Na vsebino
EN

018-149/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-149/2017-4
Datum sprejema: 7. 8. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup artiklov bojne uniforme 3, v sklopu 6: Torbica s priborom«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Imexa d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 8. 2017

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročil »Nakup artiklov bojne uniforme 3, v sklopu 6: Torbica s priborom«, voden na podlagi zahtevka za revizijo z dne 5. 7. 2017, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 13. 2. 2017 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Nakup artiklov bojne uniforme 3, v sklopu 6: Torbica s priborom«. Obvestilo o omenjenem javnem naročilu je bilo dne 28. 3. 2017 pod številko JN002405/2017-B01 objavljeno na portalu javnih naročil in na podlagi objave z dne 28. 3. 2017 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije pod št. objave 2017/S 062-115791.

Naročnik je dne 21. 6. 2017 izdal »Odločitev o oddaji javnega naročila MORS 4/2017-ODP za sklenitev okvirnega sporazuma za dobavo artiklov bojne uniforme 3«, št. 430-39/2017-64 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da so bili za izvedbo predmetnega javnega naročila, ki ga naročnik oddaja po sklopih, izbrani ponudniki: za sklope št. 1 (Nepremočljiva oblačila mornarjev), št. 3 (Kape s senčnikom) in št. 8 (Jopič) ponudnik UNI&FORMA d.o.o., Planjava 6, 1236 Trzin, za sklopa št. 2 (Perilo, majice in puliji) in št. 7 (Motoristi) ponudnik GROUP 22 d.o.o., Babičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, za sklop št. 4 (Pas za hlače) ponudnik VECTIGALIS d.o.o., Koštialova ul. 32, 8000 Novo mesto in za sklop št. 6 (Torbica s priborom) ponudnik DEMAKS d.o.o., Novosadska 10, 1000 Ljubljana, v sklopu št. 5 (Kombinezon maskirni) pa naročnik naročila ni oddal.


Po opravljenem vpogledu v vzorce izbranega ponudnika v sklopu št. 6, je vlagatelj pravočasno, dne 6. 7. 2017, vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila v sklopu št. 6 (Torbica s priborom), v katerem je zatrjeval, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna. Glavnik in ročni brivnik, ki ju je izbrani ponudnik ponudil in priložil v svoji ponudbi, namreč ne ustrezata tehničnim zahtevam naročnika, zaradi česar bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika v tem sklopu kot nedopustno izločiti, s tem pa je ravnal v nasprotju z določili 89. in 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3).

Izbrani ponudnik v sklopu št. 6, ponudnik DEMAKS d.o.o., Ljubljana, se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 17. 7. 2017.

Naročnik je dne 27. 7. 2017 z dokumentom št. 430-231/2017-6, »Odločitev o zahtevku za revizijo«, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega.

Dne 3. 8. 2017 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo z dne 2. 8. 2017, s katero je ta svoj revizijski zahtevek umaknil. Vlagatelj je ob tem podal tudi zahtevo za vračilo polovico vplačane takse za postopek pravnega varstva.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 7. 8. 2017Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
- DEMAKS d.o.o., Novosadska 10, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran