Na vsebino
EN

018-125/2017 SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Številka: 018-125/2017-4
Datum sprejema: 13. 7. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Mateji Škabar, v postopku pravnega varstva glede oddaje naročila »Osebna varovalna oprema« in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil pritožnik UTG VODNIK, d. o. o., Vir, Tolstojeva ulica 12, Domžale (v nadaljevanju: pritožnik), zoper ravnanje naročnika SŽ – Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 7. 2017

odločila:

Pritožnikovi pritožbi, z dne 23. 6. 2017, se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep, številka 60402-14/2017-14, z dne 20. 6. 2017.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 22. 3. 2017 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nakup osebne varovalne opreme 2017-2018 (v nadaljevanju: naročilo). Obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega naročila po odprtem postopku je bilo dne 6. 4. 2017 (s številko objave JN002853/2017-B01) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 7. 4. 2017 pa (s številko dokumenta 130005) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2017/S 069.

Naročnik je dne 16. 6. 2017 prejel pritožnikovo vlogo »ZAHTEVA ZA RAZVELJAVITEV POZIVA NA DOPOLNITEV PONUDBE«, z dne 14. 6. 2017 (v nadaljevanju: vloga z dne 14. 6. 2017).

Naročnik je dne 20. 6. 2017 sprejel sklep, številka 60402-14/2017-14 (v nadaljevanju: sklep z dne 20. 6. 2017), s katerim je sklenil, da se pritožnikov »[z]ahtevek za revizijo« […] »zavrže«, saj mu pritožnik »ni priložil potrdila o plačilu takse iz prve alineje prvega odstavka 70. člena ZPVPJN«.

Sklep z dne 20. 6. 2017 je pritožnik prejel dne 22. 6. 2017, dne 23. 6. 2017 pa je na pošto priporočeno oddal svojo vlogo »PRITOŽBA ZOPER SKLEP O ZAVRŽENJU ZAHTEVKA ZA REVIZIJO«, z dne 23. 6. 2017 (v nadaljevanju: pritožba). Pritožnik v njej (primarno) zatrjuje, da se naročnikov »sklep nanaša na zavrženje dopisa, ki sploh ne predstavlja zahtevka za revizijo«, podredno pa zatrjuje, da »četudi bi šteli« […] »zahtevo z dne 14. 6. 2017 za zahtevek za revizijo, kot izhaja iz sklepa naročnika, pa ga naročnik ne sme zavreči iz razloga neplačila takse«.

Naročnik je z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 5. 7. 2017, tej odstopil dokumentacijo o postopku oddaje naročila, skupaj z dokumentacijo predrevizijskega postopka in dokumentacijo postopka s pritožbo, v odločanje.

Po proučitvi vse odstopljene dokumentacije in po proučitvi pritožbenih navedb pritožnika je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, na podlagi 55. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ponudnika P., d. o. o. (firmo ponudnika na prvo črko okrajšala Državna revizijska komisija), s pozivom številka 60402-14/2017-12, z dne 7. 6. 2017, poimenovanim »Dopustna dopolnitev ponudbe« (v nadaljevanju: poziv z dne 7. 6. 2017), obvestil, da je pri pregledu njegove ponudbe »za SKLOP 2« ugotovil, da v njej ni predložil »vzorca majica rumena T-SHIRT«, v posledici pa ga je prosil oziroma pozval, da »najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dni od datuma prejema tega poziva« […] »ponudbo ustrezno dopoln[i]« (drugi in tretji odstavek zadevnega poziva).

Poziv z dne 7. 6. 2017 je naročnik poslal v vednost pritožniku, pritožnik pa je po prejemu tega poziva naročniku poslal vlogo z dne 14. 6. 2017, v kateri naročnika opozarja, da je njegovo ravnanje, kot izhaja iz poziva z dne 7. 6. 2017, v nasprotju »z določili ZJN-3« in da s tem »pozivom neposredno krš[i] določbo šestega odstavka 89. člena ZJN-3, ki določa, da ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila«. Pritožnik meni, da »[d]opolnitev ponudbe na ta način ni dopustna, ponudbo pa bi bilo potrebno izključiti zaradi neizpolnjevanja pogojev in zahtev, ki« so določene »v razpisni dokumentaciji« (prvi odstavek na strani 1 vloge z dne 14. 6. 2017). Naročnika zato poziva, da »v najkrajšem času razveljav[i] in umakne svoj poziv na dopolnitev ponudbe« ponudniku P., d. o. o. (drugi odstavek na strani 2 vloge z dne 14. 6. 2017).

Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih sklepih, med drugim tudi v sklepu številka 018-309/2010-4, z dne 3. 12. 2010, je potrebno vloge presojati po vsebini (ne pa glede na njihovo poimenovanje).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlogo z dne 14. 6. 2017 po vsebini razumeti kot pisno opozorilo naročniku, da je v postopku oddaje zadevnega naročila (po mnenju pritožnika) kršil nekatere določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015), ne pa kot zahtevka za revizijo v smislu 15. člena ZPVPJN. V vlogi z dne 14. 6. 2017 je namreč pritožnik jasno zapisal, da naročnika, v kolikor ne bo sledil njegovemu pozivu, naj »razveljav[i] in umakne svoj poziv na dopolnitev ponudbe«, poziva, da ga »v najkrajšem času pouč[i] o možnostih uveljavljanja pravnega varstva zoper ravnanje naročnika v danem primeru«, oziroma, da ga »ustrezno pouč[i] o možnostih uveljavljanja pravnega varstva zoper takšno ravnanje naročnika« (oboje tretji odstavek na strani 2 vloge z dne 14. 6. 2017). Navedena vsebina vloge z dne 14. 6. 2017 jasno kaže na to, da pritožnik zadevne vloge ne vlaga kot zahtevka za revizijo, pač pa se šele zanima o možnostih morebitnega bodočega (kasnejšega) uveljavljanja pravnega varstva z vložitvijo zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku (24. člen ZPVPJN). Vloga z dne 14. 6. 2017 tako upravičeno (upoštevaje njeno vsebino) ni poimenovana kot zahtevek za revizijo, v posledici pa je utemeljeno zatrjevanje pritožnika, da se naročnikov »sklep nanaša na zavrženje dopisa, ki sploh ne predstavlja zahtevka za revizijo« (prvi odstavek na strani 1 pritožbe), saj »zahteva za razveljavitev poziva na dopolnitev ponudbe ni bila podana kot zahteva za pravno varstvo (revizijski zahtevek) ne v formalnem in ne v vsebinskem smislu. Iz vsebine jasno izhaja, da ne gre za zahtevo za pravno varstvo, pač pa za poziv naročniku da sanira nezakonitost pred uveljavljanjem pravnega varstva. To zelo jasno izhaja iz zadnjega odstavka zahteve, kjer smo pozvali naročnika, da nam poda ustrezen pravni pouk glede možnosti uveljavljanja pravnega varstva zoper takšno ravnanje naročnika« (drugi odstavek na strani 1 pritožbe).

Iz razloga, ker vloga z dne 14. 6. 2017 ne predstavlja zahtevka za revizijo, naročnik v določbah ZPVPJN tudi ni imel ustrezne pravne podlage za odločitev o zahtevku za revizijo in sprejem sklepa z dne 20. 6. 2017 v vsebini, kot iz njega izhaja. Naročniku namreč ni slediti v njegovem zaključku, da »zahteva za razveljavitev poziva na dopolnitev ponudbe« […] »po svoji vsebini predstavlja zahtevek za revizijo zoper ravnanje naročnika« (drugi odstavek I. točke na prvi strani sklepa z dne 20. 6. 2017), v posledici pa ni pravno relevanten (oziroma je brez ustrezne pravne podlage) tudi njegov zaključek, da vloga z dne 14. 6. 2017 »ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz 15. člena ZPVPJN«, saj ji pritožnik »ni priložil potrdila o plačilu takse iz prve alineje prvega odstavka 70. člena ZPVPJN« (zadnji odstavek na prvi strani sklepa z dne 20. 6. 2017).

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi prvega odstavka 55. člena ZPVPJN pritožbi z dne 23. 6. 2017 ugodila in razveljavila sklep, številka 60402-14/2017-14, z dne 20. 6. 2017.

V zvezi z navedbo naročnika, da je bil pritožnik »o svojem pravnem varstvu podučen v Razpisni dokumentaciji za OVO leto 2017-2018 in sicer v poglavju 24. Revizija postopka« (drugi odstavek na drugi strani sklepa z dne 20. 6. 2017), pa zadostuje ugotoviti, da se vloga z dne 14. 6. 2017 tudi sicer (neodvisno od doslej navedenega) ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, iz 76. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/2016 in sprem.), poimenovanega »izjema od ureditve takse za predrevizijski in revizijski postopek«, pa izhaja, da »[n]e glede na drugi odstavek 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I) znaša taksa v letu v primeru, ko se zahtevek za revizijo ne nanaša na odločitev o oddaji naročila, 1.000 eurov«.

Ker pritožnik ostala zatrjevanja na drugi strani pritožbe uveljavlja zgolj podredno, Državna revizijska komisija pa je pritožbi ugodila že iz doslej predstavljenih razlogov, se v nadaljevanju do te vsebine pritožbe ni vsebinsko opredeljevala.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 13. 7. 2017

mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
– SŽ – Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
– UTG VODNIK, d. o. o., Vir, Tolstojeva ulica 12, 1230 Domžale
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran