Na vsebino
EN

018-181/2016 Nacionalni laboratorij za zdravje

Številka: 018-181/2016-19
Datum sprejema: 8. 12. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje naročila male vrednosti »Nabava aparata za razlivanje gojišč in tiskalnika« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj LABORMED, d. o. o., Ljubljana, Peričeva ulica 29, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Nikola Maslovarić, d. o. o., Tržaška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 8. 12. 2016

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 26. 8. 2016 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu »OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA«, številka 13-NMV200716-05, z dne 19. 8. 2016.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.892,88 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

3. Preostanek založenega predujma v znesku 275,00 EUR se vlagatelju vrne na transakcijski račun številka SI56 0202 1001 4860 797, odprt pri NLB, d. d..

4. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 20. 7. 2016 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nabavo aparata za razlivanje gojišč in tiskalnika, obvestilo o naročilu male vrednosti za oddajo predmetnega naročila po postopku naročila male vrednosti (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti) pa je bilo dne 27. 7. 2016 (s številko objave JN004168/2016-W01) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 19. 8. 2016 sprejel »OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA«, številka 13-NMV200716-05 (v nadaljevanju: obvestilo o izbiri), iz katerega izhaja, da se zadevno naročilo male vrednosti odda ponudniku »MIKRO+POLO d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor«, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Obvestilo o izbiri je bilo na Portalu javnih naročil (s številko objave JN004168/2016-ODL01) objavljeno dne 19. 8. 2016, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno (ponudnikoma).

Vlagatelj je dne 26. 8. 2016 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 26. 8. 2016, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj Državni revizijski komisiji primarno predlaga, da njegovemu zahtevku za revizijo ugodi, razveljavi obvestilo o izbiri, naročniku pa »naloži odpravo kršitev tako, da se« zadevno naročilo male vrednosti »odda ponudniku LABORMED d.o.o.«. Podredno vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da njegovemu zahtevku za revizijo ugodi, razveljavi obvestilo o izbiri »ter postopek javnega naročila« […] »v celoti razveljavi«. Vlagatelj v vsakem primeru zahteva tudi, da se mu »povrnejo spodaj priglašeni stroški tega postopka«, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je naročnik s tem, ko mu je »omogočil vpogled v razpisno dokumentacijo dne 25. 8. 2016 (en dan pred iztekom roka za vložitev zahteve za revizijo)«, kršil »5. odst. 35. člena ZPVPJN«. V nadaljevanju obrazložitve zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika »nepopolna iz razloga, ker ponudnik za zahtevani artikel "10 setov cevi z nastavki za nalivanje petrijevk fi 90 mm in povezavo na obstoječi mediaklav" za oddelek za medicinsko mikrobiologijo Celje in za Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Novo mesto« […] »ni predložil prospekta oziroma kataloga, kot dokaza o ustreznosti artikla. Prav tako izbrani ponudnik ni predložil kataloga za artikel SECOND PUMP KIT«, naročnik pa v posledici »ni mogel preveriti tehnične ustreznosti zahtevanega oziroma ponujenega artikla«. Vlagatelj še zatrjuje, da »izbrani ponudnik v svojih dveh ponudbah« […] »ni navedel količine, cene na enoto in skupne cene ter cene brez DDV za artikle, ki jih je poimenoval "Dodaten komplet cevi, z izlivno šobo za priklop na obstoječi mediaklav"«, po njegovem mnenju pa »izlivna šoba sploh ne more biti priključena na mediaklav, temveč mora obstajati sesalni priključek, saj se iz mediaklava medij odvzema in ne doliva«.

Naročnik je dne 2. 9. 2016 prejel vlogo »IZJASNITEV IZBRANEGA PONUDNIKA«, z dne 31. 8. 2016, s prilogo (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V tej vlogi se izbrani ponudnik izjasnjuje o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, poudarja, da je naročnik zahteval le dokazilo o izpolnjevanju lastnosti oziroma specifikacij ponujene aparature, ne pa tudi opreme za aparat, nadaljuje, da »ne držijo navedbe vlagatelja, da za to ni navedel ponujene količine, saj je ponudil količino 10 za vsako zahtevano lokacijo«, pri čemer dodaja, da »[n]aročnik od ponudnikov ni zahteval, da podajo ceno na enoto za posamezne dele svoje ponudbe«.

Naročnik je dne 20. 9. 2016 sprejel sklep, številka 13-NMV200716-06, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, vlagatelju pa je naložil, da izbranemu ponudniku povrne stroške predrevizijskega postopka (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi zadevnega sklepa naročnik zatrjuje, da »je zahteval, da ponudniki predložijo dokazilo o lastnostih, specifikacijah aparature, ne pa tudi dokazil za vse dele oziroma vso opremo, ki sestavlja aparaturo«, nadaljuje, da »od ponudnikov ni zahteval, da podajo ceno na enoto za posamezne dele svoje ponudbe«, ter zaključuje, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi v zvezi z »[a]parat[om] za razlivanje gojišč - vertikalna izvedba (OMM NM)« in v zvezi z »[a]parat[om] za razlivanje gojišč - vertikalna izvedba (OMM CE)« kot opremo za zadevna aparata ponudil »10 setov cevi z nastavki za nalivanje petrijevk Φ90 mm in povezavo na obstoječi mediaklav«. Glede »naziva sesalni priključek« […] »ali izraza izlivna šoba« […] »pa naročnik ocenjuje, da je to stvar pogleda na funkcijo veznega člena. Če gledamo s strani nalivalne linije ima člen "sesalno" funkcijo, če pa gledamo s strani mediaklava ima člen "izlivno funkcijo"«.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 21. 9. 2016, naročnik pa je z dopisom z dne 22. 7. 2016, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 26. 9. 2016, odstopil dokumentacijo o oddaji zadevnega naročila male vrednosti in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega naročila male vrednosti v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 27. 9. 2016 prejela »OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA po 5. odst. 29. člena ZPVPJN«, z dne 26. 9. 2016 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). V tej vlogi se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, pri čemer vztraja pri vseh svojih navedbah in predlogih, podanih v zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je s pozivom, z dne 29. 9. 2016, naročnika pozvala, da dopolni oziroma ji odstopi dodatno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti, Državna revizijska komisija pa je dodatno, dotlej še neodstopljeno dokumentacijo postopka oddaje tega naročila male vrednosti, prejela dne 6. 10. 2016.

Državna revizijska komisija je s sklepom, z dne 29. 9. 2016, vlagatelja pozvala na dopolnitev zahtevka za revizijo tako, da bo vseboval ustrezno pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, vlagatelj pa ji je pooblastilo odstopil v prilogi vloge z dne 3. 10. 2016, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 4. 10. 2016.

Državna revizijska komisija je dne 5. 10. 2016 sprejela sklep, s katerim je strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja zaupala Biotehniški fakulteti, Oddelku za biologijo, Katedri za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov, Večna pot 111, Ljubljana, strokovnjakinji prof. dr. G. C. N. (v nadaljevanju: strokovna institucija).

Istega dne je Državna revizijska komisija sprejela tudi sklep, s katerim je vlagatelju naložila, da mora založiti predujem za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja v znesku 800,00 EUR, Državni revizijski komisiji pa predložiti pisno potrdilo o vplačilu predujma. Potrdilo o vplačilu predujma je Državna revizijska komisija prejela dne 11. 10. 2016.

Državna revizijska komisija je s prošnjo, z dne 11. 10. 2016, strokovno institucijo zaprosila za izdelavo strokovnega mnenja, izvirnik strokovnega mnenja, z dne 3. 11. 2016, pa je pridobila dne 8. 11. 2016 (v nadaljevanju: strokovno mnenje), in ga istega dne odpremila v izjasnitev vlagatelju, naročniku in izbranemu ponudniku.

Državna revizijska komisija je dne 17. 11. 2016 prejela vlagateljevo vlogo, poimenovano »PRIPOMBE NA STROKOVNO MNENJE«, z dne 16. 11. 2016 (v nadaljevanju: vloga z dne 16. 11. 2016). Izjasnitev naročnika in izbranega ponudnika glede strokovnega mnenja Državna revizijska komisija do sprejema predmetne odločitve ni prejela.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega naročila male vrednosti in predrevizijski postopek postopka oddaje naročila male vrednosti, po proučitvi strokovnega mnenja (v delih, v katerih ne gre za pravna naziranja – pravne razlage oziroma pravna tolmačenja – strokovne institucije), navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da sta v postopku oddaje naročila male vrednosti pravočasni ponudbi oddala dva ponudnika (vlagatelj in izbrani ponudnik), kar izhaja tako iz Zapisnika o odpiranju ponudb, številka 13-NMV200716-03, z dne 16. 8. 2016, kot iz obvestila o izbiri in nekatere ostale dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti.

Upoštevaje izpostavljeno uvodno ugotovitev je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej zatrjuje, da je naročnik s tem, ko mu je »omogočil vpogled v razpisno dokumentacijo dne 25. 8. 2016 (en dan pred iztekom roka za vložitev zahteve za revizijo)«, kršil »5. odst. 35. člena ZPVPJN« (četrti odstavek na strani 3).

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da 35. člen ZPVPJN nima petih odstavkov, temveč le štiri, poleg tega pa je 35. člen ZPVPJN poimenovan »razjasnjevalni sestanek«. Ker je zatrjevanja vlagatelja po vsebini razumeti na način, da naročniku očita kršitev zaupnosti, slednjo pa normira 35. člen ZJN-3, je Državna revizijska komisija štela, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je naročnik s tem, ko mu je »omogočil vpogled v razpisno dokumentacijo dne 25. 8. 2016 (en dan pred iztekom roka za vložitev zahteve za revizijo)«, kršil peti odstavek 35. člena ZJN-3, ne pa »5. odst. 35. člena ZPVPJN«.

Državna revizijska komisija v nadaljevanju sicer pritrjuje vlagatelju, da je bilo obvestilo o izbiri na Portalu javnih naročil objavljeno dne 19. 8. 2016, vendar pa po drugi strani ugotavlja, da je vlagateljevo vlogo »Zahteva za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika Mikro + Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor«, z dne 19. 8. 2016, naročnik prejel dne 23. 8. 2016. Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo sam navaja, da mu je naročnik »omogočil vpogled v razpisno dokumentacijo dne 25. 8. 2016«, torej v dveh delovnih dnevih od prejema zahteve, je naročnik s tem sledil določbi petega odstavka 35. člena ZJN-3, po kateri v postopku oddaje naročila male vrednosti naročnik dovoli vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najpozneje v dveh delovnih dnevih od prejema zahteve. Ob tem ne gre prezreti niti dejstva, da je predstavnik vlagatelja naročniku po elektronski pošti tudi potrdil predlagani termin vpogleda »četrtek 25.8.2016 ob 11:00 uri«.

V posledici navedenih dejstev Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni dokazal, da je naročnik kršil peti odstavek 35. člena ZJN-3 s tem, ko mu je »omogočil vpogled v razpisno dokumentacijo dne 25. 8. 2016 (en dan pred iztekom roka za vložitev zahteve za revizijo)«.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje tudi, da je naročnik s tem, ko je ugotovil, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje »obvezn[e] pogoj[e] iz razpisne dokumentacije«, kršil določbe ZJN-3 (drugi odstavek točke 3.1.2. na strani 6). Po zatrjevanju vlagatelja naj bi tako izbrani ponudnik »v svoji ponudbi n[e] zajel« nekaterih »artiklov, ki so bili zahtevani v tehnični specifikaciji razpisne dokumentacije«, to je 10 setov cevi z nastavki za nalivanje petrijevk Φ90 mm in povezavo na obstoječi mediaklav (četrti odstavek točke 3.1.2. na strani 6 zahtevka za revizijo, v povezavi z ostalo vsebino zahtevka za revizijo).

V zvezi s tem vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika »nepopolna iz razloga, ker ponudnik za zahtevani artikel "10 setov cevi z nastavki za nalivanje petrijevk fi 90 mm in povezavo na obstoječi mediaklav" za oddelek za medicinsko mikrobiologijo Celje in za Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Novo mesto« […] »ni predložil prospekta oziroma kataloga, kot dokaza o ustreznosti artikla. Prav tako izbrani ponudnik ni predložil kataloga za artikel SECOND PUMP KIT (peristaltična črpalka za doziranje krvi pri pripravi krvnega agarja)«, naročnik pa v posledici »ni mogel preveriti tehnične ustreznosti zahtevanega oziroma ponujenega artikla« (četrti odstavek na strani 7).

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vpogledala v dokumentacijo v zvezi z oddajo tega naročila male vrednosti, v posledici pa je ugotovila, da je v dokumentu, poimenovanem »RAZPISNA DOKUMENTACIJA«, številka javnega naročila 13-NMV200716-02 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), naročnik določil, da bo ponudba, ki »ne bo upoštevala celotne razpisne dokumentacije z vsemi spremembami in dopolnitvami in odgovori,« izločena iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila (tretji odstavek točke 1.5.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb). Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo (tretji odstavek točke 1.14 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb), ponujena aparatura pa »mora izpolnjevati vse zahteve tehnične specifikacije naročnika, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji – Prilogi 3« (v nadaljevanju: pogoj 4.2.3). Kot dokazilo, ki dokazuje izpolnjevanje tega pogoja, je naročnik določil: »Dokazilo: Specifikacije, katalogi in podobna dokazila, iz katerih so razvidne lastnosti, specifikacije ponujene aparature – Obrazec št. 5« (točka 4.2.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb). Ponudba »se zavrne, če ne izpolnjuje zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije« (drugi odstavek točke 5.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb).

V dokumentu »Tehnična specifikacija« (v Prilogi 3) je naročnik
– v zvezi z »[a]parat[om] za razlivanje gojišč - vertikalna izvedba (OMM NM)« kot opremo za zadevni aparat za Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Novo mesto zahteval tudi »10 setov cevi z nastavki za nalivanje petrijevk Φ90 mm in povezavo na obstoječi mediaklav« (stran 1 Priloge 3);
– v zvezi z »[a]parat[om] za razlivanje gojišč - vertikalna izvedba (OMM CE)« kot opremo za zadevni aparat za Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Celje zahteval tudi »10 setov cevi z nastavki za nalivanje petrijevk Φ90 mm in povezavo na obstoječi mediaklav« (stran 2 Priloge 3).

V posledici predstavljenih vlagateljevih zatrjevanj in v posledici proučitve dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, pri čemer je ugotovila, da v njej ni najti »[s]pecifikaci[j], katalog[ov] in podobn[ih] dokazi[l], iz katerih so« jasno »razvidne lastnosti, specifikacije ponujene« opreme aparature. V ponudbi izbranega ponudnika tako ni najti »[s]pecifikaci[j], katalog[ov] in podobn[ih] dokazi[l], iz katerih so« jasno »razvidne lastnosti, specifikacije« ponujenega artikla »SECOND PUMP KIT« oziroma »10 setov cevi z nastavki za nalivanje petrijevk Φ90 mm in povezavo na obstoječi mediaklav«. V ponudbi izbranega ponudnika sta sicer predložena en barvni in en črno-beli katalog, vendar pa iz njiju niso (jasno) razvidne »lastnosti, specifikacije ponujene« opreme aparature. Vlagatelj v zahtevku za revizijo sicer zatrjuje, da »[i]zjava ponudnika ne zadosti tem pogojem, saj mora biti tehnična ustreznost artikla razvidna iz prospekta« (četrti odstavek na strani 7 zahtevka za revizijo), vendar pa je v zvezi s tem slediti naročniku, ki zatrjuje, da »je zahteval, da ponudniki predložijo dokazilo o lastnostih, specifikacijah aparature, ne pa tudi dokazil za vse dele oziroma vso opremo, ki sestavlja aparaturo« (tretji odstavek na strani 4 odločitve o zahtevku za revizijo). V posledici Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni dokazal predstavljenih zatrjevanih kršitev naročnika.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo nadalje zatrjuje, da »izbrani ponudnik v svojih dveh ponudbah« […] »ni navedel količine, cene na enoto in skupne cene ter cene brez DDV za artikle, ki jih je poimenoval "Dodaten komplet cevi, z izlivno šobo za priklop na obstoječi mediaklav"« (zadnji odstavek na strani 6 in prvi odstavek na strani 7).

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija po proučitvi ponudbe izbranega ponudnika ugotavlja, da je sicer pritrditi vlagatelju v njegovem zatrjevanju, da »izbrani ponudnik v svojih dveh ponudbah« […] »ni navedel« […] »cene na enoto in skupne cene ter cene brez DDV za artikle, ki jih je poimenoval "Dodaten komplet cevi, z izlivno šobo za priklop na obstoječi mediaklav"«, vendar pa obenem poudarja, da v določbah dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti to niti ni bilo zahtevano. V predstavljenem smislu je tako slediti tudi izbranemu ponudniku v njegovem zatrjevanju, da »[n]aročnik od ponudnikov ni zahteval, da podajo ceno na enoto za posamezne dele svoje ponudbe« (predzadnji odstavek na drugi strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo) in vsebinsko primerljivemu zatrjevanju naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (predzadnji in zadnji odstavek na strani 3 ter prvi odstavek na strani 4). Glede na navedeno naročnik ni kršil določb ZJN-3 s tem, ko je ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika iz omenjenega razloga skladna z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo tega naročila male vrednosti in s tem v izpostavljenem delu dopustna (29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3).

Po drugi strani pa je pritrditi vlagatelju v njegovem zatrjevanju, da »izbrani ponudnik v svojih dveh ponudbah« ni (jasno) »navedel količine« […] »za artikle, ki jih je poimenoval "Dodaten komplet cevi, z izlivno šobo za priklop na obstoječi mediaklav"« (zadnji odstavek na strani 6 in prvi odstavek na strani 7 zahtevka za revizijo), oziroma, da izbrani ponudnik v zvezi s slednje citiranim artiklom »ni navedel dobavne količine« (zadnji odstavek na strani 7 zahtevka za revizijo, primerljivo pa tudi drugi odstavek na strani 10 zahtevka za revizijo). V posledici ni slediti zatrjevanju izbranega ponudnika, po katerem »ne držijo navedbe vlagatelja, da za to ni navedel ponujene količine, saj je ponudil količino 10 za vsako zahtevano lokacijo« (prvi odstavek na četrti strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo).

Jasna navedba količine za postavko »Dodaten komplet cevi, z izlivno šobo za priklop na obstoječi mediaklav« je ključna že iz razloga, ker je v določbah razpisne dokumentacije (v dokumentu »Tehnična specifikacija« – v Prilogi 3) naročnik zahteval »10 setov cevi z nastavki za nalivanje petrijevk Φ90 mm in povezavo na obstoječi mediaklav« za dva oddelka za medicinsko mikrobiologijo. Upoštevaje predstavljene določbe razpisne dokumentacije (upoštevaje tudi Prilogo 3) je v predstavljenem smislu slediti vlagatelju v njegovem zatrjevanju, da so morali ponudniki »v svojih ponudbah zajeti tudi te artikle, in sicer v skupni količini 20 kosov« (predzadnji odstavek na strani 6 zahtevka za revizijo).

Iz zapisa »Dodaten komplet cevi, z izlivno šobo za priklop na obstoječi mediaklav« (niti iz preostale vsebine ponudbe izbranega ponudnika) ni jasno razbrati, koliko cevi vsebuje »[d]odaten komplet cevi, z izlivno šobo za priklop na obstoječi mediaklav«. Citirani zapis »komplet cevi« tako omogoča razlago, da je izbrani ponudnik ponudil dve cevi (komplet dveh cevi), omogoča pa tudi razlago, da je ponudil komplet treh, štirih, petih, šesti, sedmih, osmih, devetih, desetih ali več cevi »z izlivno šobo za priklop na obstoječi mediaklav«. Glede na navedeno je v predstavljenem smislu slediti vlagatelju v njegovem zatrjevanju, da iz ponudb izbranega ponudnika ni jasno razvidno, da je v njiju »zajel cevi z nastavki za nalivanje petrijevk fi 90 mm in povezavo na obstoječi mediaklav v količini 20 kosov« (drugi odstavek na strani 7 zahtevka za revizijo). Prepričljivega zaključka, da je izbrani ponudnik v svojih ponudbah »zajel cevi z nastavki za nalivanje petrijevk fi 90 mm in povezavo na obstoječi mediaklav v količini 20 kosov«, ne omogoča niti navezava na predhodno podano postavko (Državna revizijska komisija te postavke zaradi oznake »ZAUPNO« na ponudbah izbranega ponudnika in Sklepa o določitvi poslovnih skrivnosti, z dne 13. 6. 2011, na podlagi 67. člena ZPVPJN ne navaja konkretizirano), pri kateri je dodan pripis »10 KOS«, saj to ne spreminja zaključka, da zapis »komplet cevi« omogoča razlago, da je izbrani ponudnik ponudil dve cevi (komplet dveh cevi), omogoča pa tudi razlago, da je ponudil komplet treh, štirih, petih, šesti, sedmih, osmih, devetih, desetih ali več cevi »z izlivno šobo za priklop na obstoječi mediaklav«. V predstavljenem smislu ja tako slediti vlagatelju tudi v njegovem zaključku, da je izpostavljeni zapis v ponudbi izbranega ponudnika »pavšalen« […] »ter ne določa količine zahtevanih kompletov (setov), ki se jih je izbrani ponudnik zavezal dobaviti v skladu s ponudbo«, pa tudi, da bi »takšen zapis« […] »lahko razumeli, da gre zgolj za en komplet zahtevanih artiklov« (zadnji odstavek na strani 7 zahtevka za revizijo, vsebinsko primerljivo pa tudi stran 2 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), za katerega ni jasno, koliko cevi vsebuje (zajema).

Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih preteklih odločitvah je ponudnik tisti, od katerega se pričakuje, da pripravi ponudbo z ustrezno skrbnostjo in odgovornostjo, v kolikor ponudba ni pripravljena skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, pa posledice nosi ponudnik.

Dosedanjih zaključkov v ničemer ne spreminja zatrjevanje naročnika, da je izbrani ponudnik »podpisal in žigosal Izjavo - OBRAZEC št. 4« (tretji odstavek na strani 4 odločitve o zahtevku za revizijo). Iz 3. točke omenjenega obrazca sicer izhaja, da izbrani ponudnik v njej pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da se v celoti strinja in izpolnjuje »vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije 13-NMV200716-02«, saj zadevna izjava predstavlja osebno (subjektivno) presojo izpolnjevanja vseh zahtev naročnika »iz razpisne dokumentacije 13-NMV200716-02«, ki iz vsebine ponudbe izbranega ponudnika ne izhaja (jasno). Poleg tega, kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah, podpisana splošna izjava izbranega ponudnika tudi sicer ne more sanirati ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbi (v delu specifikacije, v kateri bi bilo potrebno jasno in konkretizirano navesti količine, ki jih vsebuje »Dodaten komplet cevi, z izlivno šobo za priklop na obstoječi mediaklav«).

V predstavljenih okoliščinah konkretnega dejanskega stanja je slediti vlagatelju tudi v njegovem zatrjevanju, da »[t]ega pa ne odpravita niti naknadno, na poziv naročnika podani izjavi izbranega ponudnika«, saj sta ti »neupoštevn[i], ker« sta »podan[i] prepozno - po že oddanem naročilu« (prvi odstavek na strani 8 zahtevka za revizijo, v povezavi s tretjim odstavkom na isti strani, vsebinsko primerljivo pa tudi zadnji odstavek na strani 8 in prvi odstavek na strani 9 zahtevka za revizijo). Neodvisno od odgovora na vprašanje, ali odziva izbranega ponudnika po vsebini sledita pozivoma naročnika (poslanima mu po elektronski pošti dne 25. 8. 2016 oziroma z dne 26. 8. 2016), in neodvisno od odgovora na vprašanje, ali je z njima izbrani ponudnik ustrezno pojasnil oziroma dopolnil svojo ponudbo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da manko podatka o tem, koliko cevi vsebuje (zajema) »[d]odaten komplet cevi, z izlivno šobo za priklop na obstoječi mediaklav«, ne predstavlja očitne napake, katero bi smel ponudnik pod pogoji iz 89. člena ZJN-3 po poteku roka za prejem ponudb popraviti oziroma dopolniti, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba. Tisti del ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta naročila male vrednosti (v okoliščinah konkretnega dejanskega stanja se dodaten komplet cevi »z izlivno šobo za priklop na obstoječi mediaklav« veže na tehnične specifikacije predmeta naročila male vrednosti), sme ponudnik namreč dopolnjevati ali popravljati le, kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba (primerjaj šesti odstavek 89. člena ZJN-3). Zahteva naročnika po pojasnilu, koliko cevi vsebuje (zajema) »[d]odaten komplet cevi, z izlivno šobo za priklop na obstoječi mediaklav«, v okoliščinah dejanskega stanja ni popolnoma skladna z načeloma enake obravnave ponudnikov in transparentnosti, pojasnilo zadevne manjkajoče informacije (podatka) pa se v okoliščinah dejanskega stanja tudi ne nanaša izključno na tak element ponudbe, katerega obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti (primerjaj peti odstavek 89. člena ZJN-3). Načelo enakopravne obravnave ponudnikov in zahteva po preglednosti, ki iz njega izhaja, nasprotujeta kakršnim koli pogajanjem v postopku oddaje naročila med naročnikom in katerim koli ponudnikom. V posledici ni prepričljivo zatrjevanje naročnika, da »ni zahteval izjavo z namenom, da izbrani ponudnik dopolni ponudbo«, […] »temveč le kot alternativo, v primeru, da izbrani ponudnik vlagatelju ne bi dovolil vpogleda v tisti del ponudbe, ki jo je označil kot "zaupno"« (drugi odstavek na strani 5 odločitve o zahtevku za revizijo). Četudi je naročnik v pozivih, ki jih izpostavlja, omenjal vpogled, to ne spreminja ključnega dejstva, ki je v tem, da je izbranega ponudnika v njiju (vsaj alternativno) pozval na podajo izjave, da njegova ponudba vključuje postavko »10 setov cevi z nastavki za nalivanje petrijevk Φ90 mm in povezavo na obstoječi mediaklav« in da ustreza vsem zahtevam razpisna dokumentacije.

V posledici vseh doslej predstavljenih dejstev in ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo dokazal, da je naročnik s tem, ko je ugotovil, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil »10 setov cevi z nastavki za nalivanje petrijevk Φ90 mm in povezavo na obstoječi mediaklav« (za Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Novo mesto) in »10 setov cevi z nastavki za nalivanje petrijevk Φ90 mm in povezavo na obstoječi mediaklav« (za Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Celje), kršil alineo a) prvega odstavka 89. člena ZJN-3, v povezavi s petim odstavkom in drugo alineo šestega odstavka istega člena, pa tudi v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena, 6. ter 7. členom ZJN-3. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo dokazal, da je naročnik s predstavljenim ravnanjem kršil tudi tretji odstavek točke 1.5.3 in drugi odstavek točke 5.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ter vsebino pogoja 4.2.3. V predstavljenem smislu je tako slediti vlagatelju v njegovem zatrjevanju, da »je naročnik kršil temeljno načelo postopka javnega naročanja, to je načelo enakopravne obravnave ponudnikov« (drugi odstavek naslova 3.3. na strani 10 zahtevka za revizijo).

Dosedanjih ugotovitev in zaključkov v ničemer ne spreminja zatrjevanje izbranega ponudnika, po katerem »[g]lede na to, da je vlagatelj nezakonito prišel do dokumentacije, ki predstavlja poslovno skrivnost, in tako s kršitvijo določb o vpogledu, naročnik oziroma Državna revizijska komisija ne morata obravnavati vlagateljevih navedb in morata že iz tega razloga zahtevek za revizijo zavrniti« (četrti odstavek na peti strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). Državna revizijska komisija namreč v revizijskem postopku izvede vse dokaze, za katere presodi, da bodo pripomogli k zakoniti in pravilni odločitvi o zahtevku za revizijo, pri tem pa ni omejena le na dokazne predloge vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, pač pa kot dokazilo uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje dejanskega stanja v zadevi. Državna revizijska komisija lahko ugotavlja tudi dejstva, ki jih vlagatelj, izbrani ponudnik in naročnik niso navajali, če presodi, da je to potrebno za zakonito odločitev o zahtevku za revizijo (prvi in drugi odstavek 32. člena ZPVPJN).

Upoštevaje dosedanje ugotovitve in zaključke Državna revizijska komisija v nadaljevanju (kot nepotrebnega) ni izvedla dokaznega predloga »zaslišanje« […] »direktorja vložnika« (stran 4 zahtevka za revizijo), niti ni sledila predlogu vlagatelja »za razjasnjevalni sestanek na podlagi 35. člena ZPVPJN pred DRK« (stran 10 zahtevka za revizijo).

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu »OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA«, številka 13-NMV200716-05, z dne 19. 8. 2016.

Državna revizijska komisija ni sledila zatrjevanjem vlagatelja v vlogi z dne 16. 11. 2016, po katerih naj bi strokovni instituciji »zastavila neustrezno oziroma napačno oblikovano vprašanje, ki ne sodi v strokovno pristojnost postavljene strokovne institucije oziroma omenjene profesorice«, je pa res, da je strokovna institucija v nekaterih delih strokovnega mnenja podala pravne razlage oziroma pravna tolmačenja, ki sodijo v pristojnost Državne revizijske komisije. Glede na navedeno Državna revizijska komisija strokovnega mnenja v delih, ki predstavljajo pravne razlage oziroma pravna tolmačenja, pri odločanju o vlagateljevem zahtevku za revizijo ni upoštevala.

Državna revizijska komisija v nadaljevanju pripominja, da
– tudi sicer strokovna institucija v strokovnem mnenju (drugi odstavek rubrike »Zaključki:« na šesti strani) že sama ugotavlja, da »[k]oličina res ni specificirana z oznako 10 kom cevi, kar velja za oba kompleta«;
– zgolj ugibanje oziroma zgolj sklepanje »če teh nastavkov ne bi bilo 10, po en za vsako cev«, […] »avtomatični polnilec petrijevk ne bi deloval« (peti odstavek na peti strani strokovnega mnenja), zgolj razlaga s pomočjo »slovarj[a] slovenskega knjižnega jezika« (drugi odstavek na šesti strani strokovnega mnenja), zgolj sklepanje, da »glede na to, da je cevi preko katerih se naliva medij v gojišče 10«, […] »tak komplet vsebuje 10 cevi« (tretji odstavek na šesti strani strokovnega mnenja), ter zgolj dejstvo, da je izbrani ponudnik v ponudbi zagotovil montažo (peti odstavek na peti strani, vsebinsko primerljivo pa tudi osmi odstavek na isti strani strokovnega mnenja), iz razlogov, pojasnjenih in utemeljenih že doslej, tudi sicer ne bi zadostovala za prepričljiv zaključek o tem, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil prav zahtevanih »10 setov cevi«. V tem smislu bi šlo tako pritrditi vlagatelju, ki v vlogi z dne 16. 11. 2016 navaja, da dejstvo, da »je ponudnik zagotovil montažo, ne pomeni, da je zagotovil pravilno in popolno delovanje aparata ter količino vseh 10 cevi, temveč pomeni zgolj to, da je v njegovi ceni zajeta montaža aparata« (tretji odstavek 2. točke na strani 3);
– je zaključek strokovne institucije, ki se glasi »Odgovor: da«, narejen v neločljivi navezavi na pravne razlage oziroma pravna tolmačenja, ki jih Državna revizijska komisija tudi sicer ne bi označila za prepričljive.

V posledici Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni odločala o tem, ali je naročnik kršil določbe dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti oziroma ZJN-3 tudi iz katerega od ostalih razlogov, ki jih v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj. Vsebinska presoja zahtevka za revizijo v preostalem delu namreč ne bi več vplivala na drugačno odločitev Državne revizijske komisije.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka oddaje zadevnega naročila v delu, v katerem je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

V zvezi z delom pravovarstvenega predloga, v katerem vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da naročniku »naloži odpravo kršitev tako, da se« naročilo male vrednosti »odda ponudniku LABORMED d.o.o.«, Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ima v reviziji postopkov javnega naročanja pri odločanju o zahtevku za revizijo le kasatorična pooblastila, ne pa tudi reformatoričnih pooblastil. Navedeno pomeni, da s svojim sklepom ne more nadomestiti naročnikove odločitve o oddaji naročila ali katere druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila. Revizija postopka namreč zgolj preprečuje nezakonito izbiro ponudnika, medtem ko odločitev o izbiri še vedno ostaja v pristojnosti naročnika.

V navezavi na predlog vlagatelja, da »zoper izbranega ponudnika in odgovorne osebe pri njem uvede postopek zaradi storitve prekrška iz 112. člena ZJN-3, ker obstaja utemeljen sum, da je izbrani ponudnik oziroma odgovorna oseba pri njem s tem, ko je na izjavo, ki jo je pripravil(a) dne 26. 8. 2016, zapisal(a) datum 25. 8. 2016, ponaredil(a) listino, ki jo je nato uporabil(a) kot pravo, s tem, ko jo je posredoval(a) naročniku dne 26. 8. 2016«, pa Državna revizijska komisija pripominja, da o tem, ali je bil z ravnanjem izbranega ponudnika, ki ga v zahtevku za revizijo opisuje vlagatelj, dejansko storjen prekršek, lahko odloča v postopkih na podlagi Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003), ne pa v revizijskem postopku postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti. Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba Državne revizijske komisije, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške, in na njegovi podlagi sprejetih predpisov (prva poved drugega odstavka 109. člena ZJN-3).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo priglaša strošek »priprava in vložitev zahtevka za revizijo po tar. št. 40/1. OT v višini 1.100 točk oziroma 504,90 EUR«, strošek »3% materialni stroški po 11. členu OT v višini 33 točk oziroma 15,15 EUR«, strošek »fotokopiranja listin po računu naročnika« in »povračilo vplačane takse postopka v višini 1.265,14 EUR«. V vlogi z dne 16. 11. 2016 vlagatelj priglaša še strošek »priprava in vložitev pripomb na zapisnik po tar. št. 40/2. OT v višini 550 točk oziroma 252,45 EUR« in strošek »3% materialni stroški po 11. členu OT v višini 16,50 točk oziroma 7,57 EUR«.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da dejanski nastali potrebni stroški strokovne institucije za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja v konkretnem primeru znašajo 525,00 EUR.

Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
– strošek plačane takse v znesku 1.265,14 EUR,
– strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo v znesku 504,90 EUR (1.100 točk), ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke Tarifne številke 40 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa),
– izdatke v pavšalnem znesku 9,64 EUR (21 točk), ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena Odvetniške tarife,
– 22 % davek na dodano vrednost v znesku 113,20 EUR na strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo in na izdatke, izračunan na podlagi drugega odstavka 2. člena (v povezavi z drugim odstavkom 12. člena) Odvetniške tarife, ob upoštevanju prvega odstavka 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006 in sprem.),
– skupaj torej 1.892,88 EUR.

Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ugotovila, da ostali stroški, za katere je vlagatelj v tem postopku pravnega varstva zahteval povračilo, v konkretnem primeru niso bili potrebni (peti odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi z osmim, prvim in tretjim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife). Tako tudi vsebina vloge z dne 16. 11. 2016 ni bistvena in ni pripomogla ne k hitrejši in ne k enostavnejši rešitvi zadeve.

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala priglašenega stroška »fotokopiranja listin po računu naročnika«, saj zadevnega stroška, za katerega zahteva povračilo, vlagatelj v zahtevi za povračilo stroškov ni opredeljeno navedel (vlagatelj do odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo ni predložil omenjenega računa naročnika, niti v zahtevi ni opredeljeno navedel stroška po višini, po temelju pa tudi ni ustrezno konkretiziral postavke »fotokopiranj[e] listin« na način, da bi bilo iz nje jasno razvidno, katere fotokopije listin zajema).

Državna revizijska komisija je rok za povračilo stroškov vlagatelju določila v 15 dneh od prejema tega sklepa (in ne »v roku 15 dni od izdaje odločbe«) ter posledično priznala obrestni del stroškovnega zahtevka od izteka navedenega roka. Skladno s 313. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, namreč rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev. Naročnik zato ne more izpolniti obveznosti oziroma priti v zamudo z njeno izpolnitvijo preden ne prejme odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, s katero se odloči o njegovi obveznosti povračila stroškov.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.892,88 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Ker vlagatelj povrnitve oziroma povračila dejansko nastalih potrebnih stroškov za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja do odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (sedmi odstavek 70. člena ZPVPJN) ni zahteval (za zahtevo za povrnitev stroškov postopka se tako ne šteje sama dostava potrdila o plačilu predujma za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja – primerjaj na primer sklep Državne revizijske komisije, številka 018-238/2015-32, z dne 18. 2. 2016), Državna revizijska komisija o povrnitvi oziroma povračilu teh stroškov ni odločala.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker znesek predujma, ki ga je za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja založil vlagatelj, znaša 800,00 EUR, dejanski nastali potrebni stroški strokovne institucije za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja pa v konkretnem primeru znašajo 525,00 EUR, se razlika preostanka založenega predujma v znesku 275,00 EUR vlagatelju vrne na njegov transakcijski račun.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo izbrani ponudnik »uveljavlja tudi zahtevek za povrnitev stroškov (pred)revizijskega postopka«.

Državna revizijska komisija je zahtevo izbranega ponudnika za povrnitev stroškov, kot izhaja iz njegove izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven (izbrani ponudnik z vsebino zadevne vloge ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve). Posledično temu stroški izbranega ponudnika v konkretnem primeru niso bili potrebni (tretji, šesti in osmi odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 8. 12. 2016


Predsednik senata
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
– NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
– Odvetniška pisarna Nikola Maslovarić, d. o. o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
– odvetniška družba AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI, o. p., d. o. o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
– finančna služba – tu

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran