Na vsebino
EN

018-206/2016 Občina Medvode

Številka: 018-206/2016-4
Datum sprejema: 15. 11. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok v občini Medvode v letih 2016 – 2020«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja MAJK d.o.o., Kranj, Ulica Draga Brezarja 26, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.11.2016

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, vloženemu dne 4.10.2016, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 430-2/2016-39 z dne 19.9.2016.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 24.2.2016 sprejel sklep, št. 430-2/2016-1, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma. Obvestilo o naročilu, št. 430-2/2016-3 z dne 22.3.2016, je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 25.3.2016, pod št. objave JN2110/2016 ter dne 30.3.2016, pod št. objave 2016/S 062-107100 v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik je dne 6.6.2016 sprejel dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 430-2/2016-12, iz katerega izhaja, da bo okvirni sporazum sklenil s ponudnikom AVTOBUSNI PREVOZI STANKO ŠINKOVEC S.P., Savska cesta 51a, Domžale. Dne 20.6.2016 je naročnik spremenil svojo odločitev in sprejel dokument »Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila«, št. 430-2/2016-17, iz katerega izhaja, da bo okvirni sporazum sklenil s ponudnikom SCHOOL SERVICE d.o.o., Ljubljana, Reboljeva ulica 2, Ljubljana. Zoper odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta »Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila«, št. 430-2/2016-17 z dne 20.6.2016, je bil vložen zahtevek za revizijo, kateremu je Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-138/2016 z dne 2.9.2016, ugodila ter razveljavila slednjo odločitev naročnika o oddaji javnega naročila.

Z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 430-2/2016-39 z dne 19.9.2016 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), je naročnik sodelujoče ponudnike obvestil, da bo sklenil okvirni sporazum s ponudnikom AVTOBUSNI PREVOZI STANKO ŠINKOVEC S.P., Savska cesta 51a, Domžale (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz navedenega dokumenta izhaja, da je naročnik prejel tri ponudbe in da se je popolna ponudba izbranega ponudnika glede na merilo (najnižja cena) uvrstila na prvo mesto, medtem ko se je vlagateljeva ponudba, katere popolnosti naročnik ni preverjal, uvrstila na tretje mesto. Vlagatelj je navedeno odločitev prejel dne 23.9.2016.

Po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj zoper odločitev o oddaji naročila pravočasno, dne 4.10.2016 (dokument z datumom 3.10.2016, ki je bil odposlan dne 4.10.2016), vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve naročnika o oddaji javnega naročila, ponovno odločanje naročnika o izboru najugodnejšega ponudnika v skladu z določili ZJN-2 in razpisne dokumentacije ter povrnitev stroškov revizijskega postopka. V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev, določenih v razpisni dokumentaciji, in bi zato moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti ter kot edino popolno ponudbo izbrati njegovo ponudbo. Najprej kot razlog za nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika navaja neustrezno kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe, saj po vsebini bistveno odstopa od vzorca iz razpisne dokumentacije (pomanjkanje besede brezpogojno ter sprememba krajevne pristojnosti sodišča za reševanje sporov). Nadalje kot razlog navaja neizpolnjevanje pogoja za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti, kot je določen v »i« točki 4.3 poglavja »Tehnična in kadrovska sposobnost«. Izbrani ponudnik namreč nima v lasti avtobusa velikosti od 35 do 40 sedežev, temveč avtobus s 50+1 sedeži, kar vlagatelj dokazuje z javnimi podatki iz registra licenc za opravljanje prevozov v notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter s podatki o voznem parku izbranega ponudnika, pridobljenimi z njegove spletne strani. Iz izjave izbranega ponudnika je mogoče jasno razbrati, da izjavlja, da ima zahtevana vozila v lasti v trenutku, ko je to izjavo podal. Predmetni pogoj pa je potrebno razumeti kot pogoj, ki ga mora ponudnik izpolniti v trenutku oddaje ponudbe in ne šele ob sklenitvi pogodbe. Vlagatelj zaključuje, da je naročnikova odločitev nezakonita, ker ni izločil nepopolnih ponudb.

Izbrani ponudnik se je v vlogi z dne 12.10.2016 izjasnil o vloženem zahtevku za revizijo. Meni, da je njegovo kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe ustrezno, saj bistveno po vsebini ne odstopa od vzorca iz razpisne dokumentacije, ter da je zadostil zahtevam glede števila vozil, kot tudi glede avtobusa velikosti 35 do 40 sedežev, saj je ponudil avtobus s 50+1 sedeži, namesto avtobusa velikosti 35 do 40 sedežev. Iz njegove ponudbe izhaja, da je ponudil prostornejši avtobus po enaki ceni, kot bi zaračunal manjši avtobus, in je s tem pogoju glede velikosti avtobusov v celoti zadostil. Ponudnik mora po naročnikovih zahtevah zagotoviti zadostno število sedežev na posamezni relaciji, torej zahteva se vozilo od 35 do 40 sedežev, izbrani ponudnik pa je ponudil večji avtobus, kar pomeni, da imajo vsi uporabniki zagotovljen sedež v vozilu in avtobus ustreza zahtevanim merilom. To je tudi zagotovil s podpisom izjave v sami razpisni dokumentaciji. Zato predlaga naročniku, da vlagateljev zahtevek zavrne kot neutemeljen.

Naročnik je s sklepom, št. 430-2/2016-49 z dne 14.10.2016 (v nadaljevanju: sklep), vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v sklepu najprej pritrjuje ugotovitvam vlagatelja, da v predloženem kavcijskem zavarovanju izbranega ponudnika manjka beseda »brezpogojno«, vendar je po njegovem mnenju potrebno to pomanjkljivost šteti kot formalno nepopolnost, ki jo je mogoče dopolniti, ter da po vsebini predloženo kavcijsko zavarovanje izbranega ponudnika sledi vzorcu iz razpisne dokumentacije (ne vsebuje dodatnih pogojev za izplačilo niti ne spreminja krajevne pristojnosti sodišča). Nadalje naročnik povzema navedbe izbranega ponudnika o izpolnjevanju pogoja tehnične in kadrovske sposobnosti ter dodaja, da je izbrani ponudnik s podpisom izjave zagotovil, da bo po pravnomočnosti odločitve in začetku izvajanja prevozov za naročnika zagotovil ustrezno število zahtevanih vozil z zahtevanim številom sedežev. Pri tem še ugotavlja, da v kolikor bi gledali strogo formalno, tako kot vlagatelj, tudi on ne izpolnjuje pogojev tehnične in kadrovske sposobnosti, saj iz ponudbene dokumentacije ni razvidno, da razpolaga z avtobusom velikosti 35 do 40 sedežev. V zaključku naročnik ugotavlja, da so vse očitane kršitve vlagatelja neutemeljene oz. nebistvene, naročnik pa tudi ob upoštevanju navedb iz revizijskega zahtevka ne bi sprejel drugačne odločitve.

Naročnik je dne 20.10.2016 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.

Vlagatelju je bila odločitev naročnika o zavrnitvi zahtevka za revizijo vročena dne 18.10.2016. Vlagatelj se je v vlogi »Opredelitev do navedb naročnika« z dne 21.10.2016 opredelil do navedb naročnika, ki jih v celoti prereka. Na začetku opozarja, da je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo podal napačen pravni pouk, vendar kljub temu vlagatelj podaja svojo opredelitev do navedb naročnika v zakonskem roku. Navaja, da po praksi Državne revizijske komisije ni dovoljeno dopolnjevati ali spreminjati finančnih zavarovanj za resnost ponudbe. V zvezi z izpolnjevanjem pogoja tehnične in kadrovske sposobnosti pa ugotavlja, da med strankami očitno ni sporno, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja, saj izbrani ponudnik navaja, da res ni ponudil avtobusa velikosti 35 do 40 sedežev, ponudil pa je večji in bolj prostoren avtobus s 50+1 sedeži. Naročnik je bil pri določanju velikosti avtobusov v razpisni dokumentaciji strikten in je zahteval točno določeno velikost, t.j. od 35 do 40 sedežev in ne 35 ali več sedežev. Poudarja še, da se pogoj iz razpisne dokumentacije nanaša na lastništvo vozil in ne na zagotavljanje števila sedežev na posamezni relaciji, kot si napačno interpretira izbrani ponudnik. Pojasnjuje tudi, da se naročnik v odločitvi o oddaji naročila ni opredelil do popolnosti njegove ponudbe, zato zadevno vprašanje v predmetnem postopku ni relevantno.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede zakonitosti naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker ne izpolnjuje zahtevanih pogojev za tehnično sposobnost ter ne vsebuje ustreznega kavcijskega zavarovanja za resnost ponudbe.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala navedbe vlagatelja glede nezakonitosti naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila zaradi neizpolnjevanja tehnične sposobnosti izbranega ponudnika.

Skladno z osmim odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) lahko naročnik od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa ter tehnične in poklicne sposobnosti. Zahtevane minimalne stopnje sposobnosti ponudnika mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. Dokazila, ki jih lahko naročnik zahteva od ponudnikov za izkazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti, so določena v 45. členu ZJN-2. V skladu z drugim odstavkom 45. člena ZJN-2 lahko naročnik od ponudnikov v razpisni dokumentaciji zahteva, da izkažejo izpolnjevanje sposobnosti med drugim tudi z izjavo o orodjih, obratni ali tehnični opremi, ki je na voljo ponudniku storitev za izvedbo naročila (točka h drugega odstavka 45. člena ZJN-2). 45. člen ZJN-2 našteva le dokazila, katerih predložitev lahko naročnik zahteva od ponudnikov, ne določa pa vsebine pogojev, s katerimi ponudniki izkažejo tehnično sposobnost. To prepušča naročniku, ki mora v razpisni dokumentaciji, ob upoštevanju narave, količine ali pomembnosti predmeta javnega naročila, vsebinsko opredeliti tehnične pogoje. Presoja, ali ponudnik izkazuje tehnično usposobljenost, je zato odvisna zlasti od tega, na kakšen način je naročnik v razpisni dokumentaciji vsebinsko opredelil tehnične pogoje.

Ponudba, ki ne izpolnjuje naročnikovih pogojev, določenih na podlagi 41. do 47. člena ZJN-2, ni pravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in posledično tudi ni popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), naročnik pa jo mora na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik zahteve glede izkazovanja minimalne stopnje tehnične in kadrovske sposobnosti določil v razpisni dokumentaciji v poglavju 4.3 »Tehnična in kadrovska sposobnost«, in sicer je v točki »i« razpisne dokumentacije zapisal:
»Za kvalitetno opravljanje prevoza mora ponudnik imeti v lasti najmanj štiri vozila in sicer:
- avtobus velikosti od 16 do 20 sedežev
- avtobus velikosti od 20 do 25 sedežev
- avtobus velikosti od 29 do 35 sedežev
- avtobus velikosti od 35 do 40 sedežev

V kolikor ponudnik vozil, s katerimi dokazuje izpolnjevanje zahtev naročnika nima v lasti, mora imeti sklenjeno pogodbo (leasing, najemno). V primeru, da ponudnik dokazuje izpolnjevanje tehničnega pogoja z najetimi vozili, mora za vsako od vozil imeti sklenjeno pogodbo za celotno obdobje izvajanja javnega naročila (najmanj od 1.9.2016 – 31.8.2020), pri čemer je najemodajalec tudi lastnik vozila. Najemno pogodbo mora ponudnik skleniti pred podpisom okvirnega sporazuma, sicer bo naročnik unovčil garancijo za resnost ponudbe.«.

V točki »j« pa je naročnik zapisal:
[…]
»Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom …., Izjave o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ter o tehnični in kadrovski ustreznosti (priloga 4c),…«.

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz citirane točke »i« je naročnik torej predvidel predložitev podpisanih izjav »Izjave o tehnični in kadrovski sposobnosti«, v kateri so morali ponudniki med drugim izjaviti, da imajo »v lasti vozila velikosti:
- avtobus velikosti od 16 do 20 sedežev
- avtobus velikosti od 20 do 25 sedežev
- avtobus velikosti od 29 do 35 sedežev
- avtobus velikosti od 35 do 40 sedežev«.

Kot je razvidno iz ponudbe izbranega ponudnika, je ta podpisal, žigosal in predložil dokument »Izjave o tehnični in kadrovski sposobnosti«, s čimer je izpolnil naročnikovo zahtevo na način kot je predviden v razpisni dokumentaciji.

Iz razpisne dokumentacije izhaja jasna zahteva o lastništvu najmanj štirih vozil točno določenih velikosti. Zahtevane velikosti vozil so določene v natančnem razponu števila sedežev, in sicer »od – do sedežev«. Posledično je potrebno zahtevo »avtobus velikosti od 35 do 40 sedežev« razumeti na način, da je naročnik zamejil zahtevo glede velikosti »od-do« ter s tem določil tudi zgornjo mejo števila sedežev. Že glede na gramatikalno razlago omenjenega določila (enako pa tudi ob uporabi drugih metod razlage) zato ni mogoče sprejeti pojasnila naročnika in izbranega ponudnika, da tudi avtobus velikosti nad 40 sedežev ustreza zahtevam naročnika. Naročnik je dolžan slediti zahtevam lastne razpisne dokumentacije, po poteku roka za predložitev ponudb pa zahtevam razpisne dokumentacije ne more dajati širše ali drugačne vsebine od tiste, ki iz njih izhaja na jasen, natančen in nedvoumen način, saj bi to pomenilo ravnanje v nasprotju s tretjim odstavkom 71. člena ZJN-2, v skladu s katerim naročnik po poteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije.

Nadalje je v poglavju 4.3 v točki »j« razpisne dokumentacije zapisano: »Ponudnik mora v izvajanje prevozov vključiti vozila ustrezne velikosti oz. št. sedežev glede na število otrok po posameznih relacijah in pogoje na cestah, ki si jih mora sam ogledati in jih poznati, upoštevajoč zimske razmere na cestah.« […]. S tem v zvezi naročnik navaja, da je izbrani ponudnik s podpisom izjave zagotovil, da bo po pravnomočnosti odločitve in začetku izvajanja prevozov za naročnika zagotovil ustrezno število zahtevanih vozil z zahtevanim številom sedežev. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz dokumenta »Izjave o tehnični in kadrovski sposobnost« izhaja, da ponudnik izjavlja, da ima zahtevana vozila (že) v lasti, t.j. v trenutku oddaje ponudbe. Upoštevaje navedeno ni mogoče slediti navedbam naročnika, saj se določilo iz točke »j« razpisne dokumentacije nanaša na fazo izvajanja predmetnega javnega naročila, torej na fazo po sklenitvi pogodbe, dokument »Izjave o tehnični in kadrovski sposobnosti« pa se nanaša na tehnično sposobnost ponudnika, ki mora biti izkazana (najpozneje) pred sklenitvijo pogodbe.

Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ugotavlja, da med strankami ni sporno, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil avtobus velikosti 50+1 sedežev. Izbrani ponudnik je namreč v svoji izjasnitvi o navedbah vlagatelja z dne 12.10.2016 izjavil, da je v svoji ponudbi ponudil avtobus velikosti 50+1 sedežev namesto zahtevanega avtobusa velikosti od 35 do 40 sedežev. Naročnik pa v svojem sklepu pritrjuje izbranemu ponudniku ter šteje ponujeni avtobus velikosti 50+1 sedežev za ustreznega zahtevam razpisne dokumentacije, posledično pa (še naprej) priznava izbranemu ponudniku tehnično sposobnost. Izhajajoč iz ugotovljenega dejanskega stanja ter iz jasno zapisane zahteve razpisne dokumentacije o velikosti avtobusov Državna revizijska komisija ugotavlja, da ni mogoče šteti, da ponujeni avtobus velikosti 50+1 sedežev izpolnjuje zahtevane tehnične pogoje naročnika za avtobus velikosti od 35 do 40 sedežev. Izbrani ponudnik je v ponudbi sicer predložil izjavo, kot je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji za priznanje tehnične sposobnosti, vendar pa se je v revizijskem postopku izkazalo, da dejansko stanje ni enako tistemu, ki je razvidno iz predložene izjave, zaradi česar ni podlage, da bi naročnik izbranemu ponudniku priznal tehnično sposobnost. Ker je naročnik dolžan upoštevati zahteve iz lastne razpisne dokumentacije, bi moral ob upoštevanju ugotovljenega dejanskega stanja šteti ponudno izbranega ponudnika kot nepravilno, zaradi neizpolnjevanja pogojev tehnične sposobnosti, ter posledično nepopolno in jo izločiti. S tem povezane revizijske navedbe vlagatelja so glede na navedeno utemeljene.

Na navedeno ne morejo vplivati navedbe naročnika, da tudi vlagateljeva ponudba ni popolna, ker je pri pregledu njegove ponudbe ugotovil, da tudi vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za tehnično sposobnost, saj ne razpolaga z avtobusom velikosti 35 do 40 sedežev. Naročnik oddaja predmetno javno naročilo po odprtem postopku v skladu z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2, posledično pa naročnik ni ocenjeval popolnosti vlagateljeve ponudbe, zato tudi v fazi predmetnega postopka pravnega varstva ni upravičen navajati pomanjkljivosti, ki naj bi izhajale iz vlagateljeve ponudbe.

Državna revizijska komisija še dodaja, da v kolikor je bil naročnik mnenja, da lahko ponudniki svojo sposobnost za izvedbo javnega naročila izkažejo tudi tako, da izkažejo razpolaganje z avtobusom velikosti 50+1 sedežev, oziroma da je predmet javnega naročila mogoče ustrezno izvesti tudi s takšnimi avtobusi, bi moral to upoštevati (že) pri določanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti v razpisni dokumentaciji oziroma ostalih določil razpisne dokumentacije.

Ob zapisanem je potrebno ugotoviti, da je naročnik kršil določbo prvega odstavka 80. člena ZJN-2, saj bi moral ponudbo izbranega ponudnika, upoštevaje določila lastne razpisne dokumentacije, ob nespornem neizpolnjevanju obravnavanega tehničnega pogoja šteti za nepravilno ter jo posledično kot nepopolno izločiti. Državna revizijska komisija je zato, v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 430-2/2016-39 z dne 19.9.2016.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da predmetni postopek zaključi na enega izmed načinov, ki ga omogoča ZJN-2, pri tem pa upošteva določila omenjenega zakona, lastne razpisne dokumentacije, ki je za priznanje tehnične sposobnosti (med drugim) jasno zahtevala razpolaganje z avtobusom velikosti od 35 do 40 sedežev, ter predmetno odločitev Državne revizijske komisije.

Državna revizijska komisija ni vsebinsko obravnavala zatrjevanj vlagatelja o predložitvi neustreznega kavcijskega zavarovanja za resnost ponudbe s strani izbranega ponudnika, ker obravnava s tem povezanih revizijskih navedb ne bi mogla več v ničemer vplivati na odločitev Državne revizijske komisije, kot je razvidna iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (prva poved tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške takse v višini 1.000,00 EUR, ki mu jih je naročnik dolžan povrniti v 15 dneh od vročitve tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 15.11.2016

predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- MAJK d.o.o., Kranj, Ulica Draga Brezarja 26, 4000 Kranj,
- AVTOBUSNI PREVOZI STANKO ŠINKOVEC S.P., Savska cesta 51a, 1230 Domžale,
- OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvod,
- MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran