Na vsebino
EN

018-243/2016 Občina Šentilj

Številka: 018-243/2016-5
Datum sprejema: 10. 1. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava in montaža pomivalnega stroja za OŠ Rudolfa Maistra Šentilj«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Winterhalter Gastronom, profesionalni pomivalni stroji in sistemi, d.o.o., Adamičeva cesta 40, 1290 Grosuplje, ki ga zastopa Odvetniška družba Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., d.o.o., Jakšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.1.2017

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 430-137/2016-302/34 z dne 2.11.2016.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške postopka pravnega varstva v znesku 942,37 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po poteku paricijskega roka do plačila.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 12.10.2016 na portalu javnih naročil pod številko objave JN006202/2016-W01 objavil obvestilo o javnem naročilu za dobavo in montažo pomivalnega stroja za Osnovno šolo Rudolfa Maistra Šentilj, ki ga je oddajal po postopku naročila male vrednosti (47. člen Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3). Kot je razvidno iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 430-137/2016-302/34 z dne 2.11.2016, je naročnik omenjeno javno naročilo oddal ponudniku Saksida, d.o.o., Na produ 28, 2354 Bresternica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji javnega naročila, ki je bila dne 2.11.2016 objavljena na portalu javnih naročil, je vlagatelj dne 9.11.2016 vložil zahtevek za revizijo. Zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna, saj ne ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato bi jo naročnik moral izločiti iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je namreč na obrazcu OBR-2 razpisne dokumentacije opredelil zahtevane značilnosti pomivalnega stroja, ki predstavljajo tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, med katerimi je določil:
- kapaciteta: I. program 70 košar/h, II. program 110 košar/h (po zatrjevanju vlagatelja osnovna kapaciteta ponujenega pomivalnega stroja izbranega ponudnika znaša 70/100 košar/h, s ponujeno opcijo High Speed pa 150/200 košar/h),
- priključna moč: 34,5 kW (vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ponuja pomivalni stroj s priključno močjo 22,1 kW),
- svetla vstavna višina: min. 460 mm (po mnenju vlagatelja le-ta pri ponujenem pomivalnem stroju izbranega ponudnika znaša 450 mm),
- vgrajena črpalka za izpust vode, dozator za pomivalno in izpiralno sredstvo ter krmiljenje stroja, opremljeno s samo diagnostiko delovanja (skladnost pomivalnega stroja izbranega ponudnika z navedenimi zahtevami po zatrjevanju vlagatelja ni razvidna),
- vgrajen sistem ciklonskega filtriranja pomivalne vode (vlagatelj navaja, da pomivalni stroj, ki ga ponuja izbrani ponudnik, omenjenega sistema nima oziroma izpolnjevanje navedene zahteve pri njem ni razvidno),
- priklop na hladno vodo 10 ̊ - 20 ̊C (po zatrjevanju vlagatelja je priklop na hladno vodo pri pomivalnem stroju izbranega ponudnika omogočen pri 55 ̊C),
- izvedba v skladu s standardom DIN 10512 (iz opombe prospekta ponujenega pomivalnega stroja izbranega ponudnika je po prepričanju vlagatelja razvidno, da slednji ni v skladu s standardom DIN 10512),
- certifikat po standardu DIN 10512 (vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik certifikata ni predložil).
Iz navedenega je po prepričanju vlagatelja razvidno, da tračni košarni pomivalni stroj s sušilno cono, ki ga ponuja izbrani ponudnik, ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika. Kot izhaja iz obrazca OBR-2 v ponudbi izbranega ponudnika, slednji v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila ponuja pomivalni stroj proizvajalca KROMO ALI SpA, in sicer model RK 1010 E. Iz prospektov, ki jih je izbrani ponudnik predložil kot del svoje ponudbene dokumentacije, kakor tudi s spletne strani proizvajalca pomivalnega stroja (»http://www.kromo-ali.com/catalog/product/rk-1010-e/en_GB«) je za ponujeni model razbrati podatke o vstavni višini 450 mm, minimalni hitrosti 70 košar/h ter maksimalni hitrosti 100 košar/h, kar ne ustreza zahtevanim tehničnim specifikacijam. Izbrani ponudnik pa tudi ni predložil prospektov za model pomivalnega stroja, ki ga je dejansko ponudil (tj. model RK 1010E), temveč za model Compact K 1700. Ravnanje izbranega ponudnika, ki je s predračunom (OBR-2) in izjavo na obrazcu OBR-5 zagotovil dobavo in montažo pomivalnega stroja z omenjenimi tehničnimi zahtevami, čeprav se je moral in mogel zavedati, da ponujeni pomivalni stroj le-teh ne izpolnjuje, predstavlja podajo neresnične izjave. Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila in zahteva povrnitev priglašenih stroškov revizijskega postopka.

Izbrani ponudnik se je v skladu z drugim odstavkom 27. člena ZPVPJN v vlogi, ki jo je naročnik prejel dne 21.11.2016, izjavil o navedbah vlagatelja, podanih v zahtevku za revizijo. Zatrjuje, da je bila ponudba vlagatelja na podlagi merila najnižje cene uvrščena šele na 3. mesto, zato ni jasno, kako bi lahko vlagatelju nastala škoda kot eden od pogojev za priznanje aktivne legitimacije za obravnavo zahtevka za revizijo. Priznanje aktivne legitimacije vlagatelju bi bilo mogoče zgolj ob upoštevanju njegove navedbe, da bo naročniku dobavil pomivalni stroj preko drugouvrščenega ponudnika, kar pa kaže na kartelno dogovarjanje med omenjenima ponudnikoma in s tem na koruptivno ravnanje. Izbrani ponudnik dalje navaja, da je predmet njegove ponudbe najnovejši pomivalni stroj proizvajalca KROMO ALI SpA Italy, ki je naslednik stroja RK 1700 High Speed. V času oddaje ponudbe je proizvajalec izdelal nulto serijo in ker barvnih prospektov ter katalogov še ni bilo na razpolago, je izbrani ponudnik na obstoječe prospekte predhodnega modela dopisal tehnične karakteristike ponujenega pomivalnega stroja KROMO RK 1010E High Speed. Ker gre za stroj individualne oziroma posamične proizvodnje, je izbrani ponudnik v svoji ponudbi s proizvajalcem pomivalnega stroja prilagodil zgornjo konzolo (prečko) na vstavno višino 460 mm. Ponujeni pomivalni stroj ima kapaciteto 150/200 košar/h z možnostjo prilagajanja, pri čemer iz predloženih prospektov nikjer ne izhaja, da ne dosega standarda DIN 10512, priključno moč 39 kW, ki se po dogovoru lahko spreminja oziroma prilagaja, in tovarniško vgrajen avtomatski sistem elektronskega doziranja pomivalnega ter izpiralnega pralnega sredstva. Pomivalni stroj KROMO RK 1010E HS ima v osnovi izpust vode na cikel rešen brez črpalke s sistemom prelivnega čepa, vendar je na željo kupca možna vgradnja črpalke za izpust, ki je vključena v ponudbo izbranega ponudnika. Ponujeni pomivalni stroj ima vgrajene sebi lastne specialne »surface filtre«, ki preprečujejo mešanje odpadkov s pomivalno vodo, poleg tega je opremljen s sistemom elektronskega krmiljenja in samodiagnosticiranja napak z možnostjo izpisa napake na displeju komandne plošče, priključek na hladno vodo ima pri 10 ̊C. Pomivalni stroj ustreza standardoma DIN 10512 ter DIN 10510, pri čemer pa naročnik ni zahteval predložitve certifikata. Izbrani ponudnik z izpolnitvijo, podpisom in žigosanjem predračuna (OBR-2) naročniku zagotavlja dobavo stroja z zahtevanimi specifikacijami, zato je po njegovem mnenju zahtevek za revizijo vlagatelja potrebno zavrniti.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo«, št. 430-137/2016-302/45 z dne 30.11.2016, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega ter odločil, da se vsa dokumentacija iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopku najkasneje v treh delovnih dneh posreduje v nadaljnjo obravnavo Državni revizijski komisiji. Navaja, da je bila ponudba vlagatelja glede na merilo uvrščena šele na 3. mesto, zato naročnik v primeru spremembe svoje odločitve in izbire druge najugodnejše ponudbe ne bi izbral ponudbe vlagatelja. Ker pa vlagatelj zatrjuje, da bi tudi v tem primeru kot podizvajalec sodeloval pri izvedbi javnega naročila, je med omenjenima ponudnikoma ugotoviti nedovoljeno dogovarjanje. Naročnik je namreč zahteval, da izbrani ponudnik javno naročilo izvede samostojno, zato podizvajalci pri izvedbi niso dovoljeni. Četudi je drugouvrščeni ponudnik v ponudbi navedel, da bo javno naročilo izvedel sam, iz revizijskih trditev vlagatelja izhaja, da gre v konkretnem primeru za nedovoljeno dogovarjanje med ponudnikoma, zato bi moral naročnik iz postopka oddaje javnega naročila izločiti obe ponudbi. Glede na navedeno naročnik vlagatelju oporeka aktivno legitimacijo, saj slednjemu zaradi njegove odločitve v nobenem primeru ne bi mogla nastati škoda. V nadaljevanju naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v okviru ponudbene dokumentacije predložil izpolnjen in žigosan predračun (OBR-2), s katerim je zagotovil, da bo dobavil pomivalni stroj s tehničnimi specifikacijami, določenimi na omenjenem predračunu. Z izjavo na obrazcu OBR-5 je izjavil, da ponujeni pomivalni stroj ustreza zahtevanim tehničnim specifikacijam, kar izhaja iz priloženih prospektov ali tehnične dokumentacije. Predpisane tehnične specifikacije so se po navajanju naročnika nanašale na indeks energijske učinkovitosti pomivalnega stroja, ki je moral biti nižji od 63, indeks učinkovitosti sušenja, ki je moral biti višji od 0,86, in na zahtevano garancijsko dobo v trajanju najmanj eno leto. Trditev vlagatelja, da so ponudbe morale izpolnjevati tudi tehnične specifikacije, ki jih v zahtevku za revizijo navaja vlagatelj, po zatrjevanju naročnika ni utemeljena. Omenjene tehnične karakteristike namreč izhajajo iz predračuna (OBR-2). Izbrani ponudnik je z izpolnitvijo predračuna zagotovil dobavo pomivalnega stroja, kot ga je zahteval naročnik. Prospekti in katalogi, ki so bili priloženi k ponudbi, so bili predpisani zgolj za dokazovanje izjav iz obrazca OBR-5. Glede zahtevane kapacitete pomivalnega stroja naročnik navaja, da se pri pomivalnem stroju izbranega ponudnika ob montaži lahko nastavi delovanje ter doseganje določenega števila košar, s čimer se zadosti naročnikovim potrebam. Dalje zatrjuje, da iz ponudbe izbranega ponudnika ni razvidna priključna moč pomivalnega stroja, kot jo navaja vlagatelj (22,1 kW). Glede zahteve po svetli vstavni višini min. 460 mm navaja, da iz predloženih prospektov izhaja vstavna višina za tipski model, ki pa se ob montaži ali proizvodnji stroja prilagodi zahtevam naročnika. Izbrani ponudnik je s potrditvijo predračuna (OBR-2) izkazal, da ima ponujeni pomivalni stroj vgrajene črpalko za izpust vode, dozator za pomivalno in izpiralno sredstvo, sistem za krmiljenje stroja z diagnostiko delovanja ter izpisom kodne napake in sistem ciklonskega filtriranja pomivalne vode. Naročnik se v nadaljevanju opredeljuje tudi do vlagateljevih navedb v zvezi z zahtevami po priklopu pomivalnega stroja na hladno vodo pri 10 ̊ - 20 ̊C, izvedbo v skladu s standardom DIN 10512 ter certifikatom po standardu DIN 10512, ki jih vse zavrne kot neutemeljene. Zatrjuje, da je izbrani ponudnik predložil vse, kar je bilo zahtevano in zaključuje, da ni razloga za zavrnitev ponudbe izbranega ponudnika, saj le-ta ustreza vsem potrebam ter zahtevam naročnika, zato je vlagateljev zahtevek za revizijo potrebno zavrniti kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je pred meritorno obravnavo zahtevka za revizijo v skladu z 31. členom ZPVPJN po uradni dolžnosti opravila predhodni preizkus slednjega in ugotovila, da so procesne predpostavke za vsebinsko odločanje o zahtevku za revizijo izpolnjene. Ker je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo, ki ga je sicer meritorno obravnaval in posledično o njem sprejel vsebinsko odločitev, vlagatelju oporekal aktivno legitimacijo, Državna revizijska komisija posebej pojasnjuje razloge, na katerih temelji ugotovitev obstoja aktivne legitimacije vlagatelja.

Aktivna legitimacija, v skladu s 26. in 31. členom ZPVPJN ena od procesnih predpostavk za vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo, se na podlagi prvega odstavka 14. člena ZPVPJN prizna vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

V obravnavani zadevi naročnik vlagatelju ni oporekal interesa za dodelitev javnega naročila kot prvega od dveh pogojev, ki morata biti glede na navedeno določbo 14. člena ZPVPJN kumulativno izpolnjena za ugotovitev obstoja aktivne legitimacije vsakokratnega vlagatelja zahtevka za revizijo, pač pa je navajal, da vlagatelju v konkretnem primeru zaradi zatrjevanih kršitev naročnika ne bi mogla nastati škoda, ki predstavlja drugi obligatorni pogoj za priznanje aktivne legitimacije.

Iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 430-137/2016-302/34 z dne 2.11.2016, izhaja, da je naročnik v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila prejel osem pravočasnih ponudb, ki jih je razvrstil glede na merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, nato pa preveril dopustnost ponudbe prvouvrščenega ponudnika. Po predložitvi ESPD obrazca je naročnik ugotovil, da je ponudba prvouvrščenega ponudnika dopustna, zato je v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 sprejel odločitev o oddaji naročila slednjemu, posledično pa dopustnosti ponudb preostalih ponudnikov ni preverjal.

Vlagatelj, čigar ponudba se je uvrstila na 3. mesto, je vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila, v katerem izpodbija naročnikovo oceno o dopustnosti ponudbe izbranega, tj. prvouvrščenega ponudnika. V kolikor bi se revizijske navedbe vlagatelja o zatrjevanih naročnikovih kršitvah predpisov s področja javnega naročanja izkazale za utemeljene, bi bilo potrebno zahtevku za revizijo ugoditi in posledično razveljaviti (vsaj) naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, zaradi česar bi moral naročnik ponovno preveriti dopustnost prejetih ponudb, s tem pa bi tudi vlagatelj pridobil možnost za dodelitev konkretnega javnega naročila. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v obravnavani zadevi realna stopnja verjetnosti nastanka škode (ali vsaj možnost nastanka škode) vlagatelju izkazana, s tem pa je (poleg nespornega interesa za dodelitev javnega naročila kot prvega pogoja) izpolnjen tudi drugi pogoj za priznanje aktivne legitimacije vlagatelja.

Na ugotovitev o obstoju aktivne legitimacije vlagatelja ne more vplivati navedba naročnika, da bi moral zaradi domnevno nedovoljenega dogovarjanja med drugouvrščenim ponudnikom in vlagateljem njuni ponudbi zavrniti, saj je presoja aktivne legitimacije odvisna zgolj od konkretnih, že izvršenih ravnanj strank revizijskega postopka, ki edina ustvarjajo pravne posledice, in ne od njunih še neudejanjenih namer. Ker je naročnik v obravnavanem postopku javnega naročanja preverjal samo dopustnost ponudbe izbranega ponudnika, tudi vlagatelj v postopku pravnega varstva ne more izpodbijati ocene o dopustnosti ponudbe drugega kot zgolj izbranega ponudnika.

Dalje na ugotovitev obstoja aktivne legitimacije vlagatelja ne morejo vplivati naročnikove navedbe o prepovedi nastopa s podizvajalci, določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in v tej zvezi podane trditve o domnevno nedovoljenem nastopu vlagatelja kot podizvajalca v primeru dodelitve javnega naročila drugouvrščenemu ponudniku, saj se le-te nanašajo na vprašanje dopustnosti ponudb, ki pa ni relevantno za ugotavljanje obstoja procesnih predpostavk in v tem okviru aktivne legitimacije vlagatelja, temveč sodi v sfero meritorne presoje zahtevka za revizijo.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v konkretni zadevi aktivna legitimacija vlagatelja podana, prav tako pa so izpolnjene tudi preostale procesne predpostavke za obravnavo zahtevka za revizijo, je v nadaljevanju o slednjem meritorno odločala.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika ter po presoji izvedenih dokazov je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, v skladu z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Med strankama revizijskega postopka je spor o tem, ali je naročnik ravnal v skladu s predpisi s področja javnega naročanja, ko je na podlagi ocene o dopustnosti ponudbe izbranega ponudnika odločil, da se javno naročilo odda slednjemu. Vlagatelj namreč zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ne ustreza tehničnim specifikacijam, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, zato bi morala biti kot nedopustna zavrnjena.

V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 odda naročnik javno naročilo na podlagi meril ob upoštevanju določb 84., 85. in 86. člena omenjenega zakona po tem, ko preveri izpolnjenost naslednjih pogojev: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. ter 83. člena ZJN-3, če so bila določena. Iz navedenega izhaja, da lahko naročnik odda javno naročilo samo ponudniku, za katerega je ugotovil, da je oddal dopustno ponudbo. Kot dopustno je v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 šteti ponudbo, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s citirano zakonsko določbo med elemente dopustnosti ponudbe sodi tudi skladnost s tehničnimi specifikacijami, le-te pa v primeru javnih naročil blaga predstavljajo specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda (23. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3).

S tehničnimi specifikacijami torej naročnik opiše predmet javnega naročila in s tem določi njegove zahtevane značilnosti. Tehnične specifikacije tako predstavljajo informacije, potrebne za pripravo dopustnih, medsebojno primerljivih in konkurenčnih ponudb ter so hkrati izhodišče za presojo o tem, ali je ponudnik ponudil takšen predmet javnega naročila, ki ustreza naročnikovim potrebam in pričakovanjem.

Naročnik je tehnične specifikacije, s katerimi je opisal predmet konkretnega javnega naročila, v okviru dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila opredelil v dokumentu z naslovom »Tehnične specifikacije/zahteve«, kjer je določil, da mora imeti pomivalni stroj indeks energijske učinkovitosti EEI ˂ 63, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višjega, ter indeks učinkovitosti sušenja ID ˃ 0,86, zaradi česar je uvrščen v razred učinkovitosti sušenja B ali v višjega.

Z namenom dokazovanja omenjenih zahtev so morali ponudniki k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ter učinkovitosti sušenja ali ustrezno dokazilo, iz katerega je izhajalo, da so zahteve izpolnjene (to je lahko bila tudi izjava na obrazcu OBR-5 s priloženimi prospekti ali tehnično dokumentacijo, v kateri je bilo označeno, da ponujeni pomivalni stroj ustreza zahtevanim tehničnim karakteristikam).

Poleg omenjenih zahtev je naročnik v dokumentu »Tehnične specifikacije/zahteve« določil tudi, da mora garancijska doba pomivalnega stroja znašati najmanj eno leto, kar so ponudniki dokazovali z izjavo na obrazcu OBR-6.

Med strankama revizijskega postopka ni sporno, da je bila lahko za dopustno ocenjena zgolj ponudba, ki je ustrezala vsem tehničnim specifikacijam, opredeljenim v naročnikovem dokumentu »Tehnične specifikacije/zahteve«. Med naročnikom in vlagateljem je spor o tem, ali bi morala ponudba, da bi lahko bila ocenjena za dopustno, ustrezati tudi tehničnim specifikacijam, ki jih je naročnik navedel v okviru vnaprej pripravljenega predračuna, posledično pa je med njima sporno, ali je ponudba izbranega ponudnika dopustna. Vlagatelj namreč navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne ustreza posameznim tehničnim specifikacijam, določenim v predračunu, po zatrjevanju naročnika pa je prepričanje vlagatelja, da mora biti ponudba skladna tudi z omenjenimi tehničnimi specifikacijami, zmotna, tudi sicer pa je izbrani ponudnik po mnenju naročnika z izpolnitvijo predračuna izkazal skladnost s slednjimi in zagotovil dobavo pomivalnega stroja z vsemi zahtevanimi lastnostmi.

Državna revizijska komisija se je z vpogledom v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila prepričala, da naročnik tehničnih specifikacij pomivalnega stroja, ki ga kupuje, ni določil le v dokumentu z naslovom »Tehnične zahteve/specifikacije«, pač pa jih je opredelil tudi v dokumentu z naslovom »Predračun«, vnaprej pripravljenim na obrazcu OBR-2 (v nadaljevanju: predračun), kjer je med drugim navedel:

»/…/TRAČNI KOŠARNI POMIVALNI STROJ s sušilno cono:
- /…/
- Kapaciteta: I. Program: 70 košar/h, II. Program: 110 košar/h
- /…/
- Priključna moč: 35,4 kW
- Svetla vstavna višina: min. 460 mm
- Črpalka za izpust vode
- Črpalka za izpiranje
- Dozator za pom. in izp. sredstvo
- /…/
- Krmiljenje stroja opremljeno s samo diagnostiko delovanja in izpisom kode napake
- Vgrajen sistem ciklonskega filtriranja pomivalne vode
- Priklop na hladno vodo 10 ̊ - 20 ̊C
- /…/
- Izvedba v skladu s standardom DIN 10512
- Certifikat po standardu DIN 10512/…/«.

Navedene tehnične specifikacije nedvomno predstavljajo značilnosti predmeta konkretnega javnega naročila oziroma pomivalnega stroja, ki ga kupuje naročnik (slednje med strankama revizijskega postopka ni sporno). Ker dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ni določala, da so omenjene značilnosti pomivalnega stroja zgolj zaželene oziroma opcijske in s tem (le) fakultativne narave, Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da mora pomivalni stroj, ki ga v konkretnem postopku javnega naročanja ponuja posamezni ponudnik, za ugotovitev dopustnosti ponudbe ustrezati tudi tem, v predračunu določenim tehničnim specifikacijam. Nenazadnje pa obligatorna narava vseh, tudi tistih v predračunu opredeljenih tehničnih specifikacij, izhaja iz določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v kateri je naročnik pod točko »11. Izločitev ponudbe« določil, da bo iz nadaljnjega postopka javnega naročanja »/…/izločil ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam/…/«, ne glede na to, v katerem dokumentu oziroma na katerem mestu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so le-te določene. Obligatornosti omenjenih tehničnih specifikacij se očitno zaveda tudi naročnik, saj navaja, da je izbrani ponudnik z izpolnitvijo predračuna (v katerem so bile omenjene tehnične specifikacije opredeljene) zagotovil dobavo pomivalnega stroja, kot ga zahteva naročnik.

Vendar Državna revizijska komisija ni mogla slediti navedbi naročnika, da je izbrani ponudnik izpolnjevanje omenjenih tehničnih specifikacij izkazal že z izpolnitvijo in žigosanjem oziroma s potrditvijo predračuna.

Del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je bila namreč tudi »Izjava« na obrazcu OBR-5, s podpisom katere je posamezni ponudnik izjavil, »/…/da ponujen pomivalni stroj izpolnjuje tehnične zahteve tega javnega naročila in v ta namen prilagam prospekte ali tehnično dokumentacijo, kjer je označeno, da je ponujen pomivalni stroj opremljen z zahtevanimi tehničnimi karakteristikami./…/«. Na omenjenem obrazcu je naročnik posebej navedel, da prilogo k izjavi predstavljajo prospekti ali tehnična dokumentacija, kjer je označeno, da je ponujeni pomivalni stroj opremljen z zahtevanimi tehničnimi karakteristikami.

Iz vsebine omenjene izjave izhaja, da se le-ta ne nanaša samo na tehnične specifikacije, določene v dokumentu »Tehnične specifikacije/zahteve«, kot to zatrjuje naročnik, temveč se nanaša na vse lastnosti pomivalnega stroja, ki jih je zahteval naročnik in ki imajo kot take naravo tehničnih specifikacij, neodvisno od tega, kje v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila so določene.

Na podlagi vsebine izjave Državna revizijska komisija zaključuje, da so ponudniki skladnost ponujenega pomivalnega stroja s tehničnimi specifikacijami, določenimi v predračunu, morali izkazati s predložitvijo podpisane izjave na obrazcu OBR-5, ki so ji priložili prospekte oziroma tehnično dokumentacijo z označenimi zahtevanimi tehničnimi specifikacijami.

V skladu z navedenim je izbrani ponudnik v predračunu navedel, da ponuja pomivalni stroj KROMO RK 1010E KHR-5 KDRA 924, v okviru ponudbene dokumentacije pa je predložil podpisano izjavo na obrazcu OBR-5, ki ji je priložil prospekte za pomivalni stroj RK 1010E in Compact K 1700/K 1700 High Speed proizvajalca KROMO ALI SpA Italy. Na prospektu za pomivalni stroj Compact K 1700/K 1700 High Speed je izbrani ponudnik v poglavju tehničnih specifikacij navedel, da je RK 1010E nova oznaka za Compact K 1700/K 1700 High Speed. Ker je izbrani ponudnik na predloženi prospekt v poglavju tehničnih specifikacij dopisal zgolj pojasnilo o novi oznaki ponujenega pomivalnega stroja, pri čemer samih podatkov, navedenih v omenjenem poglavju, ni spreminjal, Državna revizijska komisija ni mogla slediti zatrjevanju vlagatelja, da je izbrani ponudnik kršil določbo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pod točko »3. Izpolnitev in priprava ponudbe«, ki določa, da vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je moral ponujeni pomivalni stroj med drugim ustrezati tudi tehničnim specifikacijam, določenim v predračunu, katerih izpolnjevanje so morali ponudniki izkazati s podpisano izjavo na obrazcu OBR-5 in priloženimi prospekti oziroma tehnično dokumentacijo, je v nadaljevanju presojala navedbe vlagatelja o tem, da ponudba izbranega ponudnika posameznim omenjenim tehničnim specifikacijam ne ustreza.

Vlagatelj je med drugim zatrjeval, da pomivalni stroj izbranega ponudnika ni skladen z zahtevo po svetli vstavni višini, ki bi v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila morala znašati najmanj 460 mm in ne zgolj 450 mm, kot ta znaša pri ponujenem pomivalnem stroju izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v priložene prospekte, ki jih je za ponujeni pomivalni stroj v okviru ponudbene dokumentacije predložil izbrani ponudnik in jih je najti tudi na spletni strani proizvajalca (»http://www.kromo-ali.com/catalog/product/rk-1010-e/en_GB«), ugotavlja, da svetla vstavna višina pri slednjem ne znaša 460 mm ali več, kot je to zahteval naročnik, temveč znaša le 450 mm. Ker torej ponujeni pomivalni stroj izbranega ponudnika ne ustreza eni od (obligatornih) tehničnih specifikacij, je zaključiti, da ponudba izbranega ponudnika glede na določilo 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ni dopustna, posledično pa je ugotoviti, da je naročnik (poleg navedene določbe ZJN-3) kršil prvi odstavek 89. člena ZJN-3, ko je javno naročilo oddal izbranemu ponudniku.

Omenjenega zaključka ne more spremeniti niti navedba naročnika, da iz predloženih prospektov izhaja vstavna višina za tipski model, ki se ob montaži ali proizvodnji stroja prilagodi zahtevam naročnika, saj navedeno z vpogledom v predložene prospekte ni izkazano. Iz slednjih namreč ni razbrati, da se bo svetla vstavna višina ob proizvodnji oziroma montaži pomivalnega stroja poljubno prilagajala in bo nastavljena na višino najmanj 460 mm, temveč je iz prospektov razviden zgolj podatek o svetli vstavni višini 450 mm, ki pa ni skladen z razpisno zahtevo naročnika.

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZJN-3 zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 430-137/2016-302/34 z dne 2.11.2016. Pri tem Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ni obravnavala preostalih vlagateljevih navedb, podanih v zvezi z zatrjevano neskladnostjo ponujenega pomivalnega stroja izbranega ponudnika z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami, saj presoja slednjih ne bi več mogla vplivati na odločitev Državne revizijske komisije, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Skladno z navedenim Državna revizijska komisija naročnika napotuje, naj v primeru, da bo s postopkom oddaje javnega naročila nadaljeval, upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa, zlasti naj pri ocenjevanju dopustnosti ponudb upošteva tudi tehnične specifikacije, ki jih je določil v predračunu, skladnost ponudb s slednjimi pa naj ugotavlja na podlagi dokazil, ki jih je opredelil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Na koncu Državna revizijska komisija v zvezi z vlagateljevo navedbo o podaji neresnične izjave izbranega ponudnika še pripominja, da bo v ločenem postopku na podlagi določb Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 s sprem.; v nadaljevanju: ZP-1) preučila, ali so v konkretnem primeru podani pogoji za začetek postopka o prekršku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik v skladu s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso.

Državna revizijska komisija je glede na navedeno vlagatelju na podlagi 70. člena ZPVPJN kot potrebne priznala naslednje opredeljeno navedene stroške:
- priglašenih 700 točk za sestavo zahtevka za revizijo (tar. št. 40/1 OT), kar ob vrednosti odvetniške točke v višini 0,459 EUR (prvi odstavek 13. člena OT) znaša 321,30 EUR,
- izdatke za stranko in druge izdatke v pavšalnem znesku 6,43 EUR (14 točk), izračunane v skladu s tretjim odstavkom 11. člena OT,
- 22% DDV (pooblaščena odvetniška družba je zavezanka za plačilo DDV) od omenjenih stroškov, kar skupaj znaša 72,10 EUR, in
- takso za predrevizijski in revizijski postopek v višini 542,54 EUR.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške v skupni višini 942,37 EUR, ki mu jih je v skladu z drugim in tretjim odstavkom 313. Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN naročnik dolžan povrniti v roku 15 dni od vročitve tega sklepa, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 10.1.2017

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška družba Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., d.o.o., Jakšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana,
- Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah,
- Saksida, d.o.o., Na produ 28, 2354 Bresternica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran