Na vsebino
EN

018-030/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-030/2017-6
Datum sprejema: 27. 2. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba SVTK del v okviru projekta »Modernizacija Kočevske proge - 3. Faza«, št. 43001-307/2016«, v zvezi s predlogom vlagatelja GH HOLDING d.d., Letališka cesta 27, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila, ki ga izvaja Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27. 2. 2017

odločila:

Vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila »Izvedba SVTK del v okviru projekta »Modernizacija Kočevske proge - 3. Faza«, št. 43001-307/2016« se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 4. 11. 2016, pod številko objave JN007011/2016-B01 in v Uradnem listu EU dne 5. 11. 2016, pod številko objave 2016/S 214-389331. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Naročnik je dne 14. 2. 2017 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo zoper objavo in razpisno dokumentacijo. V zahtevku za revizijo (med drugim) vlagatelj v točki V., »Predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila«, predlaga »[…] zadržanje predmetnega postopka oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve Državne revizijske komisije.

Naročnik je dne 14. 2. 2017 ločeno prejel vlagateljevo vlogo (brez datuma), v kateri vlagatelj navaja, da zaradi (v zahtevku za revizijo podrobneje utemeljenih) naročnikovih kršitev vseh načel javnega naročanja in izpostavljenih določb ZJN-3 ne more oddati konkurenčne ponudbe, posledično pa bi mu zaradi tega lahko bila povzročena škoda. Naročniku zato predlaga, da se postopek oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve o zahtevku za revizijo, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, zadrži (v nadaljevanju: vloga brez datuma).

Naročnik je z dopisom št. 43001-307/2016/9, z dne 14. 2. 2017, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, posredoval obvestilo o vloženem predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ter s tem v zvezi podal svoje mnenje. Njegovo dopolnitev je Državna revizijska komisija prejela dne 15. 2. 2017, 21. 2. 2017 in 23.2.2017.

Po proučitvi vlagateljevega predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila (vsebovanega v zahtevku za revizijo in v vlogi brez datuma) je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 19. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila utemeljuje z očitanimi kršitvami temeljnih načel Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3), zatrjuje pa tudi kršitve 61. člena ZJN-3 (dostopnost dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v elektronski obliki), 67. člena ZJN-3 (dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila) in 68. člena ZJN-3 (tehnične specifikacije).

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen, če so za to podani razlogi, ki jih zakon v nadaljevanju te določbe taksativno našteva. Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. V kolikor Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 19. člena ZPVPJN). Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da lahko naročnik praviloma nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila oziroma opraviti določenih drugih ravnanj (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon), dokler postopek pravnega varstva po ZPVPJN ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

V dopisu št. 43001-307/2016/9 je naročnik v zvezi s predlogom za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila navedel, da je odpiranje ponudb za predmetno javno naročilo izvedel dne 14.2.2017. Ob navedenem naročnik predlaga, da Državna revizijska komisija predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila zavrne iz razloga, ker so vlagateljeve navedbe neutemeljene.

V posledici citirane vsebine dopisa št. 43001-307/2016/9 Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik v treh delovnih dneh od prejema vlagateljevega predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila ni (s sklepom) zadržal nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje zadevnega javnega naročila, pač pa je predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopil Državni revizijski komisiji in pri tem podal svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj svojega predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila ni utemeljil z navedbo konkretnih pravno relevantnih dejstev, kot tudi ni s tem v zvezi predlagal potrebnih dokazov. V obravnavanem primeru je potrebno pri presoji, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva, upoštevati tudi dejstvo, da se je naročnik s predlogom za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila seznanil dne 14. 2. 2017, tega istega dne pa je tudi že izvedel odpiranje ponudb.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije, ki ga bo naročnik moral obravnavati skladno z določili ZPVPJN. V kolikor bo zahtevku za revizijo ugodil, bo naročnik moral delno ali v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja ali odpraviti kršitve (glej drugo alinejo 1. odstavka 28. člena ZPVPJN) oz. bo ob ugoditvi zahtevku za revizijo to lahko storila Državna revizijska komisija (glej drugo alinejo 1. odstavka 39. člena ZPVPJN). V primeru, če bo vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, bo naročnik torej moral uskladiti določbe razpisne dokumentacije z ugotovitvami iz sklepa o odločitvi o zahtevku za revizijo ali pa npr. zaključiti postopek oddaje javnega naročila kot neuspešen. V kolikor se bo torej v postopku vsebinske presoje ugotovilo, da je naročnik kršil izpostavljene določbe ZJN-3, bo imel vlagatelj možnost oddati ponudbo pod drugačnimi pogoji. Učinkovitost pravnega varstva tako vlagatelju, ne glede na nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila, ne bo zmanjšana ali otežena. Slednje bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa naročnikova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija predlogu vlagatelja za zadržanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila ni ugodila, saj po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ni ugotovila, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje zadevnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva vlagatelja.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 27. 2. 2017

Predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- GH HOLDING d.d., Letališka cesta 27, Ljubljana
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran