Na vsebino
EN

018-092/2017 Elektro Primorska d.d.

Številka: 018-092/2017-7
Datum sprejema: 2. 6. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članice in člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »RTP Pivka – Obnova 20 kV stikališča«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika C & G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o., Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Primorska d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik), dne 2.6.2017

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »RTP Pivka – Obnova 20 kV stikališča«, voden na podlagi zahtevka za revizijo z dne 5.5.2017, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 16.12.2016 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »RTP Pivka – Obnova 20 kV stikališča«. Obvestilo o javnem naročilu je bilo dne 10.1.2017 pod številko JN000125/2017-E01 objavljeno na portalu javnih naročil, dne 11.1.2017 pa pod številko 2017/S 007-010675 še v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije.

Naročnik je dne 19.4.2017 sprejel in dne 20.4.2017 na portalu javnih naročil pod številko objave JN000125/2017-ODL01 objavil odločitev o oddaji naročila, iz katere izhaja, da je predmetno javno naročilo dodelil ponudniku Kolektor Koling d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, ki nastopa s partnerjem Kolektor Igin d.o.o., Šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 5.5.2017, s katerim je predlagal razveljavitev izpodbijane odločitve in oddajo javnega naročila vlagatelju, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Izbrani ponudnik, ki ga v postopku pravnega varstva zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana, se je z vlogo z dne 15.5.2017 izjavil o navedbah vlagatelja, podanih v zahtevku za revizijo.

Naročnik je dne 23.5.2017 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, z vlogo z istega dne pa je Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Dne 31. 5. 2017 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo z dne 29.5.2017, s katero je ta svoj zahtevek za revizijo umaknil in zahteval povračilo polovice plačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 2.6.2017

Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
- Elektro Primorska d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica,
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran