Na vsebino
EN

018-170/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-170/2017-4
Datum sprejema: 30. 8. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izdelava PZI rekonstrukcije glavne ceste G1-5/0331 Zidani most – Radeče od km 0+650 do km 1+880«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja GINEX International, d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 30. 8. 2017

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročil »Izdelava PZI rekonstrukcije glavne ceste G1-5/0331 Zidani most – Radeče od km 0+650 do km 1+880«, voden na podlagi zahtevka za revizijo z dne 02. 08. 2017, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 26. 05. 2017 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Izdelava PZI rekonstrukcije glavne ceste G1-5/0331 Zidani most – Radeče od km 0+650 do km 1+880«. Obvestilo o omenjenem javnem naročilu je bilo dne 02. 06. 2017 pod številko JN005606/17-W01 objavljeno na portalu javnih naročil in dne 15. 06. 2017 (popravek) pod številko JN005606/17-K01.

Naročnik je dne 26. 7. 2017 izdal odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je odločil, da se kot najugodnejšo izbere ponudbo ponudnika PRONIZ, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23 a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 02. 08. 2017 je vlagatelj zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila po pošti pravočasno vložil zahtevek za revizijo (datiran z datumom 1. 8. 2017), katerega je naročnik z odločitvijo, št. 43001-185/2017/19 z dne 22. 08. 2017, kot neutemeljenega zavrnil.

Dne 29. 08. 2017 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo z dne 28. 08. 2017, s katero je ta svoj revizijski zahtevek umaknil. Vlagatelj je ob tem podal tudi zahtevo za vračilo vplačane takse za postopek pravnega varstva.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 30. 08. 2017Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- GINEX International d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
- PRONIZ d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23 a, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran