oziroma naslova »VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA« Povabila k oddaji ponudbe) šteje kot del razpisne dokumentacije, to je kot njena sprememba, saj iz vsebine informacije izhaja, da se z njo spreminja razpisna dokumentacija v vsebini pogoja številka 8, pa tudi v vsebini dokazila, s katerim se izpolnjevanje tega pogoja dokazuje (primerjaj drugo poved drugega odstavka 67. člena ZJN-3). Citirani odgovor je namreč razumeti na način, da naročnik z njim
– v pogoju številka 8 ne zahteva več, da ponudnik »zagotavlja vsaj enega usposobljenega serviserja v RS s certifikatom principala za multifunkcijske naprave, ki jih ponuja v najem«, pač pa, da z njim v pogoju številka 8 zahteva le še, da ponudnik »zagotavlja vsaj enega usposobljenega serviserja v RS« […] »za multifunkcijske naprave, ki jih ponuja v najem«;
– kot dokazilo, s katerim se izpolnjevanje pogoja številka 8 dokazuje, ne zahteva več, da mora ponudnik v dokaz »usposobljenosti serviserja« predložiti tudi »certifika[t] principala«, pač pa kot dokazilo, s katerim se izpolnjevanje pogoja številka 8 dokazuje, zahteva le »podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj ter« […] »podatke o usposobljenosti serviserja«.
V posledici je tako upravičeno zatrjevanje izbranega ponudnika, podano v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, da je iz »razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil jasno, da je bil izpostavljeni pogoj tehnične usposobljenosti spremenjen«, upravičeno pa je tudi zatrjevanje naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (četrta alinea prvega odstavka na strani 3), da »[g]lede na odgovor naročnika na portalu JN dne 07.07.2017 predložitev certifikata principala ni več zahtevana in potrebna kot dokazilo za izpolnjevanje predmetnega pogoja«. Po drugi strani ni upravičeno zatrjevanje vlagatelja v zahtevku za revizijo (drugi odstavek rubrike »Obrazložitev« na prvi strani), da je naročnik »zahteval, da ponudnik zagotavlja vsaj enega usposobljenega serviserja v RS s certifikatom principala za multifunkcijske naprave, ki jih ponuja v najem«. Ob tem ne gre prezreti dejstva, da je naročnik v naslovu »PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE« Povabila k oddaji ponudbe izrecno opozoril, da morajo ponudniki »spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije«.

V posledici predstavljenih ugotovitev in zaključkov je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, ob tem pa je ugotovila, da je izbrani ponudnik v njej »ponudil aparate blagovne znamke«, ki jo v zahtevku za revizijo omenja vlagatelj (prvi odstavek rubrike »Obrazložitev« na prvi strani), ter predložil podpisan in žigosan Obrazec številka 2 »Krovna izjava«, torej dokazilo, s katerim se, kot je to v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik, dokazuje izpolnjevanje pogoja številka 8. S podpisom te izjave izbrani ponudnik s polno odgovornostjo izjavlja, da izpolnjuje »vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave« (predzadnji odstavek na drugi strani), med drugim tudi, da razpolaga »z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila« (šesta alinea na prvi strani), da bo »javno naročilo izvaja[l] s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom« (osma alinea na prvi strani) in da daje »svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del« po pogojih naročnika (štirinajsta alinea na prvi strani). Izbrani ponudnik je poleg tega v svoji ponudbi predložil tudi izpolnjen, podpisan in žigosan enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD), v katerem je med drugim izjavil, da »[i]zpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo«. V postopku naročila male vrednosti naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD (druga poved tretjega odstavka 47. člena ZJN-3). V navedenem smislu je tako upravičeno zatrjevanje naročnika, da izbrani ponudnik »ni predložil certifikata principala za ponujeno opremo«, […] »je pa predložil podpisano in žigosano Krovno izjavo in ESPD obrazec s katerima potrjuje izpolnjevanje« […] »pogoja 8 Strokovnjaki« (četrta alinea prvega odstavka na strani 3 odločitve o zahtevku za revizijo).

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN), čeprav je trditveno in dokazno breme na njem (primerjaj 5. in 6. točko prvega odstavka 15. člena ZPVPJN), ni dokazal svojega zatrjevanja, da izbrani ponudnik »ne izpolnjuje pogojev iz poglavja tehnična usposobljenost – pogoj št. 8« (zato, ker »ni pogodbeni partner« vlagatelja »in kot tak nima usposobljenega serviserja v RS«).

Ob upoštevanju vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 11. 8. 2017, na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 12. 9. 2017


Predsednica senata
mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
– SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
– KONICA MINOLTA SLOVENIJA, d. o. o., Letališka cesta 29, 1000 Ljubljana
– OPTIPRINT, d. o. o., Kranjčeva ulica 20, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran