Na vsebino
EN

018-132/2017 Občina Jesenice

Številka: 018-132/2017-4
Datum sprejema: 19. 7. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Rekonstrukcija dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla (od km 1+960 do km 3+640)«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja GRATEL d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, ki ga zastopa Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), dne 19. 7. 2017

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Rekonstrukcija dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla (od km 1+960 do km 3+640)«, voden na podlagi zahtevka za revizijo z dne 21. 6. 2017, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 1. 6. 2017 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Rekonstrukcija dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla (od km 1+960 do km 3+640)«. Obvestilo o omenjenem javnem naročilu je bilo dne 6. 6. 2017 pod številko JN005680/2017-B01 objavljeno na portalu javnih naročil.

Vlagatelj je zoper določbe razpisne dokumentacije vložil zahtevek za revizijo z dne 21. 6. 2017, s katerim je predlagal, da se razpisna dokumentacija razveljavi v delu, ki se nanaša na pogoj 2 (tehnični kader) v okviru tehnične sposobnosti, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je dne 6. 7. 2017 sprejel sklep, opravilna številka 430-20/2017, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. Iz poštne povratnice, pripete k navedenemu sklepu, je razvidno, da je bil slednji vlagatelju vročen dne 11. 7. 2017.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 11. 7. 2017 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku. Državna revizijska komisija je omenjeno vlogo prejela dne 13. 7. 2017.

Dne 18. 7. 2017 je Državna revizijska komisija prejela naročnikovo vlogo z dne 17. 7. 2017, s katero ji je ta v obravnavo odstopil priloženo vlogo vlagatelja z dne 12. 7. 2017, ki jo je naročnik, kot je razvidno iz dohodnega žiga na vlogi, prejel dne 13. 7. 2017. Iz omenjene vloge vlagatelja izhaja, da vlagatelj zahtevek za revizijo umika, posledično pa zahteva povrnitev polovice plačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 19. 7. 2017

Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
- Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,
- Gorenjska gradbena družba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran