Na vsebino
EN

018-111/2017 Občina Jesenice

Številka: 018-111/2017-4
Datum sprejema: 22. 6. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja vodovoda Betel - Planina pod Golico - Plavški Rovt (odsek 1)«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Gorenjska gradbena družba, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.6.2017

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Izgradnja vodovoda Betel - Planina pod Golico - Plavški Rovt (odsek 1)«, ki ga je vlagatelj začel dne 17.5.2017 z vložitvijo zahtevka za revizijo, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 17.2.2017, pod št. objave JN001122/2017.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev o oddaji naročila«, št. 430-39/2016, z dne 3.5.2017 predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku Vodnogospodarsko podjetje, d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 17.5.2017 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva.

Naročnik je s sklepom z dne 12.6.2017 zavrnil zahtevek za revizijo in vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov pravnega varstva.

Naročnik je z dopisom z dne 19.6.2017, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 21.6.2017, odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ugotovila, da je naročnik, potem ko je sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, od vlagatelja prejel vlogo, s katero ga ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, vložen zoper odločitev o oddaji naročila, št. 430-39/2016, z dne 3.5.2017. Vlogo, s katero vlagatelj umika zahtevek za revizijo in zahteva vrnitev polovice vplačane takse, je dne 19.6.2017 prejela tudi Državna revizijska komisija.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 22.6.2017


Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, p.p. 4372, 1001 Ljubljana,
- Vodnogospodarsko podjetje, d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj,
- KOVINAR GRADNJE ST, d.o.o., Spodnji Plavž 26, 4270 Jesenice,
- Gratel, d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran