Na vsebino
EN

018-052/2017 Občina Brežice

Številka: 018-052/2017-6
Datum sprejema: 11. 4. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvajanje geodetskih storitev v letih 2017-2018« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Geotočka d.o.o., Cankarjeva cesta 1, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Stušek d.o.o., Trg celjskih knezov 2, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.04.2017

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta Odločitev v postopku oddaje javnega naročila št. 431-6/2016, z dne 10.02.2017.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.127,74 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 10.01.2017 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 000114/2017-W01. Naročnik je dne 10.02.2017 sprejel Odločitev v postopku oddaje javnega naročila št. 431-6/2016, s katero se je odločil, da bo okvirni sporazum sklenil z naslednjimi ponudniki: 1.) Geodetski Biro d.o.o., Trdinova 1, Brežice, 2.) Geotel d.o.o., Glavni trg 24, Sevnica in 3.) Girus, Branko Kržan s.p., Ulica Stanka Škalerja 29, Brežice. Iz obrazložitve je razvidno, da so vse tri ponudbe dopustne ter so prejele največ točk po merilih Cena in Dodatni strokovni kader.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 17.02.2017 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, in sicer primarno tako, da se kot nedopustni zavrneta ponudbi Geotel d.o.o., Sevnica in Girus, Branko Kržan s.p., Brežice, oziroma podredno, da se kot nedopustna zavrne ponudba Girus, Branko Kržan s.p., Brežice. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navaja, da izbrani ponudnik Girus, Branko Kržan s.p., Brežice nastopa v dveh ponudbah, in sicer kot partner ponudnika Geotel d.o.o., Sevnica, in kot vodilni partner v skupni ponudbi s partnerjem Milan Petrovič s.p., Celje. Poleg tega je partner navedenega ponudnika hkrati tudi zakoniti zastopnik družbe Geotel d.o.o., Sevnica. Navedeno pomeni, da ima večje možnosti za pridobitev posameznih naročil na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma. Na ta način je izigral vse ostale ponudnike (vključno z vlagateljem), saj si je z nastopanjem v več ponudbah pridobil konkurenčno prednost. S svojim ravnanjem je zožil dejanski nabor ponudnikov, s katerimi ima naročnik sklenjen okvirni sporazum. Navedena dejstva kažejo na kršitev pravil poštene konkurence, saj gre pri navedenih subjektih za iste udeležence, ki nastopajo v okviru različnih pravnih subjektov, s čimer so si zagotovili večje možnosti za pridobitev posla in neupravičeno omejili konkurenco. Takšno ravnanje je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen Zakona o javnem naročanju - Uradni lis RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) ter v nasprotju z načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3). V konkretnem postopku naročnik sklepa okvirni sporazum s tremi ponudniki, od katerih sta dva v enaki sestavi, kar pomeni, da bo naročnik odpiral konkurenco le med dvema ponudnikoma, navedeno pa zmanjšuje konkurenco in je v nasprotju z namenom okvirnega sporazuma. Na konkretno povpraševanje namreč lahko eden izmed njiju odda najugodnejšo ponudbo, nato pa od ponudbe odstopi in je posel oddan (drugemu izmed njiju) za višjo ceno. Vlagatelj zatrjuje, da sta ponudbi pripravljeni v nasprotju s pravili poštene konkurence, zato bi ju moral naročnik zavrniti kot nedopustni. Vlagatelj nadalje navaja, da je pri vpogledu v ponudbo ponudnika Geotel d.o.o., Sevnica (ki je oddal ponudbo s partnerjem Girus, Branko Kržan s.p., Brežice) ugotovil, da je dne 02.02.2017 zakoniti zastopnik družbe Geotel d.o.o., Sevnica (Milan Petrovič) izjavil, da bosta vsa dela opravila navedena partnerja in ne bosta sodelovala s prvotno nominiranim podizvajalcem. Podobna situacija izhaja tudi iz ponudbe ponudnika Girus, Branko Kržan s.p., Brežice (ki je ponudbo oddal s partnerjem Milan Petrovič s.p.), iz katere je bil naknadno umaknjen prvotno nominirani podizvajalec - to je družba Geotel d.o.o., Sevnica. Vlagatelj še navaja, da je pri vpogledu v ponudbo Girus, Branko Kržan s.p., Brežice ugotovil, da je navedeni ponudnik svojo ponudbo nedopustno spremenil v delu, ki se nanaša na merila. Prvotno je navedel pet kadrov, nato je umaknil dva (geodeta N.P. in dodatnega odgovornega geodeta M.G..). Na naročnikov poziv, da iz ponudbe ni razvidno, kje so zaposleni nominirani kadri, je ponudnik navedel, da je prišlo do tiskarske napake, vendar pojasnila o umaknjenih kadrih ni podal. Naveden ponudnik je s tem, ko je iz ponudbe umaknil podizvajalca, posledično umaknil tudi svoja kadra, kar pomeni, da je ponudbo spremenil tudi v delu, ki se nanaša na merilo. Opisano ravnanje je v nasprotju z določili ZJN-3, ki se nanašajo na dopustno spreminjanje ponudb, hkrati pa je takšno izigravanje ostalih sodelujočih ponudnikov tudi v nasprotju s pravili poštene konkurence.

Noben izmed (treh) ponudnikov, s katerimi naj bi naročnik sklenil okvirni sporazum, se o vlagateljevih očitkih ni izjasnil.

Naročnik je z dokumentom, št. JN 1/2017, z dne 24.02.2017, zahtevek za revizijo zavrnil in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da pravno ureditev konkurence ureja Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 s spremembami; v nadaljevanju ZPOmK-1). Naročnik citira določila 6. člena ZPOmK-1 in ugotavlja, da ponudnika Girus, Branko Kržan s.p., Brežice in Geotel d.o.o., Sevnica nista kršila določil konkurenčnega prava ter nista omejila konkurence. Poleg tega vlagatelj s svojimi trditvami ni podal niti enega zakonsko utemeljenega očitka, s katerim bi podprl svoje navedbe. Naročnik opozarja, da v razpisni dokumentaciji ni prepovedal sodelovanja istih podjetij v različnih ponudbah. Ob tem zatrjuje, da je iz razpisne dokumentacije jasno razvidno, da podpisniki okvirnega sporazuma pri odpiranju konkurence ne bodo mogli ponuditi višje cene, kot so jo ponudili v ponudbah. Naročnik bo tako razpisane storitve naročal po cenah, ki so bile dane v ponudbah, oziroma kvečjemu po nižjih cenah. Poleg tega so vlagateljeve navedbe preuranjene, saj se nanašajo na presumpcijo bodočih in negotovih dejstev. Naročnik še opozarja, da vlagatelj napačno navaja, da je ponudnik Geotel d.o.o., Sevnica prvotno nastopil s podizvajalcem (Milan Petrovič s.p.), saj ta ponudnik podizvajalca ni nominiral. Naročnik zavrača tudi očitek, ki se nanaša na spremembo ponudbe ponudnika Girus, Branko Kržan s.p., Brežice. Navaja, da je navedenega ponudnika pozval k dopolnitvi ponudbe, opravljena dopolnitev pa ni vplivala na razvrstitev njegove ponudbe. Z obravnavano dopolnitvijo preostali ponudniki niso bili postavljeni v slabši položaj, z dano spremembo so celo pridobili. Naročnik še navaja, da je tekom pregleda ponudb sicer ugotovil napako v ponudbi ponudnika Girus, Branko Kržan s.p., Brežice (iz obrazca ESPD je bilo namreč razvidno, da ne bo nastopil s podizvajalcem, iz ostale dokumentacije pa je izhajalo, da dejansko nastopa s podizvajalcem, ki ga je kasneje umaknil). Ker pa gre za napako, ki jo je (skladno z določili petega odstavka 89. člena ZJN-3) dovoljeno odpraviti brez posledic, oziroma za napako, ki ni vplivala na dopustnost ponudbe, vlagateljev očitek ni utemeljen.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 02.03.2017, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Navaja, da ZPOmK-1 le primeroma našteva možna dejanja nelojalne konkurence, kar pa ne pomeni, da ravnanja obeh navedenih (in izbranih) ponudnikov ni mogoče šteti za nelojalno konkurenco, ki je v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji, pri čemer zadostuje, da takšna dejanja utegnejo povzročiti škodo drugim podjetjem (in torej ni nujno, da je do škode že dejansko prišlo). Vlagatelj zatrjuje, da je v zahtevku za revizijo v zadostni meri dokazal, da mu je škoda v postopku oddaje predmetnega javnega naročila nastala, saj ni bil izbran. Izbran pa ni mogel biti zaradi nezakonitega omejevanja konkurence s strani obeh izbranih ponudnikov. Pri obeh navedenih ponudnikih gre za usklajena ravnanja z namenom omejevanja konkurence. Vlagatelj se strinja z naročnikom, da podpisniki okvirnega sporazuma pri odpiranju konkurence ne bodo smeli ponuditi višjih cen, kar pa ne pomeni, da se sporna ponudnika ne bosta mogla dogovarjati o ponujenih cenah. Vlagatelj zatrjuje, da je pri vpogledu v ponudbeno dokumentacijo ponudnika Girus, Branko Kržan s.p., Brežice ugotovil, da se v njej nahaja Izjava (dokument z dne 03.02.2017), v kateri podpisani Milan Petrovič izjavlja, da preklicuje pogodbo o poslovnem sodelovanju št. 01/2017, ki jo je sklenil z družbo Geotel d.o.o., Sevnica. Prav tako se v ponudbeni dokumentaciji nahaja tudi Izjava ponudnika Geotel d.o.o. (dokument z dne 06.02.2017), in sicer, da bo vsa dela v zvezi z razpisanim poslom izvedel brez podizvajalcev oziroma jih bo izvedel le s partnerjem Girus, Branko Kržan s.p., Brežice. Navedeno pa predstavlja še eno »rezervno« možnost, s katero bi ta ponudnik lahko vplival na uvrstitev svoje ponudbe, saj prijava ali neprijava podizvajalca vpliva na število točk, ki jih lahko pridobi. Vlagatelj še zatrjuje, da šestega odstavka 89. člena ZJN-3 ni mogoče interpretirati na način, kot to navaja naročnik, saj navedeno določilo jasno prepoveduje vsakršno dopolnjevanje ponudbe, ki vpliva na drugačno razvrstitev ponudb - pa naj bo to navzgor ali navzdol. Opozarja še, da je ponudnik Girus, Branko Kržan s.p., Brežice iz prvotne ponudbe umaknil enega dodatnega odgovornega geodeta (osebo M.G.), drugega (M.P.) pa je postavil v vlogo »navadnega« geodeta.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je ponudnik Girus, Branko Kržan s.p., Brežice spremenil ponudbo v delu, ki se nanaša na merila. Vlagatelj tudi očita naročniku, da sta ponudbi dveh ponudnikov (Girus, Branko Kržan s.p., Brežice in Geotel d.o.o., Sevnica), s katerima naj bi naročnik sklenil okvirni sporazum, nedopustni iz razloga, ker gre pri subjektih, ki so udeleženi v navedenih ponudbah, za iste udeležence. Ponudbi sta zato pripravljeni v nasprotju s pravili poštene konkurence ter v nasprotju s temeljnima načeloma gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3) in zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3).

Državna revizijska komisija je naprej preverila vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na spremembo ponudbe (ponudnika Girus, Branko Kržan s.p., Brežice) v delu, ki se nanaša na merila.

Naročnik je merila za izbiro ponudnikov, s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum, navedel, opisal in ovrednotil v 4. točki Navodila za izdelavo ponudbe (posebni del). Naročnik je v prvotni razpisni dokumentaciji določil, da je edino merilo zgolj najnižja cena, nato pa je (po prejemu opozorila enega izmed potencialnih ponudnikov, da pri inženirskih storitvah ne bi smel uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila) razpisno dokumentacijo v tem delu spremenil in po novem določil dve merili (merilo Cena, ki ga je utežil z 90 % ponderjem, ter merilo Dodatni strokovni kader, ki ga je utežil z 10 % ponderjem), in sicer:

»Merilo za izbor izvajalca tega javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki bo v seštevku točk posameznih meril zbrala največje število točk. Največje možno število točk je 100:

Tі = T₁-і + T₂-і

Tі = končne točke і-tega ponudnika po posameznih merilih

V kolikor bosta dva ali več ponudnikov pri točkovanju prejela enako število točk, bo izbran ponudnik, ki je predložil nižjo ceno.

1. Cena (največ 90 točk) - cene v EUR z DDV

V okviru tega merila bo ponudba z najnižjo skupno ponudbeno ceno v EUR z DDV prejela 90 točk, ostale ponudbe pa bodo prejele sorazmerno manjše število točk, glede na ponujeno ceno po naslednji formuli:

T₁-і = 90 x Cmin / Ci

T₁-і = točke i-tega ponudnika po merilu cena
Cmin = najnižja ponudbena cena
Ci = ponudbena cena i-tega ponudnika

Točke se zaokrožujejo na celo število (brez decimalk, pri čemer decimalne vrednosti do vključno 0,50 pomenijo zaokrožitev navzdol, od 0,51 pa navzgor.

2. Dodatni strokovni kader (največ 10 točk)

Če ponudnik izkazuje sodelovanje dodatnih strokovnih kadrov za izvedbo predmetnega javnega naročila, prejme dodatne točke, in sicer:

- če izkazuje sodelovanje najmanj enega (1) dodatnega odgovornega geodeta prejme 5 točk,
- če izkazuje sodelovanje najmanj enega (1) dodatnega odgovornega geodeta in sodelovanje najmanj (1) dodatnega geodeta prejme 10 točk.

T₂-і = točke i-tega ponudnika po merilu »Dodatni strokovni kader«

Kot dodatni kader se šteje tisti kader, ki ustreza kadrovskemu pogoju iz teh navodil in je ponudnik zanj predložil enaka dokazila, kot je zahtevano za izpolnjevanje kadrovskega pogoja (upoštevajo se določila iz točke B.II.2.3.a - za »odgovornega geodeta« alineja 1 in za »geodeta« alineja 2). Naročnik strokovnega kadra, ki ga mora ponudnik zagotoviti za izpolnjevanje kadrovskega pogoja (B.II.2.3.a), pri tem merilu ne bo ponovno upošteval.

Dodatni strokovni kader, ki se bo upošteval pri tem merilu, ponudnik navede v obrazcu Seznam kadrov ponudnika, v polje Dodatni strokovnjaki«.

Naročnik je v točki 2.3 Navodila za izdelavo ponudbe - Posebni del (Tehnična in strokovna sposobnost ponudnika) zahteval od ponudnikov, da ponudijo tri kadre, in sicer odgovornega geodeta, geodeta in geodeta-tehnika. Za vsakega izmed njih je postavil specifične zahteve (in v ta namen zahteval tudi predložitev dokazil), ki se nanašajo na njihovo delovno razmerje ter izobrazbo, prva dva strokovnjaka pa sta morala biti vpisana tudi v imenik pristojne gospodarske poklicne zbornice.

Iz zgoraj navedenih delov razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik v obravnavanem primeru kot pogoj za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti (v smislu točke c prvega odstavka 76. člena ZJN-3) zahteval od ponudnikov, da ponudijo tri kadre, (morebitni) dodatni ponujeni kader pa bo ocenjeval v okviru merila, ki ga je utežil z 10 % ponderjem. Od ponudnikov je torej zahteval odgovornega geodeta, geodeta in geodeta-tehnika ter hkrati napovedal, da bo ponudnik v primeru, če bo izkazal sodelovanje dodatnega odgovornega geodeta, prejel 5 točk, če bo ponudnik poleg dodatnega odgovornega geodeta ponudil še dodatnega geodeta, pa bo prejel 10 točk.

Ponudnik Girus, Branko Kržan s.p., Brežice je ponudbo (v vlogi vodilnega partnerja) oddal skupaj s partnerjem Milan Petrovič s.p., Celje. Iz njunih ESPD obrazcev je razvidno, da nastopata brez podizvajalcev, v ponudbo pa je predložena tudi Pogodba o poslovnem sodelovanju, z dne 23.01.2017, iz katere (nasprotno) izhaja, da bo partner Milan Petrovič s.p., Celje pri razpisani storitvi nastopil s podizvajalcem - to je z družbo Geotel d.o.o., Sevnica.

Pregled njune ponudbe tudi pokaže, da so v obrazec Seznam kadrov ponudnika, pod točko I (Izpolnjevanje pogoja B.II.2.3.a) vpisani trije (obvezni) kadri, in sicer odgovorni geodet B.K., geodet N.P. in geodet tehnik O.S., pod točko II (Dodatni kader - merilo za izbor B.II.4) pa sta vpisana še dodatna odgovorna geodeta (osebi M.G. in M.P.). Za vseh pet ponujenih kadrov so priložena vsa zahtevana dokazila (potrdila o izobraževanju, oziroma potrdila o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije), poleg tega je v obrazcu (Seznam kadrov ponudnika) za vseh pet kadrov tudi navedeno, da so zaposleni bodisi pri ponudniku ali partnerju.

Naročnik je dne 02.02.2017 vodilnega partnerja Girus, Branko Kržan s.p., Brežice pozval, naj mu dostavi ustrezno dokumentacijo, iz katere bo razvidno, kje sta zaposlena dva nominirana kadra - osebi N.P. in O.S., torej osebi, ki ju je izbrani ponudnik nominiral v okviru obveznih kadrov, in sicer prvega kot geodeta in drugega kot geodeta tehnika.

Vodilni partner Girus, Branko Kržan s.p., Brežice se je dne 03.02.2017 odzval s pojasnilom, da mu je pri pripravi ponudbe »zagodel tiskarski škrat in zato ponovno daje obrazec Seznam kadrov ponudnika«. Navedel je še, da sta oba odgovorna geodeta zaposlena pri partnerjih, ki sta oddala skupno ponudbo, in sicer je odgovorni geodet B.K. nosilec dejavnosti vodilnega partnerja (Girus, Branko Kržan s.p., Brežice), odgovorni geodet M.P. pa je nosilec dejavnosti partnerja (Milan Petrovič s.p., Celje). Oseba O.S. je zaposlena pri vodilnem partnerju, za kar je predložil obrazec M1. Prav tako je tudi navedel, da s prvotno nominiranim podizvajalcem ne bodo sodelovali iz razloga, ker sami izpolnjujejo vse kadrovske zahteve, zato tudi ne prilaga dokazil o zaposlitvi za kadra umaknjenega podizvajalca. Vodilni partner je k pojasnilu priložil tudi Izjavo (dokument z dne 03.02.2017), ki jo je podpisal zakoniti zastopnik partnerja. Iz izjave izhaja, da preklicuje pogodbo, ki jo je sklenil s prvotno nominiranim podizvajalcem Geotel d.o.o., Sevnica, saj bo vsa dela izvedel z vodilnim partnerjem. K pojasnilu sta priloženi tudi potrdili o vpisu obeh odgovornih geodetov (B.K. in M.P.) v Inženirsko zbornico Slovenije.

Ponudnik Girus, Branko Kržan s.p., Brežice je k pojasnilu predložil tudi nov obrazec Seznam kadrov ponudnika. Vanju je tokrat vpisal zgolj (tri) obvezne kadre, in sicer odgovornega geodeta (B.K.), odgovornega geodeta (M.P.) in geodeta tehnika (O.S.).

Primerjava obeh obrazcev (Seznam kadrov ponudnika) torej pokaže naslednje razlike:

Obrazec iz ponudbe: Naknadno predložen obrazec:

1. Odgovorni geodet: B.K. 1. Odgovorni geodet: B.K.
2. Geodet: N.P. 2. Odgovorni geodet: M.P.
3. Geodet tehnik: O.S. 3. Geodet tehnik: O.S.
4. Dodatni odgovorni geodet: M.G.
5. Dodatni odgovorni geodet: M.P.

Iz pojasnil vodilnega partnerja Girus, Branko Kržan s.p., Brežice je razumeti, da sta oba naknadno umaknjena kadra (torej geodet N.P., ki je bil nominiran v okviru obveznega kadra, ter oseba M.G., ki je bila nominirana kot dodatni odgovorni geodet) zaposlena pri prvotno nominiranem podizvajalcu (Geotel d.o.o., Sevnica). Z naknadnim umikom podizvajalca pa je ponudnik umaknil tudi oba njegova kadra. Ponudnik je vse (tri) preostale prvotno nominirane kadre uvrstil med obvezne kadre (oziroma je, kot pravilno ugotavlja vlagatelj, »umaknil enega dodatnega odgovornega geodeta (M.G.), drugega (M.P.) pa postavil v vlogo navadnega geodeta«), kar pomeni, da z dodatnimi kadri, za katere je naročnik napovedal, da jih bo ocenjeval v okviru merila (Dodatni strokovni kader, ki ga je ovrednotil z 10 točkami), ne razpolaga več.

Naročnik odda javno naročilo na podlagi meril po tem, ko skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri izpolnjevanje naslednjih pogojev: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena.

V kolikor so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3 zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik v skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se le-ta spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena, ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, in tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Med dele ponudbene vsebine, v katere ni dopustno posegati (razen, kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba), sodijo v skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 tudi tisti deli ponudbe, ki se nanašajo na merila. Zakon torej prepoveduje spremembo ponudbe v okviru meril, zato ni mogoče sprejeti naročnikove interpretacije šestega odstavka 89. člena ZJN-3, po kateri gre v konkretnem primeru za napako, ki jo je dovoljeno odpraviti, saj (kot navaja) »opravljena dopolnitev ni vplivala na razvrstitev ponudbe, oziroma so z dano spremembo ponudniki celo pridobili«. Res je sicer, da se zaradi navedene spremembe ponudbe vrstni red med ponudniki ni spremenil, oziroma da je ponudba skupnih ponudnikov Girus, Branko Kržan s.p., Brežice in Milan Petrovič s.p., Celje (zaradi najnižje ponujene cene) tudi po opravljeni spremembi še vedno uvrščena na prvo mesto, vendar je vodilni partner z opisano spremembo nezakonito spremenil tisti del ponudbene vsebine, v katerega ni dovoljeno posegati. Ob navedenem vlagatelj upravičeno opozarja, da je vodilni partner Girus, Branko Kržan s.p., Brežice prvotno nominiranega podizvajalca (in s tem tudi oba njegova kadra) umaknil po tem, ko se je že seznanil s ponujenimi cenami ter ugotovil, da bo njegova ponudba izbrana tudi brez podizvajalca in brez njegovih kadrov, oziroma da opisano ravnanje predstavlja (kot navaja vlagatelj) »še eno rezervno možnost, s katero bi naveden ponudnik lahko vplival na število prejetih točk«. V obravnavanem primeru bi se namreč lahko tudi zgodilo, da bi skupna ponudnika (po opravljenem javnem odpiranju ponudb) ugotovila, da ju zgolj ponujena cena (brez dodatno ponujenih kadrov) ne uvršča med prve tri najugodnejše ponudnike, zato bi vztrajala pri podizvajalcu, vključno z njegovima kadroma (iz njunih ESPD obrazcev je namreč razvidno, da ne nastopata s podizvajalci, po drugi strani pa je v ponudbo predložena tudi podizvajalska pogodba, kar je vodilni partner pripisal »tiskarskemu škratu«).

Ob vsem navedenem je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevemu očitku, da je naročnik kršil šesti odstavek 89. člena ZJN-3 (in posledično tudi prvi odstavek 89. člena v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3), ko se je po opisani nezakoniti spremembi ponudbe odločil, da bo okvirni sporazum sklenil tudi z navedenim ponudnikom. Zato je na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta Odločitev v postopku oddaje javnega naročila št. 431-6/2016, z dne 10.02.2017.

Državna revizijska komisija ni vsebinsko presojala vseh preostalih vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na sodelovanje istih podjetij v dveh različnih ponudbah, saj vlagatelj v zvezi z njimi nima pravnega interesa. Vlagateljeva ponudba se je namreč uvrstila na četrto mesto, zato bo ob upoštevanju, da bo moral naročnik ponudbo skupnih ponudnikov Girus, Branko Kržan s.p., Brežice in Milan Petrovič s.p., Celje izločiti iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila, naročnik pa je v razpisni dokumentaciji tudi napovedal, da bo okvirni sporazum sklenil s tremi najugodnejšimi ponudniki, uvrščena na tretje mesto. Poleg tega bodo (že) z izločitvijo skupne ponudbe Girus, Branko Kržan s.p., Brežice in Milan Petrovič s.p., Celje odpadli tudi vsi nadaljnji vlagateljevi očitki, ki se nanašajo na sodelovanje istih subjektov v dveh različnih ponudbah in s tem na kršitev pravil poštene konkurence ter temeljnih načel javnega naročanja.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je z zahtevkom za revizijo uspel, zato mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: OT), ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške takse v višini 500,00 EUR, stroške za sestavo zahtevka za revizijo (tarifna številka 40 OT) v višini 504,90 EUR (1.100 točk), povečani za 22 % DDV, kar znese 615,98 EUR, in izdatke (11. člen OT) v višini 9,64 EUR (21 točk), povečani za 22 % DDV, kar znese 11,76 EUR. Višjo stroškovno zahtevo za zastopanje v postopku in za materialne stroške je Državna revizijska komisija zavrnila, saj za njo ni pravne podlage v veljavni OT. Prav tako vlagatelju ni priznala stroškov po postavki nagrada za posvet in postavki nagrada za pregled spisa, listin in druge dokumentacije, saj je upoštevala, da predstavljata storitvi, ki sta zajeti v storitve iz tarifne številke 40/1 OT. Državna revizijska komisija vlagatelju tudi ni priznala priglašenega stroška odvetniške storitve za opredelitev do navedb naročnika, saj je ocenila, da v konkretnem primeru ni bil potreben. Navedbe v vlagateljevi vlogi, z dne 02.03.2017, namreč niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.127,74 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 11.04.2017predsednik senata:
Borut Smrdel, univ.dipl.prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
- Odvetniška pisarna Stušek d.o.o., Trg celjskih knezov 2, Celje,
- Geodetski Biro d.o.o., Trdinova 1, Brežice,
- Geotel d.o.o., Glavni trg 24, Sevnica,
- Girus, Branko Kržan s.p., Ulica Stanka Škalerja 29, Brežice,
- Milan Petrovič s.p., Cesta na Dobrovo 49a, Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.

Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran