Na vsebino
EN

018-080/2017 Občina Črnomelj

Številka: 018-080/2017-6
Datum sprejema: 29. 5. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer«, ter na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja TGH, d.o.o., Zadružna cesta 14A, Črnomelj, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Mirko Bandelj d.o.o., Trdinova ulica 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, Črnomelj (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 5. 2017

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila »Prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer«, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila«, št. 430-0136/2016-42 z dne 30. 3. 2017.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 8.723,07 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 22. 2. 2017 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 24. 2. 2017, pod št. objave JN001396/2017-W01, popravek obvestila pa dne 9. 3. 2017.

Naročnik je dne 30. 3. 2017 izdal dokument »Odločitev o oddaji naročila«, št. 430-0136/2016-42, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 30. 3. 2017 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da je za izvedbo predmetnega javnega naročila izbral ponudnika JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o., Belokranjska cesta 24A, Črnomelj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Nadalje iz dokumenta izhaja, da je naročnik prejel pet pravočasnih ponudb, ki jih je razvrstil glede na postavljeno merilo. Ponudba izbranega ponudnika je bila glede na najnižjo ponudbeno ceno uvrščena na prvo mesto, zato je naročnik preveril njeno dopustnost. Ponudba vlagatelja je bila uvrščena na drugo mesto.

Po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj zoper odločitev o oddaji naročila dne 6. 4. 2017 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga njeno razveljavitev ter povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnikova odločitev o oddaji naročila nezakonita, saj je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, ker ne ustreza postavljenim pogojem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija). Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje (dveh) postavljenih referenčnih pogojev za gradnje ter za odgovornega vodjo del. Izbrani ponudnik je oddal ponudbo s podizvajalcem TELEG-M d.o.o., Cesta v Pečale 36, Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: podizvajalec), ki je predložil po dve (2) referenci za oba omenjena referenčna pogoja, obe referenci pa izhajata iz ene pogodbe, in sicer KS OP ROPI/5/2/Bela Krajina/0101/G. Naročniku očita, da je ravnal v nasprotju z lastno razpisno dokumentacijo, ko je kot ustrezni priznal dve oz. štiri referenci/e, saj je jasno zahteval, da se en referenčni posel veže na eno pogodbo, posledično pa lahko ena pogodba predstavlja le eno referenco. Nadalje zatrjuje, da sta navedeni referenci za gradnjo tudi neustrezni, saj predmet omenjene pogodbe niso bila dela javne razsvetljave, temveč so bila naročena naknadno (z naročilnico oz. pogodbo), zato bi moral izbrani ponudnik za ta referenčna dela predložiti drugo oz. ločeno referenco, ter da je bila znotraj referenčnega projekta izvedena ena kanalizacija - meteorno-fekalna kanalizacija (skupaj) in ne posebej meteorna in posebej fekalna, kot je bilo zahtevano v tem razpisu. Iz navedenih razlogov sta (po njegovem mnenju) neustrezni tudi obe referenci izbranega ponudnika za odgovornega vodjo del.

Izbrani ponudnik se ni opredelil do revizijskih navedb vlagatelja.

Naročnik je s sklepom, št. 430-0136/2016-70 z dne 26. 4. 2017 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega ter zavrnil zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov. Uvodoma pojasnjuje predložene reference izbranega ponudnika za gradnje, ki so (po njegovem mnenju) ustrezne. Pritrjuje vlagatelju, da dve predloženi referenci za gradnjo res izhajata iz ene pogodbe, vendar je potrebno upoštevati, da gre za povsem ločene projekte (ločeno gradbeno dovoljenje, ločeno uporabno dovoljenje). Dodaja še, da je potrebno zavzeti stališče, da lahko iz ene pogodbe izhaja več referenc, saj se lahko znotraj ene pogodbe izvaja več samostojnih projektov oziroma zaključenih del. Navaja, da je z referenčno pogodbo izbranega ponudnika seznanjen, saj je bil tudi sam podpisnik le-te (kot eden izmed naročnikov), zato je upošteval, da se lahko reference nanašajo na različna dela, ki so bila sicer izvedena na podlagi enotne pogodbe, bi pa lahko bila izvedena na podlagi posameznih pogodb. Enako pojasnjuje tudi glede dveh predloženih referenc za odgovornega vodjo del. Naročnik je še dodatno (po prejetem zahtevku za revizijo) preveril referenčni potrdili za gradnjo ter za odgovornega vodjo del pri referenčnemu naročniku. Ta je potrdil ugotovitve naročnika, da se referenčna pogodba nanaša na projekt »Izgradnja vodovodnega sistema v občinah Črnomelj, Semič in Metlika ter kanalizacijskega sistema v občini Metlika«, ki je bil razdeljen na tri posebne dele po občinah za izgradnjo vodovoda in posebej na kanalizacijo v občini Metlika. Znotraj vsakega navedenega dela so bili ločeni odseki oz. kanali, to so smiselno zaokrožene celote, saj se je za vsakega posebej pridobivalo upravna dovoljenja. Navedeno izhaja tudi iz vsebine ponudbe izbranega ponudnika, ki je referenčna dela izvedel na dveh ločenih lokacijah: Vinogradniška cesta, kolektor B, ter izgradnja kanalizacije Metlika 1.,2., in 4. faza. Nadalje je bila izvedena rekonstrukcija fekalne kanalizacije ter novogradnja meteorne kanalizacije, torej vsaka posebej za vsak posamezni navedeni odsek oz. kanal. V zvezi z referenčnimi deli javne razsvetljave pa pritrjuje vlagatelju, da le-ta niso bila del referenčne pogodbe, temveč so bila dodatno naročena, kar pa ne spremeni dejstva, da so bila ta dela izvedena.

Naročnik je dne 5. 5. 2017 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, v odločanje odstopil vso dokumentacijo o oddaji javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj v vlogi z dne 5. 5. 2017 vztraja pri revizijskih navedbah ter poudarja, da je v razpisni dokumentaciji naročnik jasno določil zahtevo, da iz ene pogodbe lahko izhaja le ena referenca.

Po pregledu vse odstopljene dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila, in sicer vezano na naročnikovo oceno ponudbe izbranega ponudnika kot dopustne, glede izpolnjevanja referenčnega pogoja za gradnje ter za odgovornega vodjo del.

Vlagateljeve revizijske navedbe je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Pogoje za sodelovanje mora naročnik določiti v skladu s 76. členom ZJN-3, ki v prvem odstavku določa, da lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na:

- ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti;
- ekonomski in finančni položaj;
- tehnično in strokovno sposobnost.

Glede tehnične in strokovne sposobnosti, v zvezi s katero vlagatelj izbranemu ponudniku očita, da je ni izkazal na način, kot je bil določen v razpisni dokumentaciji, deseti odstavek 76. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo ponudniki potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo ponudniki zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Možna dokazila za izkazovanje tehnične sposobnosti pa določa osmi odstavek 77. člena ZJN-3.

Zahteve v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo, v smislu izkazovanja zadostnih izkušenj z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil, je naročnik določil v podpoglavju z naslovom »Tehnična sposobnost«. V zvezi z referencami za gradnjo je v točki z naslovom »POGOJ 1 Reference za gradnje« (str. 24) razpisne dokumentacije naročnik zapisal:

»Gospodarski subjekt mora predložiti najmanj 3 reference za izvedbo enakovrednih del (enakovredna dela po enotni klasifikaciji objektov CC-Si; 21120 – Lokalne ceste in javne poti, 22221 - Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo, 22231 - Cevovodi za odpadno vodo).
V eni referenci morajo biti zajeta vsa naslednja referenčna dela:
a) izgradnja ali rekonstrukcija ceste,
b) izgradnja ali rekonstrukcija pločnikov,
c) izgradnja ali rekonstrukcija javne razsvetljave,
d) izgradnja ali rekonstrukcija meteorne kanalizacije,
e) izgradnja ali rekonstrukcija fekalne kanalizacije in
f) izgradnja ali rekonstrukcija vodovoda.
Skupna vrednost ene reference oziroma sestavljene iz največ 6-tih različnih podreferenc za posamezna zgoraj navedena referenčna dela je najmanj 400.000,00 EUR brez DDV.
Torej gospodarski subjekt mora priložiti 3 reference in sicer vsako v vrednosti najmanj 400.000,00 EUR brez DDV.
[…]
Smiselno zaključenih poslov, ki so bili opravljeni kot en posel, gospodarski subjekti ne smejo deliti. V primerih, ko so bila gospodarskemu subjektu z enotno pogodbo dodeljena tudi druga dela, se kot referenčna vrednost upošteva samo vrednost del, ki se upoštevajo kot referenčna dela. Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri.

DOKAZILO:
Gospodarski subjekt izpolni obrazec Referenčna lista gospodarskega subjekta in Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt.«.

V zvezi z referencami za odgovornega vodjo del je v točki z naslovom »POGOJ 2 Odgovorni vodja del« (str. 25) razpisne dokumentacije naročnik zapisal:
»[…]
Predlagani odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih (posli zaključeni od vključno meseca objave pred petimi leti - februar 2012) deloval kot odgovorni vodja del pri najmanj 2 referenčnih poslih, katerih predmet so bila dela po enotni klasifikaciji objektov CC-Si (21120 – Lokalne ceste in javne poti, 22221 - Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo, 22231 - Cevovodi za odpadno vodo).
Vsaka referenca je lahko sestavljena iz več referenc (»podreferenc«) in mora zajemati vsa spodaj navedena dela v skupni vrednosti najmanj 200.000,00 EUR brez DDV:
a) izgradnja ceste,
b) izgradnja pločnikov,
c) izgradnja javne razsvetljave,
d) izgradnja meteorne kanalizacije,
e) izgradnja fekalne kanalizacije in
f) izgradnja vodovoda.
Torej gospodarski subjekt mora priložiti za odgovornega vodjo del 2 referenci in sicer vsako v vrednosti najmanj 200.000,00 EUR brez DDV.

DOKAZILO:
Gospodarski subjekt izpolni obrazec Referenčna lista odgovornega vodje del in referenčno potrdilo za odgovornega vodjo del.«.

Glede izpolnjevanja referenčnega pogoja za gradnjo ter za odgovornega vodjo del je naročnik nadalje v razpisni dokumentaciji pripravil Obrazec št. 6 »Referenčna lista gospodarskega subjekta«, s katerim so ponudniki podali seznam referenc za gradnjo in izkazali svojo usposobljenost za izvedbo javnega naročila, ter Obrazec št. 7 »Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt«, ki so ga morali ponudniki priložiti ponudbi in s katerim so referenčni naročniki potrdil izvedena dela (vse ali enega izmed zahtevanih referenčnih del), naziv, številko in datum pogodbe, vrednost izvedenih del in izvedbeno obdobje del, ter da je bil referenčni posel zaključen, izveden pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

Naročnik je pripravil tudi obrazca za odgovornega vodjo del, in sicer Obrazec št. 8 »Referenčna lista odgovornega vodje del« ter Obrazec št. 9 »Referenčno potrdilo za odgovornega vodjo del«, ki sta vsebinsko enaka obrazcema št. 6 in št. 7.

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je skupaj s podizvajalcem predložil šest referenc za gradnjo ter dve referenci za odgovornega vodjo del, na predvidenih obrazcih, kar med strankama revizijskega postopka ni sporno. Nadalje med strankama niso sporne štiri izmed predloženih (pod)referenc izbranega ponudnika in podizvajalca za gradnjo. Sporni med strankama sta dve referenci za gradnjo ter dve referenci za odgovornega vodjo del podizvajalca izbranega ponudnika, ker izhajata iz ene referenčne pogodbe KSOP ROPI/5/2/Bela Krajina/0/01/G z dne 26. 11. 2009, in ker iz njih izhaja, da je podizvajalec izvedel vseh šest (6) zahtevanih (pod)referenčnih del, ki pa niso bila vsa predmet referenčne pogodbe.

Državna revizijska komisija je že večkrat zapisala, da je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je podobno gradnjo ali storitev v preteklosti že večkrat uspešno izvedel ali da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil podobno blago. Naročnik lahko na podlagi dokazila, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila.

Med strankama je najprej sporno, ali iz razpisnih določb izhaja naročnikova zahteva, da je referenčni posel vezan izključno na eno pogodbo, kar posledično pomeni, kot navaja vlagatelj, »ena pogodba ena referenca«.
Vlagatelj utemeljuje svojo interpretacijo z dvema razpisnima določbama (podčrtani del zgoraj citirane razpisne dokumentacije). V zvezi s prvo razpisno določbo Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz nje izhaja jasna zahteva naročnika, da en posel predstavlja eno referenco (ki mora vsebovati 6 (pod) referenčnih del), pri čemer ni dovoljeno deliti enega referenčnega posla. Ob upoštevanju naročnikove zahteve za izkazovanje referenc, gre torej šteti, da vsako posamezno referenčno delo v konkretnem primeru predstavlja en posel, ki predstavlja smiselno celoto 6 (pod)referenc, ki je ni dovoljeno deliti. V zvezi z drugo določbo razpisne dokumentacije gre ugotoviti, da se nanaša na vrednost referenčne pogodbe, naročnik je določil, da bo upošteval le vrednost zahtevanih referenčnih del (ki morajo vključevati vseh 6 (pod)referenc) in ne vrednosti celotne referenčne pogodbe, v kolikor so bila na podlagi te pogodbe izvedena tudi druga (nereferenčna) dela. Ob zapisanem Državna revizijska komisija ugotavlja, da v okoliščinah konkretne zadeve ni mogoče sprejeti zaključka, da je naročnik v razpisni dokumentaciji določil, da ena pogodba pomeni izključno eno referenco, oz. ni dovolil deljenja referenc, kot zatrjuje vlagatelj, temveč gre slediti naročniku, da razpisna dokumentacija omogoča razlago, po kateri je mogoče predložiti več referenc za gradnje, v kolikor se nanašajo na različne (referenčne) posle, četudi so bili izvedeni na podlagi ene pogodbe. V konkretnem primeru ne gre spregledati dejstva, da se za vlagatelja sporna referenčna pogodba nanaša na zelo obsežen projekt izgradnje vodovoda ter kanalizacije v treh različnih občinah, pri čemer je projekt vseboval več smiselno zaključenih celot, ki jih je mogoče šteti za samostojne posle, iz katerih lahko izhajajo tudi samostojne reference. V zvezi s postavljenim referenčnim pogojem za odgovornega vodjo del, je naročnik zahteval usposobljenost za izvedbo javnega naročila, pri tem referenčnem pogoju naročnik ni zapisal (dveh) navedenih razpisnih določb, na katere se sklicuje vlagatelj, posledično pa ni mogoče slediti vlagateljevi interpretaciji, ki se nanaša na ta referenčni pogoj.

Glede referenc podizvajalca izbranega ponudnika za (pod)referenčni deli meteorna kanalizacija in fekalna kanalizacija Državna revizijska komisija na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja pritrjuje naročniku, da je izbrani ponudnik oz. podizvajalec izkazal izvedbo dveh različnih referenčnih poslov. Naročnikova dolžnost je, da v kolikor je le mogoče sam preveri dejstva, ki izhajajo iz predloženih ponudb, od ponudnikov pa potrebna dokazila in pojasnila pridobiva zgolj, če jih ne more pridobiti sam (drugi in peti odstavek 89. člena ZJN-3). Ob tem gre v konkretnem primeru upoštevati, da je bil naročnik tudi pogodbena stranka predmetne (za vlagatelja sporne) referenčne pogodbe. V odločitvi o zahtevku revizijo naročnik pojasnjuje, da sta bili v okviru referenčnega projekta izvedeni obe kanalizaciji (posebej), saj je bila izvedena rekonstrukcija fekalne kanalizacije ter novogradnja dela meteorne kanalizacije na posameznih odsekih oz. kanalih. Upoštevaje prej zapisano v zvezi referenčnima pogojema ter tu navedeno, gre (ob odsotnosti navajanja relevantnih dejstev ali dokazov s strani vlagatelja) zaključiti, da je podizvajalec izbranega ponudnika izvedel dva različna referenčna posla, to je meteorno kanalizacijo in fekalno kanalizacijo (posebej), kot je bilo zahtevano v predmetni razpisni dokumentaciji. Posledično pa so neutemeljene navedbe vlagatelja, da so reference podizvajalca izbranega ponudnika neustrezne, ker je bila v okviru referenčnega projekta izvedena ena meteorno-fekalna kanalizacija.

Vendar gre v zvezi z referencami podizvajalca izbranega ponudnika za (pod)referenčno delo javne razsvetljave pritrditi vlagatelju, da podizvajalec izbranega ponudnika le-teh ni izkazal oz. ni predložil reference, ki bi vsebovala vse zahtevane (pod) reference. Predmet referenčne pogodbe podizvajalca izbranega ponudnika ni vseboval dela javne razsvetljave, temveč so bila predmet druge pogodbe. Izhajajoč iz tako ugotovljenega dejanskega stanja ter iz jasno zapisane zahteve razpisne dokumentacije, da mora ponudnik izkazati (med drugimi) tudi izvedbo del javne razsvetljave, kot eno od šest (pod) referenc vsake posamezne reference, Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni mogoče šteti, da izbrani ponudnik izpolnjuje zahtevani referenčni pogoj. Podizvajalec izbranega ponudnika je sicer v ponudbi predložil dve referenci za gradnjo, ki se obe nanašata na eno referenčno pogodbi KSOP ROPI/5/2/Bela Krajina/0/01/G, kjer je navedeno, da je izvedel vseh šest zahtevanih (pod) referenčnih del, ki so bila zahtevana z razpisno dokumentacijo. V (pred)revizijskem postopku se je izkazalo, da dejansko stanje ne izhaja iz vsaj iz dveh predloženih referenc, zaradi česar naročnik ni imel podlage, da bi ti referenci štel za ustrezni. Na navedeno ne morejo vplivati navedbe naročnika, da so bila dela izvedena po drugi pogodbi, da gre za dodatno naročena dela javne razsvetljave, ki jih je izkazoval ponudnik z naročilnico. Naročnik je dolžan slediti zahtevam lastne razpisne dokumentacije, po poteku roka za predložitev ponudb pa zahtevam razpisne dokumentacije, zato ne more dajati širše ali drugačne vsebine od tiste, ki jo je določil v razpisni dokumentaciji, ker bi to pomenilo ravnanje v nasprotju z načelom transparentnosti in enakopravne obravnave pononudnikov. Upoštevaje, da je izbrani ponudnik skupaj s podizvajalcem predložil referenčni potrdili tako za gradnjo kot za odgovornega vodjo del, gre ugotoviti, da tudi referenci za odgovornega vodje del, naročnik ni mogel šteti kot ustrezni. Posledično pa naročnik ni mogel ugotoviti, da izbrani ponudnik izpolnjuje referenčni pogoj za gradnje niti da izpolnjuje referenčni pogoj za odgovornega vodjo del.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da naročnik, ob upoštevanju določil lastne razpisne dokumentacije, ponudbe izbranega ponudnika na podlagi predloženih referenc ne bi smel oceniti kot dopustne ter mu oddati predmetnega javnega naročila, naročnikovo drugačno ravnanje pa predstavlja ravnanje v nasprotju s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Upoštevaje zapisano je Državna revizijska komisija, v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila«, št. 430-0136/2016-42 z dne 30. 3. 2017, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 30. 3. 2017.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da predmetni postopek zaključi na enega izmed načinov, ki ga omogoča ZJN-3, pri tem pa upošteva določila omenjenega zakona, določila lastne razpisne dokumentacije, ki je za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti jasno zahtevala tri (3) reference za gradnjo ter dve (2) referenci za odgovornega vodjo del, vsaka od referenc pa mora biti sestavljena iz šestih (pod)referenc, ter predmetno odločitev Državne revizijske komisije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN). Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva. Državna revizijska komisija je skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: OT) vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške:

- strošek odvetniških storitev za sestavo zahtevka za revizijo v višini 2.700 točk (prva točka tar. št. 40 OT), kar ob upoštevanju 22% DDV znaša 1.511,95 EUR;
- izdatke po 11. členu OT (in sicer 2% od 1.000 točk ter 1 % od 1.700 točk) v višini 37 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 20,72 EUR;
- strošek plačane takse za zahtevek za revizijo v višini 7.190,40 EUR.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne stroške priznala stroške v višini 8.723,07 EUR. Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi stroški za izdatke po 11. členu OT, saj glede na vrednost spora (2700 točk) za njihovo priznanje ni podlage v OT.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 29. 5. 2017
Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetniška pisarna Mirko Bandelj d.o.o., Trdinova ulica 7, 1000 Ljubljana,
- OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,
- JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o., Belokranjska cesta 24A, 8340 Črnomelj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran