Na vsebino
EN

018-228/2016 Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Številka: 018-228/2016-5
Datum sprejema: 24. 11. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata, Nine Velkavrh kot članice senata in mag. Mateje Škabar kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike na podlagi sprememb CAP 2014 - 2020«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja IGEA, d. o. o., Koprska ulica 94, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Šafar in partnerji, d. o. o., Resljeva cesta 25, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24. 11. 2016

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike na podlagi sprememb CAP 2014 - 2020«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 3. 11. 2016, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 29. 9. 2016 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN005865/2016-B01, dne 30. 9. 2016 pa še v Uradnem listu Evropske unije, in sicer pod številko objave 2016/S 189-338320.

Vlagatelj je še pred potekom roka za predložitev ponudb, z vlogo z dne 3. 11. 2016, vložil zahtevek za revizijo, v katerem je zatrjeval, da je naročnik nekatera določila razpisne dokumentacije oblikoval v nasprotju s pravili javnega naročanja. Vlagatelj je navedel, da predmet naročila ni bil dovolj opredeljen, da so bila merila nepovezana s predmetom naročila in določena arbitrarno, da je bil obrazec predračuna sestavljen nepregledno, da so bili referenčni pogoji nesorazmerni, da so bile predvidene nedopustne spremembe pogodbe o izvajanju javnega naročila in da je bila neupravičeno navedena blagovna znamka. Na podlagi navedenega je vlagatelj predlagal razveljavitev izpodbijanih določb razpisne dokumentacije in povračilo stroškov postopka.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 15. 11. 2016 zavrnil kot neutemeljen ter z dopisom istega dne odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je 22. 11. 2016 od vlagatelja prejela vlogo z dne 21. 11. 2016, v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je z vlogo z dne 3. 11. 2016 vložil v postopku oddaje javnega naročila »Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike na podlagi sprememb CAP 2014 - 2020«. V vlogi vlagatelj zahteva tudi vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 24. 11. 2016


predsednik senata
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
- Odvetniška pisarna Šafar in partnerji, d. o. o., Resljeva cesta 25, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran