Na vsebino
EN

018-151/2017 Mestna občina Maribor

Številka: 018-151/2017-7
Datum sprejema: 10. 8. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje naročila male vrednosti »NOVOGRADNJA POVEZOVALNE CESTE S-J-3 – SEVERNI DEL V POSLOVNO PROIZVODNI CONI TEZNO«, ki ga izvaja naročnik MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti, ki ga je vložil vlagatelj MARKOMARK NIVAL, d. o. o., Pobrežje 6A, Videm pri Ptuju (v nadaljevanju: vlagatelj), katerega zastopa Odvetniška pisarna VF, d. o. o., Partizanska cesta 32, Maribor, dne 10. 8. 2017

odločila:

1. Vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN, kot izhaja iz vloge z dne 14. 7. 2017, se ne ugodi.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN, kot izhaja iz vloge z dne 14. 7. 2017, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 19. 5. 2017 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila za »NOVOGRADNJ[O] POVEZOVALNE CESTE S-J-3 – SEVERNI DEL V POSLOVNO PROIZVODNI CONI TEZNO« (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti), obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po postopku naročila male vrednosti pa je bilo dne 29. 5. 2017 (s številko objave JN005441/2017-W01) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 4. 7. 2017 sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI«, številka 41101-17/2017-28 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se za izvedbo zadevnega naročila izbere »INDRAST d.o.o.«, »Lackova cesta 35, 2000 MARIBOR«, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila male vrednosti je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN005441/2017-ODL01) objavljena dne 7. 7. 2017, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Vlagatelj je dne 14. 7. 2017 na pošto priporočeno oddal vlogo »ZAHTEVEK ZA REVIZIJO V PREDREVIZIJSKEM POSTOPKU in PREDLOG ZA IZDAJO SKLEPA O ZADRŽANJU POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA«, z dne 14. 7. 2017, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: vloga z dne 14. 7. 2017), v kateri vlagatelj zatrjuje nepravilnost in nezakonitost odločitve o oddaji naročila, podaja pa tudi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN.

Izbrani ponudnik je kopijo vlagateljevega zahtevka za revizijo (primerjaj prvi odstavek 27. člena ZPVPJN) prejel dne 19. 7. 2017, dne 21. 7. 2017 pa je na pošto priporočeno oddal »IZJASNITEV IZBRANEGA PONUDNIKA O NAVEDBAH VLAGATELJA«, z dne 21. 7. 2017.

Naročnik je dne 31. 7. 2017 sprejel sklep, številka 41101-17/2017-42, s katerim je zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, kot neutemeljeno pa je zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zavrača vlagateljeva zatrjevanja o nepravilnosti in nezakonitosti odločitve o oddaji naročila, meni pa tudi, da »je vložitev predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila nepotrebna in brezpredmetna«.

Naročnik je z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 3. 8. 2017, odstopil dokumentacijo o oddaji naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka glede postopka oddaje tega naročila male vrednosti v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 8. 8. 2017 prejela vlagateljevo vlogo »Zahtevek za nadaljevanje postopka in Opredelitev do navedb naročnika v sklepu naročnika v predrevizijskem postopku, prejet dne 3. 8. 2017, o zavrnitvi zahtevka za revizijo vlagatelja«, z dne 7. 8. 2017.

Po proučitvi odstopljene dokumentacije ter navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, skladno z 19. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj v vlogi z dne 14. 7. 2017 »na podlagi določbe 19. člena ZPVPJN ob vložitvi zahtevka za revizijo podaja tudi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila« (drugi odstavek na strani 5 omenjene vloge; v nadaljevanju: predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti).

V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo (na strani 6) naročnik Državni revizijski komisiji predlaga, da »pri sprejemu svoje odločitve sledi« njegovemu »stališču«, s čimer naročnik po vsebini predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti ni ugodil. Naročnik torej v treh delovnih dneh od prejema predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti ni s sklepom zadržal nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje tega naročila male vrednosti (o tem pa v posledici tudi ni obvestil vseh ponudnikov, ki so v postopku oddaje naročila male vrednosti oddali ponudbo – primerjaj prvo alineo drugega odstavka 19. člena ZPVPJN, v povezavi z uvodno povedjo istega odstavka istega člena).

V skladu s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Vlagatelj svoj predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti utemeljuje edinole s sklicevanjem na »navedbe iz zahtevka za revizijo«, pri čemer »dodaja še, da bi nadaljevanj[e] postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva ter da je samo z izdajo sklepa o zadržanju postopka javnega naročanja mogoče preprečiti nastanek nadaljnje neodpravljive škode, ki grozi vlagatelju« (tretji odstavek na strani 5 vloge z dne 14. 7. 2017).

Iz določbe prvega odstavka 17. člena ZPVPJN izhaja temeljno pravilo predrevizijskega in revizijskega postopka, ki je v tem, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe (praviloma) do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka. Takšno posledico ex lege povzroči že sama vložitev zahtevka za revizijo, zato druge aktivnosti vlagatelja zahtevka za revizijo niso potrebne. To pravilo zagotavlja, da po vloženem zahtevku za revizijo (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) ne more priti do sklenitve pogodbe, zagotavlja pa tudi, da so vsa ravnanja naročnika, ki se ugotovljeno izkažejo kot nezakonita, razveljavljena. ZPVPJN naročniku ob prejemu zahtevka za revizijo ne prepoveduje le sklenitve pogodbe, temveč mu (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) izrecno prepoveduje tudi ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb ali začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Namen tega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali isti predmet naročila oddal v drugem postopku, še preden bi se končal postopek pravnega varstva.

V konkretnem primeru vlagatelj ni navedel pravno relevantnih razlogov, s katerimi bi utemeljil svoj predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti do te mere, da bi Državna revizijska komisija sprejela sklep, s katerim bi zadržala nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje tega naročila male vrednosti. Okoliščin, ki bi izkazovale, da bi nadaljevanje postopka oddaje naročila male vrednosti bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, ni ugotovila niti Državna revizijska komisija. Predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti je namreč podan po sprejemu odločitve o oddaji naročila, saj v vlogi z dne 14. 7. 2017 vlagatelj zatrjuje nezakonitost odločitve o oddaji naročila, s tem pa kršitve naročnika, ki naj bi jih ta storil ob njenem sprejemu. V posledici bi vlagatelj z ugoditvijo predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti lahko dosegel le (še) zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji zadevnega naročila male vrednosti, ker je sklenitev pogodbe po samem zakonu (ZPVPJN) zadržana že na podlagi vložitve zahtevka za revizijo, pa Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotavlja, da vlagatelj v predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti ni izkazal, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje naročila male vrednosti bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva. Vlagatelj je preprečitev sklenitve pogodbe o oddaji naročila male vrednosti dosegel že z vložitvijo zahtevka za revizijo, zaradi česar tudi ne more priti do vpliva na učinkovitost pravnega varstva. To bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje naročila male vrednosti, ki so bila morebiti izvedena v nasprotju z zakonom. V posledici ni upravičeno zatrjevanje vlagatelja, da bi nadaljevanje tega postopka oddaje naročila male vrednosti lahko »bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva ter da je samo z izdajo sklepa o zadržanju postopka javnega naročanja mogoče preprečiti nastanek nadaljnje neodpravljive škode, ki grozi vlagatelju« (tretji odstavek na strani 5 vloge z dne 14. 7. 2017), pač pa je upravičeno zatrjevanje naročnika, da »je vložitev predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila nepotrebna in brezpredmetna, saj« je »glede na to, da je bil revizijski zahtevek vložen na naročnikovo Odločitev o oddaji javnega naročila, naslednja faza z izbranim izvajalcem, pa bi bila sklenitev pogodbe, ki pa je z 1. odstavkom 17. člen ZPVPJN prepovedana« (prvi odstavek na strani 6 odločitve o zahtevku za revizijo).

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN, kot izhaja iz vloge z dne 14. 7. 2017, ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v vlogi z dne 14. 7. 2017 zahteva, da mu naročnik povrne (med drugim) tudi strošek »t.š. 40/2 OT – predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila – 1500 točk po OT« (stran 5 omenjene vloge).

Ker vlagatelj s predlogom za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti ni uspel, je Državna revizijska komisija njegovo zahtevo za povrnitev stroškov omenjenega predloga na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.V Ljubljani, dne 10. 8. 2017Predsednik senata
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
– MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
– Odvetniška pisarna VF, d. o. o., Partizanska cesta 32, 2000 Maribor
– INDRAST, d. o. o., Lackova cesta 35, 2000 Maribor
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran