Na vsebino
EN

018-145/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

Številka: 018-145/2017-5
Datum sprejema: 7. 8. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in Nine Velkavrh, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Redni letni servis lovilcev olj na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško v letu 2017«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika AGJ, arhitekturno projektiranje in ravnanje z odplakami, d.o.o., Pot na Kamenšak 17, Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, dne 7.8.2017

odločila:

1. Postopek revizije oddaje javnega naročila »Redni letni servis lovilcev olj na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško v letu 2017«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 5.7.2017, se ustavi.

2. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 19.6.2017, pod št. objave JN005842/2017.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev o oddaji naročila«, št. 4300-72/2017/10, z dne 29.6.2017 predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku ECO-EFECT, ravnanje z odplaki, d.o.o., Zarečica 25, Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 5.7.2017 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 10.7.2017 opredelil do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo.

Naročnik je s sklepom z dne 14.7.2017 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega in vlagatelju naložil povračilo naročnikovih stroškov v predrevizijskem postopku.

Naročnik je z dopisom z dne 21.7.2017, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 26.7.20417, odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ugotovila, da je naročnik dne 20.7.2017, potem ko je sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, prejel vlagateljevo elektronsko sporočilo, s katerim ga ta obvešča, da »[…] nadaljnjih postopkov s pritožbo ne bo(mo) izvajali, saj smo dojeli, da nima smisla […]«. Ob upoštevanju navedenega je Državna revizijska komisija vlagatelja z dopisom z dne 28.7.2017 opozorila na pravne posledice umika zahtevka za revizijo in vlagatelja pozvala, da jasno in nedvoumno pojasni, ali umika zahtevek za revizijo z dne 5.7.2017. Vlagatelj je v vlogi z dne 2.8.2017 navedel, da zahtevek za revizijo umika.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN postopek revizije oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Naročnik je s sklepom, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, odločil, da mu mora vlagatelj povrniti stroške predrevizijskega postopka. Ker pa je (končna) odločitev o stroških odvisna od končne odločitve o zahtevku za revizijo, pri čemer v primeru nadaljevanja postopka pravnega varstva v revizijskem postopku odloča Državna revizijska komisija (prvi odstavek 29. člena ZPVPJN), ki odloči tudi o stroških postopka, je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru naročnikovo odločitev o stroških štela kot naročnikovo priglasitev svojih stroškov.

Skladno s četrtim odstavkom 70. člena ZPVPJN mora vlagatelj, če zahtevek za revizijo ni utemeljen ali če vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, naročniku povrniti stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku.

Naročnik uveljavlja stroške, ki so mu nastali zaradi odločanja o zahtevku za revizijo. Naročnikovo stroškovno zahtevo je potrebno zavrniti, saj naročnik v predrevizijskem postopku na podlagi določb ZPVPJN sprejema odločitve v vlogi organa odločanja oziroma pravnega varstva (1. alineja 2. člena ZPVPJN v povezavi z 28. členom ZPVPJN), ne pa v vlogi stranke predrevizijskega postopka (prvi odstavek 3. člena ZPVPJN), zato do povrnitve priglašenih stroškov ni upravičen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 7.8.2017


Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,
- ECO-EFECT, ravnanje z odplaki, d.o.o., Zarečica 25, 6250 Ilirska Bistrica,
- AGJ, arhitekturno projektiranje in ravnanje z odplakami, d.o.o., Pot na Kamenšak 17, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran