Na vsebino
EN

018-150/2017 Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje

Številka: 018-150/2017-6
Datum sprejema: 29. 8. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje naročila male vrednosti »Prevajalske storitve« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj EuroTranslate storitve, d. o. o., Kotnikova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Kajuhova ulica 32U, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 8. 2017

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 27. 7. 2017, se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu »ODLOČITEV O IZIDU JAVNEGA NAROČILA«, številka 430-08/2017-01, z dne 21. 7. 2017.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti strošek pravnega varstva v znesku 2.440,00 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 6. 6. 2017 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za prevajalske storitve, obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega naročila po postopku naročila male vrednosti pa je bilo dne 12. 6. 2017 (s številko objave JN005869/2017-W01) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti).

Naročnik je dne 21. 7. 2017 sprejel »ODLOČITEV O IZIDU JAVNEGA NAROČILA«, številka 430-08/2017-01 (v nadaljevanju: odločitev o izidu naročila), iz katere izhaja, da se zadevno naročilo male vrednosti odda ponudniku »Amidas, d.o.o.«, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo.

Vlagatelj je dne 27. 7. 2017 na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo, z dne 27. 7. 2017, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem zatrjuje, da ga naročnik ni obvestil »o sklepu o izbiri in s tem kršil načelo transparentnosti in načelo enake obravnave ponudnikov«, zatrjuje (in dokazuje) pa tudi, da »v času oddaje ponudbe dne 30.6.2017 ob 9:09 oziroma 10:00 ni imel neplačanih obveznosti kot mu očita naročnik«. Vlagatelj v zvezi s tem predvideva, da »je prišlo do napake s strani naročnika« […] »z zamenjavo podjetja s podobnim imenom, zamenjavo ponudnika«.

Naročnik je dne 2. 8. 2017 sprejel sklep, številka 430-08/2017-14, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen v celoti zavrnil, zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, pa ni ugodil (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da »je ravnal skladno s temeljnimi načeli javnega naročanja in prvim odstavkom 90. člena ZJN-3, saj je Odločitev dne 21. 7. 2017 objavil na Portalu javnih naročil«, zatrjuje pa tudi, da je z vpogledom v enotni informacijski sistem »ugotovil, da vlagatelj na dan oddaje ponudbe, to je 30. 6. 2017«, […] »ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, saj je vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znašala 50 eurov ali več«.

Naročnik je z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 3. 8. 2017, odstopil dokumentacijo o oddaji zadevnega naročila male vrednosti in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje naročila male vrednosti v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 9. 8. 2017 prejela vlagateljevo vlogo, z dne 5. 8. 2017, poimenovano »Dodatek / obvestilo k revizijskemu zahtevku«, v kateri se vlagatelj opredeljuje do naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo in izpostavlja, da »je v revizijskem zahtevku naročnika izrecno opozoril, da se je lahko pripetilo, da je naročnik zamenjal vlagatelja s podjetjem, ki ima podobno ime, vendar naročnik tega opozorila ni upošteval niti preveril«.

Po proučitvi vse odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje naročila male vrednosti in predrevizijski postopek postopka oddaje naročila male vrednosti, po proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz odločitve o izidu naročila izhaja med drugim, da je v točki »2.3. RAZVRSTITEV PRAVOČASNIH PONUDB GLEDE NA OCENO« (na strani 3) vlagateljeva ponudba, ki je po točkovanju po merilih za oddajo naročila prejela največ točk, uvrščena na prvo mesto, a jo je naročnik označil za nedopustno (točka »3. IZID JAVNEGA NAROČILA« na strani 4), saj je pri pregledu »ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje pogoja 7.B. "Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost"«.

Upoštevaje izpostavljeno uvodno ugotovitev je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej zatrjuje, da ga naročnik ni obvestil »o sklepu o izbiri in s tem kršil načelo transparentnosti in načelo enake obravnave ponudnikov« (tretji odstavek na prvi strani).

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik na podlagi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) o vseh odločitvah v skladu z zadevnim členom obvesti ponudnike na način, da podpisano odločitev objavi na Portalu javnih naročil, odločitev pa se šteje za vročeno z dnem objave.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bila odločitev o izidu naročila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN005869/2017-ODL01) objavljena dne 21. 7. 2017, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena ZJN-3 z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom (tudi vlagatelju). V tem smislu je pritrditi zatrjevanju naročnika, da »je ravnal skladno s temeljnimi načeli javnega naročanja in prvim odstavkom 90. člena ZJN-3, saj je Odločitev dne 21. 7. 2017 objavil na Portalu javnih naročil« (prvi odstavek II. točke na strani 2 odločitve o zahtevku za revizijo).

Iz zahtevka za revizijo jasno izhaja, da je bil vlagatelj z vsebino odločitve o izidu naročila ustrezno seznanjen, saj se nanjo večkrat sklicuje in jo celo citira (predzadnji odstavek na prvi strani). V posledici ni slediti zatrjevanju vlagatelja, da ga naročnik ni obvestil »o sklepu o izbiri in s tem kršil načelo transparentnosti in načelo enake obravnave ponudnikov«. Vlagatelj je bil »o sklepu o izbiri« (o odločitvi o izidu naročila) obveščen z objavo na Portalu javnih naročil.

Ker vlagatelj z ničemer ni ustrezno izkazal, kako zatrjevana domnevna kršitev naročnika (tudi v primeru, če bi bila dejansko ugotovljena) vpliva na njegov položaj v postopku pravnega varstva, oziroma, kako mu je ali bi mu lahko z izpostavljeno zatrjevano domnevno kršitvijo naročnika nastala škoda (prva alinea prvega odstavka 14. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija ni odločala o vsebini zahtevka za revizijo, v kateri v povezavi z doslej predstavljenimi zatrjevanji vlagatelj zatrjuje, da »mora biti naročnik dosleden in vpisati elektronske naslove vseh zadevnih ponudnikov in kandidatov (in ne zgolj določenih oziroma po njegovi želji)« (četrti odstavek na prvi strani).

V nadaljevanju zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da »v času oddaje ponudbe dne 30.6.2017 ob 9:09 oziroma 10:00 ni imel neplačanih obveznosti kot mu očita naročnik«. Citirano dejstvo vlagatelj »dokazuje z uradnim potrdilom FURSA, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ter preko sistema e-davki« (oboje zadnji odstavek na prvi strani, vsebinsko primerljivo pa tudi tretji odstavek na drugi strani).

Kot izhaja iz 4. točke Navodil ponudnikom, je morala ponudba vsebovati vse »naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente«, tudi »izpolnjen in podpisan obrazec ePRO – Izjava (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)« (2. alinea 4. točke Navodil ponudnikom). S predložitvijo slednjega izpolnjenega in podpisanega obrazca (izjave) so gospodarski subjekti dokazovali (med drugim) neobstoj razlogov za izključitev iz 7. točke Navodil ponudnikom. V naslovu »B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost« omenjene 7. točke Navodil ponudnikom je naročnik določil:
»1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:
- na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;
- ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let od dne oddaje ponudbe ali prijave.
(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)« (v nadaljevanju: razlog za izključitev 7B).

Ob proučitvi vlagateljeve ponudbe je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj v njej predložil med drugim tudi izpolnjen, podpisan in žigosan »obrazec ePRO – Izjava«, s katerim (na strani »19/20«) pod kazensko in materialno odgovornostjo zagotavlja (med drugim) neobstoj razloga za izključitev 7B.

Iz popravka obvestila o naročilu tega naročila male vrednosti na Portalu javnih naročil (številka objave JN005869/2017-K01) v točki VII.1.2 izhaja, da je rok za prejem ponudb določen na 30. 6. 2017 ob 10. uri, enako pa izhaja tudi iz rubrike »Rok za predložitev ponudb« Zapisnika o odpiranju ponudb, številka 430-08/2017-01, z dne 30. 6. 2017 (v nadaljevanju: zapisnik o odpiranju ponudb).

Kot izhaja iz naslova »PRAVOČASNE PONUDBE« na strani 2 zapisnika o odpiranju ponudb, naročnik kot datum prejema vlagateljeve ponudbe šteje 30. 6. 2017 (ob 9. uri in 9 minut). Tako tudi v odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da je bila ponudba vlagatelja »oddana osebno« in »ne po pošti dan prej« (predzadnji odstavek na strani 3), podatek o tem, da bi bila ponudba vlagatelja prejeta po pošti, pa ne izhaja niti iz kuverte, v katero je bila vložena. Na njej namreč ni ne poštnega žiga ne kakega drugega podatka oziroma znaka, ki bi kazal na pošiljanje po pošti. Na kuverti, v katero je bila vlagateljeva ponudba vložena, se nahaja odtis naročnikove prejemne štampiljke s podatkom »prejeto: 30. 06. 2017«, »9:09«, tudi vlagatelj pa v zahtevku za revizijo izpostavlja »čas oddaje ponudbe 9:09 oziroma 10:00 dne 30.6.2017« (drugi odstavek na drugi strani). Ker iz »potrdil[a] FURSA, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana« izhajajo podatki, ki se nanašajo na dan 29. 6. 2017, v predstavljenih okoliščinah konkretnega dejanskega stanja vsebina tega potrdila iz razloga, zapisanega doslej, torej ni pravno relevantna za odločitev v predmetni zadevi, v posledici pa ni upravičeno vlagateljevo zatrjevanje, da »je merodajeno uradno potrdilo FURS-a na dan 29.6.2017« (drugi odstavek na drugi strani zahtevka za revizijo). Dosedanjih zaključkov tako v ničemer ne spreminjajo niti »pojasnila direktorata za javno naročanje na povezavi«, na katero se v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na drugi strani) sklicuje vlagatelj.

Naročnik lahko v postopku naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh njegovih zahtev tudi z lastno izjavo, pri čemer mu v postopku naročila male vrednosti ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD (tretji odstavek 47. člena ZJN-3). Kot izhaja iz odločitve o zahtevku za revizijo, je »naročnik dvomil o resničnosti ponudnikovih izjav« in se je zato »odločil preveriti obstoj in vsebino določenih navedb v vlagateljevi ponudbi« (predzadnji odstavek na strani 2).

Iz dokumentacije postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti izhaja, da je naročnik dne 20. 7. 2017 (torej en dan pred sprejemom odločitve o izidu naročila) podatke preveril v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah (deveti odstavek 77. člena ZJN-3, v povezavi z drugo povedjo tretjega odstavka 47. člena ZJN-3), v katerem se pridobijo tudi javni podatki iz davčne evidence, ki izkazujejo, ali za ponudnika (ne) obstajajo razlogi za izključitev po ZJN-3 (deseti odstavek 77. člena ZJN-3). V enotnem informacijskem sistemu se podatki zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe postopkov javnega naročanja, naročniki pa uporabljajo te podatke izključno za preveritev ponudb v skladu z 89. členom ZJN-3, pri čemer za posamezen razlog za izključitev iz 75. člena ZJN-3, o katerem se vodi uradna evidenca, pridobijo le pritrdilen ali zavrnilen podatek o tem, ali ponudnik izpolnjuje pogoj (enajsti odstavek 77. člena ZJN-3).

Iz dokumenta »e-Dosje«, poimenovanega »Poizvedba«, z datumom preverjanja 20. 7. 2017, ki izkazuje stanje na dan 30. 6. 2017 (torej na dan roka za prejem ponudb), izhaja, da v zvezi s preverjanim gospodarskim subjektom »EUROTRANSLATE prevajalska agencija d.o.o.«, matična številka 6247580000, obstaja razlog za izključitev po drugem odstavku 75. člena ZJN-3, ki po vsebini predstavlja razlog za izključitev 7B (iz 7. točke Navodil ponudnikom).

Kot jasno izhaja iz izpolnjenega, podpisanega in žigosanega obrazca »IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA«, je ponudbo v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti naročniku predložil gospodarski subjekt »Eurotranslate storitve d.o.o.« z matično številko 6698140000, ne pa gospodarski subjekt »EUROTRANSLATE prevajalska agencija d.o.o.« z matično številko 6247580000, za katerega je naročnik pridobil dokument »e-Dosje«, poimenovan »Poizvedba«, z datumom preverjanja 20. 7. 2017. Vlagatelj tako v zahtevku za revizijo tudi sam upravičeno izpostavlja, da »pravni interes za oddajo revizijskega zahtevka« izraža »[p]odjetje Eurotranslate storitve d.o.o.«, »MŠ: 6698140000«, ne pa gospodarski subjekt »EUROTRANSLATE prevajalska agencija d.o.o.« z matično številko 6247580000.

Glede na navedeno je torej naročnik v odločitvi o izidu naročila svojo ugotovitev oziroma zaključek, da vlagatelj »ne izpolnjuje pogoja 7.B. "Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost"«, podal oziroma napravil ob upoštevanju napačnih podatkov, to je podatkov iz dokumenta »e-Dosje«, poimenovanega »Poizvedba«, z datumom preverjanja 20. 7. 2017, ki v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti niso (pravno) relevantni. Omenjeni dokument namreč ne dokazuje neresničnosti izjave o neobstoju razloga za izključitev 7B na »obraz[cu] ePRO – Izjava« (stran »19/20«) v vlagateljevi ponudbi, niti ne dokazuje, da vlagatelj »ne izpolnjuje pogoja 7.B. "Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost"«. V posledici je upravičeno predvidevanje vlagatelja, da »je prišlo do napake s strani naročnika« […] »z zamenjavo podjetja s podobnim imenom, zamenjavo ponudnika« (sedmi odstavek na drugi strani zahtevka za revizijo), ni pa upravičeno zatrjevanje naročnika, da je z vpogledom v enotni informacijski sistem »ugotovil, da vlagatelj na dan oddaje ponudbe, to je 30. 6. 2017«, […] »ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, saj je vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znašala 50 eurov ali več« (drugi odstavek na strani 3 odločitve o zahtevku za revizijo).

V zvezi z zatrjevanji naročnika, da »izpisek kartice, ki ga je predložil vlagatelj, kaže na pozitiven saldo plačila davkov (kar navaja tudi vlagatelj), vendar naročnik ugotavlja, da je kontov plačila davkov več (npr. iz naslova plač, DDV, …). Ne glede na to, da je npr. skupen saldo pozitiven, pa "kompenzacija" obveznosti med različnimi postavkami ni avtomatična, temveč mora zavezanec zanjo zaprositi, če pa ne zaprosi, lahko organ kompenzacijo naknadno naredi sam, vendar ta ne velja avtomatično "za nazaj"« (prvi odstavek na strani 4 odločitve o zahtevku za revizijo), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je »izpisek kartice« vlagatelj priložil zahtevku za revizijo, kar pomeni, da naročnik na njem ni mogel utemeljiti svoje ugotovitve oziroma zaključka v odločitvi o izidu naročila, da vlagatelj »ne izpolnjuje pogoja 7.B. "Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost"«. Naročnik namreč ni z ničemer ustrezno dokazal, da je z omenjenim »izpis[kom] kartice« razpolagal v trenutku sprejema odločitve o izidu naročila. V posledici se Državna revizijska komisija do citiranega dela odločitve o zahtevku za revizijo tudi ni posebej (vsebinsko) opredeljevala.

V zvezi z opozorilom naročnika, da bi morala, »v kolikor bi Državna revizijska komisija ugodila vlagateljevemu zahtevku«, […] »v takšnem primeru DKOM organu, ki vodi evidenco (ki je isti organ, ki je prejel plačilo takse), naložiti povrnitev stroškov plačila takse, saj že po načelu pravičnosti v tem primeru ni mogoče naložiti obveznosti plačila takse naročniku, ki se je zanesel na podatke iz javne in zakonsko določene evidence, v kolikor bi se izkazalo, da ima vlagatelj na dan oddaje ponudbe plačane davke in prispevke« (tretji odstavek III. točke na strani 4 odločitve o zahtevku za revizijo), pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni pravno relevantno, saj iz dokumenta »e-Dosje«, poimenovanega »Poizvedba«, z datumom preverjanja 20. 7. 2017, izhajajo podatki, ki se nanašajo na gospodarski subjekt »EUROTRANSLATE prevajalska agencija d.o.o.« z matično številko 6247580000, ne pa podatki, ki se nanašajo na gospodarski subjekt »Eurotranslate storitve d.o.o.« z matično številko 6698140000, ki je v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti naročniku predložil ponudbo.

V posledici predstavljenih dejstev in zaključkov Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je v odločitvi o izidu naročila »ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje pogoja 7.B. "Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost"«, v posledici pa je vlagateljevo ponudbo označil za nedopustno, kršil alineo b prvega odstavka 89. člena ZJN-3, v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3. V postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti namreč naročnik ni ustrezno izkazal, da je ponudbo predložil ponudnik (vlagatelj), pri katerem obstaja razlog za izključitev 7B (iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3), in da je v posledici njegova ponudba nedopustna.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu »ODLOČITEV O IZIDU JAVNEGA NAROČILA«, številka 430-08/2017-01, z dne 21. 7. 2017.

V zvezi z delom pravovarstvenega predloga, v katerem vlagatelj predlaga, da »se izbere kot najugodnejši ponudnik« (zadnji odstavek na drugi strani zahtevka za revizijo), pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ta predlog po vsebini postavljen naročniku, ne pa Državni revizijski komisiji. Postopek oddaje javnega naročila namreč izvaja in v njem odloča naročnik. Pri tem ne gre prezreti, da ima Državna revizijska komisija v reviziji postopkov javnega naročanja pri odločanju o zahtevku za revizijo zgolj kasatorična pooblastila, ne pa reformatoričnih pooblastil, kar pomeni, da lahko na podlagi 31. in 39. člena ZPVPJN o zahtevku odloči le na način, da ga zavrže, zavrne ali zahtevku ugodi tako, da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Državna revizijska komisija s svojim sklepom ne more nadomestiti naročnikove odločitve o oddaji naročila ali katere druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila. Revizija postopka namreč samo preprečuje nezakonito izbiro pogodbene stranke, medtem ko odločitev o izbiri še vedno ostaja v pristojnosti naročnika.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti v delu, v katerem je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje naročila male vrednosti sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa. Naročnik naj pri tem še posebej pozorno upošteva, da je ponudbo v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti predložil gospodarski subjekt »Eurotranslate storitve d.o.o.« z matično številko 6698140000, ne pa gospodarski subjekt »EUROTRANSLATE prevajalska agencija d.o.o.« z matično številko 6247580000.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi, da mu »naročnik povrne plačilo takse za vložitev revizijskega zahtevka na« […] »TR odprt pri NLB d.d. SI56 02011-0261161456 v višini 2.440,oo EUR«.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju kot potreben in opredeljeno naveden strošek, nastal v tem postopku pravnega varstva (osmi odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi s prvim, tretjim in petim odstavkom istega člena), priznala strošek dolžne plačane takse v znesku 2.440,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti strošek pravnega varstva v znesku 2.440,00 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 29. 8. 2017


Predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
– CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Kajuhova ulica 32U, 1000 Ljubljana
– EuroTranslate storitve, d. o. o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
– AMIDAS, d. o. o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran