Na vsebino
EN

018-217/2016 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-217/2016-6
Datum sprejema: 20. 12. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »IDP rekonstrukcije G2-102/1038 Bača–Dolenja Trebuša od km 6.500 do km 8.500«, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj GINEX INTERNATIONAL d.o.o., Rejčeva ulica 3, Nova Gorica, ki ga zastopa odvetnica Veronika Ermenc, Ljubljanska cesta 106, Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20. 12. 2016

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-117/2016/57 z dne 29. 9. 2016.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 2.838,84 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je sprejel sklep o začetku odprtega postopka oddaje javnega naročila »IDP rekonstrukcije G2-102/1038 Bača–Dolenja Trebuša od km 6.500 do km 8.500«, obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 12. 5. 2016, pod št. objave JN001235/2016-B01.

Naročnik je dne 29. 7. 2016 sprejel dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-117/2016/27 412, s katerim je naročilo kot najugodnejšemu ponudniku oddal v izvedbo vlagatelju. Odločitev je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 1. 8. 2016, pod št. JN001235/2016-ODL01.

Ponudnik Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, Maribor (v nadaljevanju: Lineal d.o.o.,) je zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja in vso ostalo spisovno dokumentacijo naročnika, kar mu je naročnik omogočil dne 4. 8. 2016, potek pa dokumentiral z zapisnikom o vpogledu.

Naročnik je nato prejel vlogo ponudnika Lineal d.o.o., poimenovano »Poziv na spremembo odločitve številka 43001-117/2016/27 412 IDP G2-102/1038 Bača - Dolenja Trebuša od km 6.500 do km 8.500«, v kateri je zatrjeval nedopustnost vlagateljeve ponudbe, kot dokaz pa je priložil naslovne strani načrtov za PZI predora Tabor, ter referenčno potrdilo družbe Vidoni & Oberosler d.o.o.

Dne 10. 8. 2016 je naročnik sprejel »Razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila«, št. 43001-117/2016/37 412 (v nadaljevanju: razveljavitev odločitve o oddaji naročila), s katero je v skladu s šestim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) razveljavil odločitev o oddaji naročila z dne 29. 7. 2016. Pojasnil je, da je po sprejemu te odločitve in še pred njeno pravnomočnostjo prejel dopis ponudnika Lineal d.o.o., zaradi česar bo ponovno preveril, ali izbrana ponudba izpolnjuje vse pogoje in zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ter še, da bo po ponovnem preverjanju izdal novo odločitev o oddaji javnega naročila. Navedeno odločitev je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne 10. 8. 2016, pod št. objave JN001235/2016-ODL01P1.

Naročnik je z dokumentom z dne 29. 9. 2016, poimenovanem »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila z dne 29. 9. 2016) predmetno naročilo kot najugodnejšemu oddal v izvedbo ponudniku Lineal d.o.o., ki kot vodilni partner nastopa v skupni ponudbi s ponudnikoma IRGO CONSULTING d.o.o. in GRAVITAS d.o.o.. Kot izhaja iz obrazložitve, je naročnik ugotovil, da ponudba vlagatelja ni dopustna iz razloga, ker je vlagatelj v njej kot odgovornega projektanta navedel J.Č., ki ni izpolnjeval pogojev iz prve alineje točke 3.1.3.4 Navodil za pripravo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila). Zato je vlagatelj po naročnikovem pozivu k predložitvi dodatnih dokazil, pojasnil ali sprememb svojo ponudbo spremenil tako, da je nominiral drugega odgovornega projektanta A.C., kar je naročnik upošteval in sprejel Odločitev o oddaji naročila z dne 29. 7. 2016. Na podlagi opozorila ponudnika Lineal d.o.o., da predložena referenca ne pripada imenovanemu odgovornemu projektantu A.C., pa je prvotno odločitev o oddaji naročila nato razveljavil, postopek pa vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja prejetih ponudb. Za razjasnitev zadeve je naročnik družbo DARS d.d., kot investitorja referenčnega posla, zaprosil za potrditev sporne reference, vendar pa iz predložene dokumentacije ni bilo mogoče nedvoumno ugotoviti dejstva, katera oseba je pri navedenem referenčnem projektu dejansko nastopala kot odgovorni projektant. Naročnik je hkrati pozval tudi vlagatelja, da mu predloži ustrezne listine, vendar mu jih ta ni predložil, temveč je svojo ponudbo na nedopusten način ponovno spremenil z imenovanjem novega odgovornega projektanta. Ker naročnik takšne dopolnitve in spremembe istih elementov ponudbe ni odobril, je zato sprejel odločitev, da ponudbo vlagatelja kot nedopustno izključi. Odločitev je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 29. 9. 2016, pod št. objave JN001235/2016-ODL02.

Naročnik je dne 3. 10. 2016, pred vložitvijo zahtevka za revizijo, prejel vlagateljevo zahtevo za spremembo odločitve. Vlagatelj je zatrjeval, da nominirani odgovorni projektant A.C. kadrovski pogoj v skladu s zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izpolnjuje, zato je naročnika pozval k spremembi odločitve o oddaji naročila z dne 29. 9. 2016 na način, da njegovo ponudbo (ponovno) izbere kot najugodnejšo.

Vlagatelj je zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in vso ostalo spisovno dokumentacijo naročnika. Naročnik je vpogled omogočil dne 5. 10. 2016, potek pa dokumentiral z zapisnikom o vpogledu.

Dne 11. 10. 2016 je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel dne 12. 10. 2016 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). Vlagatelj je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila z dne 29. 9. 2016, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov pravnega varstva. Navedel je, da je naročnikovo stališče glede neizpolnjevanja pogojev za odgovornega projektanta (točka 3.1.3.4. Navodil) napačno, saj je po naročnikovem pozivu ponudbo spremenil z drugim odgovornim projektantom A.C., in v zvezi z referenčnim projektom »[…] Izdelava projekta PZI Predora Podnanos (Tabor), v dolžini 590 m leva in 612 m desna cev […]« (v nadaljevanju: referenčni projekt). Vlagatelj je pojasnil, da je A.C. to delo opravil kot odgovorni projektant, takrat zaposlen v družbi IRGO CONSULTING d.o.o., vendar je delovno razmerje v tej družbi pred časom prekinil, vsa dokumentacija in dokazila pa se sedaj nahajajo v njeni posesti. Po njegovem zaprosilu mu ta družba dokazil in dokumentov ni želela predložiti, saj v predmetnem javnem naročilu prav tako nastopa kot ponudnik, in sicer kot partner v skupni ponudbi izbranega ponudnika. Vlagatelj je navedel, da je naročniku z dopisom z dne 8. 9. 2016 predložil vso razpoložljivo dokumentacijo, iz katere izhaja, da je bil A.C. odgovorni projektant pri referenčnem projektu. Predloženi dokumenti so vključevali elektronsko in telefaks dopisovanje med A.C. in investitorjem referenčnega projekta družbo DARS d.d., ter recenzijska poročila in vpise v gradbeni dnevnik, pri čemer sta slednja dva uradna javna dokumenta, naročnik pa bi ju kot verodostojna moral upoštevati. Vlagatelj je pojasnil, da je poskušal pridobiti potrebna dokazila pri DARS d.d. kot investitorju referenčnega projekta, kot tudi pri družbi Projekt d.d. Nova Gorica kot glavnem inženirju referenčnega projekta, vendar je bil pri tem neuspešen. Dalje je navedel, da ker je pri naročniku vzpostavljen dvom glede osebe, ki je pri referenčnem projektu nastopala kot odgovorni projektant, pa ta dvom ne sme biti v škodo vlagatelju, saj mu je s takšnim odločanjem onemogočeno celovito pravno varstvo iz razloga, ker naročnik ni podal trditvene podlage glede izpolnjevanja oz. neizpolnjevanja postavljenega pogoja, zgolj dvom pa ustrezne trditvene podlage ne predstavlja. Glede navedbe naročnika, da je imenoval novega odgovornega projektanta M.L., je vlagatelj poudaril, da je tega navedel podredno in zgolj iz razloga, če naročnik iz razpoložljivih dokumentov ne bi mogel ugotoviti izpolnjevanja kadrovskega pogoja glede A.C., temu posledično pa zavrača tudi naročnikov očitek, da je svojo ponudbo ponovno (nedopustno) spremenil.

O vloženem zahtevku za revizijo se je izjasnil tudi izbrani ponudnik. Vlagateljeve navedbe, da A.C. razpolaga z referenco za odgovornega projektanta referenčnega projekta, je zavrnil, ker ne zadošča, da je A.C. kot odgovorni projektant delo začel, saj bi na opisan način referenco lahko pridobil vsak, tudi v primeru če bi svoje delo opravil slabo. Referenco za opravljeno delo izda naročnik izključno v primeru, da je izvajalec delo opravil kvalitetno in pravočasno, naročnik pa je bil z njim zadovoljen. Izbrani ponudnik je zavrnil tudi vlagateljeve navedbe, da mu družbe IRGO CONSULTING d.o.o., DARS d.d. in Projekt d.d. Nova Gorica niso predale dokumentacije za referenco A.C. kot odgovornega projektanta, saj jo lahko izda in potrdi samo naročnik, v obravnavanem primeru pa je bila to družba VIDONI S.P.A., Podružnica v Podnanosu (izbrisan dne 17.11.2014, vir: AJPES), te družbe pa vlagatelj v zahtevku za revizijo ni omenil. Dalje je navedel, da družba VIDONI S.P.A., Podružnica v Podnanosu, omenjene reference A.C. ni nikoli potrdila, saj za potrditev reference ne zadošča pojavljanje A.C. v korespondenci, v poročilih in v gradbenem dnevniku, od koder je razvidno, da je sodeloval pri izvedbi projekta v eni ali drugi vlogi. Izbrani ponudnik je pojasnil, da je bil A.C. na začetku referenčnega projekta zaposlen pri ponudniku IRGO CONSULTING d.o.o., nato pa je bil z mesta odgovornega projektanta odstavljen. Po končanih delih je družba VIDONI S.P.A., Podružnica v Podnanosu, potrdila reference V.J., ki je navedeni referenčni projekt dokončal.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, št. 43001-117/2016/68 z dne 26. 10. 2016, zavrnil kot neutemeljenega, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). Kot izhaja iz obrazložitve, naročnik ne sprejema vlagateljevih očitkov, da je zavzel napačno stališče glede nedopustnosti vlagateljeve ponudbe glede neizpolnjevanja kadrovskega pogoja, saj je v odločitvi o oddaji naročila z dne 29. 9. 2016 razloge za izključitev vlagateljeve ponudbe izrecno zapisal. Dalje je zavrnil tudi vlagateljeve navedbe glede (ustreznosti) spremembe ponudbe z odgovornim projektantom A. C., in v tej zvezi navedenim referenčnim projektom, kot nedosledne. Naročnik je navedel, da je vlagatelj ponudbo v tem delu spremenil z drugim odgovornim projektantom (A. C.), kar je naročnik sprejel, po prejetem opozorilu Lineal d.o.o in razveljavitvi prvotne odločitve o oddaji naročila pa je pristopil k preverjanju vlagateljeve ponudbe, zaradi česar je vlagatelja, glede A.C. kot odgovornega projektanta pri referenčnem projektu, pozval k predložitvi dodatnih pojasnil in dokazil, na vlagateljevo prošnjo pa je podaljšal tudi rok za predložitev le-teh. V pozivu je naročnik izrecno zapisal, da se zahteva nanaša na predložitev dodatnih pojasnil in dokazil v zvezi z načrti, ki jih je vlagatelj navedel v obrazcu »PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH«, točneje v stolpcu »Opis del (projekt)« tabele, poimenovane »Reference za navedeno funkcijo«, kot dokazilo za izpolnjevanje kadrovskih pogojev pa štejejo izpolnjene, podpisane in žigosane naslovne strani posameznih načrtov referenčnega dela, kot tudi imenovanje A.C. za odgovornega projektanta pri navedenem referenčnem projektu, konkretno za obdobje od leta 2006 do leta 2008. Iz razloga, ker je bila njegova zahteva glede potrebnih dokazil v pozivu konkretizirana z navedbo dokumentov, iz katerih bi bilo mogoče nedvoumno ugotoviti odgovornega projektanta za navedeni referenčni projekt, naročnik vlagateljeve navedbe ocenjuje kot sprenevedanje, očitke pa zavrača kot neutemeljene. Dalje je navedel, da v svojem pozivu vlagatelju ni (več) dopuščal spremembe ponudbe in ga k temu tudi ni pozval, saj se je že v fazi priprave poziva zavedal, da sprememba ponudbe v tem delu ne bo več dopustna. Vlagatelj v posredovani dokumentaciji ni predložil zahtevanega dokazila o imenovanju A. C. kot odgovornega projektanta za navedeni referenčni projekt, prav tako pa je predložil zgolj nepodpisane naslovne strani posameznih načrtov, ki jih naročnik ni smatral kot ustrezno dokazilo, saj je zahteval podpisane in žigosane listine. Dokumenti vlagatelja, predloženi dne 8. 9. 2016, pa pravne kvalitete ustreznega dokazila za odgovornega projektanta nimajo. Dalje je zavrnil tudi vlagateljeve navedbe, da mora naročnik ugotoviti izpolnjevanje kadrovskega pogoja, ker je za ugotovitev dejanskega stanja storil vse, pri tem pa je za dokazila zaprosil tako vlagatelja, kot tudi investitorja DARS d.d., pregledal pa je tudi vso ostalo predloženo dokumentacijo. Naročnik je navedel, da mu ni uspelo ugotoviti dejstva, katera oseba je dejanski imetnik referenčnega projekta, torej ali je to A. C. ali V. J., saj sta obe navedeni kot odgovorna projektanta na naslovnih straneh istih načrtov torej v listinah, ki sta jih naročniku predložila izbrani ponudnik in investitor DARS d.d.. Ker iz predložene dokumentacije ni mogel razbrati. kateri od obeh navedenih je bil odgovorni projektant, je naročnik vlagateljevo ponudbo ocenil kot nedopustno. Navedel je še, da se je vlagatelj nedopustnosti svoje ponudbe zavedal, na kar kaže tudi dejstvo, da je imenovanega A.C. na lastno pobudo zamenjal z novim (tretjim) odgovornim projektantom.

Naročnik je dne 4. 11. 2016 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku, ki jo je dopolnil dne 11. 11. 2016.

Vlagatelj se je v skladu s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN v vlogi z dne 9.11.2016, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 10.11.2016, opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, ki jim je v celoti oporekal in je vztrajal pri navedbah iz zahtevka za revizijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija v skladu z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ponudbo vlagatelja utemeljeno ocenil kot nedopustno, vlagatelja pa posledično izključil iz postopka javnega naročanja zaradi neizpolnjevanja kadrovskega pogoja.

Državna revizijska komisija po pregledu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ugotavlja, da je v točki 3.1.3.4 poglavja 3.1.3 »Tehnična in strokovna sposobnost« Navodil naročnik določil (med drugim) pogoj, po katerem mora biti zagotovljen »[…] odgovorni projektant, ki izpolnjuje naslednje zahteve: […]
- v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je bil odgovorni projektant pri izdelavi vsaj ene projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI) za predor v dolžini najmanj 200 metrov:

dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni projektant), navedeni skladno s predlogo.

opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o ustrezni strokovni usposobljenosti, vpisu v imenik poklicne zbornice in referencah.

Iz opisa referenc mora biti razvidno, da gre za istovrstne načrte kot jih odgovorna oseba prevzema v ponudbi« (v nadaljevanju: pogoj 3.1.3.4).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz vsebine citiranega pogoja izhaja zahteva naročnika, po kateri je bila oseba, ki je v ponudbi nominirana v vlogi odgovornega projektanta, »odgovorni projektant pri izdelavi vsaj ene projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI) za predor v dolžini najmanj 200 metrov«. Vsebina pogoja 3.1.3.4 ni jasna v smislu, ali se v njem zahteva (oziroma ali za njegovo izpolnitev zadošča že) priprava posameznega načrta projektne dokumentacije ali se v njem zahteva priprava projektne dokumentacije kot celote. Iz vsebine predmetnega pogoja ne izhaja jasna zahteva, da bi morala biti oseba, ki je v ponudbi nominirana v vlogi odgovornega projektanta, odgovorni projektant vsakega od načrtov »vsaj ene projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI) za predor v dolžini najmanj 200 metrov«. Iz odgovorov naročnika, objavljenih na Portalu javnih naročil (»Datum objave: 30.05.2016 10:28«), izhaja tudi, da je citirani pogoj razumeti na način, da je »[r]eferenčna dokumentacija […] lahko izdelana na nivoju IDP ali PGD ali PZI«. V dokaz izpolnjevanja pogoja 3.1.3.4 je naročnik zahteval predložitev dokazila »Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni projektant), navedeni skladno s predlogo«, ki ga potrdi (podpiše) ponudnik.

V skladu z alineo c) prvega odstavka 76. člena ZJN-3 lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na tehnično in strokovno sposobnost ponudnika. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil (10. odst. 76. člena ZJN-3). Pri tem mora ravnati pregledno, načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) pa med drugim zahteva, da so vsi pogoji v razpisni dokumentaciji določeni jasno, natančno in nedvoumno, tako da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako in da lahko naročnik učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo naročnikovim zahtevam (prim. npr. sodbo sodišča ES št. C-368/10, točka 109). Ker je naročnik tisti, ki mora določiti pogoje za ugotavljanje sposobnosti, mora zato nositi tudi odgovornost za njihovo skrbno pripravo. Če je pogoj zapisan tako, da dopušča več možnih razumnih razlag, od katerih so nekatere strožje, nekatere pa milejše (blažje), je Državna revizijska komisija že večkrat zavzela stališče (tako npr. v zadevah 018-421/2013, 018-360/2013, 018-072/2014, 018-106/2014), da je v razmerju do ponudnika treba uporabiti razlago, ki gre v njegovo korist. Omejevanje pomena katerega od v pogoju zapisanih pojmov šele po roku za predložitev ponudb bi po svoji vsebini pomenilo določanje konkretne vsebine pogoja šele po poteku roka za predložitev ponudb. Naročnik referenčnemu pogoju po poteku roka za predložitev ponudb ne more dajati ožje vsebine od tiste, ki iz njega ne izhaja na jasen, natančen in nedvoumen način, saj bi to pomenilo ravnanje v nasprotju s 6. členom ZJN-3 (načelo transparentnosti javnega naročanja), pa tudi kršitev drugega odstavka 67. člena ZJN-3, v skladu s katerim naročnik po izteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ob vpogledu v dokument številka K_D 06-02 DRSI, z dne 27. 6. 2016, ki ga je vlagatelj posredoval naročniku na njegov poziv številka 43001-117/2016/13-1600, z dne 20. 6. 2016, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je njegova priloga tudi (med drugim) izpolnjen, žigosan in po ponudniku podpisan obrazec »PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH«, ki se nanaša na osebo A. C. s funkcijo »Odgovorni projektant« in prevzetimi deli v ponudbi »IDP Predora«. Na poziv naročnika, številka 43001-117/2016/38 1603, z dne 24. 8. 2016, s katerim je naročnik vlagatelja pozval, da mu predloži še »dokazila o izpolnjevanju pogojev o kadrovskih zmogljivostih za odgovornega projektanta« A. C., je vlagatelj z dopisom, z dne 8. 9. 2016 (v nadaljevanju: dopis z dne 8. 9. 2016), v roku (podaljšanem s strani naročnika) naročniku posredoval še dodatno dokumentacijo, ki naj bi dokazovala, da je bila oseba A. C. »odgovorni projektant pri izdelavi vsaj ene projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI) za predor v dolžini najmanj 200 metrov«. Omenjeno dokumentacijo sestavljajo vloga, elektronska sporočila, dopisi, (naslovne) strani načrtov projektne dokumentacije, faks sporočila, nekaj strani gradbenega dnevnika, poročila o pregledih projektne dokumentacije, recenzijska poročila in nekateri drugi dokumenti. Ker je vlagatelj v dopisu z dne 8. 9. 2016 zapisal (med drugim) tudi, da je več kot očitno, da mu gospodarski subjekt, ki »sodeluje kot partner v skupini ponudnikov na tem istem javnem naročilu«, »zahtevanih dokumentov kljub […] pisnim in ustnim prošnjam nikakor ne bo« izročil, v posledici pa je naročnika prosil, da poskuša »pridobiti kopije naslovnih strani zahtevanih načrtov« pri investitorju, je naročnik pri investitorju DARS, d. d. (v prilogi dopisa številka 402-26/2016-KP-020, z dne 13. 9. 2016), pridobil nekatere podpisane in žigosane (naslovne) strani načrtov projektne dokumentacije. Iz dokumentov za objekt predor Tabor (in Barnica), to je
– »8/1 Načrt izkopa in osnovne podgradnje vzhodnega predvkopa, ic 331/06-8/1«
– »8/2 Načrt izkopa in osnovne podgradnje zahodnega predvkopa, ic 331/06-8/2«
– »8/3 Načrt izkopa in osnovne podgradnje predora, ic 331/06-8/3«
– »8/3 Načrt izkopa in osnovne podgradnje predora, ic 331/06-8/3«, »8/3-1 Hribinska kategorija PC«
– »8/3 Načrt izkopa in osnovne podgradnje predora, ic 331/06-8/3«, »8/3-2 Hribinska kategorija B1«
– »3/2 Pogonska centrala, ic 331/06-3/2«, »3/2-1 Pogonska centrala«
– »3/2 Pogonska centrala Tabor, ic 331/06-3/2«, »3/2-5 Kolektor za instalacije«
– »3/3 Portalne konstrukcije Tabor zahod, ic 331/06-3/3«
– »3/4 Portalne konstrukcije Tabor vzhod, ic 331/06-3/4«
– »3/5 Objekti za protipožarno zaščito predorov Barnica in Tabor«, »3/5-1 Vodovodno omrežje za protipožarno zaščito«
– »3/5 Objekti za protipožarno zaščito predorov Barnica in Tabor«, »3/5-2 Črpališče in vodohran«
– »3/5 Objekti za protipožarno zaščito predorov Barnica in Tabor«, »3/5-3 Načrt izkopa gradbene jame za vodohran«
– »3/7 Končna ureditev predora Tabor –vzhodni portal«, »3/7-1 Ureditev brežin«
– »3/7-3 Končna ureditev predora Tabor –vzhodni portal - komunalna ureditev«
– »3/8 Končna ureditev predora Tabor –zahodni portal«, »3/8-3 Komunalna ureditev«
jasno izhaja, da je na njih kot odgovorni projektant navedena tudi oseba A. C., kar dovolj prepričljivo dokazuje, da je bila oseba A. C. »v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb […] odgovorni projektant pri izdelavi vsaj ene projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI) za predor v dolžini najmanj 200 metrov«. Četudi sta iz predloženih dokumentov ponekod razvidna (navedena) dva odgovorna projektanta, tega ni mogoče razlagati kot neizpolnjevanja pogoja 3.1.3.4, saj bi za njegovo izpolnitev po eni od možnih razlag dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zadoščala že priprava posameznega načrta projektne dokumentacije. Podatek o tem, da je oseba A. C. sodelovala »kot odgovorni projektant na izdelavi projektne dokumentacije« (»PZI Dokumentacija se je oddajala sukcesivno v teku izgradnje predora«), pa po drugi strani prepričljivo izhaja tudi
– iz elektronskega sporočila osebe V. J., IRGO CONSULTING, d. o. o. (ki »sodeluje kot partner v skupini ponudnikov na tem istem javnem naročilu«), z dne 5. 9. 2016 (v nadaljevanju: elektronsko sporočilo z dne 5. 9. 2016),
– iz dokumenta »Imenovanje odgovornega projektanta«, številka ic 227/06, z dne 5. 9. 2006 (v nadaljevanju: dokument številka ic 227/06),
– s podatkov nekaterih listov gradbenega dnevnika, ki so priloga dopisa z dne 8. 9. 2016.
Glede na navedeno ni bistveno, da vlagatelj na poziv naročnika ni predložil »dokazila o imenovanju A. C. za odgovornega projektanta za navedeni referenčni posel, za obdobje od leta 2006 do leta 2008« (zadnji odstavek na strani 3 odločitve o zahtevku za revizijo). Dokazilo, ki ga izpostavlja naročnik, tudi sicer v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni bilo našteto med dokazili, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogoja 3.1.3.4. V tem kontekstu ne gre prezreti niti dejstva, da izbrani ponudnik v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na prvi strani) sam zatrjuje (priznava), da se oseba A. C. »pojavlja v korespondenci, poročilih in v gradbenem dnevniku, od koder je razvidno, da je sodeloval[a] pri izvedbi projekta v eni ali drugi vlogi«.

V nasprotju s podatkom v dokumentu številka ic 227/06, po katerem je »od 5.9.2006 dalje« oseba V. J. namesto osebe A. C. opravljala delo odgovornega projektanta »na objektu Predor Tabor (projektna dokumentacija PZI)«, iz elektronskega sporočila z dne 5. 9. 2016 izhaja, da je oseba V. J. vlogo odgovornega projektanta prevzela »osebno v teku 2008 in v tej vlogi nadaljeval[a] vse do zaključka projekta«. Ker je omenjeno elektronsko sporočilo z dne 5. 9. 2016 poslala prav oseba V. J., pa tudi iz razloga, ker obdobje prevzema vloge odgovornega projektanta, navedeno v njem (»v teku 2008«), sovpada z datumi (naslovnih) strani načrtov projektne dokumentacije, ki jih je naročnik (v prilogi dopisa številka 402-26/2016-KP-020, z dne 13. 9. 2016) pridobil pri investitorju DARS, d. d., Državna revizijska komisija zaključuje, da je v okoliščinah konkretnega dejanskega stanja šteti, da je bila oseba A. C. »v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb […] odgovorni projektant pri izdelavi vsaj ene projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI) za predor v dolžini najmanj 200 metrov«. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v podpisane in žigosane (naslovne) strani posameznih načrtov projektne dokumentacije referenčnega projekta namreč ugotavlja tudi, da so ti načrti datirani (oziroma so nastajali) v obdobju od novembra 2006 do januarja 2008, kar ustreza postavljenemu pogoju 3.1.3.4. glede nastopanja odgovornega projektanta »pri izdelavi vsaj ene projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI) za predor« v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb. Poleg tega med naročnikom, vlagateljem in izbranim ponudnikom ni spora o tem, da je referenčni projekt »Predor Tabor« ustrezal postavljeni zahtevi naročnika (v pogoju 3.1.3.4.) po predoru »v dolžini najmanj 200 metrov«.

Glede na navedeno ni slediti zatrjevanju izbranega ponudnika, po katerem so navedbe vlagatelja, da ima oseba A. C. »referenco za odgovornega projektanta za predor […] neresnične in neutemeljene« (drugi odstavek na prvi strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V navezavi na zatrjevanja izbranega ponudnika, po katerih »[p]odjetje VIDONI S.P.A. omenjene reference g.« A. C. »ni nikoli potrdilo, saj za potrditev reference ni dovolj, da se nekdo samo pojavlja v korespondenci, poročilih in v gradbenem dnevniku, od koder je razvidno, da je sodeloval pri izvedbi projekta v eni ali drugi vlogi« (zadnji odstavek na prvi strani), pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da se je pogoj 3.1.3.4 glasil, da je oseba bila »odgovorni projektant pri izdelavi vsaj ene projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI) za predor v dolžini najmanj 200 metrov«, v dokaz izpolnjevanja pogoja 3.1.3.4 pa je naročnik zahteval predložitev dokazila »Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni projektant), navedeni skladno s predlogo«, ki ga potrdi (podpiše) ponudnik.

Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da je pritrditi vlagatelju, ki »izrecno poudarja, da je novo osebo oz. novega odgovornega projektanta za predor navedel podredno«, da »je zgolj podredno navajal novo osebo, kot je bilo navedeno«, oziroma, da je iz »previdnosti […] zgolj podredno navajal novo osebo« (vse drugi odstavek na strani 4 zahtevka za revizijo). Navedeno namreč potrjuje vsebina dopisa z dne 8. 9. 2016 (zlasti peti odstavek na strani 2). Ker je bilo že doslej ugotovljeno, da je iz dokumentacije, ki jo je naročnik (v prilogi dopisa številka 402-26/2016-KP-020, z dne 13. 9. 2016) pridobil pri investitorju DARS, d. d., jasno, da je bila oseba A. C. »odgovorni projektant pri izdelavi vsaj ene projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI) za predor v dolžini najmanj 200 metrov«, podredno ravnanje vlagatelja v posledici ni pravno relevantno za odločitev o zahtevku za revizijo, vlagatelju pa je pritrditi v njegovem zatrjevanju, da zato »tudi ni na mestu očitek« naročnika, da je »ponovno spreminjal svojo ponudbo« (drugi odstavek na strani 4 zahtevka za revizijo). V predstavljenem smislu tako ni slediti naročniku v njegovem zatrjevanju, da je vlagatelj »imenovanega A. C. samoiniciativno zamenjal z novim (tretjim) odgovornim projektantom« (tretji odstavek na strani 4 odločitve o zahtevku za revizijo).

Upoštevaje vsa predstavljena dejstva in ugotovitve Državna revizijska komisija zaključuje, da bi naročnik (iz razloga objektivne nezmožnosti vlagatelja, da mu predloži zahtevana dokazila) ob upoštevanju podatkov dokumentacije, ki jo je (v prilogi dopisa številka 402-26/2016-KP-020, z dne 13. 9. 2016) pridobil pri investitorju DARS, d. d., vseeno moral (dovolj prepričljivo) zaključiti, da je bila oseba A. C. »v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb […] odgovorni projektant pri izdelavi vsaj ene projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI) za predor v dolžini najmanj 200 metrov«. Naročnik je namreč podatke, ki narekujejo navedeni zaključek, v posledici podatkov, ki izhajajo iz omenjene dokumentacije, lahko ustrezno preveril. S tem, ko je naročnik zaključil, da na podlagi prejete dokumentacije ne more prepričljivo zaključiti, da je bila oseba A. C. »v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb […] odgovorni projektant pri izdelavi vsaj ene projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI) za predor v dolžini najmanj 200 metrov«, v posledici pa je ugotovil, da ni izkazano, da je vlagateljeva ponudba v tem delu skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, kot takšna pa v tem delu dopustna, je naročnik kršil alineo a) prvega odstavka 89. člena ZJN-3 (v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3).

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu »ODLOČITEV O DDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 43001-117/2016/57, z dne 29. 9. 2016.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka oddaje zadevnega javnega naročila v delu, v katerem je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje tega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa. V kolikor bo naročnik ocenil, da na podlagi obstoječe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (zlasti v izpostavljeni vsebini pogoja 3.1.3.4) tega (zaradi nejasnosti pogoja 3.1.3.4) ne more oddati ustrezno usposobljenemu ponudniku, lahko (če so izpolnjeni pogoji ZJN-3) sprejme katero od odločitev, ki mu omogoča zaključek postopka brez oddaje javnega naročila (primerjaj zlasti 90. člen ZJN-3).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in v pripravljalni vlogi z dne 9. 11. 2016 zahteval povrnitev priglašenih stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva, in sicer 596,70 EUR za zahtevek za revizijo, 298,35 EUR za pripravljalno vlogo, vse povečano za 22 % DDV ter 2.110,31 EUR za plačano takso.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (prva poved tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija je vlagatelju priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
- strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo v znesku 596,70 EUR (1300 točk), ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke Tarifne številke 40 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečan za 22% davek na dodano vrednost;
- strošek plačane takse za revizijski zahtevek v višini 2.110,31 EUR.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške v višini 2.838,84 EUR. Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi stroški, saj priglašeni strošek odvetniške storitve za opredelitev do navedb naročnika v konkretnem primeru ni bil potreben (peti odstavek 70. člena ZPVPJN v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife). Navedbe v vlagateljevi vlogi z dne 9. 11. 2016 namreč niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.

Naročnik je vlagatelju priznane stroške dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 20. 12. 2016

predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnica Veronika Ermenc, Ljubljanska cesta 106, 1230 Domžale
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran