Na vsebino
EN

018-129/2017 Zdravstveni dom Hrastnik

Številka: 018-129/2017-4
Datum sprejema: 21. 7. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Laboratorijski reagenti in potrošni material«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Biomedis M. B., d. o. o., Slokanova ulica 12, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Kac & odvetniki, o. p., d. o. o., Partizanska 11/I, Maribor, zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, Hrastnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 21. 7. 2017

odločila:

1. Zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 19. 6. 2017, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti, dne 11. 5. 2017 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN004925/2017-W01. Dne 13. 6. 2017 je naročnik na portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere je razvidno, da je predmetno javno naročilo v sklopu 5 (reagenti in kontrole za aparat Pentra 80 XL) dodelil ponudniku Axon Lab, d. o. o., Rimska ulica 4, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz odločitve o oddaji naročila je tudi razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo v sklopu 5 izključil iz postopka, z obrazložitvijo, da vlagatelj ni ponudil originalnih reagentov, temveč reagente drugih proizvajalcev, česar naročnik v razpisni dokumentaciji ni dopustil.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 19. 6. 2017, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da naročnik njegove ponudbe ne bi smel izločiti iz postopka. Vlagatelj naročniku očita kršitev četrtega in šestega odstavka 68. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3), saj je naročnik za aparat Pentra 80 XL določil točno določene artikle – tehnične specifikacije, ki vlagatelju onemogočajo dostop do javnega naročila in dajejo prednost izbranemu ponudniku, čeprav so vlagateljevi artikli kompatibilni z aparatom Pentra 80 XL. Vlagatelj našteva, katere artikle je ponudil naročniku, in navaja, da mu je predložil tudi izvedensko mnenje, ki potrjuje, da so vsi ponujeni artikli kompatibilni z aparatom Pentra 80 XL. Iz naročnikove odločitve izhaja, da vlagateljeva ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, saj vlagatelj ponuja druge reagente in kontrole, kot jih je zahteval naročnik, z drugačnimi nazivi in kataloškimi številkami. Iz odločitve tudi izhaja, da je naročnik želel pridobiti točno določene artikle, ki so kompatibilni z obstoječo opremo, uporaba drugih artiklov pa bi povzročila neskladnost in tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem opreme. Vlagatelj meni, da niso podani pogoji iz šestega odstavka 68. člena ZJN-3, ki jih je treba razlagati restriktivno. Vlagateljevi produkti so kompatibilni z aparatom Pentra 80 XL in je naročnik z zahtevo po točno določenih produktih nedopustno v privilegiran položaj postavil izbranega ponudnika. Vlagatelj zatrjuje, da je treba v postopkih javnega naročanja zagotoviti konkurenco med ponudniki in njihovo enakopravno obravnavo, pri čemer se sklicuje tudi na prakso Državne revizijske komisije, iz katere izhaja, da naročnik pri določanju tehničnih specifikacij ne sme postavljati zahtev, ki niso objektivno opravičljive in bi lahko dajale neupravičeno prednost določenim ponudnikom ali jim onemogočale udeležbo v postopku. Naročnik za določitev točno določenih tehničnih specifikacij s točno določenimi kataloškimi številkami ni imel nobenih razlogov, zato zavrnitev ponudbe s produkti z drugimi kataloškimi številkami ni pravilna. Bistveno je, navaja vlagatelj, da so ponujeni produkti povsem kompatibilni, zato je naročnikova obrazložitev izločitve neutemeljena. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga delno razveljavitev predmetnega postopka javnega naročanja ter spremembo odločitve o oddaji naročila na način, da se izloči ponudbo izbranega ponudnika in sprejme ponudbo vlagatelja. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 26. 6. 2017 opredelil do revizijskih navedb. V vlogi navaja, da je ponudil originalne kontrole in reagente, ki so vezani na hematološki aparat Pentra XL 80, uporaba artiklov drugih proizvajalcev pa bi povzročila neskladnost in tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem opreme.

Naročnik je s sklepom z dne 7. 7. 2017 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi odločitve naročnik navaja, da se z vlagateljem strinjata, da je naročnik v razpisni dokumentaciji z navedbo naziva artiklov zahteval originalne reagente in kontrole za aparat Pentra 80 XL, medtem ko vlagatelj ponuja kompatibilne. Naročnik je pri pregledu vlagateljeve ponudbe ugotovil, da je vlagatelj predložil prospekte za reagente z drugimi nazivi in drugimi kataloškimi številkami. Prav druge kataloške številke, ki so vezane na določen produkt, so bile naročniku pokazatelj, da vlagatelj ponuja druge artikle, kot jih je naročnik zahteval. Naročnik se pri tem sklicuje na prakso Državne revizijske komisije, iz katere izhaja, da naročnik v izjemnih primerih lahko s specifikacijami omeji predmet naročanja zgolj na blago določenega proizvajalca in da reagenti za hematološki analizator takšno sklicevanje upravičujejo. Naročnik navaja, da je postavljanje točno določenih tehničnih zahtev pri reagentih za hematološki analizator opravičljivo, saj je odgovornost za pravilnost krvnih preiskav na naročniku. Po navedbah proizvajalca aparata Pentra 80 XL uporaba neoriginalnih reagentov močno vpliva na delovanje aparata. Z uporabo neoriginalnih reagentov začetna kalibracija in specifične konstante sistema niso več veljavne, točnost dobljenih rezultatov lahko odstopa od kliničnih zahtev, kontrolne krvi proizvajalca pa ni več mogoče uporabljati, saj so vrednosti testa določene na osnovi uporabe originalnih reagentov. Uporaba neoriginalnih reagentov zato predstavlja resno kršitev dobre laboratorijske prakse.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 11. 7. 2017 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 13. 7. 2017 opredelil do sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V vlogi se vlagatelj opredeljuje do posameznih naročnikovih trditev in dodatno pojasnjuje revizijske navedbe. Vlagatelj vztraja pri navedbah o kršitvi pravil javnega naročanja in zatrjuje, da naročnik njegove ponudbe ne bi smel izločiti iz postopka.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik kršil določbe ZJN-3, ko je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila zahteval, da morajo ponudniki v sklopu 5 (reagenti in kontrole za aparat Pentra 80 XL) ponuditi originalne kontrole in reagente od določenega proizvajalca in ko je posledično izločil vlagateljevo ponudbo z obrazložitvijo, da vlagatelj ni ponudil v razpisni dokumentaciji zahtevanih artiklov.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij oz. predračuna (4. točka razpisne dokumentacije). V tabeli, ki se nanaša na sklop 5 (reagenti in kontrole za aparat Pentra 80 XL), je naročnik določil naslednje tehnične zahteve za posamezne artikle:

1 ABX diluent 20 l
2 ABX cleaner 1 l
3 ABX Basolyse II 1 l
4 ABX Lysebio 0,4 l
5 ABX Eosinofix 1 l
6 ABX Minoclair 0,5 l
7 ABX Difftrol (2 N) 2 x 3 ml
8 ABX Difftrol (2 L) 2 x 3 ml
9 ABX Difftrol (2 H) 2 x 3 ml

Med vlagateljem in naročnikom ni spora glede dejstva, da je naročnik z navedenimi tehničnimi zahtevami določil specifikacije, ki opredeljujejo točno določene produkte oz. ki zahtevajo originalne reagente in kontrole proizvajalca Horiba, ki je hkrati tudi proizvajalec aparata Pentra 80 XL, s katerim razpolaga naročnik. Vlagatelj v zahtevku za revizijo namreč zatrjuje, da je naročnik v razpisni dokumentaciji določil točno določene tehnične specifikacije s točno določenimi kataloškimi številkami. Poleg tega tudi iz katalogov, ki jih je zahtevku za revizijo priložil vlagatelj, izhaja, da ABX kontrole in reagenti, ki jih je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila v sklopu 5 navedel kot tehnične specifikacije, predstavljajo blagovne znamke proizvajalca Horiba, pri čemer pa vlagatelj ponuja reagente in kontrole proizvajalca SFRI Medical Diagnostics z drugimi oznakami in drugimi kataloškimi številkami.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija kot nesporno ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval originalne reagente in kontrole za aparat Pentra 80 XL, ki jih je opredelil z blagovnimi znamkami proizvajalca Horiba. Hkrati Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik niti v tabeli, v kateri je določil tehnične specifikacije za reagente in kontrole v sklopu 5, niti v kakšnem drugem delu razpisne dokumentacije ni dopustil ponudbe z enakovrednimi artikli oz. drugimi artikli, ki so kompatibilni z aparatom Pentra 80 XL. Dejstva, da bi naročnik v razpisni dokumentaciji dopustil ponudbo z enakovrednimi oz. kompatibilnimi artikli, tudi vlagatelj v zahtevku za revizijo ne navaja.

Kot je razvidno iz zahtevka za revizijo, vlagatelj kot bistveno navaja, da naročnik ni imel podlage v ZJN-3, ko je v razpisni dokumentaciji zahteval izključno originalne reagente in kontrole točno določenega proizvajalca. V zvezi z vprašanjem dopustnosti tehničnih specifikacij, kot jih je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila v sklopu 5 določil naročnik, je sicer treba pritrditi vlagatelju, ki navaja, da mora naročnik v skladu s četrtim odstavkom 68. člena ZJN-3 tehnične specifikacije oblikovati tako, da vsem gospodarskim subjektom zagotovi enak dostop do postopka javnega naročanja in da neupravičeno ne ovira odpiranja javnih naročil konkurenci. Prav tako je treba pritrditi vlagatelju, da lahko naročnik v skladu s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 v tehničnih specifikacijah le izjemoma navede določeno izdelavo ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patente, tipe ali določeno poreklo ali proizvodnjo, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo, in sicer v primeru, če to upravičuje predmet javnega naročila oz. če predmeta naročila ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati s splošnimi tehničnimi specifikacijami.

Vendar pa je treba v zvezi z vlagateljevimi revizijskimi navedbami, ki se nanašajo na domnevno nedopustnost določitve točno določenih tehničnih specifikacij in prepoved ponudbe enakovrednih oz. kompatibilnih artiklov, opozoriti, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil šele v fazi po izdaji odločitve o oddaji naročila. V skladu s petim odstavkom 5. člena ZPVPJN zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe. Tudi iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN izhaja, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Kot je razvidno iz objave obvestila o naročilu, št. JN004925/2017-W01, nihče izmed potencialnih ponudnikov naročnika na portalu javnih naročil ni opozoril o domnevni kršitvi glede tehničnih zahtev oz. o tem, da naj bi s tehničnimi specifikacijami v sklopu 5 kršil določila ZJN-3. Vlagatelj se je s tehničnimi specifikacijami v sklopu 5 in z dejstvom, da je naročnik zahteval originalne reagente in kontrole ABX proizvajalca Horiba, pri čemer ni dopustil enakovrednih oz. kompatibilnih artiklov, seznanil v trenutku objave obvestila o naročilu in razpisne dokumentacije oz. v trenutku seznanitve z vsebino razpisne dokumentacije. Vlagatelju so bile torej v zahtevku za revizijo navedene kršitve znane že pred potekom roka za predložitev ponudb in če je menil, da je naročnik z določitvijo tehničnih specifikacij v sklopu 5 kršil določila ZJN-3, bi moral naročnika v skladu s petim odstavkom 5. člena ZPVPJN na to pravočasno opozoriti. Vsekakor pa bi moral zahtevek za revizijo glede na določbo četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN vložiti pravočasno, pred potekom roka za predložitev ponudb. Po poteku roka za predložitev ponudb oz. po izdaji odločitve o oddaji naročila Državna revizijska komisija glede na citirane določbe ZPVPJN ne more več vsebinsko presojati revizijskih navedb, ki se nanašajo na vsebino razpisne dokumentacije, zato tudi ne more obravnavati vlagateljevih navedb, da niso podani pogoji iz šestega odstavka 68. člena ZJN-3 ter da naročnik ni imel objektivno utemeljenih razlogov, da je zahteval le reagente in kontrole ABX s točno določenimi tehničnimi specifikacijami proizvajalca Horiba. Državna revizijska komisija lahko v tej fazi postopka, po izdaji odločitve o oddaji naročila, preveri le, ali je naročnik ponudbe ocenil v skladu z določbami razpisne dokumentacije oz. ali so predložene ponudbe skladne s tehničnimi zahtevami, kot so bile določene v tehničnih specifikacijah.

Kot je bilo že zapisano, vlagatelj v svoji ponudbi ni ponudil originalnih reagentov in kontrol proizvajalca Horiba. Čeprav je v tabeli za sklop 5 sicer navedel reagente in kontrole blagovne znamke ABX, iz v tabeli navedenih kataloških številk artiklov, zlasti pa iz dopolnitve njegove ponudbe, izhaja, da je vlagatelj v ponudbeni tabeli le povzel naročnikove opise zahtevanih reagentov in kontrol iz razpisne dokumentacije, dejansko pa je ponudil reagente in kontrole proizvajalca SFRI Medical Diagnostics. Kot navaja naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, vlagatelj ponuja reagente in kontrole proizvajalca SFRI Medical Diagnostics z naslednjimi oznakami:

1 Diluton 5A
2 Diluclair A
3 Lysoglobine Ba
4 Lysoglobine Hb
5 Lysoglobine Eo
6 Hemaclair
7 CBS-SYS
8 CBS-SYS
9 CBS-SYS

Tudi sam vlagatelj v zahtevku za revizijo ne navaja, da je ponudil originalne reagente in kontrole proizvajalca Horiba z blagovno znamko ABX, temveč navaja, da je ponudil kompatibilne artikle, ki bi jih moral naročnik oceniti kot dopustne.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni ponudil reagentov in kontrol, ki jih je zahteval naročnik, saj ni ponudil v tehničnih specifikacijah opredeljenih originalnih artiklov ABX proizvajalca Horiba, temveč je ponudil artikle drugega proizvajalca z drugačnimi oznakami, česar naročnik v razpisni dokumentaciji ni dopustil.

29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3 določa, da je ponudba med drugim dopustna, če ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V skladu s točko a) prvega odstavka 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) lahko naročnik odda javno naročilo ponudniku, potem ko preveri, da je njegova ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ker, kot je bilo že zapisano, Državna revizijska komisija v tej fazi postopka oddaje javnega naročila ne more vsebinsko presojati, ali je naročnik s tem, ko je zahteval le originalne reagente in kontrole z blagovno znamko ABX, ravnal v skladu z določbami ZJN-3, temveč lahko preveri le pravilnost ocenjevanja predmeta ponudbe glede na tehnične zahteve, kot so bile določene v razpisni dokumentaciji, je treba ugotoviti, da vlagatelj ni ponudil predmeta naročila v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika in da posledično naročniku ni mogoče očitati kršitve določb ZJN-3 in lastne razpisne dokumentacije, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka.

Državna revizijska komisija ob vsem ugotovljenem zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati nezakonitega ravnanja, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka, zato je zahtevek za revizijo, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, dne 21. 7. 2017predsednica senata
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Zdravstveni dom Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik
- Odvetniška družba Kac & odvetniki, o. p., d. o. o., Partizanska 11/I, 2000 Maribor
- Axon Lab, d. o. o., Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran