Na vsebino
EN

018-136/2017 Zdravstveni dom Ljutomer

Številka: 018-136/2017-5
Datum sprejema: 28. 7. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in Nine Velkavrh kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup zobozdravstvenih aparatov za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika SEDENT trgovske storitve, servis, Jožef Sever, s. p., Župančičeva ulica 7, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa odvetnik Petja Jenčič, Partizanska 13a/III, Maribor, zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer (v nadaljevanju: naročnik), dne 28. 7. 2017

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Nakup zobozdravstvenih aparatov za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 30. 6. 2017, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti, dne 22. 5. 2017 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN005235/2017-W01. Dne 23. 6. 2017 je naročnik na portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 556/2017 z dne 23. 6. 2017), iz katere je razvidno, da je predmetno javno naročilo dodelil ponudniku Interdent, d. o. o., Opekarniška cesta 26, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz odločitve o oddaji naročila je tudi razvidno, da je naročnik za vlagateljevo ponudbo ugotovil, da ne izpolnjuje pogoja, določenega v razpisni dokumentaciji glede tehnične karakteristike iz 6. alineje obrazca št. 9.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 30. 6. 2017, vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj naročniku najprej očita, da je v glavi odločitve o oddaji naročila navedel napačno številko zadeve oz. objave javnega naročila, zaradi česar predlaga izdajo popravka odločitve. V nadaljevanju pa zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahtev glede tehničnih lastnosti iz razpisnih pogojev. Vlagatelj navaja, da je na portalu javnih naročil zastavil vprašanje glede naprave za dezinfekcijo, ki mora imeti ločen sistem za vstavitev bičev za dezinfekcijo ločeno od fontane. Vlagatelj je ponudil stroj KaVo Dental Primus, katerega naprava za dezinfekcijo je ločena od fontane, kar je bila naročnikova izrecna zahteva. Naročnik je izrecno zahteval sistem, ločen od fontane, česar izbrani ponudnik ne izpolnjuje. Sistem za dezinfekcijo ima vgrajen v fontano in se tako biči vstavijo v ta sistem, kar je nehigienično, saj biči ležijo vstavljeni v fontanskem delu, kjer se razmnožujejo bakterije. KaVo Dental ima sistem, kjer se biči nataknejo v posodo in so dvignjeni nad fontano ali umivalnikom 10 cm, zato ne more priti do krizne kontaminacije. Prav tako se posoda za vstavitev teh bičev lahko dezinficira, termodezinficira in avtoklavira. Izbrani ponudnik po mnenju vlagatelja tudi ne izpolnjuje naročnikove zahteve, da so filtri sesalcev na zunanjosti ohišja stroja. Pri aparatu izbranega ponudnika je filter sesalca vgrajen v stroju in je treba odmontirati pljuvalnik, da se očisti filter. Če se med posegom posesa kakšen zobni tampon, je treba vse razstaviti, da sesalci ponovno delujejo, kar je nedopustno, saj mora pacient ves ta čas požirati kri in materiale, ker jih ne more izpljuniti. Stroj KaVo Dental, ki ga ponuja vlagatelj, ima dva ločena filtra na zunanjosti ohišja za vsak sesalec posebej. Filtra sta takoj dostopna in ni možnosti, da bi se oba hkrati ustavila. Vlagatelj še zatrjuje, da stroj izbranega ponudnika tudi ne izpolnjuje zahteve, da ga je možno montirati za delo levičarja, saj fontane ni mogoče montirati na drugo stran stola za pacienta. Stroj KaVo Dental se lahko izbirno montira za delo levičarja ali desničarja. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razveljavi postopek oddaje javnega naročila in da se očitana kršitev odpravi.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 10. 7. 2017 opredelil do revizijskih navedb. V vlogi navaja, da je ponudil aparat, ki ima sistem dezinfekcije narejen tako, da se biči vstavijo na posebej pripravljen sistem, ki je ločen od splakovalnika, s čimer je omogočeno, da se lahko splakovalnik med dezinfekcijo odstrani in posebej dezinficira. Izbrani ponudnik navaja, da je ponudil aparat s Comfort enoto za asistenta, ki ima filtre za sesalce dostopne na elementu za asistenta, aparat pa je mogoče tudi obrniti za delo desničarja in levičarja.

Naročnik je s sklepom z dne 17. 7. 2017 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi odločitve naročnik navaja, da je pri objavi odločitve o oddaji naročila res prišlo do napake pri navedbi številke zadeve, vendar po mnenju naročnika to ne vpliva na nedvoumnost vsebinske odločitve. V nadaljevanju naročnik glede tehnične ustreznosti ponudbe izbranega ponudnika navaja, da je v razpisni dokumentaciji in na portalu javnih naročil podal jasno zahtevo, da mora biti sistem za dezinfekcijo ločen od splakovalnika. Izbrani ponudnik ima sistem dezinfekcije narejen tako, da se biči vstavijo na posebej pripravljen sistem, ki je ločen od splakovalnika. To uporabniku omogoča, da se lahko splakovalnik med dezinfekcijo odstrani in posebej dezinficira. Naročnik zato ne more slediti navedbam vlagatelja in meni, da aparat izbranega ponudnika ustreza zahtevi. Po mnenju naročnika aparat izbranega ponudnika izpolnjuje tudi zahtevo glede filtrov na zunanjem ohišju stroja, saj ima filtre za sesalce lahko dostopne na elementu za asistenta, prav tako pa tudi zahtevo glede možnosti montaže stola za levičarje, saj ga je mogoče obračati tako, da je primeren za levičarje in desničarje.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 18. 7. 2017 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je dne 28. 7. 2017 od naročnika prejela vlagateljevo vlogo z dne 25. 7. 2017, s katero vlagatelj umika zahtevek za revizijo, ki ga je z vlogo z dne 30. 6. 2017 vložil v postopku oddaje javnega naročila »Nakup zobozdravstvenih aparatov za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti«. Z vlogo z dne 25. 7. 2017 vlagatelj zahteva tudi vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.V Ljubljani, dne 28. 7. 2017predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer
- Odvetnik Petja Jenčič, Partizanska 13a/III, 2000 Maribor
- Interdent, d. o. o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

V vednost:

- finančno – računovodska služba Državne revizijske komisije

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran