Na vsebino
EN

018-060/2017 Elektro Maribor, d. d.

Številka: 018-060/2017-5
Datum sprejema: 5. 5. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »betonske drogovnike« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Stopar PGM, d. o. o., Lokavec 202 c, Ajdovščina (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor, d. d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 5. 5. 2017

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 2201-45/2016-7 z dne 7. 2. 2017.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 16.466,46 eurov v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava 13. 12. 2016 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN007786/2016-E01, in 14. 12. 2016 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2016/S 241-439859) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 2201-45/2016-7 z dne 7. 2. 2017 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika SGP Kograd IGEM ZOD, d. d., Selovec 83, Šentjanž pri Dravogradu (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je z vlogo z dne 9. 2. 2017 zahteval vpogled v dokumentacijo, naročnik pa ga je organiziral 14. 2. 2017, o čemer je vodil zapisnik.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 20. 2. 2017 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila, »podrejeno« pa omogočitev vpogleda v dokumentacijo, v vsakem primeru pa povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
- izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve, da morajo biti oznake trajne, saj je predložil fotografijo drogovnika, na katerem je datum njegove izdelave v letu 2013 zapisan z barvo, ne pa vtisnjen v sveži beton ali naveden na trajno pritrjeni ploščici iz nerjavečega materiala, poleg tega pa je naročnik izbranega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v nasprotju s šestim odstavkom 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3), sicer pa ta pomanjkljivost iz ponudbe izbranega ponudnika ne more predstavljati niti očitne napake, saj izbrani ponudnik vse do leta 2017 ni razpolagal s certifikacijo lastne proizvodnje,
- izbrani ponudnik ne izpolnjuje tehnične zahteve niti v delu, ki se nanaša na tip proizvoda in proizvajalca, saj betonski drogovnik, prikazan na fotografiji, ni proizvod izbranega ponudnika, temveč družbe Kograd IGEM, d. o. o., poleg tega pa ni ustrezno certificiran, kar potrjujeta navedba iz certifikata z dne 17. 1. 2017 o datumu njegove prve izdaje in dejstvo, da je izbrani ponudnik v ponudbi, ki jo je predložil 7. 11. 2013 naročniku Elektro Ljubljana, d. d., Ljubljana, kot proizvajalca navedel družbo Kograd IGEM, d. o. o.,
- tudi morebitna dovolitev dopolnitve ponudbe s fotografijami drogovnikov ni ustrezna, saj iz fotografij nista razvidna ne tip drogovnika ne proizvajalec, pa tudi sicer ne odtis leta izdelave, na njih pa tudi niso drogovniki, ki bi jih proizvedel izbrani ponudnik, temveč je njihov proizvajalec družba SGP Kograd IGEM ZOD, d. o. o.,
- čeprav bi izbrani ponudnik zavzel stališče, da je na fotografiji betonski drogovnik njegove proizvodnje, ta proizvod ni njegov, saj ni bil ustrezno certificiran, zato fotografije tudi ne izkazujejo ustreznosti označb na betonskih drogovnikih izbranega ponudnika,
- iz naknadno predloženih fotografij sicer nista razvidna niti tip proizvoda niti proizvajalec, niti ni razvidno, kdo je proizvajalec prikazanih drogovnikov, zato naročnik ne razpolaga z dokazom, da je to betonski drogovnik izbranega ponudnika,
- je izbrani ponudnik ponudil betonske drogovnike, pri katerih jeklena armatura ne ustreza standardoma SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080 ali enakovrednima oziroma to ni razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika, saj je izbrani ponudnik ponudil betonske drogovnike s tehnično nedoločno armaturo,
- je certifikat za beton nedoločen,
- čeprav je tudi naročnik ugotovil pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika, pa te ponudbe ni izločil, temveč je z dopisom z dne 27. 1. 2017 izbranega ponudnika pozval na dopolnitev tehnične dokumentacije, izbrani ponudnik pa je predložil dokazila, ki obsegajo le tehnične specifikacije, zato ta dopolnitev ponudbe ni bila dopustna,
- je izbrani ponudnik dal neresnično izjavo za eno izmed referenc, saj je bila družba Kograd IGEM ZOD, d. o. o., proizvajalec betonskih drogov za referenčnega naročnika,
- izbrani ponudnik ni že v ponudbi predložil podpisanih izjav o predložitvi finančnih zavarovanj za dobro izvedbo posla in odpravo napak v garancijski dobi, temveč je podpisani izjavi predložil šele na naročnikov poziv št. 2301-21/2017-21 z dne 27. 1. 2017,
- je naročnik na vpogledu neupravičeno zakril izjavo o lastnostih, skice prerezov in Slovensko tehnično soglasje za armaturo,
- izbrani ponudnik ni označil poslovne skrivnosti skladno s točko II.9. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe,
- zaradi zakritja delov ponudbene dokumentacije ne more uveljavljati drugih kršitev iz ponudbe izbranega ponudnika.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 24. 2. 2017 izjasnil o zahtevku za revizijo in predlagal, da se ga zavrne. Izbrani ponudnik je navedel stroškovnik.

Naročnik je s sklepom št. 2001-11/2017-5 z dne 8. 3. 2017 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 2301-21/2017-22 z dne 13. 3. 2017 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 14. 3. 2017 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik je za naročilo, ki ga je oddajal po odprtem postopku (točka IV.1.1 objav; točka I.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, str. 4), do 20. 1. 2017 ob 9. uri, ko je potekel rok za predložitev ponudb (točka IV.2.2 objav), prejel ponudbi vlagatelja in izbranega ponudnika, pri čemer je po merilu najnižja cena (točka II.2.5 objav; točka III.28 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, str. 19) odločil (dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 2201-45/2016-7 z dne 7. 2. 2017), da izbere ponudbo izbranega ponudnika, kar je utemeljil s tem, da jo je po prejeti dopolnitvi, označil za dopustno. Vlagatelj je izpodbijal naročnikovo odločitev in navedel, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna v pomenu iz 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 in zato je naročnik ne bi smel izbrati. Vlagatelj je navedel, da je naročnik kršil tudi 35. člen ZJN-3, ker mu je omejil vpogled v njegovo dokumentacijo in ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je nasprotoval vlagatelju.

Vlagatelj je najprej navedel, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve iz priloge F Tehnična specifikacij, šesta alinea prvega odstavka 1. točke obrazca »Ostali tehnični pogoji: betonski drogovniki«, v kateri je naročnik določil, da »betonski drogovniki v ponudbi morajo« »biti trajno vidno označeni (tip proizvoda, proizvajalec in leto izdelave), oznaka mora biti vtisnjena v sveži beton ali v obliki trajno pritrjene ploščice iz nerjavečega materiala«. Vlagatelj je navedel, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil fotografije, iz katerih je razvidno, da je letnica izdelave betonskih drogovnikov zapisana le z barvo in ni trajne narave, zato bi moral naročnik izločiti ponudbo izbranega ponudnika, ne pa mu omogočiti dopolnitve ponudbe.

Naročnik je pripravil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, pri čemer je v III. poglavju z naslovom Ponudba vključil:
- 13. točko (Dopustnost ponudbe), ki jo med drugim sestavljajo definicija dopustne ponudbe, kot jo določa 29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3 (prvi odstavek), pa tudi navodila:
• »Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.« (drugi odstavek)
• »Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane naslednje dokumente:
- Ponudba
[…]
- Tehnična dokazila (Priloga F).« (tretji odstavek),
• »V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorce, je treba le-te dostaviti v roku, ki ga bo določil naročnik, sicer bo takšen ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.« (sedmi odstavek),
• »Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.« (osmi odstavek).
- 17. točko (Dopustne dopolnitve ponudbe), v kateri je v štirih odstavkih opisal, kako se bo ravnalo, če se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali.

Naročnik je prilogi F pripravil:
• obrazec »Ponudbeni predračun s specifikacijo tehničnih zahtev«, ki vsebuje tabelo, v kateri je navedel lastnosti blaga, ki je predmet nabave, njeno količino in enote, ponudniki pa so morali vpisati še podatke v razdelke iz stolpcev »Cena/kos (EUR) (brez DDV)«, »Skupaj cena (EUR) (brez DDV)« in »Tip, proizvajalec (oznaka iz kataloga)«, izven tabele še podatke o »Ponudniku drogovnikov (naziv, naslov, država)« in »Proizvajalcu drogovnikov (naziv, naslov, država)«, ta obrazec pa opremiti s krajem in datumom ter ga podpisati in žigosati in
• obrazec »Ostali tehnični pogoji: betonski drogovniki«, ki so ga morali ponudniki opremiti s krajem in datumom ter ga podpisati in žigosati. Ta obrazec poleg zahteve o trajni oznaki, na katero se je skliceval vlagatelj, pod 1. točko vsebuje tudi drugi odstavek:
»Ponudnik mora priložiti:
- proizvajalčevo izjavo o lastnostih v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih ZGPro-1 (Ur.l. RS 82/2013),
- certifikat o skladnosti kontrole proizvodnje (za drogovnike),
- certifikat o skladnosti (za armaturo),
- certifikat o skladnosti kontrole proizvodnje (za beton),
- armaturni načrt drogovnikov (razvidnost debeline zaščitnega sloja) in
- ostalo tehnično dokumentacijo (npr. katalog, merske skice, fotografije, izjave, …) iz katere je razvidno izpolnjevanje posameznih tehničnih pogojev. Priložena tehnična dokumentacija mora biti avtentična (npr. originalni proizvajalčev katalog ali tehnični podatki žigosani s strani proizvajalca).
Vsa tehnična dokumentacija se poleg papirnate oblike priloži tudi v digitalni obliki na priloženem CD.«,
zaključno besedilo, ki se nahaja za 3. točko, pa vsebuje »izjavo ponudnika«:
»Spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo zapisanim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.«

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, pri tem pa je ugotovila, da je izbrani ponudnik med drugim predložil:
- izpolnjen in potrjen (podpis in žig) obrazec »Ponudba« št. 5/310/2017 z dne 18. 1. 2017, iz katerega je razvidno, za katero ceno ponuja »betonske drogovnike« (str. 2 ponudbe),
- izpolnjen in potrjen (podpis in žig) obrazec »Ponudbeni predračun s specifikacijo tehničnih zahtev«, iz katerega je razvidno, da sta proizvajalec in ponudnik isti subjekt (tj. izbrani ponudnik), razvidne so tudi cene in tudi podatki o tipu drogovnikov (str. 38 ponudbe),
- potrjen (podpis in žig) obrazec »Ostali tehnični pogoji: betonski drogovniki« (str. 39 ponudbe),
- tehnično dokumentacijo:
o izjava o lastnostih (str. 40 ponudbe),
o certifikati (str. 41–43 ponudbe),
o tehnične risbe (str. 44–51 ponudbe),
o fotografiji (str. 52 in 53 ponudbe) in
o navodila za montažo, uporabo in vzdrževanje betonskih drogovnikov in pomožnega materiala (str. 54–64 ponudbe).

Državna revizijska komisija je pri pregledu tehnične dokumentacije izbranega ponudnika lahko na fotografijah ugotovila, da sta na vrhu betonskega drogovnika v material vtisnjena podatka o proizvajalcu in njegova oznaka, ki po zatrjevanju naročnika in izbranega ponudnika pomeni oznako tipa proizvoda. Državna revizijska komisija je na fotografijah lahko prebrala tudi podatek o letu izdelave, saj se na fotografiranem drogovniku nahaja datum (dan, mesec in leto: »26.10.13«), vendar pritrjuje vlagatelju, da je datum, ki ga je mogoče prebrati, zapisan le z barvo in ni ne odtisnjen v beton ne naveden na ploščici iz nerjavečega materiala. To dejstvo ni sporno, saj je naročnik to ugotovil že v dopisu št. 2301-21/2017-21 z dne 27. 1. 2017, ki ga je poslal izbranemu ponudniku, v katerem je navedel, da je »pri pregledu ponudbe« »ugotovil, da je glede trajnih označb na drogovnikih v ponudbi razvidna trajna oznaka tipa proizvoda in proizvajalca, ni pa razvidna trajna oznaka leta izdelave«, zato ga je pozval, da »dopolni formalno nepopolno ponudbo s tehnično dokumentacijo (npr. fotografije, skice, izjave, …), iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnega pogoja«. Izbrani ponudnik je nanj odgovoril z dopisom z dne 2. 2. 2017, pri čemer ni oporekal naročnikovi ugotovitvi, da na priloženih fotografijah ni razvidna trajna označitev leta izdelave na drogovniku, temveč je navedel: »Letnica izdelave je trajno vtisnjena v beton. Mesto označbe je na nasprotni strani bradavice med zgornjima luknjama. Prilagamo fotografije izdelka.« Izbrani ponudnik je predložil tri fotografije, iz katerih je razviden podatek »'16«, ki je odtisnjen v beton. Glede na izjavo izbranega ponudnika iz dopisa z dne 2. 2. 2017 bi podatek »'16« torej pomenil leto 2016.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v drugo tehnično dokumentacijo, ki nista fotografiji, predloženi v ponudbo, ni uspela razbrati nič v zvezi s trajno označitvijo leta izdelave betonskih drogovnikov.

Državna revizijska komisija najprej zavrača navedbe izbranega ponudnika in naročnika, da je bila za dokaz, da je izpolnjena zahteva o trajni označitvi leta izdelave betonskega drogovnika, dovolj že predložitev podpisanega obrazca »Ostali tehnični pogoji: betonski drogovniki« iz priloge F. Državna revizijska komisija se sicer strinja z izbranim ponudnikom in naročnikom, da je na tem obrazcu zapisana tudi izjava, »da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo zapisanim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem« (zaključno besedilo, ki se nahaja za 3. točko), ki jo je izbrani ponudnik predložil podpisano že v ponudbi, vendar pa je to le (splošna) izjava, ki jo je vnaprej pripravil naročnik, iz šeste alinee drugega odstavka pod 1. točko obrazca »Ostali tehnični pogoji: betonski drogovniki« iz priloge F pa izhaja, da so ponudniki imeli dolžnost predložiti še »ostalo tehnično dokumentacijo«, ki lahko predstavlja tudi »izjave«, ta dokumentacija pa naj omogoča, da je iz nje »razvidno izpolnjevanje posameznih tehničnih pogojev«. Dolžnost upoštevati navodila na obrazcih izhaja tudi iz drugega odstavka 13 točke III. poglavja z naslovom Ponudba. Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedbi o zadostnosti predložitve podpisanega obrazca »Ostali tehnični pogoji: betonski drogovniki« iz priloge F nasprotuje že sam obstoj seznama dokazil, ki je naveden v šesti alinei drugega odstavka 1. točke tega obrazca. Če bi bil namreč zadosten le podpis tega obrazca, ne bi imela nobenega smisla še naročnikova zahteva, da je treba predložiti posamezna dokazila. Drugačno tolmačenje bi bilo tudi v nasprotju z zahtevo iz prve povedi iz drugega odstavka 67. člena ZJN-3, da naročnik po izteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Poleg tega je treba tudi upoštevati, da je naročnik v šesti alinei prvega odstavka 1. točke obrazca »Ostali tehnični pogoji: betonski drogovniki« iz priloge F določil zahtevo po trajni označitvi leta izdelave na alternativen način, z le podpisanim obrazcem »Ostali tehnični pogoji: betonski drogovniki« iz priloge F pa ni mogoče določno ugotoviti, na katerega izmed teh alternativno določenih načinov je ponudnik izpolnil zahtevo za trajno označitev leta izdelave. Da bi izbrani ponudnik sicer izpolnjeval to zahtevo na oba izmed alternativno določenih načinov, nista zatrjevala ne izbrani ponudnik ne naročnik. Državna revizijska komisija še dodaja, da je iz šeste alinee drugega odstavka pod 1. točko obrazca »Ostali tehnični pogoji: betonski drogovniki« iz priloge F tudi razvidno, da je naročnik navedel dokazila, ki v celoti izhajajo iz sfere izven naročnika. Državna revizijska komisija tako zaključuje, da omogočitve predložitve »izjave«, ki jo določa šesta alinea drugega odstavka pod 1. točko obrazca »Ostali tehnični pogoji: betonski drogovniki« iz priloge F, ni mogoče tolmačiti, da dopušča dokazovanje kakšne izmed tehničnih zahtev le s predložitvijo izjave, ki jo je že vnaprej določil naročnik v zaključnem besedilu, ki se nahaja za 3. točko obrazca »Ostali tehnični pogoji: betonski drogovniki« iz priloge F. Na drugačno tolmačenje ne vpliva niti sedmi odstavek 13. točke III. poglavja, na katerega se sicer nista sklicevala ne izbrani ponudnik ne naročnik, saj ga je mogoče tolmačiti tako, da v ničemer ne izključuje zahteve iz šeste alinee drugega odstavka pod 1. točko obrazca »Ostali tehnični pogoji: betonski drogovniki« iz priloge F. To potrjuje zadnja alinea tretjega odstavka 13. točke III. poglavja, ki kot sestavni del ponudbe zahteva »Tehnična dokazila (Priloga F)« in je torej treba upoštevati celotno vsebino priloge F, kar vključuje tudi zahtevo iz šeste alinee drugega odstavka pod 1. točko obrazca »Ostali tehnični pogoji: betonski drogovniki«.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da dokazila, ki jih je izbrani ponudnik predložil v ponudbi, ne omogočajo ugotovitve, da je izbrani ponudnik izpolnil zahtevo iz šeste alinee drugega odstavka pod 1. točko obrazca »Ostali tehnični pogoji: betonski drogovniki« iz priloge F v delu, ki se nanaša na trajno oznako leta izdelave. Vendar po drugi strani iz teh dokazil ni mogoče ugotoviti, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahteve iz šeste alinee drugega odstavka pod 1. točko obrazca »Ostali tehnični pogoji: betonski drogovniki« iz priloge F v delu, ki se nanaša na trajno oznako leta izdelave. Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da so na fotografijah, ki sta bili predloženi v ponudbo, razvidni le nekateri deli betonskih drogovnikov (vrh in del plašča), kar ne pomeni že, da na betonskem drogovniku poleg netrajne oznake leta izdelave ni tudi trajne oznake leta izdelave. Kar je bilo mogoče z zanesljivostjo razbrati s predloženih fotografij v zvezi z letom izdelave, je dejstvo, da na fotografiranih delih ni razvidna trajna oznaka leta izdelave, saj je oznaka, ki je razvidna, taka (napis z barvo), kot je naročnik ni vključil pod zahtevo za trajnost. Zato v tem smislu ni samo po sebi že nezakonito naročnikovo ravnanje, ko je izbranega ponudnika z dopisom št. 2301-21/2017-21 z dne 27. 1. 2017 pozval, da dopolni ponudbo. Naročnik ima namreč skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3 možnost zahtevati, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik se je k takšnemu ravnanju zavezal tudi v 17. točki III. poglavja. Dejstvo, da se je naročnik v dopisu št. 2301-21/2017-21 z dne 27. 1. 2017 skliceval na pojem »formalno nepopolna ponudba«, ki ga ZJN-3 ne pozna več, tudi ni bistveno, temveč je lahko bistveno to, ali je mogoče njegova ravnanja v celoti šteti skladna s petim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik je odgovoril z dopisom z dne 2. 2. 2017, v katerem je dal pojasnilo, in mu predložil tri fotografije, iz katerih je sicer razvidna oznaka leta izdelave na trajen način (odtis v betonu), vendar pa je tudi očitno, da na teh fotografijah ni bil prikazan isti betonski drogovnik, kot je bil prikazan na fotografijah, predloženih v ponudbi. Da fotografiji ne prikazujeta istega drogovnika, dokazuje že dejstvo, kateri leti sta bili prikazani na betonskih drogovnikih. Na enem betonskem drogovniku je bilo razvidno leto 2013, na drugem pa leto 2016. Vendar pa tudi tako razhajanje v letih izdelave samo po sebi še ne bi dokazovalo neskladnosti, saj je treba upoštevati, da je bila zahteva iz šeste alinee prvega odstavka 1. točke obrazca »Ostali tehnični pogoji: betonski drogovniki« iz priloge F namenjena dokazovanju trajne vidne oznake, ki pa se mora nanašati na »betonsk[e] drogovnik[e] v ponudbi«. Državna revizijska komisija ugotavlja, da na podlagi fotografij, predloženih k dopisu z dne 2. 2. 2017, ni mogoče razbrati, da se fotografije nanašajo na »betonsk[e] drogovnik[e] v ponudbi«, saj to iz ničesar ne izhaja. Tako npr. ni razvidna niti oznaka tipa betonskega drogovnika, da bi jo bilo mogoče primerjati s podatki, ki jih je izbrani ponudnik navedel v obrazcu »Ponudbeni predračun s specifikacijo tehničnih zahtev«, ali s fotografijama iz ponudbe. Zaključka, da se te tri fotografije iz prilog k dopisu z dne 2. 2. 2017 nanašajo na »betonsk[e] drogovnik[e] v ponudbi«, ni mogoče zanesljivo narediti niti na podlagi izjave v dopisu z dne 2. 2. 2017, saj tega izbrani ponudnik ni izjavil.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da tudi v primeru, če bi bilo treba šteti, da je smel naročnik izbranega ponudnika pozvati k dopolnitvi ponudbe v smislu petega odstavka 89. člena ZJN-3, naročnik na podlagi dopolnitve z dne 2. 2. 2017 ni bil tudi upravičen zaključiti, da je dokazana izpolnitev zahteve iz šeste alinee drugega odstavka pod 1. točko obrazca »Ostali tehnični pogoji: betonski drogovniki« iz priloge F v delu, ki se nanaša na trajno oznako leta izdelave. To pomeni, da naročnik ne na podlagi ponudbe ne na podlagi njene dopolnitve ni mogel zaključiti, da je ponudba izbranega ponudnika dopustna, kot to zahteva 29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3, zato je tudi ni bil upravičen izbrati. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da že ugotovitev te kršitve glede na drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zadostuje za razveljavitev odločitve o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 2201-45/2016-7 z dne 7. 2. 2017. Ob takšnem zaključku Državni revizijski komisiji ni treba ugotavljati, ali so utemeljeni tudi drugi vlagateljevi očitki, saj ne glede na ugotovitve o njih to ne bi vplivalo na sprejeto odločitev.

Državna revizijska komisija poleg tega še dodaja, da bi v primeru, če bi se sicer izkazalo, da je izbrani ponudnik v ponudbi s fotografijama prikazoval betonski drogovnik, ki bi bil le označen z letom izdelave na netrajen način (napis z barvo), nato pa bi z dopisom z dne 2. 2. 2017 in fotografijami k njemu dokazoval, da je leto izdelave na njih označeno tudi na trajen način, a bi bila lokacija, kjer se nahaja ta oznaka, kot je navedel v pojasnilu iz dopisa z dne 2. 2. 2017, razvidna tudi s fotografij iz ponudbe, ne da bi se na njej nahajala tudi oznaka leta izdelave, potem bi bilo treba šteti, da bi izbrani ponudnik celo spreminjal eno izmed tehničnih lastnosti ponujenega predmeta.

Državna revizijska komisija v zvezi z naročnikovimi stališči iz sklepa št. 2001-11/2017-5 z dne 8. 3. 2017 dodaja, da se ta zadeva razlikuje od zadeve št. 018-085/2016, saj je v zadevi št. 018-085/2016 ugotovila, da se v trajni oznaki vlagateljevega betonskega drogovnika na eni fotografiji nahaja »oznaka v pravokotniku, ki jo sestavljajo v zgornji vrstici črka S v kvadratu, zraven tega kvadrata pa še črka D, v spodnji vrstici pa oznaka CE, številka 15, nestični vezaj in številka 20« in da med udeleženci ni bilo sporno, da so ti podatki prikazovali proizvajalca, tip proizvoda in leto izdelave. Med udeleženci je bila sporna le navedba oznake CE. Kar pomeni, da so bili v zadevi št. 018-085/2016 v fotografirani oznaki betonskega drogovnika poleg sporne oznake CE navedeni vsi podatki, ki jih je zahteval naročnik, v tej zadevi pa ene izmed zahtevanih oznak ni bilo na fotografijah v ponudbi, iz dopolnitve z dne 2. 2. 2017 pa ni bilo mogoče zaključiti, da se fotografije nanašajo na »betonsk[e] drogovnik[e] v ponudbi«. Državna revizijska komisija je v zadevi št. 018-085/2016 tudi pojasnila, zakaj oznaka CE ni bila bistvena v zvezi z ugotavljanjem izpolnjevanja naročnikove zahteve o trajni označitvi betonskega drogovnika s podatki o proizvajalcu, tipu proizvoda in letu izdelave.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Po razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila mora naročnik sprejeti eno izmed možnih odločitev, ki jih določa ZJN-3, in z njo obvestiti ponudnika. Če bo naročnik znova sprejel odločitev o oddaji naročila, mora upoštevati prvi odstavek 89. člena ZJN-3 in izbrati ponudbo, ki je dopustna (29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3), pri tem pa upoštevati temeljna načela (prvi odstavek 3. člena ZJN-3), med drugim načeli iz 7. člena ZJN-3 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) in 6. člena ZJN-3 (načelo transparentnosti javnega naročanja).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je uspel z zahtevkom za revizijo, zato mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: OT), ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške takse v višini 14.764,12 eurov, stroške za sestavo zahtevka za revizijo (tarifna številka 40 OT) v višini 1.377 eurov (3.000 točk), povečani za 22 % DDV, kar znese 1.679,94 eurov, in izdatke (11. člen OT) v višini 18,36 eurov (40 točk), povečani za 22 % DDV, kar znese 22,40 eurov

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 16.466,46 eurov v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Vlagatelj je povrnitev stroškov priglasil tudi v vlogi z dne 14. 3. 2017, ki so deloma prepis stroškovnika iz zahtevka za revizijo, deloma pa priglasitev nadaljnjih stroškov. O stroških, ki jih je vlagatelj že priglasil v zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija že odločila, nadaljnjih stroškov pa mu ni priznala, saj je bilo vse, kar je bistveno za rešitev zadeve, razvidno že iz zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je zato kot neutemeljeno zavrnila višjo stroškovno zahtevo od priznanih 16.466,46 eurov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija izbranemu ponudniku ne priznava stroškov, ki jih je priglasil v vlogi z dne 24. 2. 2017, saj je vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, zato navedbe izbranega ponudnika naročniku niso pripomogle k uspehu. Državna revizijska komisija je tako štela, da priglašeni stroški izbranega ponudnika niso potrebni (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 5. 5. 2016

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Elektro Maribor, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana,
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1001 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran