Na vsebino
EN

018-004/2017 Občina Slovenske Konjice

Številka: 018-004/2017-8
Datum sprejema: 26. 1. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Tadeje Pušnar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava in montaža kuhinjske opreme v vrtcu Prevrat, št. 4300-0004/2016«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika KOVINASTROJ SERVIS d.o.o., Adamičeva cesta 44, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, Slovenske Konjice (v nadaljevanju: naročnik), dne 26. 1. 2017

odločila:

1. Zahtevek za revizijo z dne 19. 12. 2016, se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 2. 9. 2016 sprejel sklep, št. 4300-0004/2016-1, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku. Obvestilo o naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 7. 9. 2016, pod št. objave JN005313/2016-B01 ter dne 8. 9. 2016, pod št. objave 2016/S 173-310627, tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Dne 8. 12. 2016 je naročnik izdal dokument »Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila« št. 4300-0004/2016-22, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 8. 12. 2016 (v nadaljevanju: odločitev o zavrnitvi vseh ponudb), iz katerega je razvidno, da je kot nedopustne zavrnil vse prejete ponudbe, ker ne ustrezajo minimalnim tehničnim zahtevam, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija). Naročnik je prejel štiri pravočasne ponudbe, ki jih je pregledal in ocenil. Pri pregledu tehničnih specifikacij pa ugotovil, da nobena ponudba ne ustreza minimalnim tehničnim zahtevam.

Vlagatelj je zoper odločitev o zavrnitvi vseh ponudb kot nedopustnih, dne 19. 12. 2016, vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev predmetne odločitve ter povrnitev stroškov revizijskega postopka. Uvodoma zatrjuje, da je naročnik ocenil njegovo ponudbo kot nedopustno, kljub temu, da celotna tehnična dokumentacija ustreza tehničnim specifikacijam ter da ni ravnal v skladu s petim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), ko ni obvestil ponudnikov ali bo začel nov postopek. Navaja, da sta bila dne 5. 10. 2016 na Portalu javnih naročil objavljena vprašanje in odgovor, iz katerih izhaja, da je za vso ponujeno opremo potrebno predložiti tehnično dokumentacijo, zato je v svoji ponudbi predložil izjavo – da ponujena oprema v celoti ustreza tehničnim zahtevam naročnika. Na poziv naročnika z dne 21. 10. 2016 je vlagatelj predložil ustrezno tehnično dokumentacijo za serijsko/tipsko opremo in izvenserijsko/netipsko opremo. Izvenserijska oprema je bila opremljena z navedbo pozicije, sliko opreme, osnovnim tehničnim opisom opreme in pripisom »slika je simbolična – izdelano po zahtevah naročnika«. Nadalje zatrjuje, da njegova ponudba v poziciji J.2 in poziciji O.5 ustreza tehničnim specifikacijam naročnika, saj je naročnik v razpisni dokumentaciji minimalne tehnične zahteve določil le v poglavju 4 razpisne dokumentacije, ki pa niso enake minimalnim tehničnim zahtevam, kot jih je navedel v svoji odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb. Zatrjuje, da je, kar ni izrecno navedel v opisu tehnične dokumentacije pri spornih pozicijah, vključeno v pripisu, da bo izdelano po zahtevah naročnika. Navaja še, da s predloženo tehnično dokumentacijo ni zamenjal prvotno ponujenega predmeta naročanja, ampak je navedel, da bo predmet izdelal v skladu z zahtevo naročnika.

Naročnik je s sklepom, št. 4300-0004/2016-27 z dne 23. 12. 2016 (v nadaljevanju: sklep o zahtevku za revizijo), vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Uvodoma pojasnjuje, da so zahtevane tehnične specifikacije, ki so določene v popisu kuhinjske opreme, podane v prilogi razpisne dokumentacije, ki je sestavni del le-te. Pritrjuje vlagatelju glede objavljenega vprašanja in odgovora z dne 5. 10. 2016, glede predložene vlagateljeve izjave o tehnični ustreznosti ponujene opreme ter glede predložitve tehnične dokumentacije na poziv. Navaja, da je zahteval predložitev tehnične dokumentacije za vso ponujeno opremo ter da ni spora med vlagateljem in naročnikom glede serijske/tipske opreme. Z navedbami vlagatelja o vsebini tehnične dokumentacije za izvenserijsko opremo, to je o pozicijah, osnovnem tehničnem opisu opreme, o pripisu »simbolična slika – izdelano po zahtevah naročnika«, se strinja. Dalje navaja zahteve v zvezi z tehničnimi specifikacijami določene v razpisni dokumentacije ter svoje ugotovitve o nedopustnosti vlagateljeve ponudbe. V zaključku navaja, da je upošteval določila ZJN-3 glede nedopustnega dopolnjevanja ponudb v delu, ki se veže na tehnično specifikacijo. Naročnik je presojal dopustnost vlagateljeve ponudbe na podlagi dopolnjene tehnične dokumentacije, ki pa ne ustreza zahtevam, določenim v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelju je bil sklep o zahtevku za revizijo vročen dne 28. 12. 2016, do navedb naročnika se ni opredelil.

Naročnik je dne 10. 1. 2017 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma pojasnjuje, da naročnik v skladu z določbami ZJN-3 zaključi postopek oddaje javnega naročila brez izbire, v kolikor ne prejme nobene ponudbe ali prejme samo nedopustne ponudbe, ki jih zavrne in v skladu s 1. alinejo tretjega odstavka 90. člena ZJN-3 navede razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ali pa v kolikor prejme (tudi) dopustne ponudbe, vendar se zaradi različnih razlogov na njegovi strani odloči, da bo v skladu petim odstavkom 90. člena ZJN-3 zavrnil vse ponudbe. ZJN-3 v obeh navedenih primerih govori o »zavrnitvi vseh ponudb«, ne glede na to pa je potrebno upoštevati, da gre za dve različni situaciji, ki sta različno urejeni in za kateri ZJN-3 določa tudi različne posledice.

Iz odločitve o zavrnitvi vseh ponudb nedvoumno izhaja, da je naročnik na podlagi tretjega odstavka 90. člena ZJN-3 zavrnil vse ponudbe kot nedopustne, ker po njegovi oceni niso ustrezale potrebam in zahtevam, določenim v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o zavrnitvi njegove ponudbe kot nedopustne. Vlagatelj zatrjuje, da je njegova ponudba dopustna, saj v celoti ustreza zahtevanim tehničnim specifikacijam ter da ni ponudil novega predmeta javnega naročila s predložitvijo tehnične dokumentacije na poziv naročnika.

Vlagateljeve revizijske navedbe je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Izhodišča za določanje tehničnih specifikacij so določena v 68. členu ZJN-3. V skladu s prvim odstavkom 68. člena ZJN-3 se tehnične specifikacije iz 23. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona navedejo v razpisni dokumentaciji. Tehnične specifikacije določajo zahtevane značilnosti gradnje, storitve ali blaga. Te značilnosti se lahko nanašajo tudi na točno določen postopek ali način proizvodnje ali zagotavljanja zahtevanih gradenj, blaga ali storitev ali na točno določen postopek za kakšno drugo stopnjo v njihovi življenjski dobi, tudi če takšni dejavniki fizično niso del njih, a pod pogojem, da so značilnosti povezane s predmetom javnega naročila ter sorazmerne z vrednostjo in cilji naročila. Izhajajoč iz četrtega odstavka 68. člena ZJN-3 morajo tehnične specifikacije omogočati vsem ponudnikom enakopraven dostop do postopka javnega naročanja in ne smejo neupravičeno ovirati odpiranja javnih naročil konkurenci.

Zahteve v zvezi s tehničnimi specifikacijami je naročnik uvodoma določil v poglavju 4 »Tehnične specifikacije« razpisne dokumentacije:
»Predmet javnega naročila: podrobnejša vsebina, opisi in količine storitev/del in materialov/artiklov ter ostale splošne in tehnične zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila, so razvidne iz specifikacije kuhinjske opreme št. 44/16 z dne 5. 9. 2016 za objekt ter tlorisa.

Vsi omenjeni dokumenti so sestavni del te razpisne dokumentacije.«

Nadalje je tehnične specifikacije določil v prilogi razpisne dokumentacije »Specifikacija kuhinjske opreme št. 44/16 z dne 05.09.2016 za objekt: VRTEC PREVRAT«, in sicer:
Pri poziciji J.2. je zapisal:
»Pult s koritom zaprt iz treh strani
dim. 2100x700x900/1000 mm
- korito 400x500x250 mm
- vmesna polica
- levo popolnoma izvlečni predal – možnost vlaganja posode GN 1/1
- zavih zadaj in desno 20/100 mm
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50.«.

Pri poziciji O.5. je zapisal:
»Zaprt pult
dim 1800x700x900/1000 mm
- levo set popolnoma izvlečnih predalov – možnost vlaganja posode GN 1/1
- spodnja in vmesna polica
- drsna vrata
- zavih zadaj 100 mm.«.

Glede ponudbene cene je v poglavju 7.6 »Ponudbena cena« razpisne dokumentacije naročnik zapisal: »Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu, obrazec podpisati in žigosati ter ga priložiti v tiskani obliki. V ceni mora ponudnik ponuditi vsaj tak ali boljši element kot to določa specifikacija kuhinjske opreme.«

V obrazcu 2 razpisne dokumentacije »Predračun« je naročnik določil: »V predračunu morajo biti zajeta vsa dela, določena v specifikaciji kuhinjske opreme.«

Iz določil razpisne dokumentacije izhaja, da so morali ponudniki v ponudbi za posamezno pozicijo tehničnih specifikacij, kot so bile določene v prilogi »Specifikacija kuhinjske opreme št. 44/16 z dne 05.09.2016 za objekt: VRTEC PREVRAT« (v nadaljevanju: priloga), navesti ceno (brez DDV). S cenami izpolnjena priloga tehničnih specifikacij predstavlja predračun, na podlagi katerega so ponudniki podali svojo končno ponudbeno ceno. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija ni mogla slediti navedbam vlagatelja, da je naročnik določil tehnične zahteve le v 4. poglavju razpisne dokumentacije in zato njegova ponudba ustreza vsem tehničnim zahtevam, niti ne navedbam da so tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije drugačne od tehničnih zahtev, ki jih je naročnik kot razlog za nedopustnost ponudbe navedel v odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb. Dodatno gre izpostaviti še, da je vlagatelj podal ponudbeno ceno za posamezno pozicijo iz tehnične specifikacije prav na podlagi navedene priloge, ki predstavlja tudi predračun in ne le na podlagi uvodnega določila iz 4. poglavja razpisne dokumentacije.

Z vpogledom v ponudbo vlagatelja je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj ponudil ceno za kuhinjsko opremo s tehničnimi specifikacijami, kot so bile določene pod pozicijama J.2. in O.5. priloge razpisne dokumentacije ter priložil izjavo z dne 14. 10. 2016 o ustreznosti celotne ponujene opreme. Ker k ponudbi ni priložil tehnične dokumentacije, ga je naročnik dne 21. 10. 2016 pozval na predložitev le-te. Iz predložene tehnične dokumentacije izhaja, da je vlagatelj ponudil:
pod pozicijo J.2.:
»Pult s koritom
dim. 2100x700x900/1000 mm
- korito: 400x500x300 mm
- vmesna polica
- levo popolnoma izvlečni predal – možnost vlaganja posode GN 1/1
- zavih zadaj 20/100 mm
- priklop vode: THV DN15
- odtok: 2x DN50.«
pod pozicijo O.5.:
Pult zaprt
dim 1800x700x900/1000 mm
- levo set popolnoma izvlečnih predalov – možnost vlaganja posode GN 1/1
- prestavljiva vmesna polica
- zavih zadaj 20/100 mm«.
Pri obeh pozicijah je pripisal: »Slika je simbolična – izdelano po zahtevah naročnika.«.

Iz vlagateljeve tehnične dokumentacije, kot je ugotovil tudi naročnik, izhaja, da vlagatelj pri poziciji J.2. ni ponudil zahtevanega pulta zaprtega s treh strani, zaviha desno 20/100 mm ter odtok DN50. Pri poziciji O.5. ni ponudil zahtevanih drsnih vrat. Revizijskim navedbam vlagatelja, da iz pripisa »izdelano po zahtevi naročnika« izhaja, da je pult s koritom zaprt s treh strani ter da ima zavih desno 20/100 (pozicija J.2.) oziroma da ima zaprt pult drsna vrata (pozicija O.5.), ni mogoče slediti iz v nadaljevanju pojasnjenih razlogov. Nadalje ne gre slediti navedbam vlagatelja, da je zahteva glede odtoka DN50 podatek za izvajalce gradbeno inštalacijskih del in je za izdelavo pozicije J.2. brezpredmeten. Naročnik je v razpisni dokumentaciji pri tej poziciji predvidel le en odtok DN50 (in ne kot npr. pri poziciji I.5. razpisne dokumentacije – dvojno korito, kjer je predvidel odtok: 2x DN50), vlagatelj pa je ponudil dva odtoka DN50. Torej gre za neustreznost v smislu kvantitete odtokov, ki jih mora vključevati ponujena oprema, zato ni mogoče šteti, da je tak podatek za izdelavo zahtevane opreme brezpredmeten. Obveznost ponudnikov je, da se skrbno seznanijo z razpisno dokumentacijo in vsemi dodatnimi spremembami in pojasnili, ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil v okviru konkretnega postopka oddaje javnega naročila ter v skladu s tem pripravijo ponudbo. Iz ponudbe vlagatelja je razvidno, da niso izpolnjene tehnične zahteve, ki se nanašajo na pult zaprt s treh strani, desni zavih, število odtokov in drsna vrata. Navedba, da je slika simbolična in da bo predmet izdelan po zahtevah naročnika, na to ugotovitev ne more vplivati, saj je vlagatelj navedel konkretne značilnosti ponujenega predmeta, ki pa v izpostavljenih delih ne ustrezajo zahtevam naročnika. Na navedene pomanjkljivosti ne more vplivati niti vlagateljevo sklicevanje na zahtevo določeno v 8. členu vzorca pogodbe v zvezi s preverbo mer na objektu in izvedbo vseh vrst inštalacijskih priključkov na opremo, ki se bo montirala. Navedena zahteva se namreč nanaša na fazo po sklenitvi pogodbe, zahtevane tehnične specifikacije pa mora ponudnik izkazati s tehnično dokumentacijo pred sklenitvijo pogodbe. Posledično so navedbe vlagatelja v zvezi s tem neutemeljene. Vlagatelj nadalje še navaja, da s svojo tehnično dokumentacijo pri obeh spornih pozicijah, ni zamenjal prvotno ponujenega predmeta z novim predmetom, pri čemer Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni mogoče slediti vlagateljevi navedbi, da je naročnik štel, da je vlagatelj z na poziv predloženo tehnično dokumentacijo zamenjal prvotno ponujeni predmet.

Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pravilno ugotovil, da vlagateljeva ponudba ne ustreza tehničnim specifikacijam, določenim v razpisni dokumentaciji ter jo kot tako ocenil kot nedopustno, posledično pa mu ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju z določili ZJN-3. Na podlagi zgoraj obravnavanih vlagateljevih navedb zato ni mogoče ugotoviti zatrjevanih kršitev naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, zahtevek za revizijo skladno z določilom 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN se kot neutemeljenega zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 26. 1. 2017

predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- KOVINASTROJ SERVIS d.o.o., Adamičeva cesta 44, 1290 Grosuplje,
- OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice,
- MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran