Na vsebino
EN

018-195/2016 Premogovnik Velenje, d.d.

Številka: 018-195/2016-7
Datum sprejema: 14. 11. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Jekleno ločno podporje in vezni material«, v sklopu A: »Jekleno ločno podporje TH29«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Bochumer Eisenhutte Heintzmann GmbH & Co.KG, Klosterstrasse 46, D-44787 Bochum, Zvezna republika Nemčija (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.11.2016

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se v sklopu A: »Jekleno ločno podporje TH29« za predmet javnega naročila »Jekleno ločno podporje in vezni material« razveljavi naročnikovo povabilo na pogajanja, kot izhaja iz dokumenta »POGAJANJE o končni ponudbi javnega naročila JEKLENO LOČNO PODPORJE IN VEZNI MATERIAL«, št. JN: 110-NP-0581-2016 z dne 30.8.2016, in vsa nadaljnja ravnanja naročnika.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške postopka pravnega varstva v znesku 25.000,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po poteku paricijskega roka do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 4.7.2016 na portalu javnih naročil pod številko JN003362/2016-E01 objavil obvestilo o javnem naročilu »Jekleno ločno podporje in vezni material« in dne 18.7.2016 pod številko JN003362/2016-K01 še popravek slednjega. Obvestilo o javnem naročilu ter njegov popravek sta bila objavljena tudi v Uradnem listu Evropske unije, in sicer dne 5.7.2016 pod številko 2016/S 127/228089 ter dne 19.7.2016 pod številko 2016/S 137-247766. Naročnik je javno naročilo razdelil na 6 sklopov in določil, da ga bo oddal po postopku s pogajanji z objavo (45. člen Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3). V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je navedel, da je potrebno ponudbe oddati najkasneje do 1.8.2016 do 9. ure po lokalnem času naročnika, ter določil, da bo s ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali razlogov za izključitev in bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje ter bodo predložili tehnično ustrezno ponudbo, izvedel pogajanja o višini ponudbene cene in ostalih komercialnih pogojih dobave, ki bodo potekala v enem krogu.

Pogajanja so potekala dne 2.9.2016, nanje pa je naročnik z dokumentom »POGAJANJE o končni ponudbi javnega naročila JEKLENO LOČNO PODPORJE IN VEZNI MATERIAL«, št. JN: 110-NP-0581-2016 z dne 30.8.2016, povabil dva od treh gospodarskih subjektov, ki so pravočasno oddali ponudbe. Kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 110-NP-0581-2016 z dne 15.9.2016, je naročnik javno naročilo v sklopu A: »Jekleno ločno podporje TH29« po izvedenih pogajanjih oddal ponudniku EKON, spol. S.r.o., Bezova 1658, 147 14 Praha-Branik, Republika Češka (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 27.9.2016 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo. Zatrjuje, da je naročnik v razpisni dokumentaciji (pod točkama 2.1 Način izvajanja naročila ter 2.11 Protokol pogajanj, ki sta bili zajeti pod poglavjem 2 SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA) določil, da bo izvedel zgolj en krog pogajanj, ki se bo nanašal izključno na višino ponudbene cene, nato pa je (za predmet naročila v sklopu A: »Jekleno ločno podporje TH29«) izvedel kar štiri kroge pogajanj, pri čemer sta tretji in četrti krog potekala tudi o komercialnih pogojih dobave in ne le o višini ponudbene cene, kot je bilo določeno v razpisni dokumentaciji. Dalje navaja, da je bil v prvih treh krogih pogajanj, zlasti pa v prvem krogu, najugodnejši ponudnik, šele v četrtem krogu je najugodnejšo ponudbo oddal izbrani ponudnik. Po zatrjevanju vlagatelja je bilo med pogajanji izvedenih več proceduralnih nepravilnosti, ko je naročnik skupaj z izbranim ponudnikom večkrat zapustil pogajanja, vlagatelja pa je v tem času pustil samega. Kot izhaja iz zapisnika o pogajanjih, je vlagatelj na omenjene nepravilnosti opozoril že na samih pogajanjih. V nadaljevanju zatrjuje, da je končna cena, ki jo je v sklopu A ponudil izbrani ponudnik, dampinška. Na podlagi navedenega vlagatelj naročniku očita, da javnega naročila v sklopu A ni oddal na pregleden način in po predpisanem postopku, zaradi favoriziranja izbranega ponudnika pa je ponudnike postavil v neenakopraven položaj ter ni zagotovil gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev. Vlagatelj zato predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila glede dobave blaga JEKLENO LOČNO PODPORJE« z dne 15.9.2016, poleg tega pa zahteva tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je v vlogi z dne 3.10.2016 v skladu s prvim odstavkom 27. člena ZPVPJN izjavil o navedbah vlagatelja, podanih v zahtevku za revizijo. Navaja, da mora na trditve vlagatelja o številu krogov pogajanj odgovoriti naročnik, sam je besedno zvezo »en krog pogajanj« razumel kot pogajanje v enem roku. Omenjeno razlago potrjuje tudi dejstvo, da je bilo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zapisano, da »bodo pogajanja potekala«, in ne morebiti »pogajanje bo potekalo«. Glede očitkov vlagatelja o zatrjevani naročnikovi kršitvi določbe o višini ponudbene cene kot izključnem predmetu pogajanj navaja, da so pogajanja potekala zgolj o ceni, pri čemer dejstvo, da je naročnik za pridobitev najboljše cene uporabil tudi popuščanja v drugem poslovnem pogoju, ni v nasprotju z omenjeno določbo. Izbrani ponudnik nadalje kot neutemeljene zavrača revizijske navedbe o dampinški ceni in zatrjevanem favoriziranju. Navaja, da je naročnik s tem, ko je predstavnikom vlagatelja med pogajanji omogočil ostati v istem prostoru, medtem ko je njegove predstavnike zaradi zagotovitve možnosti posvetovanja ter izpolnitve potrebnih obrazcev med potekom pogajanj pospremil v drug prostor, dal prednost vlagatelju.

Kot je razvidno iz dokumenta »Odločitev naročnika o zahtevku za revizijo«, št. JN-ODL1/16 z dne 10.10.2016, je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, prav tako je zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka. Navaja, da se vlagatelj v zvezi z revizijskimi navedbami o poteku pogajanj sklicuje na določbe prvotne razpisne dokumentacije z dne 4.7. oziroma 5.7.2016, ki pa je bila v nadaljevanju spremenjena. Naročnik je namreč dne 14.7.2016 objavil popravek razpisne dokumentacije, v katerem je določil: »/…/Pogajanja bodo potekala v enem krogu in se bodo nanašala na višino ponudbene cene ter ostalimi komercialnimi pogoji dobave. Možno je samo nižanje ponudb./…/«. Po zatrjevanju naročnika iz navedenega izhaja, da so bili v razpisni dokumentaciji kot predmet pogajanj določeni tudi komercialni pogoji dobave, zato je vlagateljeva navedba o ponudbeni ceni kot edinem predmetu pogajanj neutemeljena. Dalje zatrjuje, da je vlagatelja in izbranega ponudnika povabil na pogajanja z vabilom, ki je vseboval natančno opisan protokol pogajanj, v katerem je bilo pod poglavjem Protokol ustnih pogajanj navedeno: /…/Pogajanja lahko potekajo v več ponovitvah, dokler se ne doseže želena cena in komercialni pogoji. Glede na protokol pogajanj pa morajo biti pogajanja zaključena 2.9.2016./…/«. Naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji uporabil nekoliko neustrezen izraz »krog«, pri čemer je bilo mišljeno, da bodo pogajanja izvedena v enem terminu oziroma v enem dnevu. Tako je izraz »krog« razumel tudi izbrani ponudnik. Nenazadnje ne gre prezreti množinske oblike besede »pogajanja«, ki potrjuje možnost več ponovitev pogajanj, ki pa so vse bile izvedene v okviru enega termina, tj. dne 2.9.2016. Naročnik je pogajanja izvedel v enem dnevu, dne 2.9.2016, kar je šteti kot en termin oziroma en krog pogajanj. Navaja, da je terminologija ponovitev, kot »drugi, tretji, četrti krog«, ki je bila uporabljena tudi v zapisniku o pogajanjih in jo je naročnik uporabljal med postopkom pogajanj, mišljena na večkratne ponovitve slednjih. Pogajanja so bila izvedena v enem krogu, a z večkratnimi ponovitvami in so bila v celoti zaključena 2.9.2016, kot je bilo navedeno v vabilu na pogajanja, ki sta ga prejela tako izbrani ponudnik kot vlagatelj. V zvezi z očitkom, da je skupaj z izbranim ponudnikom večkrat zapustil pogajanja, vlagatelja pa je v tem času pustil samega, naročnik navaja, da je glede na prostorsko razpoložljivost obema ponudnikoma ponudil prazne prostore, kjer sta lahko brez vpliva zunanjih dejavnikov pripravila novo končno ponudbo. Vlagatelj je ostal v prostoru, kjer so potekala pogajanja, izbrani ponudnik pa je imel na razpolago prazne prostore na koncu hodnika, zaradi česar slednji meni, da je vlagatelj tisti, ki je bil na boljšem. Dalje naročnik zatrjuje, da so navedbe vlagatelja o dampinški ceni v sklopu A pavšalne in nekonkretizirane. Glede na vse navedeno je zahtevek za revizijo po oceni naročnika neutemeljen in ga je potrebno zavrniti, posledično pa vlagatelj ni upravičen do povrnitve stroškov postopka pravnega varstva.

Vlagatelj se je v skladu s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN v vlogi, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 20.10.2016, opredelil do navedb naročnika, podanih v odločitvi o zahtevku za revizijo. V zvezi s trditvami o dampinški ceni v sklopu A dodatno navaja, da je naročnik z izbranim ponudnikom za sklope B, C, D E in F dosegel od 4,5% do 6,8% znižanje ponudbene cene, za sklop A pa kar 22% znižanje ponudbene cene, glede preostalega pa vztraja pri že podanih navedbah ter dokaznih predlogih.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, preučitvi navedb vlagatelja, naročnika ter izbranega ponudnika in po presoji izvedenih dokazov je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, v skladu z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Med strankama revizijskega postopka je spor glede vprašanja, ali je naročnik pogajanja za predmet konkretnega javnega naročila v sklopu A: »Jekleno ločno podporje TH29« izvedel v skladu z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vlagatelj namreč zatrjuje, da je naročnik namesto enega kroga pogajanj o višini ponudbene cene, kot je to določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, izvedel štiri kroge pogajanj, pri čemer so bili predmet tretjega in četrtega kroga poleg višine ponudbene cene tudi komercialni pogoji dobave. Naročnik, nasprotno, zatrjuje, da so bili komercialni pogoji dobave kot predmet pogajanj opredeljeni že v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, pogajanja pa so v več ponovitvah potekala istega dne in ker so bila začeta ter zaključena v enem dnevu, to pomeni, da so potekala v enem krogu in torej v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik predmet javnega naročila ter pogoje in zahteve v zvezi z njim predstavi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Z objavo slednje je zagotovljena možnost, da se s pravili, ki bodo v posameznem postopku oddaje javnega naročila poleg zakonskih določb narekovala tako ravnanja naročnika kot ponudnikov, seznanijo zainteresirani gospodarski subjekti. Pravila, ki jih naročnik določi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, so torej vnaprej znana in zavezujoča ne le za ponudnike, temveč tudi za naročnika.

Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila pod poglavjem 2 SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA v okviru točke 2.1 Način izvajanja naročila med drugim določil:

»/…/Naročnik bo izvedel en krog pogajanj, in sicer se bo pogajal o znižanju ponudbene cene po sklopih./…/«.

Nadalje je pod navedeno poglavje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila vključil točko 2.11 Protokol pogajanj, v okviru katere je natančneje opredelil pravila za izvedbo pogajanj in s tem na transparenten način zagotovil predvidljivost svojih ravnanj med pogajanji:

»/…/Po prejemu ponudb bo naročnik preveril, da ponudbe ne izpolnjujejo razlogov za izključitev in izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje ter so tehnično ustrezne. Naročnik bo ponudnike, za katere bo ugotovil, da so usposobljeni, povabil k pogajanjem. Pogajanja bodo potekala o višini ponudbene cene ter ostalih komercialnih pogojih z namenom nižanja izhodiščne ponudbene cene po sklopih. /…/ Pogajanja bodo potekala v enem krogu o višini ponudbene cene ter ostalih komercialnih pogoji./…/«.

Naročnik je dne 18.7.2016 na portalu javnih naročil objavil popravljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, v kateri pa so citirane določbe, nanašajoče se na predmet ter potek pogajanj, v celoti ostale nespremenjene.

Dne 20.7.2016 ob 12.16 uri je naročnik na portalu javnih naročil na vprašanje v zvezi z izvedbo pogajanj objavil naslednji odgovor:

»/…/Protokol pogajanj je opisan v točki 2.11 v popravku dokumentacije objavljeno z dnem 18.7.2016 in se glasi:
Pogajanja bodo potekala v enem krogu o višini ponudbene cene ter ostalih komercialnih pogojih. Pogajanja bodo potekala ločeno, z vsakim ponudnikom posebej in bodo trajala največ 15 minut. Izhodišče za pogajanja bo višina ponudbene cene iz inicialne ponudbe in sicer se bo naročnik pogajal s ponudniki po padajočem vrstnem redu glede na višino inicialne ponudbe./…/«.

Navedene določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v konkretnem postopku javnega naročanja urejajo postopek pogajanj in so zato ključne za presojo revizijskih navedb o številu krogov pogajanj, ki jih je Državna revizijska komisija obravnavala najprej. Pri tem Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da med strankama revizijskega postopka ni sporno, da je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila predvidevala zgolj en krog pogajanj, temveč je med njima sporna razlaga besedne zveze »(en) krog pogajanj«, posledično pa je med naročnikom in vlagateljem spor glede vprašanja, koliko krogov je bilo izvedenih v postopku pogajanj. Vlagatelj namreč zatrjuje, da so bili v postopku pogajanj izvedeni štirje krogi, naročnik pa trdi, da je bil izveden le en krog pogajanj, saj so bila pogajanja, četudi v več ponovitvah, v celoti izvedena v enem dnevu oziroma v enem terminu, tj. dne 2.9.2016. Po zatrjevanju naročnika je namreč kot en krog pogajanj potrebno šteti en dan oziroma en termin pogajanj, kar po njemu lastnih navedbah izhaja iz Protokola ustnih pogajanj, vsebovanem v dokumentu »POGAJANJE o končni ponudbi javnega naročila JEKLENO LOČNO PODPORJE IN VEZNI MATERIAL«, št. JN: 110-NP-0581-2016 z dne 30.8.2016, ki ga je naročnik pred začetkom pogajanj posredoval vlagatelju ter izbranemu ponudniku in v katerem je navedel:

»/…/Naročnik oba ponudnika povabi na ustna pogajanja, ki bodo potekala pol ure po končanju odpiranja končnih ponudb. Naročnik bo obema predstavnikoma istočasno predstavil njegove pogoje (izhodiščna cena pogajanja, komercialni pogoji, itd.). Predstavniki obeh ponudnikov zapustijo prostor in v dogovorjenem času (15 min) oddajo ponudbo v zaprti kuverti. Sledi ponovno javno odpiranje ponudb. Ponudnik mora med pogajanji za posamezne sklope, o katerih se pogaja, podati za naročnika ugodnejšo ponudbo, kot je bila prvotna ponudba oziroma glede na ponudbo v predhodnem krogu pogajanj. Pogajanja lahko potekajo v več ponovitvah, dokler se ne doseže želena cena in komercialni pogoji. Glede na protokol pa morajo biti pogajanja zaključena 2.9.2016./…/«.

Državna revizijska komisija na podlagi preučitve vsebine Protokola ustnih pogajanj ne more pritrditi navedbi naročnika, da je besedno zvezo »(en) krog pogajanj« razlagati kot en dan oziroma en termin pogajanj, naročnikove razlage omenjene besedne zveze pa ne potrjujejo niti relevantne določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zajete pod točko 2.11 Protokol pogajanj, urejenim pod poglavjem 2 SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA in nanašajoče se na ureditev pogajanj v postopku oddaje konkretnega javnega naročila. Državna revizijska komisija pri presoji spora glede razlage besedne zveze »(en) krog pogajanj« navsezadnje ne more prezreti niti ravnanj naročnika do njegove odločitve o zahtevku za revizijo, ko je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila sam dosledno uporabljal omenjeno besedno zvezo (in ne morebiti besedne zveze »(en) dan pogajanj« ali »(en) termin pogajanj«), prav tako je, kot priznava tudi sam, besedno zvezo »(en) krog pogajanj« brez izjeme uporabljal med postopkom pogajanj.

Ker torej niti dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila niti posamezna ravnanja naročnika v postopku oddaje javnega naročila ne dajejo podlage za zaključek, da en dan pogajanj hkrati pomeni tudi en krog pogajanj, kot to zatrjuje naročnik, presoja revizijskih navedb o številu izvedenih krogov pogajanj v konkretni zadevi ne more biti odvisna od števila dni oziroma časovnih terminov, v katerih so potekala pogajanja. Četudi je iz zapisnika o pogajanjih za sklop A z dne 2.9.2016 razbrati, da so bila pogajanja začeta in zaključena istega dne, tj. 2.9.2016, izvedba pogajanj v enem dnevu potemtakem hkrati še ne pomeni tudi, da so bila izvedena v enem krogu.

Ob zaključku, da enega dneva pogajanj ne gre enačiti z enim krogom pogajanj, je za ugotovitev števila krogov pogajanj, ki so bili v sklopu A izvedeni za predmet konkretnega javnega naročila, ključna dejanska izvedba oziroma potek pogajanj, kot ga je naročnik opisal v zapisniku o pogajanjih v sklopu A z dne 2.9.2016. Iz slednjega izhaja, da je naročnik dne 2.9.2016 izvedel (en) postopek pogajanj, pri čemer je po izvedenem prvem krogu opravil drugi krog pogajanj, drugemu je v okviru istega postopka pogajanj sledil tretji in tretjemu četrti krog pogajanj. Državna revizijska komisija pri tem izpostavlja, da je naročnik tudi pri zapisu dejanskega poteka pogajanj v zapisniku o pogajanjih za sklop A sam uporabljal besedno zvezo »krog pogajanj«, s katero je poimenoval posamezne zaporedne postopkovne faze istega postopka pogajanj, zato ne gre slediti njegovi navedbi, da je omenjena besedna zveza neustrezna, ker se naj ne bi skladala z vsebino ter naravo pogajanj.

Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagateljeva navedba o tem, da je naročnik v postopku pogajanj izvedel štiri kroge, s čimer je kršil pravila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih je sam določil in ki so predvidevala zgolj en krog pogajanj, utemeljena.

Omenjenega zaključka ne more spremeniti niti navedba naročnika, da je dne 2.9.2016 izvedel več ponovitev pogajanj, ki pa so vsa potekala v enem krogu, saj resničnost slednje z vpogledom v zapisnik o pogajanjih v sklopu A z dne 2.9.2016 ni izkazana. Iz omenjenega zapisnika namreč izhaja, da je naročnik navedenega dne v okviru enega postopka pogajanj izvedel štiri kroge pogajanj kot štiri zaporedne medsebojno povezane postopkovne faze pogajanj. V kolikor bi bilo šteti, da je naročnik namesto več krogov pogajanj izvedel več ponovitev pogajanj v enem krogu, bi to pomenilo, da je izvedel več celovitih in zaključenih postopkov pogajanj, kar pa iz zapisnika o pogajanjih ni razvidno, saj so se vsi krogi pogajanj nanašali na sklop A in na vsakokratno nižanje cene v tem sklopu.

Pri tem ne gre prezreti, da je naročnik možnost več ponovitev pogajanj navedel šele v Protokolu ustnih pogajanj, ki ga je vključil v povabilo na pogajanja, kot izhaja iz dokumenta »POGAJANJE o končni ponudbi javnega naročila JEKLENO LOČNO PODPORJE IN VEZNI MATERIAL«, št. JN: 110-NP-0581-2016 z dne 30.8.2016, pri čemer pa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ni predvidevala ustnih pogajanj (bodisi v smislu dodatnega postopka pogajanj bodisi v smislu dodatnega kroga pogajanj), posledično pa ni predvidevala niti možnosti več ponovitev pogajanj.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da omenjeni Protokol ustnih pogajanj ni skladen z dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila, posledično pa je s slednjo v neskladju ravnanje naročnika, ko je vlagatelja in izbranega ponudnika povabil (tudi) na ustna pogajanja, kot izhajajo iz dokumenta »POGAJANJE o končni ponudbi javnega naročila JEKLENO LOČNO PODPORJE IN VEZNI MATERIAL«, št. JN: 110-NP-0581-2016 z dne 30.8.2016, in v njem vsebovanega Protokola ustnih pogajanj, nato pa izvedel štiri kroge pogajanj.

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila tako, da je v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN v sklopu A: »Jekleno ločno podporje TH29« razveljavila naročnikovo povabilo na pogajanja, kot izhaja iz dokumenta »POGAJANJE o končni ponudbi javnega naročila JEKLENO LOČNO PODPORJE IN VEZNI MATERIAL«, št. JN: 110-NP-0581-2016 z dne 30.8.2016, ter vsa nadaljnja ravnanja naročnika, saj so slednja izvirala iz omenjenega povabila na pogajanja, za katero je bilo ugotovljeno, da je v nasprotju z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila.

Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila že zaradi ugotovitve utemeljenosti revizijskih navedb o izvedbi štirih krogov pogajanj, ki so bili izvedeni v nasprotju z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in izvedbo katerih je naročnik utemeljeval na Protokolu ustnih pogajanj, pri čemer ustna pogajanja z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom niso bila predvidena, v nadaljevanju ni obravnavala navedb vlagatelja o dopustnem predmetu pogajanj, dampinški ceni in o zatrjevanih postopkovnih nepravilnostih, saj presoja le-teh ne bi več mogla vplivati na odločitev Državne revizijske komisije.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

V kolikor se bo naročnik odločil nadaljevati postopek oddaje javnega naročila, bo moral pri svojih nadaljnjih ravnanjih paziti zlasti na to, da bodo slednja skladna s pravili, ki jih je sam določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, pri čemer bo moral biti še posebej pozoren pri izvedbi pogajanj, ki (zlasti glede števila krogov pogajanj) ne smejo biti odvisna od posameznih vnaprej neznanih okoliščin in posledično prepuščena naročnikovi sprotni prosti presoji, temveč morajo biti skladna z vnaprej znanimi pravili in torej predvidljiva. Le tako bo namreč naročnik lahko zadostil načelu transparentnosti postopka javnega naročanja in zagotovil, da bo ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku (6. člen ZJN-3).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik v skladu s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso.

Državna revizijska komisija je vlagatelju na podlagi 70. člena ZPVPJN kot potreben strošek priznala takso za predrevizijski in revizijski postopek v višini 25.000,00 EUR, ni pa mu priznala stroška v višini 2.000,00 EUR, saj vlagatelj ni pojasnil, kaj naj bi priglašeni strošek predstavljal, zato Državna revizijska komisija tudi ni mogla presoditi, ali je bil potreben.

Naročnik je v skladu z drugim in tretjim odstavkom 313. Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN dolžan vlagatelju stroške pravnega varstva v višini 25.000,00 EUR povrniti v roku 15 dni od vročitve tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 14.11.2016

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Bochumer Eisenhutte Heintzmann GmbH & Co.KG, Klosterstrasse 46, D-44787 Bochum, Zvezna republika Nemčija,
- Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje,
- EKON, spol. S.r.o., Bezova 1658, 147 14 Praha-Branik, Republika Češka,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve.Natisni stran