Na vsebino
EN

018-081/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Številka: 018-081/2017-4
Datum sprejema: 19. 5. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »DOBAVA KUHINJSKE OPREME ZA ZAVODE ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA« v sklopih 1 »Dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Dob, ZPKZ Ig in ZPKZ Ljubljana« in 4 »Dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Maribor«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja KOVINASTROJ SERVIS d.o.o., Adamičeva cesta 44, Grosuplje, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., d.o.o., Jakšičeva ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19. 5. 2017

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila »DOBAVA KUHINJSKE OPREME ZA ZAVODE ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA« v sklopih 1 »Dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Dob, ZPKZ Ig in ZPKZ Ljubljana« in 4 »Dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Maribor«, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA« z dne 10. 4. 2017.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.973,79 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 25. 1. 2017 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 8. 3. 2017, pod št. objave JN001718/2017-W01.

Naročnik je dne 11. 4. 2017 na portalu javnih naročil (pod št. objave JN001718/2017-ODL01) objavil dokument »ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA« z dne 10. 4. 2017, s katerim je javno naročilo v sklopih 1, 2 in 4 oddal ponudniku GASTRONOMIK d.o.o., Podgorica pri Podtaboru 3, Grosuplje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), v sklopu 3 pa vlagatelju.

Po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj dne 19. 4. 2017 pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila v sklopih 1 in 4. Zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna, saj ne ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije, naročnik pa bi jo moral izločiti. Pojasnjuje, da je naročnik z dodatnimi pojasnili na portalu javnih naročil tako v zvezi z dobavo tračnega pomivalnega stroja za pranje bele posode (v sklopu 1) kot v zvezi z dobavo havbnega pomivalnega stroja inox z mehčalcem vode (v sklopu 4) zahteval, da imajo ti stroji certifikat DIN 10512. Izbrani ponudnik je v okviru navedenih pozicij ponudil stroja, ki takega certifikata nimata. Vlagatelj predlaga razveljavitev izpodbijane odločitve za sklopa 1 in 4 ter povrnitev priglašenih stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 24. 4. 2017. Navaja, da je certifikat DIN 15012 izključno nemški certifikat, kar pomeni, da ga lahko uporabljajo samo nemški proizvajalci pomivalnih strojev. Meni še, da je v okviru spornih dveh sklopov ponudil točno takšna stroja, kot je bilo zapisano v razpisni dokumentaciji, brez minimalnih odstopanj. Naročnik je glede na razpisno dokumentacijo zahteval pomivalna stroja italijanskega proizvajalca, kar je bilo tudi ponujeno. V razpisni dokumentaciji ni bilo navedenih kakršnihkoli certifikatov. Na portalu javnih naročil se je naknadno pojavilo vprašanje, ali se lahko ponudi tudi pomivalne stroje z drugačnimi tehničnimi lastnostmi. Naročnik je z navedenim soglašal, obenem pa odredil, da mora imeti pomivalni stroj, ki ga ponuja ta ponudnik, certifikat DIN 10512, saj gre za nemškega proizvajalca pomivalnih strojev. Naročnik je s svojimi odgovori nagovoril samo ponudnika dotičnih nemških pomivalnih strojev.

Naročnik je dne 4. 5. 2017 izdal sklep, s katerim je kot neutemeljenega zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo. Enako kot izbrani ponudnik navaja, da je certifikat DIN 15012 izključno nemški certifikat, kar pomeni, da ga lahko uporabljajo samo nemški proizvajalci pomivalnih strojev, ter da je izbrani ponudnik ponudil točno takšne stroje, kot je bilo zapisano v razpisni dokumentaciji, brez minimalnih odstopanj. Pojasnjuje še, da je z odgovorom na portalu javnih naročil potencialnemu ponudniku ugodil in mu omogočil, da ponudi pomivalne stroje s specifikacijami, ki jih je potencialni ponudnik predlagal v vprašanju, hkrati pa mu odredil, da morajo imeti ti stroji certifikat DIN 10512, saj so bile predlagane specifikacije povsem druge kot prvotno zahtevane v razpisni dokumentaciji. Naročnik poudarja, da je s temi odgovori naslovil samo ponudnika dotičnih strojev in le za te stroje zahteval sporni certifikat. Naročnik zaključuje, da je izbrani ponudnik za sklopa 1 in 4 ponudil pomivalni stroj, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija je odstopljeno dokumentacijo iz predrevizijskega postopka prejela dne 8. 5. 2017.

Vlagatelj se je do navedb naročnika opredelil z vlogo z dne 9. 5. 2017. Z naročnikovim razlogovanjem se ne strinja. Navaja, da standard DIN 10512 nikakor ni omejen zgolj ali samo na nemške proizvajalce pomivalnih strojev. Popolnoma nesprejemljiva naj bi bila tudi razlaga naročnika, da bi samo zastavitelj vprašanj na portalu javnih naročil kot potencialni ponudnik moral ponuditi stroje s spornim certifikatom; takšna logika naročnika (ki pravi, da je s svojim odgovorom nagovoril samo zastavljavca vprašanja) bi pomenila, da lahko samo zastavitelj vprašanja ponudi pomivalne stroje s specifikacijami, ki odstopajo od prvotno določenih. Navedeno bi pomenilo tudi, da bi bile tehnične specifikacije za posamezne potencialne ponudnike različne. Vlagatelj še dodaja, da sta bili vprašanji v zvezi s certifikatom (za vsako od obeh spornih naprav v sklopih 1 in 4) zastavljeni povsem neodvisno od katerekoli tehnične karakteristike pomivalnih strojev, ki jih je naročnik zahteval v osnovni razpisni dokumentaciji. Tudi sicer pa certifikat DIN 10512 (kot certifikat, ki zagotavlja rezultate pomivanja v smislu zagotavljanja ustrezne čistoče oprane posode, pribora ipd.) ni kakorkoli pogojen z dimenzijami pomivalnega stroja, s priključno močjo ali številom nastavljivih programov, na kar se v obrazložitvi sklicuje naročnik.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagateljeve revizijske navedbe o nedopustnosti ponudbe izbranega ponudnika je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3), ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V primeru javnih naročil blaga ali storitev »tehnične specifikacije« pomenijo specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide), ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti (23. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3). V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da v ponudbi izbranega ponudnika navedeni tračni pomivalni stroj za pranje bele posode (v sklopu 1) in havbni pomivalni stroj inox z mehčalcem vode (v sklopu 4) ne ustrezata zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, saj nimata certifikata po DIN 10512. Med strankama sicer ni sporno, da je izbrani ponudnik v izpostavljenih delih ponudbe ponudil tračni pomivalni stroj C. in havbni pomivalni stroj C., ki certifikata nimata, sporno pa je, ali je bil tak certifikat sploh zahtevan.

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (pod poglavjem »1.2. Opis predmeta naročila« v dokumentu »RAZPISNA DOKUMENTACIJA […]«) so med drugim navedene tehnične specifikacije za sporne naprave, in sicer:
- v sklopu 1 pod 7. točko razdelka »c) ZPKZ Ljubljana«:
»Tračni košarni pomivalni stroj za pranje bele posode, avtomatski potisk košar, vstopna višina 45 cm, celoten iz inoxa, dvojne stene, vrata z dvojno steno in izolacijo, poglobljen tank, trojni filter, sistem pomivanja z DuoFlo črpalko, ki zagotavlja maksimalno učinkovitost z minimalno porabo, izpiralna črpalka, dozirni črpalki za pralno in izpiralno sredstvo, elektronska nastavitev hitrosti traku, 4 nastavljivi programi, samodiagnostika napak, vgrajen USB priključek, stikalo za hitri izklop, kapaciteta 160 košar/uro poraba vode: 1,1 l/košaro, električna. napetost 400 V, električni priključek: 28,7 kW, dimenzije (šxgxv) 1150x770x2088 mm, varčen.«
- ter v sklopu 4 pod točko 4:
»Havbni pomivalni stroj inox z mehčalcem vode, tehnične lastnosti:
• mere 640x760(840)x1570,
• havbni, konstrukcija - dvojna stena, poglobljeni, tanki,
• pomivalne in izpiralne roke zgoraj in spodaj, odtočna črpalka,
• samočiščenje,
• elektronsko upravljanje,
• elektronska črpalka za doziranje pomivalnega in izpiralnega sredstva,
• zmogljivost pranja GN 1/1,
• košare za krožnike (6 kosov), pribor (2kosa), kozarce-porcije (6 kosov) –vse PVC, sive barve,
• temperatura pranja 60˚C, temperatura izpiranja 85˚C.«

Skladno z določbo prvega odstavka 67. člena ZJN-3 se kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja. Skladno z drugim odstavkom istega člena po izteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji. Vlagatelj se tako sklicuje zlasti na vprašanje potencialnega ponudnika in naročnikov odgovor, kot objavljeno na portalu javnih naročil dne 22. 3. 2017 ob 15:42:

»VPRAŠANJE
Vezano na pripravo ponudbe imamo naslednja vprašanja:

c) ZPKZ Ljubljana
7. Tračni košarni pomivalni stroj za pranje bele posode,
Zahtevano:
vstopna višina 45 cm,
Vprašanje: Ali lahko ponudimo pomivalni stroj z vstopno višino 46 cm. Ta višina omogoča pomivanje še večjih artiklov pomivanja.

Zahtevano:
4 nastavljivi programi,
Vprašanje: Ali lahko ponudimo pomivalni stroj z 2 nastavljivima programoma. To število programov ustreza zahtevani kapaciteti pomivanja na objektu. Program pomivanja ustreza standardu za pomivane stroje DIN 10512, in zagotavlja certificirano varnost rezultata pomivanja

Zahtevano:
kapaciteta 160 košar/uro
Vprašanje: ali lahko ponudimo pomivalni stroj kapacitete 110 košar/h?. Ta kapaciteta ustreza zahtevam na objektu in omogoča pomivanje certificirano po DIN10512.

Zahtevano:
električni priključek: 28,7 kW
Vprašanje: Ali lahko ponudimo priklopno moč, ki od zahtevane odstopa +-10%?

Zahteva:
dimenzije (šxgxv) 1150x770x2088 mm, varčen.
Vprašanje: Ali lahko ponudimo pomivalni stroj dimenzije 1300x800x1420mm. Dimenzija ustreza predvidenemu prostoru.

Vprašanje: Ali mora imeti pomivalni stroj za zagotavljanje varnosti rezultata pomivanja certifikat po DIN10512 za profesionalne pomivalne stroje?

SKLOP 4: Kuhinjska oprema za ZPKZ Maribor
4. Havbni pomivalni stroj inox z mehčalcem vode, tehnične lastnosti:

Zahtevano:
mere 640x760(840)x1570,
Vprašanje: Ali lahko ponudimo pomivalni stroj dimenzije, ki od zahtevane odstopajo +-5%?

Vprašanje: Ali mora imeti pomivalni stroj za zagotavljanje varnosti rezultata pomivanja certifikat po DIN10512 za profesionalne pomivalne stroje?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

ZPKZ LJ - pomivalni stroj lahko ponudite takšnega, kot predlagate. Imeti mora certifikat po DIN10512.
ZPKZ MB - pomivalni stroj lahko ponudite takšnega, kot predlagate. Imeti mora certifikat po DIN10512.«

Pri tem naročniku ni mogoče pritrditi v tem, da iz citiranega odgovora s portala javnih naročil na vprašanje potencialnega ponudnika izhaja, da je naročnik s tem odgovorom nagovoril zgolj ponudnika, ki je vprašanje zastavil – Državna revizijska komisija na tem mestu pristavlja, da je bilo vprašanje preko portala javnih naročil zastavljeno anonimno. Iz citiranega prav tako v ničemer ne izhaja, da morajo zahtevani certifikat za posamezno od obeh spornih naprav izkazovati le tisti ponudniki, ki ponujajo naprave s specifikacijami, drugačnimi od prvotno zahtevanih. Pritrditi je potrebno vlagatelju v tem, da je bilo vprašanje glede potrebe po skladnosti s standardom (»Ali mora imeti pomivalni stroj za zagotavljanje varnosti rezultata pomivanja certifikat po DIN10512 za profesionalne pomivalne stroje?«) zastavljeno ločeno od vprašanj v zvezi z možnostjo odstopa nekaterih drugih posameznih tehničnih specifikacij od prvotno zahtevanih. Temu ustrezen je bil tudi naročnikov odgovor, v katerem je naročnik najprej odgovoril na dopustnost ponudbe naprav s tehničnimi specifikacijami, ki odstopajo od prvotno navedenih, neodvisno od tega pa še na vprašanje glede potrebe po skladnosti s standardom (»Imeti mora certifikat po DIN10512.«). Ob navedenem Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik z objavo odgovora na portalu javnih naročil nedvoumno dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z dodatno zahtevo za obe sporni napravi. Državna revizijska komisija pri tem pristavlja, da se v tej fazi postopka, torej po poteku roka za predložitev ponudb in izdaji odločitve o oddaji naročila, ni opredeljevala do vprašanja zakonitosti tako postavljene zahteve.

Na podlagi vsega do sedaj navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da je vlagatelj prepričljivo izkazal svoje trditve o tem, da v ponudbi izbranega ponudnika navedeni sporni napravi ne ustrezata zahtevi naročnika po skladnosti z določenimi standardi, kot je to izhajalo iz dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila preko odgovora naročnika na portalu javnih naročil. Državna revizijska komisija posledično ugotavlja, da je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel dokazati, da je naročnik z izborom ponudbe izbranega ponudnika kršil prvi odstavek 89. člena ZJN-3, v povezavi z določili lastne dokumentacije o postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je zato na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila tako, da je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila »DOBAVA KUHINJSKE OPREME ZA ZAVODE ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA« v sklopih 1 »Dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Dob, ZPKZ Ig in ZPKZ Ljubljana« in 4 »Dobava kuhinjske opreme za ZPKZ Maribor«, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA« z dne 10. 4. 2017.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in vlogi z dne 9. 5. 2017 zahteval povrnitev priglašenih stroškov pravnega varstva – za stroške odvetniškega zastopanja skupno 1.308,15 EUR, za materialne stroške po tretjem odstavku 11. člena Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa) 17,67 EUR, vse povečano za 22% DDV, ter za strošek plačane takse.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
- strošek odvetniških storitev za sestavo zahtevka za revizijo v višini 1.100 točk (prva točka tar. št. 40 Odvetniške tarife), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 615,98 EUR;
- izdatke v pavšalnem znesku v višini 21 točk (in sicer 2 % od 1.000 točk ter 1 % od 100 točk), ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena Odvetniške tarife (ker vlagatelj v postopku pravnega varstva ni specificiral in izkazal dejanskih materialnih stroškov oziroma izdatkov v dejanski višini je Državna revizijska komisija vlagatelju priznala izdatke v pavšalnem znesku), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 11,76 EUR;
- strošek plačane takse za zahtevek za revizijo v višini 1.346,05 EUR.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške v višini 1.973,79 EUR. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Državna revizijska komisija je zavrnila vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov za sestavo zahtevka za revizijo in materialnih stroškov v presežku nad priznanimi, saj za priznanje teh ni podlage v Odvetniški tarifi. Državna revizijska komisija vlagatelju tudi ni priznala priglašenega stroška odvetniške storitve za opredelitev do navedb naročnika, saj v konkretnem primeru ni bil potreben (peti odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife). Navedbe v vlogi z dne 9. 5. 2017 niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 19. 5. 2017

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška družba Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., d.o.o., Jakšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova ulica 3, 1000 Ljubljana
- GASTRONOMIK d.o.o., Podgorica pri Podtaboru 3, 1290 Grosuplje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran