Na vsebino
EN

018-158/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Številka: 018-158/2017-6
Datum sprejema: 25. 8. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava kuhinjske opreme za zavode za prestajanje kazni zapora - sklop 1 (Dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Dob, ZPKZ Ig in ZPKZ Ljubljana) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Gastronomik d.o.o., Podgorica pri Podtaboru 3, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25.08.2017

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 14.06.2017 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 005925/2017-K01. Naročnik je dne 18.07.2017 sprejel Odločitev o oddaji naročila št. 430-192/2017/6, s katero je predmetno javno naročilo v 1. sklopu oddal v izvedbo ponudniku Kaza Sistemi d.o.o., Celovška cesta 145 a, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je izbrana ponudba v 1. sklopu dopustna in (ob upoštevanju merila najnižja cena) najugodnejša.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 26.07.2017 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navaja, da je izbrani ponudnik v 1. sklopu ponudil tračni pomivalni stroj, košare in tuš mešalno baterijo. Izbrani ponudnik pa ni ponudil delovnega pulta s koritom, zato bi morala biti njegova ponudba izločena. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval še dodatna dela, predelavo vhodne in izhodne mize, instalacije in montažo nadometnih cevi. Naročnik je ponudnikom predlagal tudi ogled pri uporabniku, s čimer jih je nedvoumno opozoril, naj se ponudniki pozanimajo, kaj vse obsegajo dodatna dela in kaj je potrebno dobaviti. Vlagatelj zatrjuje, da so potencialni ponudniki na ta način dobili potrebne informacije, ki so bile navedene tudi v razpisni dokumentaciji, in sicer, da je potrebna predelava vhodne in izhodne mize, dobava novega pulta s koritom ter izdelava inštalacije nadometnih cevi. Izbrani ponudnik prav tako v nekaterih pozicijah (v 1., 2. in 3. poziciji točke b ter v 2., 3., 4., 5., 6. in 7. poziciji točke c) ni vpisal modelov elementov, zaradi česar naročnik ne more preveriti ustreznosti aparatov oziroma ne more vedeti, ali ponujeni aparati ustrezajo njegovim zahtevam. Izbrani ponudnik je v ponudbi le prepisal naročnikove zahteve, zato ni mogoče ugotoviti, kakšne aparate bo dobavil.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 31.07.2017, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Navaja, da v ponudbi predložil slike ponujenih strojev, kot je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji. Za predelavo mize, dobavo delovnega pulta, instalacijo/montažo nadometnih cevi za vodo za priklop namizne mešalne baterije ter za priklop naprav naročnik ni zahteval dodatne dokumentacije. Izbrani ponudnik zatrjuje, da je v ponudbeno ceno vključil vse stroške, popuste in rabate oziroma da je vanjo zajel vso opremo in storitve, ki jih je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji, zato je njegova ponudba dopustna.

Naročnik je z dokumentom št. 430-192/2017/19, z dne 03.08.2017, zahtevek za revizijo zavrnil in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da je predmet javnega naročila opisal v točki 1.2 razpisne dokumentacije ter tudi z odgovori, ki jih je objavil na Portalu javnih naročil. Poleg tega je zahteval, da morajo ponudniki predložiti slike in opise ponujenih strojev ter (tam, kjer je potrebno) tudi dokazila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. Izbrani ponudnik je k ponudbi priložil slike ponujenih strojev. Za predelavo mize/delovnega pulta, instalacijo/montažo nadometnih cevi za vodo in za priklop namizne mešalne baterije nista bili zahtevani niti dodatna dokumentacija niti slike. Vlagatelj zato neutemeljeno navaja, da izbrani ponudnik ne bo dobavil delovnega pulta ter ne bo izvedel predelave vhodne in izhodne mize in instalacije/montaže nadometnih cevi za vodo za priklop namizne mešalne baterije. V obrazec ponudbenega predračuna so morali ponudniki vpisati skupno ceno za vse postavke oziroma za vse, kar je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je v skupno ceno vključil vse, kar je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji, oziroma da je pripravil ponudbo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. V ponudbeno ceno je tako vključil tudi predelavo vhodne in izhodne mize ter instalacijo/montažo nadometnih cevi za vodo za priklop namizne mešalne baterije. Dejanska izvedba pogodbenih obveznosti pa ni več predmet postopka oddaje predmetnega javnega naročila, temveč obligacijskega prava. V zvezi z vlagateljevimi očitki, da izbrani ponudnik ni navedel modelov ponujenih aparatov, naročnik navaja, da je v ponudbi ponudil naprave, ki ustrezajo njegovim zahtevam. Naročnik niti v razpisni dokumentaciji niti z dodatnimi pojasnili ni zahteval navedbe modelov za ponujene artikle, prav tako v razpisni dokumentaciji ni zahteval točno določenih modelov, temveč le slike in njihov opis. Naročnik zatrjuje, da je pomembno zgolj to, da ob prevzemu aparata dobi vse, kar je zahteval v razpisni dokumentaciji (ustrezen aparat, ki ustreza vsem tehničnim specifikacijam). V primeru, da bo posamezen uporabnik ugotovil, da dobavljen artikel ne ustreza tistemu, ki je bil ponujen (npr. po dimenzijah, izgledu, priključni moči …), bo takšen artikel zavrnil, naročnik pa bo ukrepal v skladu s pogodbo in zoper takšnega ponudnika uveljavljal sankcije.

Vlagatelj se do naročnikovih navedb ni opredelil.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika v 1. sklopu nedopustna. Kot navaja vlagatelj, je ponudba izbranega ponudnika nedopustna iz razloga, ker ni ponudil delovnega pulta s koritom oziroma v zvezi s tem ni ponudil predelave vhodne in izhodne mize, instalacij in montaže nadometnih cevi. Ponudba izbranega ponudnika je nedopustna tudi zato, ker v nekaterih pozicijah ni vpisal modelov elementov, zaradi česar naročnik ne more preveriti ustreznosti aparatov oziroma ne more vedeti, ali ponujeni aparati ustrezajo njegovim zahtevam.

V skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju:ZJN-3) je dopustna zgolj ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev, in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam ter zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega njegovih zagotovljenih sredstev. Naročnik odda javno naročilo na podlagi meril po tem, ko skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri izpolnjevanje naslednjih pogojev: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena.

Naročnik mora v razpisni dokumentaciji podrobno opisati in specificirati predmet javnega naročila. Na podlagi opisa predmeta naročila se potencialni ponudniki seznanijo s pričakovanji naročnika in ocenijo, ali lahko sami ponudijo ustrezen predmet z ustrezno kvaliteto. Način in obseg opisa predmeta javnega naročila je odvisen od lastnosti in kompleksnosti predmeta. Naročnik s tehničnimi zahtevami točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila oziroma specificira zahtevane značilnosti predmeta, kot npr. stopnjo kakovosti, uporabljene materiale, proizvodne postopke, okoljske lastnosti, stopnjo varnosti itd. Gre za zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila. Zato je določitev predmeta ena od ključnih nalog naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Tehnične zahteve, ki se nanašajo na predmet naročila, so nujne informacije, ki jih ponudniki potrebujejo za pripravo dopustnih, medsebojno primerljivih in konkurenčnih ponudb, ter predstavljajo izhodišče za presojo, ali je posamezen ponudnik ponudil takšen predmet javnega naročila, ki je v skladu z naročnikovimi potrebami in pričakovanji.

Predmet javnega naročila v 1. sklopu je dobava kuhinjske opreme za tri zavode za prestajanje kazni zapora (v nadaljevanju: ZPKZ). Naročnik je tehnične zahteve za predmet javnega naročila v 1. sklopu določil v točkah a (ZPKZ Dob), b (ZPKZ Ig) in c (ZPKZ Ljubljana) točke 1.2 Povabila k oddaji ponudbe, in sicer:

»Opis predmeta naročila (opreme):

a) ZPZK Dob:
1. Univerzalni stroj za zelenjavo, kot npr. Feuma HU 1020-2, z nastavkom za rezanje zelenjave, nastavkom za manjšo količino zelenjave, z lijačnim nastavkom za rezanje večjih količin zelenjave, s srpastim nožem, z nastavljivim nožem, z nožem za kockasto rezanje 10x10x10 mm, s cilindrom za ribanje 2,8 mm, s cilindrom za 7,0 mm, s pasivnim cilindrom 2 mm, s priključkom za mešanje testa in smetane (s 40 l posodo ter mešalno in stepalno metlico) in še dodatno 40 l posodo.
2. 2 kosa hladilnikov, kot npr. Gorenje RB3091AW 376127.

b) ZPKZ Ig
1. Salamoreznica - celotna iz inoxa, z brusilnikom noža, premer noža: 30 cm, priključek: 230 V/230 kW, mere cca 48x57x42 cm (ŠxGxV).
2. Kotel 80 l (sedanje dimenzije: širina 82,5 cm, globina 87 cm, višina od 85 do 87 cm). Ponudnik lahko ponudi tudi kotel standardnih dimenzij: 80x70x90 cm. Kotel je okrogel z dvojnim dnom (duplikator). Greje na elektriko. Priključna moč 13 kW (možno je odstopanje za +/- 10 %).
3. Palični mešalnik, motor cca 800 W ali več, dolžina nastavkov 60 cm.
4. Enojna hladilna omara 700 l (71x80x205 cm - ŠxGxV), nerjaveča. Vodila za GN 2/1. Razsvetljava. RF mreže - 4 kosi. Območje hlajenja od -2 do + 8. Izolacija panel 60 do 70 mm.
5. 3 kosi prostostoječih hladilnikov (cca. 84x54x60 cm); cca 88 l, brez zamrzovalnika, energijska učinkovitost vsaj A+.

c) ZPKZ Ljubljana
1. Palični mešalnik, kot je npr. MP 800 Turbo, razstavljiv, v kompletu z zidnim nosilcem, ročaj oblikovan na posebni način, ki omogoča bolj udobno uporabo, moč: 1000 W, priključek: 230 V, hitrost: 9500 obratov na minuto, dolžina palice: 740 mm, skupna dolžina: 1130 mm, teža: 13,00 kg.
2. Lupilec krompirja s korudno oblogo, kot npr. Kogast LP-350M, priključek 350 kg/h, polnjenje: 15 kg, moč: 500 W /400 V, dimenzije: 44x49,5x100 cm (ŠxGxV).
3. Salamoreznica - celotna iz inoxa, z brusilnikom noža, premer noža: 30 cm, priključek: 230 V/230 kW, mere cca.: 48x57x42 cm (ŠxGxV).
4. Parni kotel 150 l, dimenzija posode za kuhanje fi 600 mm, višina 540 mm, priključek pare, priključek kondenza, priključek hladne in tople vode fi 10 mm, varnostni ventil nastavljen na 0,50 bara, maksimalni delovni tlak pare nastavljen na 0,45 bara, nastavljanje temperature kuhanja preko regulacijskega gumba na kontrolni plošči, izvedba plašča, ohišja, konstrukcija iz nerjavne pločevine AiSi 30, dno posode kotla izvedeno iz nerjavne pločevine AiSi 316, mešalna baterija za dovod vode, izpustna pipa, indirektno segrevanje (inox duplikator), prednja kontrolna plošča integrirana, dvoslojni izolacijski pokrov, kapaciteta posode: 150 l, poraba pare:23 kg/h, dimenzije: 800x900x900 mm (ŠxGxV).
5. Aparat za rezanje zelenjave, lijačni nastavek za avtomatsko polnjenje, iz inoxa, kapacitete 4,2 l, nastavek za rezanje z vhodno odprtino, 175 mm, stojalo z nastavkom za gn posodo, električni priključek 400 V/1100 W, dimenzije: cca 86,5x39,6x127,2 cm (ŠxGxV), disk za piriranje krompirja, disk za rezanje rezin 3 mm, disk za rezanje rezin 1 mm, disk za rezanje rezin 6 mm, disk za ribanje 3 mm, disk za ribanje 7 mm, disk za rezanje kock 10x10x10 mm.
6. Planetarni mešalnik za gnetenje, stepanje, mešanje, posoda, metlica in pokrov iz inoxa, spirala in palica iz aluminija, snemljiva posoda, mehansko upravljanje, 3 hitrosti, varnostna zaščita motorja, namizni model, zmogljivost: 30 l, priključek: 230 V/750W, dimenzije: cca 58x65x105 cm (ŠxGxV).
7. Tračni pomivalni stroj za pranje bele posode, avtomatski potisk košar, vstopna višina 45 cm, celoten iz inoxa, dvojne stene, vrata z dvojno steno in izolacijo, poglobljen tank, trojni filter, sistem pomivanja DuoFlo z dvema črpalkama, ki zagotavlja maksimalno učinkovitost z minimalno porabo, izpiralna črpalka, dozirni črpalki za pralno in izpiralno sredstvo, elektronska nastavitev hitrosti traku, dvojno izpiranje, 4 nastavljivi programi, samodiagnostika napak, vgrajen USB priključek, regulator pritiska z manometrom, stikalo za hitri izklop - varnostno stikalo, končno stikalo, kapaciteta 200 košar/uro, poraba vode 0,8 l /košaro, priklop na hladno vodo, električna napetost 400 V, električni priključek: 30,2 kW, dimenzije: 170x770x1615mm.

Košare (50x50).
5 osnovnih košar,
5 košar za krožnike,
5 inox vložkov za tembale, tridelni.

Predelava obstoječe vhodne in izhodne mize.
Delovni pult s koritom, dimenzije korita: 1000x500x300 mm (ŠxGxV), dimenzija pulta: 1400x700x850mm (ŠxGxV).

Namizna visoka tuš mešalna baterija.

Instalacija/montaža nadometnih cevi za vodo za priklop tuš mešalne baterije, do 2 m.

Ponudnik ponudbi predloži tudi slike in opise strojev, ki jih ponuja (lahko na papirju ali v elektronski obliki na CD, DVD ali USB ključku) in dokazila po Uredbi o zelenem javnem naročanju (tam, kjer je potrebno).

Na razpisno dokumentacijo v 1. sklopu se nanašata tudi dva naročnikova odgovora, ki ju je podal tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije.

Naročnik je z odgovorom, ki ga je dne 22.06.2017 objavil na Portalu javnih naročil, dovolil, da je lahko salamoreznica (za ZPKZ Ig) tudi iz aluminija (in torej ne zgolj iz inoxa).

Dne 23.06.2017 je eden izmed potencialnih ponudnikov postavil naslednje vprašanje:

»Prosimo naročnika, naj detajlno specificira obseg predelave na vhodni in obseg predelave na izhodni mizi. Kaj je potrebno predelati oz. zamenjati. Prosimo, da napišete tudi specifikacijo obstoječih vhodno, izhodnih miz. Samo z detajlnim opisom lahko pripravimo konkurenčno ponudbo.«

Naročnik je istega dne objavil naslednji odgovor:

»Gre za opasanje stroja na mizo. Za bolj natančno specifikacijo predlagamo, da si stroj in obseg predelave ogledate pri uporabniku (ZPKZ Ljubljana), po predhodnem dogovoru«.

Del razpisne dokumentacije je tudi ponudbeni predračun, ki so ga morali ponudniki izpolniti s (skupnima) ponudbenima cenama za oba razpisana sklopa (z in brez DDV). Naročnik je ponudnike tudi opozoril, da morajo biti v ceno vključeni vsi spremljajoči stroški (prevozni in potni stroški, amortizacija, zavarovanja ..), stroški dostave na posamezno lokacijo, stroški priklopa in stroški morebitnega odvoza starega stroja oziroma opreme (točka 2.1 Navodila za izdelavo ponudbe in drugi odstavek ponudbenega predračuna).

Iz zgoraj citiranih delov razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik za vsakega izmed razpisanih (kuhinjskih) strojev postavil več različnih tehničnih zahtev. Pri nekaterih izmed njih je dovolil tudi odstopanje (v 2. postavki točke b je dovolil, da priključna moč kotla odstopa za +/- 10 %), nekatere pa je določil zgolj približno (v 6. postavki točke c je navedel, da znaša dimenzija planetarnega mešalnika »cca 58x65x105 cm«). Naročnik je le v treh postavkah 1. sklopa (v 1. in 2. postavki točke a, ki se nanašata na dobavo univerzalnega stroja za zelenjavo in dveh hladilnikov ter v 1. postavki točke b - palični mešalnik) primeroma navedel proizvajalce (in modele) razpisanih strojev. Za vse ponujene stroje pa so morali ponudniki predložiti slike in opise strojev, ki jih ponujajo. Navedeno so lahko storili v papirni ali elektronski obliki na CD, DVD ali USB ključku.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je v spornem delu ravnal v skladu z vsemi naročnikovimi zahtevami. Za vse ponujene stroje v 1. sklopu je predložil slike, stroje pa je tudi opisal, pri čemer je za vsakega izmed njih izrecno navedel, da izpolnjuje vse tehnične zahteve, ki jih je postavil naročnik (oziroma je, kot pravilno ugotavlja tudi vlagatelj, pri sliki vsake izmed ponujenih aparatur, navedel/prepisal vse tehnične zahteve, ki jih je postavil naročnik).

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval navedbe proizvajalcev in modelov ponujenih strojev. Ponudniki so torej lahko ponudili stroje katerihkoli (neidentificiranih) proizvajalcev in modelov, pod predpostavko, da ponujeni stroji izpolnjujejo vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije ter so za njih predložili tudi slike. V konkretnem primeru tudi ponudbeni predračun ni pripravljen na način, ki ga naročniki običajno uporabijo pri nakupu več različnih vrst tehničnih proizvodov. Ponudniki namreč v obravnavanem primeru v ponudbeni predračun niso bili dolžni vpisati niti cen za vsakega izmed razpisanih strojev niti njihovih proizvajalcev in modelov, pač pa so morali vpisati zgolj skupno ceno (z in brez DDV) za vse postavke posameznega sklopa. Ob navedenem se je sicer potrebno strinjati z vlagateljem v tem, da naročnik ni seznanjen s proizvajalci in modeli vseh ponujenih strojev, s čimer bi si zagotovil, da bodo točno takšni stroji tudi dobavljeni. A ker je po drugi strani, kot že izhaja iz te obrazložitve, izbrani ponudnik v zvezi s tem ravnal v skladu z vsemi naročnikovimi navodili in zahtevami iz razpisne dokumentacije, saj je predložil slike vseh ponujenih strojev, poleg tega pa se je tudi zavezal, da bo dobavil takšne stroje, ki izpolnjujejo vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.

Ob opisanem dejanskem stanju je vlagatelj imel možnost na naročnika nasloviti zahtevo za dodatno pojasnilo in (v kolikor je menil, da naročnikove zahteve v tem delu razpisne dokumentacije niso določene v skladu s pravili javnega naročanja, oziroma da bi moral naročnik zahtevati od ponudnikov, da navedejo tudi proizvajalce in modele ponujenih strojev) vložiti zahtevek za revizijo, vendar je bil dolžan to storiti v rokih, ki jih za vložitev zahtevka za revizijo (ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali na razpisno dokumentacijo) določa 25. člen ZPVPJN. Po poteku teh rokov vsebinska presoja navodil in zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija je iz podobnih razlogov zavrnila tudi tiste vlagateljeve navedbe, s katerimi očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna (tudi) iz razloga, ker ni ponudil delovnega pulta s koritom oziroma predelave vhodne in izhodne mize, instalacij in montaže nadometnih cevi. Naročnik namreč v zvezi s tem ni postavil nobenih posebnih zahtev, poleg tega so morali ponudniki predložiti slike le za ponujene stroje, kar pa je izbrani ponudnik (kot že izhaja iz te obrazložitve) tudi storil. Ker so morali ponudniki (v skladu s točko 2.1 Navodila za izdelavo ponudbe in izrecnim navodilom iz vzorca ponudbenega predračuna) v skupno ponudbeno ceno (vsakega izmed obeh razpisanih sklopov) zajeti vse razpisane postavke (in ostale stroške), je potrebno šteti, da je izbrani ponudnik tudi v tem delu izpolnil vse zahteve naročnika.

Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, od ponudnikov ni mogoče zahtevati več ali drugače kot je od njih terjala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija. Ker je izbrani ponudnik v vseh spornih delih ravnal v skladu z vsemi zahtevami naročnika, Državna revizijska komisija vlagateljevim očitkom ni mogla slediti.

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel dokazati, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna. Ker vlagatelj (posledično) tudi ni dokazal, da je naročnik z izbiro izbranega ponudnika kršil določila ZJN-3 in razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija, skladno s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 25.08.2017Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova ulica 3, Ljubljana,
- Gastronomik d.o.o., Podgorica pri Podtaboru 3, Grosuplje,
- Kaza Sistemi d.o.o., Celovška cesta 145 a, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran