Na vsebino
EN

018-230/2016 Onkološki inštitut Ljubljana

Številka: 018-230/2016-4
Datum sprejema: 28. 11. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov«, v zvezi s predlogom vlagatelja Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti naročnika ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28. 11. 2016

odločila:

Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 14. 7. 2016 sprejel sklep o začetku postopka javnega naročanja. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 12. 9. 2016, pod št. objave JN005414/2016-W01. Naročnik je dne 20. 10. 2016 na portalu (pod št. objave JN005414/2016-ODL01) objavil dokument »ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA« z dne 20. 9. 2016, s katerim je javno naročilo oddal ponudniku SI.MOBIL d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, vlagateljevo ponudbo pa zavrnil kot nedopustno.

Vlagatelj je dne 26. 10. 2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila, s katerim je hkrati predlagal tudi izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je s sklepom z dne 14. 11. 2016 zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, o predlogu za zadržanje postopka pa se ni izjavil.

Naročnik je dne 16. 11. 2016 z dopisom Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo in dokumentacijo, o predlogu za zadržanje postopka pa se ni izjavil niti v tem dopisu.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik ne glede na vloženi zahtevek za revizijo nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen če so za to podani razlogi, ki jih ZPVPJN našteva v nadaljevanju te določbe. Vlagatelj ima skladno s prvo povedjo iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN možnost, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora skladno z drugim odstavkom 19. člena ZPVPJN v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo skladno s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila. Iz teh določb ZPVPJN torej izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon) oziroma opraviti določenih drugih ravnanj do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (prim. prva poved iz petega odstavka 19. člena ZPVPJN).

Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil v obravnavo zahtevek za revizijo in sklep, s katerim ga je zavrnil, o predlogu za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN ni podal mnenja, iz dokumentacije pa je očitno, da ni sprejel sklepa o zadržanju nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje naročila.

Vlagatelj sicer ni navedel razlogov, s katerimi bi utemeljil svoj predlog, vendar niti Državna revizijska komisija sama ni ugotovila razlogov, da bi bilo treba izdati sklep, s katerim bi zadržala postopek oddaje naročila male vrednosti. Iz zahtevka za revizijo je razvidno, da vlagatelj izpodbija odločitev o zavrnitvi njegove ponudbe, s tem pa odločitev o oddaji naročila male vrednosti drugemu ponudniku in ne vlagatelju. V tej fazi postopka oddaje naročila male vrednosti, ko je naročnik že sprejel odločitev o oddaji tega naročila, bi vlagatelj lahko dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe o izvedbi naročila, učinek, ki ga zasleduje s predlogom za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN, pa je dosegel že z vložitvijo zahtevka za revizijo, o katerem bo Državna revizijska komisija odločila v revizijskem postopku. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročnikova ravnanja v postopku oddaje naročila male vrednosti po prejemu zahtevka za revizijo ne vplivajo bistveno na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva. Državna revizijska komisija zato predlogu za sprejem sklepa po 19. členu ZPVPJN ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 28. 11. 2016

Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
- ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran