Na vsebino
EN

018-215/2016 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-215/2016-14
Datum sprejema: 10. 1. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in Nine Velkavrh kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Javno naročilo za dobavo videonadzornega sistema«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Tenzor, d. o. o., Mariborska cesta 13, Ptuj, ki ga zastopa Odvetniška družba Živko in Purg, o. p., d. o. o., Titova cesta 8, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 1. 2017

odločila:

1. Zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 3. 10. 2016, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 28. 6. 2016 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN003181/2016-B01, dne 29. 6. 2016 pa še v Uradnem listu Evropske unije, in sicer pod številko objave 2016/S 123-220064. Dne 21. 9. 2016 je naročnik na portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji naročila za sklop 1 (Dobava in montaža videonadzorne opreme) in sklop 3 (Dobava videonadzornih sistemov), iz katere je razvidno, da je v obeh sklopih naročilo dodelil ponudniku A koda plus, d. o. o., Celovška cesta 175, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu 1 in 3 je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 3. 10. 2016, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ponudba izbranega ponudnika v obeh sklopih nedopustna, in sicer zato, ker ne ustreza zahtevanim tehničnim specifikacijam. V sklopu 1 vlagatelj navaja naslednje tehnične pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika:

- Ponujena oprema v delu, ki se nanaša na zunanje ohišje kamere, ne ustreza zahtevi glede stopnje zunanje zaščite oz. vremenske odpornosti, saj je naročnik zahteval stopnjo zaščite vsaj IP65. Izbrani ponudnik je ponudil zunanje ohišje kamere model GL618, za katero je iz priložene ponudbene dokumentacije razvidno, da ima stopnjo zaščite IP66. Vendar pa ta podatek ni pravilen, zatrjuje vlagatelj, ker je dejanska stopnja zaščite za ponujeno ohišje IP55. To naj bi bilo razvidno iz tehničnega poročila, ki ga je posredoval proizvajalec zaščitnega ohišja, družba Sanhotai Enterprise Co., Ltd.
- Ponujena vmesnika za prenos signala v ponudbi izbranega ponudnika, Line extender VE600A in Line extender CE700A, ne izpolnjujeta zahteve naročnika glede razdalje prenosa. Vmesnika omogočata prenos signala v zahtevani ločljivosti samo na razdalji 40 oziroma 30 metrov, medtem ko je razdalja med nadzornim monitorjem in sistemom za upravljanje kamer visoke ločljivosti vsaj 50 metrov.
- Iz dokazil in listin, ki jih je predložil izbrani ponudnik, ni razvidno, ali pripadajoče antivandalno ohišje za vzidavo izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik je namreč določil zahteve glede zasnove in montaže ohišja, izbrani ponudnik pa ni predložil nobenega dokazila v zvezi z montažo in ustreznostjo vijakov.
- Ponujena programska oprema »Mirasys NVR Pro« se ne uporablja več, saj jo je proizvajalec umaknil iz prodaje. Prav tako izbrani ponudnik glede programske opreme ni predložil dokumentacije, iz katere bi bilo razvidno, da je oprema kompatibilna z ONVIF in da omogoča omejitev arhivske dobe na vsaj 45/60 dni.

Tudi za sklop 3 vlagatelj navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev, in sicer:

- Ponujena oprema v delu, ki se nanaša na zunanje ohišje kamere, ne ustreza zahtevi glede stopnje zunanje zaščite oz. vremenske odpornosti, saj je naročnik zahteval stopnjo zaščite vsaj IP65. Izbrani ponudnik je ponudil zunanje ohišje kamere model GL618, za katero je iz priložene ponudbene dokumentacije razvidno, da ima stopnjo zaščite IP66. Vendar pa ta podatek ni pravilen, zatrjuje vlagatelj, ker je dejanska stopnja zaščite za ponujeno ohišje IP55. To naj bi bilo razvidno iz tehničnega poročila, ki ga je posredoval proizvajalec zaščitnega ohišja, družba Sanhotai Enterprise Co., Ltd.
- Ponujena programska oprema »Mirasys NVR Pro« se ne uporablja več, saj jo je proizvajalec umaknil iz prodaje. Prav tako izbrani ponudnik glede programske opreme ni predložil dokumentacije, iz katere bi bilo razvidno, da je oprema kompatibilna z ONVIF in da omogoča omejitev arhivske dobe na vsaj 45/60 dni.

Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila v sklopu 1 in 3, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 12. 10. 2016 opredelil do revizijskih navedb. V vlogi se opredeljuje do posameznih revizijskih očitkov in navaja, da ponujena ohišja kamere ustrezajo zaščiti GL618, kar je razvidno iz spletnih strani različnih dobaviteljev in iz izjave dobavitelja v Sloveniji. Vmesnik VE600 A omogoča prenos signala na razdalji do 60 metrov, vmesnik CE700A pa omogoča prenos signala na razdalji do 150 metrov. Podometno antivandalno ohišje ustreza vsem zahtevam naročnika, programska oprema »Mirasys NVR Pro« pa je v celoti skladna z ONIVF standardom ter omogoča omejitev arhivske dobe na vsaj 45/60 dni. Oprema je še vedno dobavljiva, kar je razvidno iz izjave proizvajalca.

Naročnik je s sklepom z dne 25. 10. 2016 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi odločitve naročnik odgovarja na posamezne očitke o tehnični neustreznosti ponudbe izbranega ponudnika v sklopu 1 in 3:

- Izbrani ponudnik je v ponudbi navedel tip opreme GL618 in potrdil, da ponujena oprema ustreza zahtevi naročnika. Iz priložene tehnične dokumentacije je razvidno, da oprema celo presega zahtevo, saj ustreza standardu IP66. Testiranja, na katera se sklicuje vlagatelj, po mnenju naročnika dokazujejo le, da je bilo ponujeno ohišje testirano za veljavnost IP55, ne pa tudi, da ne ustreza standardu IP65. Naročnik navaja, da sam to ohišje uporablja že vrsto let in je z njim zadovoljen, sklicuje pa se tudi na okoliščino, da je celo sam vlagatelj v letošnjem letu pri naročniku montiral enaka ohišja, pri čemer je potrdil ustreznost dobavljene opreme pri enaki zahtevi, za katero sedaj očita neustreznost.
- Naročnik je zahteval, da ponudnik priloži par kompletov vmesnikov za prenos slikovnega signala do nadzornih monitorjev, ki se nahajajo na oddaljeni lokaciji (razdalja vsaj 50 m). Izbrani ponudnik je potrdil izpolnjevanje zahteve. Naročnik navaja, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da ponudnik navede tip vmesnikov, saj se je v praksi pogosto izkazalo slabo delovanje, ki je bilo posledica nekompatibilnosti med programsko in strojno opremo. Pred zagonom sistemov je bilo zato treba zamenjati tipe vmesnikov oz. spreminjati programske nastavitve. Naročnik zato ni nikjer zahteval zahteve po ločljivosti priloženih vmesnikov, posledična pa je tudi naročnikova zahteva pri nadzornih monitorjih po možnostih prikaza v različnih formatih slike.
- Izbrani ponudnik je v ponudbi potrdil izpolnjevanje zahtev iz točk 5.9, 5.10 in 5.11 za antivandalno ohišje za vzidavo. Naročnik bi sicer lahko zahteval dodatno tehnično dokumentacijo, vendar se izvedba in montaža ohišja presoja na samem prevzemu izvedenih del. Dosedanja praksa pri montaži tovrstne opreme je pokazala, da so ponudniki večinoma sami izdelali takšna ohišja, saj je za njih premajhno tržišče. Vse tehnične lastnosti niso vedno razvidne iz priložene dokumentacije, naročnik pa v veliko primerih opremo pozna, zato ni zahteval dodatnih pojasnil.
- Izbrani ponudnik je potrdil izpolnjevanje vseh zahtev za sistem za upravljanje kamer. Če programska oprema ni več dobavljiva, bo moral izvajalec ponuditi ekvivalentno opremo, enako ali boljšo od prvotno ponujene. Ne glede na to pa naročnik navaja, da je programska oprema še naprej dobavljiva in je na voljo vsem sistemskim certificiranim partnerjem. Naročnik programsko opremo Mirasys pozna in jo uporablja na svojih objektih, zato ni zahteval dodatne dokumentacije, sicer pa tudi proizvajalec opreme potrjuje, da je programska oprema kompatibilna z ONVIF. Prav tako naročnik iz lastnih izkušenj ve, da lahko poljubno nastavlja omejitve dobe trajanja arhiviranja, celo za vsako kamero posebej.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 28. 10. 2016 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 3. 11. 2016 opredelil do sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V vlogi se vlagatelj opredeljuje do posameznih naročnikovih trditev in dodatno pojasnjuje revizijske navedbe.

Državna revizijska komisija je izbranega ponudnika na podlagi prvega odstavka 33. člena ZPVPJN z dopisom z dne 9. 11. 2016 pozvala k predložitvi dodatne tehnične dokumentacije o stopnji zaščite zunanjega ohišja za zaščito kamere GL618. Izbrani ponudnik je zahtevano dokumentacijo posredoval z vlogo z dne 14. 11. 2016. Prejeto dokumentacijo je Državna revizijska komisija z dopisom z dne 15. 11. 2016 posredovala vlagatelju, ki se je o njej izrekel z vlogo z dne 18. 11. 2016. Na podlagi pripomb vlagatelja v zvezi z dokazili, ki jih je posredoval izbrani ponudnik, je Državna revizijska komisija izbranega ponudnika pozvala k pojasnilom predložene dokumentacije. Izbrani ponudnik je zahtevana pojasnila posredoval z vlogama z dne 1. 12. 2016 in 19. 12. 2016. Prejeta pojasnila in dokumentacijo je Državna revizijska komisija z dopisom z dne 21. 12. 2016 posredovala vlagatelju, ki se je o njej izrekel z vlogo z dne 27. 12. 2016.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) in lastne razpisne dokumentacije, ko je ponudbo izbranega ponudnika v sklopu 1 (Dobava in montaža videonadzorne opreme) in sklopu 3 (Dobava videonadzornih sistemov) ocenil kot tehnično ustrezno.

Vlagateljeve revizijske navedbe je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

V skladu s 23. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 pomenijo tehnične zahteve specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom, ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti. S tehničnimi specifikacijami naročnik v skladu z 68. členom ZJN-3 opredeli oz. opiše predmet naročila. Naročnik s tehničnimi specifikacijami točno opredeli lastnosti predmeta javnega naročila oz. specificira zahtevane značilnosti predmeta, kot npr. stopnjo kakovosti, uporabljene materiale, dimenzije, tehnične parametre, proizvodne postopke, okoljske lastnosti, stopnjo varnosti itd. Gre za zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila. Tehnične zahteve mora naročnik določiti ob upoštevanju določbe 68. člena ZJN-3, ki določa, da morajo biti te navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer tako, da vsem ponudnikom zagotavljajo enak dostop do postopka javnega naročanja in da neupravičeno ne ovirajo odpiranja javnih naročil konkurenci. Tehnične specifikacije lahko naročnik določi bodisi v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti bodisi s sklicevanjem na tehnične specifikacije in različne standarde oz. tehnične ocene bodisi s kombinacijo navedenih načinov. Ponudnik mora v svoji ponudbi z vsemi ustreznimi sredstvi in na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji, dokazati, da blago izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik.

Naročnik je tehnične zahteve glede opreme v posameznih sklopih določil v II. delu razpisne dokumentacije. V 2. poglavju II. dela je naročnik uvodoma določil:

»Ponujena oprema mora v celoti ustrezati vsem zahtevam v razpisni dokumentaciji.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujene opreme mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- izjavo ponudnika, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, ki jo ponudnik poda na obrazcu iz Priloge št. 3,
- podpisano in žigosano prilogo – Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila /upoštevati za sklop za katerega se prijavlja/,
- tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo za posamezni sklop iz katere mora biti razvidno, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.«

V nadaljevanju II. dela razpisne dokumentacije je naročnik v tabelah določil tehnične zahteve za posamezne kose opreme v posameznih sklopih.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da ponudba izbranega ponudnika v sklopu 1 ne izpolnjuje tehničnih zahtev, ki se nanašajo na stopnjo zaščite ohišja kamere, na razdaljo prenosa signala pri ponujenih vmesnikih, na ustreznost zasnove in montaže antivandalnega ohišja kamere ter na programsko opremo za upravljanje kamer. V sklopu 3 vlagatelj ponudbi izbranega ponudnika očita dve identični pomanjkljivosti kot v sklopu 1, in sicer neustrezno stopnjo zaščite za zunanje ohišje kamere ter zastarelost in nekompatibilnost programske opreme.

V zvezi z revizijskimi navedbami, ki se nanašajo na stopnjo zaščite zunanjega ohišja za kamere, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v tehničnem delu razpisne dokumentacije določil, da mora biti ohišje vremensko odporno in da mora izpolnjevati standard zaščite »najmanj IP65«. Kot je razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika, je ta ponudil zaščitno ohišje kamere tip GL618, za katerega je priložil tehnični list, v njem pa je navedeno, da ponujeno ohišje izpolnjuje stopnjo zaščite IP66.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo tako v sklopu 1 kot tudi v sklopu 3 navaja, da ponujeno ohišje kamere GL618 ne izpolnjuje v ponudbi navedene stopnje zaščite IP66, temveč le stopnjo IP55, kot dokaz pa prilaga dokument »Test report« z dne 29. 1. 2008, ki ga je izdala družba Liming Technology, Ltd., ter e-korespondenco med vlagateljem in družbo Sanhotai Enterprise Co., Ltd. (Tu Shing Electronic Co., Ltd.) z dne 20. 7. 2016. Iz dokumenta »Test report« z dne 29. 1. 2008 je razvidno, da je družba Liming Technology, Ltd., na zahtevo družbe Sanhotai Enterprise Co., Ltd., preizkusila ohišje kamere GL618 in da je pri tem ugotovila, da ohišje izpolnjuje stopnjo zaščite IP55.

Izbrani ponudnik v vlogi, s katero se je opredelil do zahtevka za revizijo, zatrjuje, da ponujeno ohišje kamere GL618 izpolnjuje stopnjo zaščite IP66, pri čemer se sklicuje na spletne strani različnih dobaviteljev ponujenega ohišja v Evropi, iz katerih je razvidno, da ima ohišje GL618 stopnjo zaščite IP66. Izbrani ponudnik prilaga tudi izjavo dobavitelja, družbe Loop Skupina, d. o. o., v kateri ta družba kot distributer video-nadzorne opreme izjavlja, da imajo ohišja z oznako GL618 stopnjo zaščite IP66.

Naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, navaja, da je izbrani ponudnik za ohišje kamere GL618 potrdil stopnjo zaščite IP66, kot dokaz, da ponujeno ohišje izpolnjuje zahtevano stopnjo zaščite, pa prilaga tudi ponudbeno dokumentacijo vlagatelja iz enega izmed prejšnjih postopkov oddaje javnih naročil (gre za naročilo za dobavo in montažo video nadzorne opreme na objektu CPK, Koper, ki ga je naročnik izvajal novembra 2015). Iz predložene dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj v postopku oddaje javnega naročila za naročilo za dobavo in montažo video nadzorne opreme na objektu CPK ponudil ohišje za kamero tip GL618, za katerega je potrdil, da izpolnjuje stopnjo zaščite najmanj IP65.

Vlagatelj je v vlogi, s katero se je izjasnil do naročnikovega sklepa, ponovno navedel, da je pridobil tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidno, da ohišje kamere GL618 izpolnjuje standard zaščite IP55, predložil pa je dodatno dokumentacijo, in sicer izjavo družbe Sanhotai Enterprise Co., Ltd. (brez datuma), v kateri družba izjavlja, da ima ohišje kamere GL618 stopnjo zaščite IP55, ter e-korespondenco med vlagateljem in družbo Sanhotai Enterprise Co., Ltd. (Tu Shing Electronic Co., Ltd.) z dne 1. 8. 2016.

Glede na predložena dokazila strank, iz katerih so izhajali različni podatki o stopnji zaščite za ohišje kamere GL618, je Državna revizijska komisija izbranega ponudnika na podlagi prvega odstavka 33. člena ZPVPJN z dopisom z dne 9. 11. 2016 pozvala k predložitvi tehnične dokumentacije o stopnji zaščite zunanjega ohišja za zaščito kamere GL618, ki jo je izbrani ponudnik posredoval z vlogo z dne 14. 11. 2016. Vlogi je izbrani ponudnik priložil tehnični list družbe Vanderbilt, iz katerega je razvidno, da je ta družba razvila ohišje kamere GL618 in da to izpolnjuje stopnjo zaščite IP66. Izbrani ponudnik je predložil tudi dokument »Verification of Test Report No: 201-CDR-006« z dne 16. 11. 2011, iz katerega je razvidno, da je družba CSA Group na zahtevo družbe Vanderbilt preizkusila ohišje kamere model GL618 in ugotovila, da to izpolnjuje zahteve za stopnjo zaščite IP66.

Državna revizijska komisija je prejeto dokumentacijo izbranega ponudnika posredovala vlagatelju, ki je v vlogi z dne 18. 11. 2016 navedel, da je proizvajalec ohišja kamere GL618 družba Sanhotai Enterprise Co., Ltd. in da je ta posredoval izjavo in testno poročilo, da ohišje ustreza stopnji zaščite IP55, medtem ko certifikat, ki ga je predložil izbrani ponudnik, ni verodostojen dokument. Vlagatelj je še navedel, da certifikatu ni bilo predloženo tehnično poročilo in da tudi ni mogel biti izdan družbi Vanderbilt, saj je bil izdan leta 2011, medtem ko je bila družba Vanderbilt registrirana šele leta 2014. Tudi sicer certifikat po mnenju vlagatelja ni ustrezen, saj ga ni v registru izdajatelja in ga tudi ni podpisala pooblaščena oseba, poleg tega pa družba Vanderbilt ohišja kamere GL618 ne proizvaja in ne prodaja.

Ker iz predložene dokumentacije in pojasnil vlagatelja in izbranega ponudnika še vedno ni bilo mogoče ugotoviti, ali je stopnja zaščite za ohišje kamere GL618 IP55, kot je zatrjeval vlagatelj, ali IP66, kot je zatrjeval izbrani ponudnik, in ker je vlagatelj v vlogi z dne 18. 11. 2016 podvomil o verodostojnosti dokazil, ki jih je predložil izbrani ponudnik, je Državna revizijska komisija slednjega pozvala k dodatnim pojasnilom glede predložene dokumentacije. Izbrani ponudnik je Državni revizijski komisiji v vlogi z dne 1. 12. 2016 pojasnil, da je posredovano dokumentacijo prejel od potencialnega dobavitelja ohišja kamere GL618 in da zato o njenem izvoru nima podrobnejših podatkov. Po naknadnem preverjanju pa je izbrani ponudnik ugotovil, da je našel različne podatke o proizvajalcu ohišja kamere GL618 in da je na številnih mestih našel podatek, da je stopnja zaščite ponujenega ohišja najmanj IP65. Ker pa je prišlo do dvoma glede pristnosti dokumentov, ki potrjujejo stopnjo zaščite, se je izbrani ponudnik odločil, da bo ponujeno ohišje kamere GL618 predložil v testiranje Slovenskemu inštitutu za kakovost kot akreditiranemu in neodvisnemu certifikacijskemu organu. Izbrani ponudnik je tako z vlogo z dne 19. 12. 2016 Državni revizijski komisiji posredoval še poročilo o testiranju ohišja kamere GL618, ki ga je Slovenski inštitut za kakovost izdal dne 15. 12. 2016 in iz katerega je razvidno, da je stopnja zaščite ohišja kamere GL618, ki je predmet ponudbe izbranega ponudnika, IP65.

Na podlagi pregleda predložene dokumentacije iz postopka oddaje javnega naročila in dokumentacije, predložene v postopku pravnega varstva, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so v zvezi s stopnjo zaščite ohišja kamere GL618 razvidni različni podatki. Medtem ko je v tehničnem listu, ki ga je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi, navedeno, da je stopnja zaščite ponujenega ohišja kamere tip GL618 IP66, je vlagatelj v zahtevku za revizijo predložil dokumentacijo, iz katere je razvidno, da ohišje kamere GL618, ki ga prodaja družba Sanhotai Enterprise Co., Ltd., zadosti le stopnji zaščite IP55. Izbrani ponudnik se je glede navedene stopnje zaščite skliceval na podatke različnih prodajalcev ohišja kamere in na podatke slovenskega uvoznika ter na tehnično dokumentacijo, ki mu jo je posredoval tuji dobavitelj, medtem ko je vlagatelj svoje revizijske navedbe utemeljeval z dokumentacijo družbe Sanhotai Enterprise Co., Ltd., ki naj bi sporno ohišje proizvajala in prodajala. Na podlagi navedenega je zato treba najprej ugotoviti, da so podatki v zvezi s stopnjo zaščite ohišja kamere GL618 različni oz. nasprotujoči in da različni tehnični viri navajajo različne stopnje zaščite. Dejstvo, da v zvezi z dejansko stopnjo zaščite za ohišje kamere GL618 obstajajo različni podatki, je razvidno tudi iz okoliščine, na katero opozarja naročnik, in sicer da je enako ohišje kamere v enem izmed predhodnih postopkov javnega naročanja s podobnim predmetom ponudil tudi vlagatelj sam ter ob tem v ponudbi potrdil, da ima ponujeno ohišje stopnjo zaščite IP66. Očitno je torej tudi vlagatelj v prejšnjem postopku oddaje javnega naročila razpolagal s tehnično dokumentacijo, iz katere je izhajala stopnja zaščite IP66.

Po mnenju Državne revizijske komisije je mogoče različne podatke o stopnji zaščite za ohišje kamere GL618 pripisati dejstvu, da se podatki, navedeni v različnih tehničnih virih, ki sta jih predložila tako vlagatelj kot tudi izbrani ponudnik, sicer nanašajo na isto oznako ohišja kamere (tip GL618), vendar pa iz dokumentacije ni jasno razvidno, ali gre za ohišja, proizvedena v istih serijah in v istih časovnih obdobjih oz. pri istih proizvajalcih. Vlagatelj je npr. v zahtevku za revizijo predložil testno poročilo iz leta 2008, dopustiti pa je treba možnost, da se ohišja kamer iz kasnejših serij, iz kasnejših obdobij ali proizvedena v različnih obratih med seboj razlikujejo glede na kvaliteto izdelave in uporabljene materiale. Zato je Državna revizijska komisija kot relevantnega upoštevala zlasti dokazilo, ki ga je z vlogo z dne 19. 12. 2016 predložil izbrani ponudnik. Gre namreč za poročilo o testiranju ohišja kamere GL618, ki ga je Slovenski inštitut za kakovost izdal dne 15. 12. 2016 in iz katerega je razvidno, da je bilo testirano prav ohišje kamere tip GL618, ki je predmet ponudbe izbranega ponudnika. V zvezi s tem dokumentom se torej ne postavlja vprašanje, na katero ohišje kamere se nanaša in ali je glede na časovno obdobje izdaje sploh še relevanten, temveč gre za aktualno poročilo o testiranju, ki ga je izdal pooblaščen akreditacijski organ in ki se nanaša na točno določen tip ohišja kamere GL618, kot ga ponuja izbrani ponudnik. Ker je iz testnega poročila razvidno, da ohišje kamere GL618, ki ga ponuja izbrani ponudnik, zadošča stopnji zaščite IP65, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku (niti v sklopu 1 niti v sklopu 3) ni mogoče očitati kršitve pravil javnega naročanja, ko je ponudbo izbranega ponudnika v tem delu ocenil kot ustrezno. Naročnik je namreč, kot je bilo že zapisano, v tehničnem delu razpisne dokumentacije zahteval, da mora biti ohišje kamere vremensko odporno in da mora izpolnjevati standard zaščite najmanj IP65, kar ohišje kamere GL618 iz ponudbe izbranega ponudnika izpolnjuje.

Na navedene ugotovitve ne morejo vplivati navedbe vlagatelja iz njegove vloge z dne 27. 12. 2016, s katero se je opredelil do pojasnil izbranega ponudnika in do poročila o testiranju ohišja kamere GL618, ki ga je izdal Slovenski inštitut za kakovost. Ne drži namreč navedba vlagatelja, da je izbrani ponudnik predložil nepopolno ponudbo in da jo je kasneje nedopustno spreminjal. Izbrani ponudnik je namreč v ponudbi navedel, da ponuja zaščitno ohišje za kamere GL618, za katerega je priložil tudi tehnični list s fotografijo in tehničnimi podatki, med katerimi je podatek o stopnji zaščite. Izbrani ponudnik je sledil navodilom naročnika, saj je predložil podpisano izjavo, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije (Priloga št. 3), podpisano prilogo Tehnična specifikacija in tehnično dokumentacijo (tehnični list) za ponujeno ohišje kamere GL618, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve glede stopnje zaščite. Ob tem je treba poudariti, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni specificiral, katero tehnično dokumentacijo morajo ponudniki priložiti za ponujeno ohišje kamere, kar pomeni, da je bila vrsta predložene dokumentacije prepuščena ponudnikom.

Dokumentacija, ki jo je izbrani ponudnik predložil naknadno, v postopku pravnega varstva, v katerem se je postavilo vprašanje, ali stopnja zaščite ponujenega ohišja kamere ustreza zahtevi naročnika, v ničemer ne spreminja ponudbe izbranega ponudnika, saj predmet ostaja isti – ohišje kamere tip GL618 s stopnjo zaščite, ki ustreza zahtevi naročnika, kar je razvidno že iz v ponudbi predloženega tehničnega lista. Res je sicer, da je izbrani ponudnik v tehničnem listu navedel podatek o stopnji zaščite IP66, iz poročila o testiranju ohišja kamere GL618, ki ga je izdal Slovenski inštitut za kakovost, pa izhaja stopnja zaščite IP65. Vendar je Državna revizijska komisija upoštevala, da v zvezi z ohišjem kamere GL618 obstaja različna tehnična dokumentacija in da so iz različnih virov razvidne različne stopnje zaščite, kar je privedlo do tega, da sta tako izbrani ponudnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kot tudi vlagatelj v enem izmed prejšnjih postopkov oddaje javnega naročila navedla podatek o stopnji zaščite IP66. Bistvena pa je ugotovitev, da je iz poročila o testiranju ohišja kamere GL618, ki ga je izdal Slovenski inštitut za kakovost, razvidna stopnja zaščite IP65, kar ustreza zahtevi naročnika, zato ponudbe izbranega ponudnika v tem delu ni mogoče označiti kot nedopustne.

Ker se poročilo o testiranju ohišja kamere GL618, ki ga je izdal Slovenski inštitut za kakovost, nanaša na točno določen tip ohišja kamere, in sicer GL618, ki ga proizvaja proizvajalec Sanhotai Enterprise Co., Ltd., tudi ni mogoče slediti vlagatelju, ki navaja, da poročilo ni verodostojno, saj naj ne bi bilo jasno, ali je bil testiran prav vzorec ponujenega ohišja ali vzorec kakšnega drugega podobnega ohišja kamere. V poročilu so navedeni podatki o testiranem vzorcu, priložene so fotografije, opisane so metode preizkušanja ter rezultati. Vlagatelj tudi sicer navaja le hipotetično možnost, da bi bil vzorec, ki je bil predmet testiranja, lahko kakšen drug podoben izdelek istega proizvajalca, ne da bi za te svoje trditve predložil dokaze. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da dvom v verodostojnost poročila o testiranju ohišja kamere GL618, ki ga je izdal Slovenski inštitut za kakovost, ni izkazan.

Končno je treba kot neutemeljene zavrniti tudi vlagateljeve navedbe o tem, da je izbrani ponudnik poročilo o testiranju ohišja kamere GL618 predložil prepozno, saj naj bi ga moral imeti že ob predložitvi ponudbe oz. ob prvih pojasnilih. Kot je bilo že zapisano, naročnik v razpisni dokumentaciji ni specificiral, katero tehnično dokumentacijo morajo predložiti ponudniki za izkazovanje tehničnih zahtev, zato tudi ni podlage za ugotovitev, da bi moral izbrani ponudnik poročilo o testiranju predložiti že v ponudbi. Glede na navodila naročnika je tudi tehnični list, ki ga je v ponudbi predložil izbrani ponudnik, primerno dokazilo za izpolnjevanje tehničnih zahtev. Ker pa se je šele v postopku pravnega varstva postavilo vprašanje o ustreznosti stopnje zaščite ponujenega ohišja kamere GL618 in ker so bile navedbe strank nasprotujoče, predložena dokumentacija v postopku pravnega varstva pa je izkazovala različne podatke o stopnji zaščite, je šlo za vprašanje ugotavljanja pravilnega dejanskega stanja. V okviru slednjega je Državna revizijska komisija zahtevala tudi dodatno dokumentacijo, kar je v skladu s 34. členom ter prvim odstavkom 33. člena ZPVPJN.

Vlagatelj v nadaljevanju v zahtevku za revizijo navaja, da ponudba izbranega ponudnika v sklopu 1 ni tehnično ustrezna tudi v delu, ki se nanaša na razdaljo prenosa signala pri ponujenih vmesnikih.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v delu, ki se nanaša na sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti, v točki 4.27 določil naslednjo tehnično zahtevo:

»Izhoda za nadzorna monitorja (RGB/DVI), razdalja med nadzornima monitorjema in sistemom za upravljanje kamer visoke ločljivosti je vsaj 50 m – priložena dva kompleta vmesnikov za prenos signala RGB/DVI po UTP/FTP kabelski povezavi;«.

Kot je razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika, je ta v tem delu ponudil vmesnika Line extender-DVI-RJ45-RJ45 VE600A in Line extender-VGA-USB CE700A. Za ponujena vmesnika je izbrani ponudnik predložil tehnični list, iz katerega je razvidno, da ima vmesnik Line extender-DVI-RJ45-RJ45 VE600A naslednjo tehnično lastnost:

»Razdalja do 60m za 1080i, 40m za 1080p (HDTV) resolucije ali 1920x1200«.

Za vmesnik Line extender-DVI-RJ45-RJ45 VE600A pa je v tehničnem listu navedena naslednja lastnost:

»Resolucija in dolžine:
1920x1200 @ 60Hz – do 30 metrov
1600x1200 @ 60Hz – do 100 metrov
1280x1024 @ 60Hz – do 150 metrov«.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da morajo ponujeni vmesniki za prenos signala podpirati oz. omogočati prenos signala visoke ločljivosti (1920x1080) na razdalji vsaj 50 metrov. Iz ponudbe izbranega ponudnika naj bi bilo po zatrjevanju vlagatelja razvidno, da vmesnik Line extender VE600A omogoča prenos signala samo na razdalji do 40 metrov, vmesnik Line extender CE700A pa na razdalji do 30 metrov.

Vlagateljevim navedbam v tem delu ni mogoče slediti. Vlagatelj namreč svoje trditve o neustreznosti ponujenih vmesnikov za prenos signala utemeljuje na lastnem razumevanju razpisne dokumentacije, v skladu s katerim bi bilo treba citirano točko 4.27 tehnične dokumentacije razlagati na način, da se zahtevana razdalja nanaša na prenos signala točno določene (polne) visoke ločljivosti, in sicer 1920x1080. Vlagateljeva razlaga nima podlage v razpisni dokumentaciji. Iz točke 4.27 namreč ne izhaja, da se minimalna zahtevana razdalja prenosa signala nanaša izključno na polno visoko ločljivost 1920x1080 oz. da bi morali ponujeni vmesniki zagotavljati prenos signala na zahtevani razdalji le v navedeni ločljivosti. Naročnik je v točki 4.27 razpisne dokumentacije zahteval vmesnika za prenos signala, ki morata biti sposobna prenosa signala visoke ločljivosti na razdalji do 50 metrov, pri čemer ni določil, da bo kot visoko ločljivost upošteval le polno visoko ločljivost z resolucijo 1920 x 1080. Z drugimi besedami: v razpisni dokumentaciji ni podlage za to, da bi točko 4.27 razpisne dokumentacije razlagali na način, da je bil zahtevan le prenos signala polne visoke ločljivosti 1920 x 1080 in da načini prenosa signala visoke ločljivosti drugih formatov niso sprejemljivi. Treba je torej pritrditi naročniku, ki navaja, da ni nikjer v razpisni dokumentaciji navedel zahteve po prenosu signala polne visoke ločljivosti priloženih vmesnikov in da zato vlagateljevo razumevanje točke 4.27 razpisne dokumentacije ni pravilno.

Ob navedeni razlagi citirane točke 4.27 razpisne dokumentacije je zato treba ugotoviti, da ponudbe izbranega ponudnika v tem delu ni mogoče označiti kot neskladno s tehnično zahtevo naročnika. Izbrani ponudnik je namreč ponudil vmesnika Line extender-DVI-RJ45-RJ45 VE600A in Line extender-VGA-USB CE700A, ki zagotavljata prenos signala do 60 metrov v visoki resoluciji 1080i (Line extender-DVI-RJ45-RJ45 VE600A) in do 100 oz. 150 metrov v visoki resoluciji 1600x1200 oz. 1280x1024 (Line extender-VGA-USB CE700A). Naročniku zato ni mogoče očitati kršitve določil ZJN-3 in lastne razpisne dokumentacije, ko je ponudbo izbranega ponudnika v tem delu ocenil kot skladno s tehničnimi zahtevami in posledično kot dopustno.

Vlagatelj v zahtevku dalje navaja, da ponudba izbranega ponudnika v sklopu 1 ni dopustna tudi zato, ker naj iz dokazil in listin, ki jih je predložil izbrani ponudnik, ne bi bilo razvidno, ali pripadajoče antivandalno ohišje za vzidavo izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v delu, ki se nanaša na dnevno/nočno modul kamero v podometnem antivandalnem ohišju, med drugim določil naslednje zahteve:

»5.9 pripadajoče podometno antivandalno ohišje za vzidavo (»doza«); zasnovano mora biti tako, da onemogoča vsakršen oprijem in nasilno odstranitev z mesta montaže;
5.10 pripadajoče podometno antivandalno ohišje za vzidavo mora biti kovinsko, vgrajeno podometno, opremljeno z nelomljivim steklom iz umetnih mas in biti poravnano s stropom;
5.11 morebitni vijaki, vidni z zunanje strani ohišja morajo biti vrste »torks« ali »imbus« oz. vijaki, ki za odvitje zahtevajo specialno orodje; biti morajo poravnani s površino ohišja;«.

Citirane točke so sicer del specifikacij za pozicijo 5, v kateri je naročnik opisal dnevno/nočno modul kamero, a se ne nanašajo na kamero samo, temveč na podometno antivandalno ohišje, pri čemer deloma opisujejo lastnosti ohišja, deloma pa način njegove montaže.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je ponudil dnevno nočno modul kamero AK CAM 369F02, iz priložene tabele pa je razvidno, da je ponudil tudi pripadajočo opremo, zahtevano v citiranih točkah 5.9, 5.10 in 5.11, in sicer podometno antivandalno ohišje za vzidavo. Izbrani ponudnik je namreč v priloženi tabeli potrdil, da ponuja zahtevano opremo z zahtevanimi karakteristikami, in sicer na način, da je na zato predvidenem mestu v tehnični tabeli to jasno označil. Izbrani ponudnik je v ponudbi priložil tudi tehnični list za kamero AK CAM 369F02, na katerem so navedene tehnične lastnosti kamere, hkrati pa je na tehničnem listu tudi navedeno, da kameri pripada podometno antivandalno kovinsko ohišje (DOZA) z nelomljivim steklom iz umetnih mas. Na podlagi pregleda ponudbe izbranega ponudnika v tem delu Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik ponudbo predložil v skladu z navodili naročnika, saj je (poleg splošne izjave na obrazcu iz Priloge št. 3, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije) predložil izpolnjeno, podpisano in žigosano prilogo Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila, v kateri je konkretno za tehnične zahteve iz točk 5.9, 5.10 in 5.11 potrdil, da jih njegova ponudba zagotavlja, ter tehnični list za kamero AK CAM 369F02, na kateri je navedeno, da je predmet ponudbe tudi podometno antivandalno kovinsko ohišje (DOZA) z nelomljivim steklom iz umetnih mas. Čeprav izbrani ponudnik v tehničnem listu podometnega antivandalnega kovinskega ohišja ni podrobneje opisal, je iz tehnične tabele razvidno, da zagotavlja način izdelave in montaže ohišja v skladu z naročnikovimi zahtevami.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo sicer navaja, da ponudba izbranega ponudnika glede ponujenega antivandalnega ohišja ne ustreza razpisnim pogojem oz. potrebam in zahtevam naročnika, vendar svoje navedbe utemeljuje le s trditvijo, da izbrani ponudnik v ponudbi ni priložil nobenega dokazila v zvezi z montažo in ustreznostjo vijakov. Vlagatelj torej ni predložil nobenega dokaza oz. v zahtevku za revizijo celo niti ne zatrjuje, da bi izbrani ponudnik ponudil neustrezno ohišje, da torej to ne bo ustrezno zasnovano, da ne bo izdelano iz zahtevanih materialov in da ne bo montirano na zahtevan način. Vlagatelj navaja le, da izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil ustreznih dokazil, iz katerih bi bilo razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev. Vendar to iz ponudbe izbranega ponudnika ne izhaja. Kot je bilo zapisano, je izbrani ponudnik v tehnični tabeli pri posameznih tehničnih zahtevah izrecno potrdil, da jih njegova ponudba zagotavlja, zato ni mogoče ugotoviti, da njegova ponudba ni skladna z zahtevami naročnika. Naročniku zato ni mogoče očitati kršitve določil ZJN-3 in lastne razpisne dokumentacije, ko je ponudbo izbranega ponudnika v tem delu ocenil kot skladno s tehničnimi zahtevami in posledično kot dopustno.

Kot zadnje vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja še, da ponudba izbranega ponudnika v sklopu 1 in v sklopu 3 ni skladna s tehnično zahtevo, ki se nanaša na programsko opremo, saj naj iz predložene tehnične dokumentacije proizvajalca Mirasys, Ltd., ne bi bilo razvidno, da je ponujena programska oprema kompatibilna z ONVIF in da omogoča omejitev arhivske dobe na vsaj 45/60 dni, poleg tega pa naj bi jo prodajalec tudi umaknil iz prodaje in jo nadomestil z novimi rešitvami.

Naročnik je zahteve glede programske opreme določil v delu, ki se nanaša na sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti, pri čemer je za programsko opremo (med drugim) določil naslednje zahteve:

»4.9 kompatibilnost z ONVIF;
4.20 možnost časovne omejitve trajanja arhiva posnetkov – posnetki starejši od nastavljenega časa se avtomatsko brišejo – možnost izbire vsaj naslednjih časov: 45 dni, 60 dni;«.

Kot je razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika, je ta v tem delu ponudil strojno opremo 6028R – TDWNR + GS-4210-16T2S s programsko opremo »Mirasys NVR PRO 15«. Za navedeno opremo je izbrani ponudnik predložil tabelo tehničnih specifikacij, v kateri je potrdil, da ponujena oprema izpolnjuje vse konkretne naročnikove tehnične zahteve (tudi zahtevi iz točk 4.9 in 4.20), predložil pa je tudi tehnični list za strojno opremo 6028R – TDWNR + GS-4210-16T2S ter tehnični list za programsko opremo »Mirasys NVR PRO«, iz katerega so razvidne tehnične lastnosti ponujene programske opreme.

Vlagatelj svoje navedbe o tem, da ponujena programska oprema »Mirasys NVR PRO 15« ne izpolnjuje zahtev naročnika glede kompatibilnosti in časa arhiviranja ter da je proizvajalec ne ponuja več, dokazuje z izpiskom iz spletne strani proizvajalca, družbe Mirasys, Ltd. Vendar iz priloženega izpiska spletnih strani lastnosti programske opreme »Mirasys NVR PRO 15« niso navedene niti ni nikjer navedeno, da je ta programska oprema umaknjena iz prodaje. Po drugi strani pa je izbrani ponudnik vlogi, s katero se je izjasnil o zahtevku za revizijo, priložil izjavo proizvajalca programske opreme »Mirasys NVR PRO 15«, v kateri družba Mirasys, Ltd., potrjuje:

- da je programska oprema »Mirasys NVR PRO« 100 % kompatibilna s specifikacijami ONVIF komunikacijskega standarda;
- da programska oprema »Mirasys NVR PRO« omogoča nastavitev časovnih omejitev na 45 oz. 60 dni;
- da je za pooblaščene distributerje opreme »Mirasys« programska oprema »Mirasys NVR PRO« še vedno na voljo;
- da lahko izbrani ponudnik kot pooblaščeni distributer za opremo »Mirasys« še vedno ponuja in zagotavlja programsko opremo »Mirasys NVR PRO«.

Iz pregleda predložene dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljevim navedbam v tem delu ni mogoče slediti. Izbrani ponudnik je namreč v ponudbi predložil zahtevano dokumentacijo, saj je predložil tehnično tabelo, v kateri je potrdil izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika, med njimi tudi konkretno dveh zahtev iz točk 4.9 in 4.20. Hkrati je za programsko opremo »Mirasys NVR PRO« predložil tudi tehnični list, iz katerega so razvidne tehnične značilnosti ponujene programske opreme. Poleg tega je izbrani ponudnik vlogi, s katero se je opredelil do zahtevka za revizijo, predložil še potrdilo proizvajalca ponujene programske opreme, iz katerega je razvidno, da izbrani ponudnik kot pooblaščeni distributer še vedno lahko zagotavlja programsko opremo »Mirasys NVR PRO« in da ta izpolnjuje tako naročnikovo zahtevo glede kompatibilnosti z ONVIF kot tudi zahtevo glede nastavitev arhiviranja. Naročniku zato, ob upoštevanju vlagateljevih navedb, ni mogoče očitati kršitve določil ZJN-3 in lastne razpisne dokumentacije, ko je ponudbo izbranega ponudnika v sklopu 1 in v sklopu 3 v delu, ki se nanaša na ponujeno programsko opremo, ocenil kot skladno s tehničnimi zahtevami in posledično kot dopustno.

Državna revizijska komisija ob vsem ugotovljenem zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati nezakonitega ravnanja, ko je ponudbo izbranega ponudnika v sklopu 1 in v sklopu 3 ocenil kot skladno s tehničnimi zahtevami in posledično kot dopustno, zato je zahtevek za revizijo, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 10. 1. 2017
predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
- Odvetniška družba Živko in Purg, o. p., d. o. o., Titova cesta 8, 2000 Maribor
- A koda plus, d. o. o., Celovška cesta 175, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve

Natisni stran