Na vsebino
EN

018-023/2017 Javni gospodarski zavod Brdo

Številka: 018-023/2017-12
Datum sprejema: 23. 2. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici Nini Velkavrh v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »sukcesivno dobavo konvencionalnih in ekoloških živil« (sklop 33: Teletina in junetina) in v zvezi s pritožbo, ki jo je vložila Odvetniška družba Čeferin in partnerji, d. o. o., Grosuplje v imenu vlagatelja Mesarstvo Oblak, d. o. o., Industrijska ulica 17, Žiri (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Javni gospodarski zavod Brdo, Predoslje 39, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), 23. 2. 2017

odločila:

1. Pritožba se zavrne.

2. Zahteva za povrnitev stroškov pritožbenega postopka se zavrne.

Obrazložitev:

Vlagatelj je v postopku oddaje javnega naročila (objava 11. 11. 2016 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN007180/2016-B01, in 12. 11. 2016 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2016/S 219-398851) vložil zahtevek za revizijo z dne 16. 1. 2016 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 33, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110-36 z dne 30. 12. 2016, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov.

Naročnik je s sklepom št. 51-13/2016-110/36/3 z dne 19. 1. 2017 zavrgel zahtevek za revizijo, kar je utemeljil s tem, da ni pravočasen, saj ga je vlagatelj vložil deveti delovni dan od objave odločitve o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil, moral pa bi ga vložiti najkasneje osmi delovni dan.

Odvetniška družba Čeferin in partnerji, d. o. o., Grosuplje je v imenu vlagatelja vložila pritožbo z dne 24. 1. 2017 in predlagala razveljavitev sklepa št. 51-13/2016-110/36/3 z dne 19. 1. 2017, uveljavljala pa je tudi povrnitev stroškov. Pritožba temelji na navedbah, da je pravni pouk v dokumentu »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110-36 z dne 30. 12. 2016 napačen in da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo pravočasno v osmih delovnih dneh od prejema dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110-36 z dne 30. 12. 2016.

Naročnik je kot prilogo dopisoma z dne 30. 1. 2017 in 1. 2. 2017 Državni revizijski komisiji odstopil pritožbo in dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je naročnika glede na navedbe iz pritožbe z dopisom št. 018-023/2017-6 z dne 3. 2. 2017 pozvala na predložitev dokumentacije, med drugim dokazila o vročitvi dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110-36 z dne 30. 12. 2016 vlagatelju. Naročnik je odgovoril z dopisom št. 51-13/2016-110-36/5 z dne 6. 2. 2017 in med drugim navedel, da je dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110-36 z dne 30. 12. 2016 le objavil na portalu javnih naročil, ni pa ga tudi vročal po pošti, zato ne razpolaga z dokazilom o vročitvi tega dokumenta vlagatelju in ga zato ne more predložiti Državni revizijski komisiji. Na podlagi prejetega odgovora iz dopisa št. 51-13/2016-110-36/5 z dne 6. 2. 2017 je Državna revizijska komisija z dopisom št. 018-023/2017-9 z dne 7. 2. 2017 vlagatelja in Odvetniško družbo Čeferin in partnerji, d. o. o., Grosuplje med drugim pozvala na pojasnilo in dokazilo, da je vlagatelj prejel dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110-36 z dne 30. 12. 2016 tudi po pošti. Vlagatelj je dopis št. 018-023/2017-9 z dne 7. 2. 2017 prejel 9. 2. 2017 (razvidno iz podpisane povratnice), Odvetniška družba Čeferin in partnerji, d. o. o., Grosuplje pa 13. 2. 2017 (razvidno iz podpisane povratnice).

Državna revizijska komisija je 16. 2. 2017 po Odvetniški družbi Čeferin in partnerji, d. o. o., Grosuplje v vednost prejela vlogo »Umik zahtevka za revizijo« z dne 15. 2. 2017, ki je bila naslovljena na naročnika, v njej pa je navedeno, da vlagatelj umika zahtevek za revizijo in da uveljavlja povračilo polovice plačane takse.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 51-13/2016-110/36/6 z dne 17. 2. 2017 Državni revizijski komisiji poslal vlogo »Umik zahtevka za revizijo« z dne 15. 2. 2017, ki jo je prejel 16. 2. 2017.

Po pregledu dokumentacije je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik je s sklepom št. 51-13/2016-110/36/3 z dne 19. 1. 2017 zavrgel zahtevek za revizijo, saj je ugotovil, da ga je vlagatelj glede na peti odstavek 25. člena ZPVPJN vložil prepozno, vlagatelja pa je skladno z 22. členom ZPVPJN poučil o možnosti vložitve pritožbe. Naročnik je zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo 25. 1. 2017 (razvidno iz datuma iz prejemne štampiljke, odtisnjene na prvi strani pritožbe) prejel pritožbo z dne 24. 1. 2017 in jo skupaj z dokumentacijo odstopil Državni revizijski komisiji (prvi odstavek 53. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija v pritožbenem postopku ni ne od Odvetniške družbe Čeferin in partnerji, d. o. o., Grosuplje ne od vlagatelja prejela odgovora na dopis št. 018-023/2017-9 z dne 7. 2. 2017. Je pa Odvetniška družba Čeferin in partnerji, d. o. o., Grosuplje seznanila Državno revizijsko komisijo z vlogo »Umik zahtevka za revizijo« z dne 15. 2. 2017, saj ji jo je poslala v vednost. To vlogo je Državni revizijski komisiji posredoval tudi naročnik. Naročnik je to vlogo prejel 16. 2. 2017 (razvidno iz datuma iz prejemne štampiljke, odtisnjene na prvi strani te vloge).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik za sklop 33 sprejel odločitev, da javno naročilo odda ponudniku Panvita Mir, d. d., Gornja Radgona, vlagateljevo ponudbo (kot sicer ponudbo še tretjega ponudnika) pa zavrne kot nedopustno. To odločitev je naročnik sporočil ponudnikom z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110-36 z dne 30. 12. 2016. Dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110-36 z dne 30. 12. 2016 je bil skladno s prvo povedjo iz 10. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) objavljen na portalu javnih naročil. S portala javnih naročil (gl. http://www.enarocanje.si/Odlocitve/Pregled.aspx?OdlocitevID=7562) je razvidno, da je bil ta dokument na portalu javnih naročil objavljen 3. 1. 2017. To skladno s tretjo povedjo iz 10. odstavka 90. člena ZJN-3 pomeni, da se šteje, da je bil dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110-36 z dne 30. 12. 2016 vlagatelju vročen 3. 1. 2017. Vlagatelj je 16. 1. 2017 po pošti priporočeno vložil zahtevek za revizijo. Upoštevajoč pravila o štetju rokov [peti odstavek 1. člena ZPVPJN v povezavi z drugim odstavkom 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN] je 16. 1. 2017 deveti delovni dan od objave dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110-36 z dne 30. 12. 2016 na portalu javnih naročil. Glede na to, da lahko vlagatelj skladno s petim odstavkom 25. člena ZPVPJN vloži zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila v osmih delovnih dneh od prejema te odločitve, je vložitev zahtevka za revizijo deveti delovni dan od objave dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110-36 z dne 30. 12. 2016 na portalu javnih naročil izven roka, ki ga določa peti odstavek 25. člena ZPVPJN. Naročnik je imel zato ob predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo pravno podlago, da zavrže zahtevek za revizijo (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN v povezavi s prvo alineo prvega odstavka 26. člena ZPVPJN). Vendar je vlagatelj v pritožbi navedel (str. 2), da je odločitev o oddaji javnega naročila prejel 4. 1. 2017 in da napačen, nepopoln oziroma zavajajoč pravni pouk ne more imeti negativnih posledic, če se je ravnal po njem. Kar pa pomeni, da bi bila vložitev zahtevka za revizijo 16. 1. 2017 po pošti priporočeno pravočasna (drugi odstavek 112. člena ZPP glede na prvi odstavek 112. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), saj bi to bil glede na peti odstavek 1. člena ZPVPJN v povezavi z drugim odstavkom 111. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN osmi delovni dan po zatrjevanem prejemu.

Zaradi razhajanja med naročnikom in vlagateljem o datumu, ko naj bi se vlagatelj seznanil z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110-36 z dne 30. 12. 2016, je Državna revizijska komisija z dopisom št. 018-023/2017-6 z dne 3. 2. 2017 naročnika pozvala na »dokazilo o vročitvi (npr. povratnica ali vročilnica) odločitve o oddaji vlagatelju po pošti (iz pritožbe z dne 24. 1. 2017 je namreč mogoče sklepati, da je naročnik kljub objavi na portalu javnih naročil, vlagatelju poslal odločitev o oddaji javnega naročila tudi po pošti)«. Naročnik je z dopisom št. 51-13/2016-110-36/5 z dne 6. 2. 2017 v zvezi z zahtevanim dokazilom navedel, da »ne razpolaga z dokazilom o vročitvi Odločitvi o oddaji javnega naročilo št. 51-13/2016-110/36 ker je odločitev o oddaji javnega naročila objavil zgolj na Portalu javnih naročil dne 3.1.2017 pod številko objave JN007180/2016-B01 kot to od njega zahteva aktualna zakonodaja ZJN-3 (90. člen Zakona o javnem naročanju). Naročnik za obveščanje ponudnikov ni uporabil pošte, kot to v pritožbi navaja vlagatelj. Zato naročnik ne prilaga zahtevanega dokazila.« Glede na prejeto naročnikovo izjavo je Državna revizijska komisija z dopisom št. 018-023/2017-9 z dne 7. 2. 2017 vlagatelja in Odvetniško družbo Čeferin in partnerji, d. o. o., Grosuplje seznanila z njo in ju pozvala, da ji v treh delovnih dneh od njegovega prejema posredujeta pojasnilo in dokazilo, da je vlagatelj prejel odločitev o oddaji javna naročila za sklop 33 (teletina in junetina), kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110/36 z dne 30. 12. 2016, tudi po pošti. Državna revizijska komisija je v dopisu št. 018-023/2017-9 z dne 7. 2. 2017 tudi navedla, da če ji vlagatelj v treh delovnih dneh od prejema tega dopisa ne bo posredoval pojasnila in dokazila, bo odločila o pritožbi z dne 24. 1. 2017 na podlagi dejanskega stanja, kot izhaja iz dokumentacije, s katero razpolaga v pritožbenem postopku. Ne vlagatelj ne Odvetniška družba Čeferin in partnerji, d. o. o., Grosuplje nista odgovorila na dopis št. 018-023/2017-9 z dne 7. 2. 2017, zato Državna revizijska komisija po poteku roka iz dopisa št. 018-023/2017-9 z dne 7. 2. 2017 nima razlogov, da ne bi sprejela naročnikove navedbe iz dopisa št. 51-13/2016-110-36/5 z dne 6. 2. 2017, da je ponudnike seznanil z odločitvijo o oddaji javnega naročila za sklop 33, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110/36 z dne 30. 12. 2016, le z objavo na portalu javnih naročil in ne tudi s pošiljanjem po pošti. Kar pomeni, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo po preteku roka iz petega odstavka 25. člena ZPVPJN in ga je zato naročnik upravičeno zavrgel (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN v povezavi s prvo alineo prvega odstavka 26. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija hkrati ugotavlja, da pravni pouk v dokumentu »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110/36 z dne 30. 12. 2016 ni zavajajoč, saj je naročnik poučil ponudnike med drugim s tem, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo dolg osem delovnih dni od prejema dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110/36 z dne 30. 12. 2016. Glede na to, da se skladno z 10. odstavkom 90. člena ZJN-3 šteje, da je odločitev o oddaji javna naročila vročena z dnem njene objave na portalu javnih naročil, je treba tudi šteti, da navedeno pomeni, da so ponudniki na dan objave dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110/36 z dne 30. 12. 2016 na portalu javnih naročil tudi prejeli odločitev, kot je razvidna iz tega dokumenta. Kar pomeni, da je tudi vlagatelj 3. 1. 2017 prejel odločitev o oddaji javna naročila za sklop 33, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 51-13/2016-110/36 z dne 30. 12. 2016.

Državna revizijska komisija zato zaključuje, da je naročnik ravnal skladno s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN, ko je zavrgel zahtevek za revizijo, zato pritožba zoper to naročnikovo odločitev ni utemeljena in jo je treba zavrniti (prvi odstavek 55. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija dodaja, da se vlagateljev položaj ne bi spremenil niti, če pritožbe ne bi vsebinsko (meritorno) obravnavala, temveč bi po predhodnem preizkusu morala ugotoviti, da niso izpolnjene postopkovne (procesne) predpostavke za njeno vsebinsko (meritorno) obravnavo bodisi zaradi manjkajoče sestavine iz osme alinee 52. člena ZPVPJN (pooblastilo za zastopanje v pritožbenem postopku), ki je ne vlagatelj, ne Odvetniška družba Čeferin in partnerji, d. o. o., Grosuplje ni(sta) predložil(a) kljub dopisu, št. 018-023/2017-9 z dne 7. 2. 2017, in opozorilu Državne revizijske komisije na pravne posledice iz tretje povedi iz tretjega odstavka 54. člena ZPVPJN zaradi opustitve ravnanja skladno s tem pozivom, bodisi bi zaradi seznanitve z vlogo »Umik zahtevka za revizijo« z dne 15. 2. 2017 morala šteti, da vlagatelj ne izkazuje več pravnega interesa za obravnavo pritožbe. Neobstoj postopkovnih (procesnih) predpostavk za vsebinsko (meritorno) obravnavo pritožbe, ki bi zahteval zavrženje pritožbe, bi namreč enako kot zavrnitev pritožbe pomenil, da ne bi moglo priti do vsebinske (meritorne) obravnave zahtevka za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Zaradi neuspeha s pritožbo je Državna revizijska komisija zavrnila zahtevo za povrnitev stroškov pritožbenega postopka, kot so bili priglašeni v pritožbi (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 23. 2. 2017

Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Javni gospodarski zavod Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj,
- Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o. p., d. o. o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje,
- Mesarstvo Oblak, d. o. o., Industrijska ulica 17, 4226 Žiri,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran