Na vsebino
EN

018-014/2017 Slovenske železnice, d.o.o.

Številka: 018-014/2017-5
Datum sprejema: 28. 2. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Zamenjava in vzdrževanje sistema diskovnega polja«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika FMC Tech, d.o.o., Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.2.2017

odločila:

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja z dne 28.12.2016 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku«, št. 60402-44/2016-4 z dne 12.12.2016.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške postopka pravnega varstva v znesku 3.540,92 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po poteku paricijskega roka do plačila.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 7.10.2016 na portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu »Zamenjava in vzdrževanje sistema diskovnega polja«, ki ga je dne 8.10.2016 pod številko 351000 objavil tudi v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, št. 2016/S 195.

Dne 12.12.2016 je naročnik izdal dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku«, št. 60402-44/2016-4, iz katerega izhaja, da je omenjeno javno naročilo dodelil ponudniku SRC, d.o.o., Tržaška cesta 116, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 28.12.2016. Zatrjuje, da je izbrani ponudnik v »Razpisnem obrazcu 8c: Tehnične zahteve/Zamenjava obstoječega sistema diskovnega polja« v točki »2.7.1. Diskovno polje (Storage)« v 7. poziciji »Hitrost povezave med krmilniki in diski (Backend)« v nasprotju s predloženim katalogom navedel vrednost 13 Gb. Po mnenju vlagatelja je izbrani ponudnik s pojasnilom z dne 29.11.2016 (podanim na podlagi poziva naročnika z dne 24.11.2016), v katerem je navedel, da je pri zapisu »13 Gb« prišlo do »tipkarske napake« in da je dejanska vrednost v omenjenem polju 12 Gb, v nasprotju s šestim odstavkom 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) spremenil svojo ponudbo v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, saj navedenega zapisa ne gre šteti za očitno napako. Dalje vlagatelj navaja, da je naročnik izbranega ponudnika s pozivom z dne 24.11.2016 pozval na pojasnitev neskladja v ponudbi in na dopolnitev le-te v delu, ki se nanaša na vrednost del priglašenega podizvajalca. Izbrani ponudnik je namreč v »Razpisnem obrazcu 1b« navedel, da bo podizvajalec izvedel zamenjavo obstoječega sistema diskovnega polja za vrednost 0,00 EUR ter vzdrževal nov sistem diskovnega polja za vrednost 25.165,00 EUR brez DDV. V nasprotju s tem je izbrani ponudnik v »Razpisnem obrazcu 9b« kot skupno ponudbeno vrednost vzdrževanja sistema diskovnega polja v celotnem obdobju petih letih navedel znesek 15.000 EUR brez DDV, kar je torej manj od vrednosti del, ki naj bi jih pri omenjenem vzdrževanju izvedel podizvajalec. Na poziv naročnika je izbrani ponudnik z dopisom z dne 29.11.2016 pojasnil, da je prišlo do napake pri vrednotenju sklopov in da bo podizvajalec sodeloval pri zamenjavi obstoječega sistema diskovnega polja za vrednost 25.165,00 EUR brez DDV in pri vzdrževanju novega sistema diskovnega polja za vrednost 0,00 EUR. Z navedenim je izbrani ponudnik po zatrjevanju vlagatelja brez poziva naročnika nedopustno spremenil ponudbo, pri čemer ni spremenil le vrednosti posameznih elementov ponudbe in pogodbe, temveč je zamenjal tudi podizvajalca, naknadna zamenjava podizvajalca pa predstavlja kršitev načel enakopravne obravnave ponudnikov ter zagotavljanja konkurence med njimi. V nadaljevanju vlagatelj navaja, da je naročnik v »Razpisnem obrazcu 9d« zahteval predložitev »Seznama rezervnih delov, ki so stalno na zalogi pri izvajalcu«, pri tem pa je izrecno predpisal, da morajo biti ponujene rezervne komponente istega proizvajalca in enakega tipa, kot so tiste iz osnovne dobave. Omenjena zahteva se je nanašala tudi na diskovno polico, za katero je bilo v razpisni dokumentaciji določeno, da mora biti v primeru, ko je v osnovi dobavljenih več različnih tipov diskovne police, na zalogi 1 kos vsakega tipa. Četudi je izbrani ponudnik v osnovni konfiguraciji ponudil 2 različna tipa diskovne police, je v omenjenem seznamu rezervnih delov navedel zgolj 1 tip, po pozivu naročnika na dopolnitev ponudbe pa je predložil »Dopolnjen kataloški seznam rezervnih delov«, v katerega je vpisal 2 tipa diskovne police, kar pomeni, da v prvotni ponudbi ni ponudil predmeta javnega naročila v celoti. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi »Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku«, št. 60402-44/2016-4 z dne 12.12.2016, ter zahteva povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je v vlogi z dne 10.1.2017 v skladu s prvim odstavkom 27. člena ZPVPJN izjavil o navedbah vlagatelja, podanih v zahtevku za revizijo. Navaja, da je naročnik pri preverjanju karakteristik ponujenega diskovnega polja ugotovil, da v njegovi ponudbi navedena hitrost povezave med krmilniki in diski (13 Gb) ne obstaja, zato ga je pozval k pojasnitvi ponudbe. Izbrani ponudnik je naročniku pojasnil, da je prišlo do tipkarske napake in da znaša dejanska hitrost omenjene povezave 12 Gb. Na podlagi poziva naročnika je izbrani ponudnik pojasnil tudi, da je pri vrednotenju podizvajalčevih sklopov prišlo do napačne opredelitve, saj bo podizvajalec sodeloval pri zamenjavi obstoječega diskovnega polja v vrednosti 25.165,00 EUR ter pri vzdrževanju novega diskovnega polja v vrednosti 0,00 EUR (torej brezplačno) in ne obratno, kot je v »Razpisnem obrazcu 1b« izjavil priglašeni podizvajalec. Višina udeležbe podizvajalca pa ne vpliva na vrednost nobenega od elementov ponudbe in je pomembna izključno v razmerju med podizvajalcem ter izvajalcem, medtem ko ima za naročnika zgolj informativno vrednost. Po zatrjevanju izbranega ponudnika so neutemeljene vlagateljeve navedbe, da je v seznam rezervnih delov (»Razpisni obrazec 1b«) vpisal zgolj 1 tip diskovne police, v osnovni konfiguraciji pa je ponudil 2 različna tipa. Izbrani ponudnik je namreč v polje »Kataloška številka« vpisal interne servisne kataloške številke rezervnih delov, pri poziciji 2 – »Diskovna polica komplet z napajanjem ter vsemi potrebnimi adapterji/vmesniki« pa je vpisal proizvajalčevo servisno kataloško številko za družino Storwize V5000, ki zajema vse diskovne police znotraj omenjene družine, vključno s pripadajočo opremo. Na poziv naročnika je izbrani ponudnik za ponujeno opremo poleg že vpisanih servisnih kataloških številk navedel še produktne številke in prodajne kataloške številke proizvajalca. Glede na navedeno izbrani ponudnik meni, da so vlagateljeve trditve neutemeljene in je potrebno zahtevek za revizijo zavrniti.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo z »Odločitvijo«, št. 60402-44/2016-8 z dne 18.1.2017, zavrnil kot neutemeljen, posledično pa je zavrnil tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. Navaja, da je pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovil, da je ta v »Razpisnem obrazcu 8c« pri opisu tehničnih karakteristik v postavki »Hitrost med krmilniki in diski (Backend)« navedel »13 Gb«, ki pa ne obstaja, zato je od izbranega ponudnika zahteval pojasnilo. Izbrani ponudnik je pojasnil, da je pri prvotni navedbi prišlo do »tiskarske napake« in je pravilen podatek 12 Gb. Naročnik je podano pojasnilo ocenil kot logično in realno, zato je štel, da gre pri zapisu »13 Gb« za očitno napako, nastalo z »zatipkanjem«, ki jo je izbrani ponudnik odpravil s pojasnilom, s čimer pa ni spremenil tehničnih specifikacij oziroma ponujene opreme, niti ni spremenil ali predložil nove ponudbe. Naročnik je pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovil tudi neskladje med vrednostjo vzdrževalnih del iz »Razpisnega obrazca 1b«, ki naj bi jih izvedel podizvajalec, ter med navedbo skupnih stroškov vzdrževanja diskovnega polja v »Razpisnem obrazcu 9b«. Izbrani ponudnik je na temelju poziva naročniku pojasnil, da je v »Razpisnem obrazcu 1b« prišlo do napačne opredelitve vrednotenja podizvajalčevih sklopov, kar pa na ponudbeno vrednost nima vpliva in je za naročnika irelevantno, še zlasti, ker podizvajalec od slednjega ne zahteva neposrednega plačila. Zaradi navedenega je višina udeležbe podizvajalca pomembna izključno v razmerju med podizvajalcem ter izvajalcem, medtem ko ima v razmerju do naročnika zgolj informativno vrednost. Neskladje pri vrednotenju del podizvajalca je izbrani ponudnik odpravil s pojasnilom, ki pa ni povzročilo niti spremembe ponudbenega predračuna niti zamenjave podizvajalca. V nadaljevanju naročnik navaja, da je izbrani ponudnik ponudil diskovni sistem nove generacije »Storwize V5000«, ki vsebuje več modelov. Naročnik je v »Razpisnem obrazcu 9d« (»Seznam rezervnih delov, ki so stalno na zalogi pri izvajalcu«) predvidel navedbo podatkov v polje »Kataloška številka«, v »Razpisnem obrazcu 8b« pa je bilo potrebno podatke vpisati v polje »Produktna številka«. Čeprav je izbrani ponudnik v navedeni polji vpisal zahtevane podatke, pa je zaradi različnih poimenovanj pri razlagi vpisanih številk v »Razpisnem obrazcu 9d« prišlo do različnih interpretacij. Izbrani ponudnik je k pojasnilu, ki ga je zahteval naročnik, priložil tudi kataloški seznam rezervnih delov, ki pa ga ni razširil, temveč je vanj poleg že navedenih internih servisnih kataloških številk vpisal še produktne številke in kataloške številke proizvajalca za isto ponujeno opremo, pri čemer je torej od samega začetka ponujal (tudi) 2 tipa diskovne police. Na podlagi navedenega po mnenju naročnika vlagateljevemu zahtevku za revizijo, posledično pa tudi njegovi zahtevi za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva, ni mogoče ugoditi.

Vlagatelj se je v skladu s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN v vlogi z dne 25.1.2017 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. V omenjeni vlogi vlagatelj vztraja pri že podanih navedbah ter dokaznih predlogih.

Državna revizijska komisija je v obravnavani zadevi dne 20.2.2017 na podlagi prvega odstavka 37. člena ZPVPJN podaljšala rok za sprejem odločitve.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika ter po presoji izvedenih dokazov je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, v skladu z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Med strankama revizijskega postopka je spor o tem, ali je naročnikova ocena o dopustnosti ponudbe izbranega ponudnika skladna s predpisi s področja javnega naročanja in je posledično njegova odločitev o oddaji javnega naročila zakonita ali ne.

Naročnik sme namreč javno naročilo oddati le ponudniku, čigar ponudba je dopustna. V skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je dopustna zgolj ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam ter zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega njegovih zagotovljenih sredstev. Naročnik odda javno naročilo na podlagi meril po tem, ko skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri izpolnjevanje naslednjih pogojev: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so ta bila določena. V kolikor so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3 zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik v skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se le-ta spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena, ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, in tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Iz vsebine določbe šestega odstavka 89. člena ZJN-3 izhaja, da predstavlja omenjena zakonska določba izjemo od dopustnih dopolnitev, popravkov, sprememb oziroma pojasnil ponudbe, zato jo je potrebno razlagati restriktivno. Ker torej zakon naknadne posege v ponudbeno vsebino veže na izpolnjenost določenih predpostavk, poleg tega pa naročniku omogoča tudi, da takšnih posegov na podlagi ustreznih določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ne dopusti, ni odveč ponovno poudariti, da sta natančnost in skrbnost pri pripravi ponudbene dokumentacije ter njena skladnost z vsemi naročnikovimi zahtevami v postopku oddaje javnega naročila temeljni interes in dolžnost, ki zavezuje vsakega razumno obveščenega ter povprečno skrbnega ponudnika.

Med dele ponudbene vsebine, v katere načeloma že ex lege ni dopustno posegati, sodijo v skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 tudi tehnične specifikacije, s katerimi naročnik opiše predmet javnega naročila. Posledično se je strinjati z vlagateljem, da velja pri pripravi ponudbene dokumentacije nameniti posebno pozornost prav delu ponudbe, v katerem ponudnik predstavi predmet kot enega najpomembnejših elementov slednje. Ponudbeno vsebino, ki se nanaša na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, je namreč v skladu z omenjeno zakonsko določbo dopustno dopolnjevati ali popravljati zgolj v primeru dopolnitev ali popravkov očitnih napak, pa še to le ob predpostavki, da zaradi teh popravkov ali dopolnitev ni dejansko predlagana nova ponudba. Ker predstavljajo dopolnitve ali popravki očitnih napak edino izjemo od splošne prepovedi dopolnjevanja ali popravljanja dela ponudbe, vezanega na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, je potrebno tako pri njihovi razlagi kot pri njihovi uporabi zavzeti restriktivni pristop.

Iz navedenega izhaja, da morata biti za dopustitev dopolnitve ali popravka ponudbe v delu tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila kumulativno izpolnjena dva pogoja: ugotovljena mora biti napaka, ki je očitna, obenem pa popravek ali dopolnitev očitne napake ne sme povzročiti spremembe ponudbe na način, da bi bila zaradi tega dejansko predlagana nova ponudba.

Glede na zakonsko opredelitev dopustnih posegov v dele ponudbene vsebine, ki se nanašajo na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, gre najprej ugotoviti, da le-ti niso dovoljeni v primeru obstoja kakršnekoli napake, temveč so dopustni zgolj v primeru obstoja napake, ki je očitna. Očitnost napake pa je potrebno presojati z vidika možnosti njenega odkritja oziroma ugotovitve. Napaka je namreč očitna le, če jo je v objektivnem smislu moč zaznati na prvi pogled, prima facie, kar pomeni, da jo je mogoče ugotoviti neposredno, ne pa šele z dodatnim pojasnjevanjem posameznih okoliščin dejanskega stanja oziroma s preverjanjem pravilnosti le-tega. Da pa ne bi dopolnitev ali poprava podatka, ki je bil predhodno opredeljen za očitno napako, dejansko pomenila podaje predloga nove ponudbe, mora biti pravilen podatek naročniku znan (posledično pa tudi na objektivni ravni preverljiv) že ob ugotovitvi očitne napake. V kolikor se namreč naročnik s pravilnim podatkom in s tem s pravo ponudnikovo voljo prvič seznani šele ob odpravi očitne napake, ni mogoče zaključiti, da zaradi dopolnitve ali popravka slednje po roku za oddajo ponudbe ni bila dejansko predlagana nova ponudba.

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik kršil predpise s področja javnega naročanja s tem, ko je navedbo glede vrednosti hitrosti med krmilniki ter diski (tj. 13 Gb) pri sistemu diskovnega polja v ponudbi izbranega ponudnika štel za očitno napako in je kot pravilen podatek o hitrosti upošteval 12 Gb.

Naročnik je v dokumentu »Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku« (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) v točki »2.4. Sestavni deli ponudbe«, zajeti pod poglavjem »2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe«, določil:

»K. Tehnične zahteve

Ponudnik izpolni, podpiše in žigosa vse strani Razpisnega obrazca 8c: Tehnične zahteve/Zamenjava obstoječega sistema diskovnega polja (rumena polja). S tem potrjuje, da razume, kaj je predmet razpisne dokumentacije in da je v svoji ponudbi ponudil vse, kar je zahtevano s tem obrazcem.

Ponudnik v ponudbi obvezno priloži slikovne in tekstovne tehnične specifikacije proizvajalca opreme, iz katere mora biti jasno razvidno, da ponujena oprema v tehničnih karakteristikah ustreza vsem naročnikovim zahtevam. Priloga je lahko fotokopija, v prilogi mora biti jasno označena ponujena oprema.«

Naročnik je kot dokazilo o skladnosti predmeta ponudbe s tehničnimi specifikacijami, določenimi v razpisni dokumentaciji, zahteval predložitev tehničnih specifikacij proizvajalca opreme (z označeno ponujeno opremo) in izpolnjen, podpisan ter žigosan Razpisni obrazec 8c. V slednjem so morali ponudniki v preglednico pod točko »2.7.1 Diskovno polje (Storage)«, v kateri so že bile navedene zahtevane lastnosti sistema diskovnega polja, ki jih je določil naročnik, vpisati še karakteristike sistema diskovnega polja, ki je bil predmet njihove ponudbe.

Med strankama revizijskega postopka ni sporno, da je naročnik v 7. poziciji omenjene preglednice na Razpisnem obrazcu 8c kot eno od zahtevanih lastnosti sistema diskovnega polja opredelil hitrost med krmilniki ter diski (»Backend«), ki je morala znašati najmanj 12 Gb, niti ni sporno, da je izbrani ponudnik v tej poziciji navedel vrednost 13 Gb, o čemer se je z vpogledom v preglednico na omenjenem obrazcu v ponudbi izbranega ponudnika prepričala tudi Državna revizijska komisija.

Poleg Razpisnega obrazca 8c je izbrani ponudnik kot dokazilo o skladnosti ponujenega sistema diskovnega polja z zahtevami naročnika v okviru ponudbene dokumentacije predložil splošno predstavitveno brošuro sistema diskovnega polja »Storwize V5000«, v kateri so navedene tako možne komponente omenjenega sistema, ki predpisanim tehničnim specifikacijam ustrezajo, kot tudi takšne, ki jim ne.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v omenjeno predstavitveno brošuro ugotavlja, da iz slednje, kljub jasni zahtevi razpisne dokumentacije (točka »K. Tehnične zahteve«), ne izhaja nedvoumno, da je ponujeno diskovno polje izbranega ponudnika v vseh lastnostih skladno s tehničnimi specifikacijami, ki jih je določil naročnik. Izbrani ponudnik je namreč v predstavitveni brošuri v polju »Connectivity (optional)«, ki je opredeljeno kot opcijsko in se nanaša na hitrosti raznovrstnih povezav, tudi na hitrost povezave med krmilniki in diski, označil zgolj podatek »16 Gb Fibre Channel«, ne pa tudi preostalih podatkov v zvezi s hitrostmi drugih povezav, zajetih v okviru omenjenega polja. Ob opustitvi dolžne označitve ponujenih od preostalih možnih, opcijsko navedenih tehničnih karakteristik diskovnega polja pa ni mogoče ugotoviti, kakšen sistem diskovnega polja ponuja izbrani ponudnik, posledično pa ni moč presoditi, ali predmet ponudbe izbranega ponudnika ustreza vsem tehničnim zahtevam naročnika.

Položaja, ko ni mogoče ugotoviti, kaj je predmet ponudbe, pa ne gre enačiti s položajem odkritja očitne napake v delu tehničnih specifikacij predmeta ponudbe. Očitno napako je namreč moč ob pregledu omenjenega dela ponudbene vsebine prima facie zaznati in posledično njen popravek oziroma dopolnitev dopustiti le, v kolikor je predmet ponudbe nedvoumno določen.

Ker izbrani ponudnik ob navedbi podatka o hitrosti povezave med krmilniki ter diski v vrednosti 13 Gb nikjer v ponudbi ni obenem navedel podatka o isti hitrosti v vrednosti 12 Gb, hkrati pa niti v predstavitveni brošuri sistema diskovnega polja »Storwize V5000« niti na drugem mestu v ponudbeni dokumentaciji ni označil podatka o omenjeni hitrosti, kot je to zahtevala razpisna dokumentacija, na podlagi ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika ni mogoče zaključiti, da predstavlja vpis podatka 13 Gb v »Razpisni obrazec 8c« očitno napako, ki bi jo bilo mogoče prima facie ugotoviti ob pregledu njegove ponudbe, prav tako pa iz istega razloga na podlagi ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika ni moč ugotoviti, da je pravilen podatek o hitrosti 12 Gb.

Omenjenega zaključka ne more spremeniti niti navedba naročnika, da hitrost povezave med krmilniki in diski v vrednosti 13 Gb ne obstaja, saj so zaradi tehničnih lastnosti navedene komponente vrednosti slednje praviloma parne številke. Tudi v kolikor bi naročnik omenjeno navedbo izkazal (pa za ugotavljanje njene utemeljenosti dokazov ni predlagal), bi lahko bila ugotovitev o neobstoju omenjene hitrosti v vrednosti 13 Gb zgolj eno od dejstev, pomembnih za morebitno ugotovitev obstoja napake, za katero pa brez navajanja okoliščin, ki so relevantne za presojo standarda očitnosti napake, še vedno ne bi bilo mogoče zaključiti, da je očitna.

Ugotovitvi, da na podlagi ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika ni bilo mogoče sprejeti zaključka o navedbi omenjene hitrosti v vrednosti 13 Gb kot o očitni napaki, pritrjuje tudi ravnanje naročnika, ki je dne 28.11.2016 izbranemu ponudniku poslal dopis z naslovom »Poziv k pojasnitvi in dopolnitvi ponudbe«, št. 60402-44/2016-2 z dne 24.11.2016 (v nadaljevanju: Poziv z dne 24.11.2016). V slednjem naročnik navaja, da hitrost povezave med krmilniki in diski v vrednosti 13 Gb, ki jo je izbrani ponudnik vpisal v »Razpisni obrazec 8c«, ne obstaja, zato ga poziva na pojasnitev ter ustrezno dopolnitev ponudbe.

Izbrani ponudnik je naročniku posredoval dopis »Pojasnitev in dopolnitev ponudbe« z dne 29.11.2016, v katerem je navedel, da je pri zapisu 13 Gb prišlo do tipkarske napake in da je dejanska vrednost 12 Gb.

Državna revizijska komisija na podlagi preučitve vsebine naročnikovega Poziva z dne 24.11.2016 ter »Pojasnitve in dopolnitve ponudbe« izbranega ponudnika z dne 29.11.2016 ugotavlja, da naročnik navedbe o omenjeni hitrosti (13 Gb) v ponudbi izbranega ponudnika ni označil za očitno napako že ob seznanitvi z obravnavanim podatkom (tj. ob pregledu ponudbe), temveč je to storil šele na podlagi pojasnila izbranega ponudnika. Omenjena ugotovitev le še dodatno potrjuje dejstvo, da navedba »13 Gb« ni predstavljala napake, ki bi bila prima facie razvidna oziroma neposredno zaznavna že ob samem pregledu ponudbe, saj je naročnik omenjeni zapis označil za očitno napako šele po prejemu pojasnila izbranega ponudnika, prav tako pa je šele na podlagi podanega pojasnila za pravilnega štel podatek o hitrosti 12 Gb.

Kadar pa napake (skupaj s pravo voljo ponudnika) v delu tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila ni moč ugotoviti neposredno, brez dodatnega pojasnjevanja ponudnika, podatka iz tega dela ponudbene vsebine, četudi neskladnega s pravo voljo ponudnika, ni mogoče opredeliti za napako, ki bi bila očitna ter bi jo bilo dopustno odpraviti na podlagi šestega odstavka 89. člena ZJN-3.

Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da zapis o hitrosti povezave med krmilniki in diski v vrednosti 13 Gb, naveden kot ena od lastnosti ponujenega sistema diskovnega polja izbranega ponudnika, ne izpolnjuje standarda očitnosti napake.

Ker torej omenjena navedba o hitrosti ne predstavlja očitne napake, v konkretni zadevi ni mogoče uporabiti določbe šestega odstavka 89. člena ZJN-3, ki ureja popravek oziroma dopolnitev slednje. V posledici navedenega je utemeljena navedba vlagatelja, da je naročnik s tem, ko je kot pravilen podatek o hitrosti povezave med krmilniki in diski namesto 13 Gb štel v »Pojasnitvi in dopolnitvi ponudbe« izbranega ponudnika z dne 29.11.2016 naveden podatek 12 Gb, izbranemu ponudniku omogočil nedopustno spremembo ponudbe v delu tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija ni mogla slediti zatrjevanju naročnika, da je izbrani ponudnik s podanim pojasnilom odpravil očitno napako, s tem pa ni posegel v tehnične specifikacije predmeta naročila in ni spremenil ne ponujene opreme ne ponudbe.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija pritrjuje vlagateljevi navedbi, da je naročnik kršil šesti odstavek 89. člena ZJN-3 (posledično pa tudi prvi odstavek 89. člena v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3), ko je podatek o hitrosti povezave med krmilniki in diski (13 Gb) pri ponujenem sistemu diskovnega polja izbranega ponudnika štel za očitno napako in je slednjega v tem delu pozval na pojasnilo ter dopolnitev ponudbe in mu po prejemu pojasnila oddal javno naročilo.

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku«, št. 60402-44/2016-4 z dne 12.12.2016. Ker na odločitev v omenjeni zadevi ne bi več mogle vplivati navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na domnevno zamenjavo podizvajalca in na v tej zvezi zatrjevano nedopustno spreminjanje vrednosti ponudbe ter pogodbe, kakor tudi ne trditve vlagatelja, vezane na tipe diskovne police, navedene v seznamu rezervnih delov izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija slednjih ni meritorno obravnavala.

Z razveljavitvijo izpodbijane odločitve se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku vrne na stopnjo pregleda in ocenjevanja ponudb. Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik v skladu s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso.

Državna revizijska komisija je glede na navedeno vlagatelju na podlagi 70. člena ZPVPJN kot potrebnega priznala priglašeni strošek takse za predrevizijski ter revizijski postopek v višini 3.540,92 EUR, ki mu ga je naročnik v skladu z drugim in tretjim odstavkom 313. Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po poteku paricijskega roka do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 28.2.2017

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- FMC Tech, d.o.o., Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana,
- Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana,
- SRC, d.o.o., Tržaška cesta 116, 1001 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran