Na vsebino
EN

018-251/2016 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Številka: 018-251/2016-8
Datum sprejema: 19. 12. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in mag. Gregorja Šebenika kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Priprava aplikacije za bazo upravičencev v sklopu projekta EU kartice ugodnosti za invalide«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Comland d.o.o., Litostrojska 58c, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Stušek d.o.o., Trg celjskih knezov 2, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19. 12. 2016

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Priprava aplikacije za bazo upravičencev v sklopu projekta EU kartice ugodnosti za invalide«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 25. 11. 2016, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti, dne 8. 11. 2016 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN007051/2016-B01.

Vlagatelj je še pred potekom roka za predložitev ponudb, z vlogo z dne 25. 11. 2016, vložil zahtevek za revizijo, v katerem je zatrjeval, da je naročnik nekatera določila razpisne dokumentacije oblikoval v nasprotju s pravili javnega naročanja. Vlagatelj zatrjuje nezakonitost naročnikovega ravnanja pri postavitvi zahtev, vezanih na izkazovanje izpolnjevanja pogojev v odsotnosti zahteve po predložitvi obrazca ESPD, nadalje naročniku očita, da je pogoj glede aktivnega znanja slovenskega jezika diskriminatoren in nesorazmeren, zatrjuje tudi nesorazmernost kadrovskega referenčnega pogoja in merila v delu, ki se nanaša na kadre, naročnikovo nekonsistentnost pri oblikovanju pogodbenih določil in določil razpisne dokumentacije v zvezi z rokom izvedbe ter kršitev varstva konkurence ponudnikov v zvezi z ogledom obstoječe rešitve, vezane na izvajanje predmeta naročila. Na podlagi navedenega je vlagatelj predlagal razveljavitev izpodbijanih določb razpisne dokumentacije oziroma podredno razveljavitev »predmetnega javnega naročila v celoti« in povračilo stroškov postopka.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 8. 12. 2016 zavrnil kot neutemeljen ter z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 15. 12. 2016, dokumentacijo odstopil v odločanje temu organu.

Državna revizijska komisija je dne 16. 12. 2016 od vlagatelja prejela vlogo z dne 13. 12. 2016, v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je z vlogo z dne 25. 11. 2016 vložil v postopku oddaje javnega naročila »Priprava aplikacije za bazo upravičencev v sklopu projekta EU kartice ugodnosti za invalide«. V vlogi vlagatelj zahteva tudi vrnitev polovice vplačane takse. Obvestilo o umiku zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija s strani naročnika prejela dne 19. 12. 2016.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 19. 12. 2016


predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
- Odvetniška pisarna Stušek d.o.o., Trg celjskih knezov 2, 3000 Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran