Na vsebino
EN

018-198/2016 Agencija za trg vrednostnih papirjev

Številka: 018-198/2016-4
Datum sprejema: 11. 11. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup in vzdrževanje diskovnega polja«, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana, Litostrojska cesta 56, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Zupančič, Tacol in Partnerji o.p., d.o.o., Nazorjeva ulica 6A, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 11. 2016

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 23. 9. 2016, se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, z dne 20. 9. 2016.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 4.383,09 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 31. 5. 2016 sprejel sklep o začetku postopka naročila male vrednosti, s predmetom »Nakup in vzdrževanje diskovnega polja« (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o javnem naročilu je bilo dne 1. 6. 2016 (pod št. JN002031/2016-W01) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Dne 20. 9. 2016 je naročnik sprejel dokument, št. 4301-8/2016-30 »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA« (v nadaljevanju: Odločitev o oddaji naročila), iz katerega je razvidno, da je vlagateljevo ponudbo kot nedopustno zavrnil, po izvedenih pogajanjih pa je javno naročilo kot najugodnejšemu oddal ponudniku NIL d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je bila na Portalu javnih naročil (pod št. JN002031/2016-ODL01) objavljena dne 20. 9. 2016, na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) pa se z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Zoper navedeno odločitev, kot tudi zoper obvestilo naročnika št. 4301-8/2016-17, z dne 19. 9. 2016 (v nadaljevanju: Obvestilo z dne 19. 9. 2016), je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel dne 26.09.2016. Odločitev o oddaji naročila izpodbija zaradi kršitev 89. in 90. člena ZJN-3, kot tudi zaradi kršitev načel transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) in enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). Vlagatelj je predlagal da se mu ugodi tako, da se Odločitev o oddaji naročila razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva. V obrazložitvi zahtevka za revizijo je navedel, da se naročnik v Odločitvi o oddaji naročila sklicuje na navedbe iz spletne strani proizvajalca, ki jih ni mogoče preveriti, v nasprotju z naročnikovimi ugotovitvami pa je ponudbo oddal skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, s podpisom oz. parafo pa je potrdil zaveze, ki so bile glede garancije oz. vzdrževanja predmeta navedene v točki C.01 iz poglavja Ponudba in podatki o ponudniku (»Ponudba«), v točki D.05 iz poglavja Obrazci – izpolnjevanje pogojev (»Osnutek pogodbe«), ter v točki 3.7. iz Tehničnih specifikacij javnega naročila (»Vzdrževanje«). Dalje je navedel, da iz nobenega dokumenta v ponudbi ni bilo mogoče sklepati, da postavljenih zahtev glede garancije ne izpolnjuje, saj je na podlagi naročnikovih pozivov dne 9. 9. 2016, 12. 9. 2016 in 13. 9. 2016 izpolnjevanje teh zahtev izrecno pisno potrdil. Vlagatelj je navedeno utemeljil z dejstvom, da iz vsebine razpisne dokumentacije in iz vsebine naročnikovih pozivov k posredovanju pojasnil oz. dopolnitvi ponudbe ni jasno in nedvoumno razvidna zahteva glede predložitve posebne izjave proizvajalca glede izpolnitve garancijskih obveznosti, zaradi česar je razumel, da za dopustnost njegove ponudbe zadošča potrditev zavez v vsebini in obliki, kot so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji, iz teh pa ni sporno, da izjavo glede izpolnjevanja garancijskih zavez poda ponudnik in ne proizvajalec. Ob navedenem vlagatelj meni, da je naročnik v nasprotju z ZJN-3 in določbami razpisne dokumentacije pri pregledu in ocenjevanju ponudb zahteve razpisne dokumentacije razširil izključno z namenom, da ponudbo vlagatelja izključi iz postopka javnega naročanja. Naročnikovo sklicevanje na podatke iz spletne strani proizvajalca je vlagatelj zavrnil, ker ti nimajo osnove v vsebini vlagateljeve ponudbe in njenih pojasnilih, do teh pa se tudi ne more opredeliti, saj iz Odločitve o oddaji naročila ni razvidna njihova vsebina, ter navedel, da glede garancije in vzdrževanja (diskovnega polja) splošne informacije iz spletne strani proizvajalca niso relevantne za presojo dopustnosti njegove ponudbe, ker se ponudnik in proizvajalec lahko v okviru pogodbene svobode dogovorita za posebne pogoje, ti pa se ne objavljajo na spletu, temveč so predmet dogovora pogodbenih strank, ponudnik pa jih lahko uporabi pri oblikovanju konkretne ponudbe. Vlagatelj je kot dokaz predložil posebno izjavo proizvajalca, da ta zagotavlja garancijske roke v vsebini kot izhaja iz ponudbe vlagatelja, s čemer (prav tako) potrjuje vlagateljeve navedbe iz ponudbe in danih pojasnil naročniku. Vlagatelj je izrecno poudaril, da je naročnik dne 13. 9. 2016 na pojasnjevalnem sestanku pisno potrdil strinjanje z njegovimi navedbami, kot tudi, da so predložena pojasnila in dokazila, ki so mu na tem sestanku bila na voljo, ustrezna ter skladna z njegovimi zahtevami, prav tako pa je vlagatelj uspešno prestal tudi testiranje ponujenega diskovnega polja. Vlagatelj je sklepno zahteval tudi vpogled v celotno naročnikovo dokumentacijo in ponudbo izbranega ponudnika.

Naročnik je dne 29. 9. 2016 posredoval kopijo zahtevka za revizijo izbranemu ponudniku, vendar se ta o njem ni izjasnil (drugi odstavek 27. člena ZPVPJN).

Naročnik je dne 12. 10. 2016 sprejel sklep, št. 4301-8/2016-33, s katerim je zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, zahtevo za vpogled v dokumentacijo pa zavrgel, zavrnil pa je tudi zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva (v nadaljevanju: Odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi Odločitve o zahtevku za revizijo je navedel, da iz vlagateljeve ponudbe ni bilo mogoče ugotoviti dejstva, da ponujeni predmet (diskovno polje) v celoti ustreza vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije, izpostavljeno pa zahtevi iz točke 3.7. Tehničnih specifikacij javnega naročila (»Vzdrževanje«), pri čemer je moral ponujeni predmet (med drugim) zadostiti navedeni tehnični zahtevi za vzdrževanje. Ob preverjanju vlagateljeve ponudbe je naročnik izpolnjevanje navedene zahteve najprej preveril na spletni strani proizvajalca. Ker je ugotovil, da proizvajalec po poteku običajne 3-letne garancije ponuja razširjeno podporo še za dodatna 4 leta, ne ponuja pa razširjene podpore v smislu naročnikove zahteve po neomejenem podaljševanju garancije, je navedeno preveril še pri vlagatelju tako, da ga je po elektronski pošti izrecno pozval k posredovanju zahtevane dokumentacije oziroma dokazil. Vlagatelj mu je v dopisu z dne 9. 9. 2016 pojasnil, da njegova ponudba vključuje zahtevano garancijo in vzdrževanje (za obdobje) 12 let, kar je vlagatelj potrdil s podpisom in žigom ponudbenih obrazcev C.01, C.02, D.01, D.05 in drugih dokumentov v njegovi ponudbi, ter pojasnil, da proizvajalec v svojem dokumentu »SupportEdge Premium« opisuje upravičenost do servisa, servisne postopke in vsebino vzdrževanja, kot vir pa navedel spletno povezavo do dokumenta na spletni strani proizvajalca. Potem, ko je naročnik preveril navedeni dokument, kot tudi dokument, ki na spletni strani proizvajalca opisuje razširjeno garancijsko podporo za strojno opremo, je ugotovil, da oba dokumenta potrjujeta možnost dokupiti podaljšano podporo po izteku osnovne garancijske dobe, vendar pa iz navedenih dokumentov ne izhaja izpolnjevanje njegove zahteve glede neomejenega podaljševanja garancije pri proizvajalcu. Iz navedenega razloga je zavrnil vlagateljeve navedbe, da je v pisnem pojasnilu z dne 9. 9. 2016 podal ustrezna pojasnila, zavrnil pa je tudi navedbe, da vlagatelja k temu ni pozval dovolj določno, saj mu je izrecno podal zahtevo glede garancije proizvajalca, zahtevanih informacij pa mu vlagatelj ni podal tudi v dodatnem pojasnilu ponudbe z dne 12. 9. 2016, kot nepomemben pa ocenjuje tudi zapis poslovnega srečanja z dne 13. 9. 2016, v katerem se nahaja zgolj zapis o ponujeni garanciji. Naročnik je v tej zvezi navedel, da vlagatelju ne oporeka dejstva, ali je ponudil garancijo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, ampak je spor dejansko izključno o tem, ali ponujeno blago (diskovno polje) ustreza izrecni zahtevi naročnika, da je zanj mogoče dokupiti garancijo za neomejeno obdobje, ter opozoril, da zapis poslovnega srečanja ne more spremeniti dejstva glede lastnosti ponujene opreme, kot naročnik pa je dolžan ves čas do izdaje odločitve o oddaji naročila paziti na to, ali so prejete ponudbe dopustne ali ne, zato njegova morebitna vmesna neformalna ugotovitev ne more sanirati nepravilnosti v ponudbi. Naročnik je glede vlagateljevih revizijskih navedb v zvezi z zavezami, katere je kot ponudnik podal v obrazcih C.01 in D.05, navedel, da si vlagatelj naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije (točka 3.7. Tehničnih specifikacij javnega naročila) napačno razlaga, saj od ponudnikov ni zahteval predložitve garancije proizvajalca za celotno obdobje, ampak je zahteval, da proizvajalec omogoča podaljšanje garancijske dobe za neomejeno obdobje, saj je hotel zagotoviti podaljšanje garancije in možnost vzdrževanja (diskovnega polja) tudi za primer, če izbrani ponudnik teh obveznosti ne bi mogel izvajati iz katerih koli razlogov, zaradi česar sta določba iz obrazca C.01 »Ponudba« in 12. člen Vzorca pogodbe (D.05) razpisne dokumentacije za obravnavo zahtevka nepomembni. Naročnik je navedel, da vlagatelj v zahtevku za revizijo niti ne zatrjuje dejstva, da ponujeni predmet dejansko izpolnjuje zahtevani pogoj naročnika (točka 3.7. Tehničnih specifikacij javnega naročila), niti ne zatrjuje dejstva, da sta se proizvajalec in vlagatelj v konkretnem primeru dogovorila drugače kot je navedeno v splošnih pogojih proizvajalca, oziroma da sta se dogovorila o tem da bo vlagatelj naročniku lahko ponudil predmet z zahtevanimi lastnostmi. Vlagatelj je predložil zgolj izjavo proizvajalca z dne 22. 9. 2016, s katero pa ni dokazal dopustnosti njegove ponudbe, saj iz nje ne izhaja dejstvo sklenitve dogovora med vlagateljem in proizvajalcem pred tem datumom, še posebej pa ne v času oddaje ponudbe, zaradi česar se je spremenil predmet ponudbe. V kolikor bi naročnik štel, da ne gre za spremembo predmeta ponudbe, pa dopolnitev s tem dokumentom ni dopustna iz razloga, ker vlagatelj ni izkazal obstoja tega dejstva že v času oddaje ponudbe, v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3 pa se predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj je mogoče objektivno preveriti pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe. Naročnik je ugotovil, da iz vsebine navedenega dokumenta ni razvidno, da bi bilo mogoče dokupiti garancijo proizvajalca neomejeno. Glede vsebine izjave proizvajalca z dne 22. 9. 2016 je dalje navedel, da iz nje ni razvidno, da bi bilo mogoče dokupiti garancijo proizvajalca neomejeno, tej nasprotno iz spletne strani proizvajalca pa izhaja, da proizvajalec nudi splošno garancijo za strojno opremo 3 leta, ne pa 6 let. Glede uspešnega testiranja ponujene opreme vlagatelja je naročnik pojasnil, da izpolnjevanje posameznih zahtev še ne pomeni, da ponujena oprema izpolnjuje vse zahteve. Sklepno je navedel, da ker v ZJN-3 ni podlage za vpogled, jo je zato zavrgel.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 18. 10. 2016 opredelil do navedb naročnika, katerim je v celoti oporekal, vztraja pa pri navedbah iz zahtevka za revizijo. Vlagatelj je navedel, da je naročnikovo zahtevo iz točke 3.7. iz Tehničnih specifikacij javnega naročila (»Vzdrževanje«) v celoti izpolnil, kar izhaja iz njegove ponudbe in posredovanih pojasnil naročniku. Navedeno zahtevo je razumel na način, da zadošča izjava ponudnika s predložitvijo izpolnjenih in podpisanih obrazcev razpisne dokumentacije, ne pa izjava proizvajalca, ker iz razpisne dokumentacije in kasnejših pozivov naročnika za pojasnilo ponudbe to ni izhajalo. Navedel je, da iz naročnikovih ugotovitev na podlagi opravljenih vpogledov v spletne strani proizvajalca ni mogoče zaključiti, da proizvajalec ne omogoča neomejenega podaljševanja garancije, prav tako pa se ni strinjal s tem, da zapis pojasnjevalnega sestanka z dne 13. 9.2016 ni pomemben, oporekal je navedbi, da v zahtevku za revizijo niti ni zatrjeval da bi ponujeni predmet dejansko izpolnjeval pogoj naročnika, ter zavrnil navedbe v zvezi z izjavo proizvajalca z dne 22. 9. 2016, ker je ta z njo zgolj potrdil vsebino vlagateljeve ponudbe, zato je datum njenega nastanka nepomemben.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ponudbo vlagatelja utemeljeno ocenil kot nedopustno, vlagatelja pa posledično izključil iz sodelovanja v postopku javnega naročanja.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju njegove ponudbe (89. člen ZJN-3).

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo v obravnavanem primeru ugotavlja, da je naročnik v postopku naročanja prejel dve ponudbi, ki sta jih predložila vlagatelj in izbrani ponudnik. Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil, da bo v postopek vključil pogajanja, ki jih bo izvedel po opravljenem testiranju ponujenega diskovnega polja (točka B.01.8 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, v nadaljevanju: Navodila), pred tem pa bo preveril obe ponudbi glede njune dopustnosti (29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3). Kot izhaja iz Odločitve o oddaji naročila je naročnik po pregledu ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot dopustno, zato ga je skladno z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila povabil k pogajanjem, kasneje pa mu je s predmetno odločitvijo naročilo oddal, po pregledu ponudbe vlagatelja pa je ugotovil, da je ta nedopustna iz razloga, ker ni ustrezala potrebam in zahtevam naročnika, določenih v tehničnih specifikacijah za nakup diskovnega polja (v nadaljevanju: Tehnične specifikacije).

Kot izhaja iz točke A.03 iz Povabila k sodelovanju (v nadaljevanju: Povabila) je bil predmet javnega naročila dobava blaga (diskovno polje) z njegovim vzdrževanjem ter potrošnim materialom za obdobje 12 let, podrobneje pa je bil v skladu s to točko predmet javnega naročila opredeljen v Tehničnih specifikacijah.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljeve navedbe, da je ponudbo oddal skladno z naročnikovimi zahtevami, zato je v dokazne namene vpogledala v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot izhaja iz točke 3.7. Tehničnih specifikacij (»Vzdrževanje«) je naročnik v prvi alineji določil:
»AFA diskovno polje za mora zadoščati naslednjim zahtevam za vzdrževanje:
• Proizvajalčeva (principal) garancija oziroma vzdrževanje sistema za obdobje 3 let z možnostjo neomejenega podaljševanja garancije oz. vzdrževanja«
Kot dalje izhaja iz točke C.01 iz poglavja Ponudba in podatki o ponudniku (»Ponudba«), je ta za ponudnika določala:
»III. Pogoji ponudbe: […..]
• Za novo diskovno polje dajemo polno garancijo za obdobje 12 let ter zagotavljamo pogarancijsko vzdrževanje vsaj še 3 leta po poteku garancije. […..]« (točka št. 3) »[…..]

• Ponujena cena za dobavo diskovnega polja vključuje nakup in vzdrževanje diskovnega polja ter nakup vseh pripadajočih delov po predpisih proizvajalca v vseh 12 letih obratovanja, v katero je vključen tudi enoletni/dvoletni (skladno z navodili proizvajalca) temeljiti pregled vseh delov opreme, preverjanje in optimizacija opreme, vse potrebne konfiguracije, nastavitve strojne in programske opreme, odpravljanje morebitnih manjših pomanjkljivosti na opremi, pomoč in svetovanje naročniku. Servisiranje vključuje tako preventivno zamenjavo delov diskovnega polja, ki so podvrženi večji obrabi, kot zamenjavo vseh okvarjenih delov diskovnega polja v času trajanja pogodbe, in sicer v obdobju 12 let. Če se diskovnega polja ne bo dalo popraviti, ga bomo v trajanju pogodbe v obdobju 12 let na lastne stroške zamenjali najmanj z istovrstnim diskovnim poljem, ki izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.« (točka št. 10).

Iz vpogleda v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila gre tudi ugotoviti, da je naročnik v točki B.02.9. Navodil med »Pogoji za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti in obvezna dokazila« v pogoju 12 določil ponudnikovo obveznost, da mora ta zagotoviti, da je za ponujeno diskovno polje zagotovljen servis z osnovnimi rezervnimi deli v garancijskem in pogarancijskem obdobju, oz. v času trajanja pogodbe, in sicer v obdobju 12 let. V primeru, da bo za servisiranje diskovnega polja skrbel servis iz tujine, bo stroške komunikacije med serviserjem in naročnikom v slovenskem jeziku v celoti plačal ponudnik. V primeru, da ponudnik nima lastnega servisa za diskovno polje, ki ga ponuja, mora potrditi, da ima proizvajalec diskovnih polj za servisiranje diskovnih polj, ki jih ponuja ponudnik, servis, ki je pooblaščen in usposobljen za servisiranje diskovnih polj in ki je oskrbljen z osnovnimi rezervnimi deli, ki jih bo nudil naročniku tako v garancijski dobi kot v pogarancijskem obdobju oz. v času trajanja pogodbe in sicer v obdobju 12 let, kot dokazilo pa je predvidel (tudi) podpisano izjavo na obrazcu D.01.

Kot izhaja iz vlagateljeve ponudbe, je ta s podpisom potrdil (med drugim) tudi obrazec D.01 »Izjava ponudnika – tehnični in ekonomsko finančni pogoji« v vsebini, da ima sklenjeno pogodbo s proizvajalcem diskovnega polja, ki ga ponuja, na podlagi katere ima zagotovljeno podporo za ponujeno diskovno polje (točka št. 5), kot tudi, da zagotavlja servis in je usposobljen za izvajanje servisa ponujenega diskovnega polja ter razpolaga z osnovnimi rezervnimi deli ter bo sposoben navedeno zagotavljati tudi v pogarancijskem obdobju (točka št. 6).

Naročnik je v točki B.10 Navodil (»Garancijska doba«) določil, da so garancijski pogoji določeni v osnutku pogodbe.

V točki D.05 iz poglavja Obrazci – izpolnjevanje pogojev (»Osnutek pogodbe«) je naročnik v prvem odstavku 12. člena osnutka pogodbe določil sledeče: »Dobavitelj daje za opremo pod zaporednimi številkami 1 do 3 iz 2. člena te pogodbe garancijo 12 let. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika […..]«, pri čemer 2. člen osnutka te pogodbe določa, da je njen predmet prodaja in nakup diskovnega polja s pripadajočo programsko in ostalo opremo, ki jo dobavitelj proda, naročnik pa kupi in prejme v last in posest, ter dostava navedene opreme na sedež naročnika skupaj z instalacijo, konfiguracijo, vzdrževanjem in tehnično podporo za obdobje 12 let ter predvidenimi dodatnimi deli. V seznamu opreme in storitev (2. člen osnutka pogodbe) pa je pod točko št. 1 navedeno »Diskovno polje«, poleg katerega se nahaja zapis, da je specifikacija zahtev za diskovno polje podana v tretjem poglavju Tehničnih specifikacij (»Tehnične zahteve«), dalje pa je pod točko št. 4 navedeno »Vzdrževanje in tehnična podpora«, poleg katerega se nahaja zapis, da je s podporo proizvajalca zagotovljeno vzdrževanje diskovnega polja in tehnična podpora za dobo 12 let.

Na podlagi vpogleda v ponudbo vlagatelja gre ugotoviti, da je vlagatelj vse navedene obrazce podpisal oz. parafiral, ter opremil z žigom.

Glede vzdrževanja diskovnega polja je naročnik v točki B.12 (»Merila za izbor«) Navodil določil, da bo naročilo oddal ponudniku, ki bo oddal dopustno ponudbo in ponudil najnižjo skupno ceno. V skupno ceno je všteta dobava diskovnega polja (z vzdrževanjem in servisiranjem za obdobje 12 let) in ocenjena dodatna dela za vzdrževanje diskovnega polja za obdobje 12 let.

Na podlagi zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na več mestih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila postavil zahtevo, da mora ponudnik za diskovno polje dati (polno) garancijo za obdobje 12 let, kar sovpada z obdobjem trajanja pogodbe, v tem istem obdobju pa mora zagotoviti tudi vzdrževanje diskovnega polja, pri čemer je za ponudnika določil obveznost vzdrževanja tudi še v pogarancijskem obdobju. Glede vzdrževanja predmeta naročila je vlagatelj kot dokazilo dal izrecno izjavo s podpisom obrazca D.01, da ima glede ponujenega diskovnega polja sklenjeno pogodbo s proizvajalcem, na podlagi katere ima zagotovljeno tudi podporo za ponujeno diskovno polje, izrecno pa je potrdil tudi to, da kot ponudnik zagotavlja servis in je usposobljen za izvajanje servisa ponujenega diskovnega polja, in bo sposoben to zagotavljati tudi v pogarancijskem obdobju, torej po preteku 12 let. V tej zvezi je mogoče zaključiti, da je vlagatelj svojo izjavo glede garancije in vzdrževanja diskovnega polja dal, vendar pa iz vsebine vlagateljeve ponudbene dokumentacije ni mogoče prepričljivo ugotoviti tudi izpolnjevanja naročnikove zahteve iz točke 3.7 Tehničnih specifikacij, kjer je ta določil, da mora diskovno polje zadoščati zahtevi za vzdrževanje, ki se glasi: »Proizvajalčeva (principal) garancija oziroma vzdrževanje sistema za obdobje 3 let z možnostjo neomejenega podaljševanja garancije oz. vzdrževanja«.

Med strankama je glede tega tudi spor, ali je naročnik vlagatelja tekom ocenjevanja vlagateljeve ponudbe na ustrezen način pozval k temu, da mu ta predloži dodatno dokazilo v vsebini, da proizvajalec (principal) omogoča podaljšanje garancijske dobe oziroma vzdrževanja za neomejeno obdobje z dokupom.

Peti odstavek 89. člena ZJN-3 ureja postopek dopolnjevanja ponudb, pri čemer določa, da če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti.

Naročnik je vlagatelja z dopisom št. 4301-8/2016-11, z dne 12. 7. 2016, (med drugim) pozval na dopolnitev dokumentacije. V točki št. 4 tega poziva (»Tehnična specifikacija«) je vlagatelja pozval, da mu ta označi izpolnjevanje zahtev, kot je opisano v zadnjem odstavku točke B.02.2 dokumentacije v zvezi z oddajo naročila. Iz slednje izhaja, da so morali ponudniki v predloženi tehnični dokumentaciji izrecno označiti, kje se nahajajo opisi za vsako zahtevo iz točke, za dokazovanje posamezne tehnične lastnosti produkta je moral ponudnik izkazati tudi, katera tehnologija to omogoča, ter priložiti opise tehnologije. Naročnik je vlagateljevo dopolnitev ponudbe prejel dne 20. 7. 2016. Vlagatelj je v točki 1.7 z »da« potrdil naročnikovo zahtevo iz prve alineje točke 3.7. Tehničnih specifikacij, glede možnosti podaljšanja garancije oz. vzdrževanja za celoten sistem ob nakupu dodatnih kapacitet, tj. da garancijski rok celega sistema začne teči znova (četrte alineja točke 3.7. Tehničnih specifikacij) pa je zapisal »možno«.

V nadaljevanju je naročnik vlagatelja z elektronskim dopisom, z dne 6. 9. 2016, (med drugim) ponovno pozval na predložitev nekaterih informacij in dokazil, kjer je v 3. točki zapisal:

»Garancija: Proizvajalec 7 let, dokup za 5 let. Dokazilo, da boste takšno garancijo lahko pridobili«.

Vlagatelj je v pojasnilu ponudbene dokumentacije z dne 9. 9. 2016, ki ga je naročnik prejel dne 12. 9. 2016, navedel, da njegova ponudba vključuje zahtevano garancijo in vzdrževanje (za obdobje) 12 let, kar je potrdil s podpisom in žigom obrazcev C.01, C.02, D.01, D.05 in drugih dokumentov v njegovi ponudbi, ter pojasnil, da proizvajalec v svojem dokumentu »SupportEdge Premium« opisuje upravičenost do servisa, servisne postopke in vsebino vzdrževanja, kot vir pa navedel spletno povezavo do dokumenta na spletni strani proizvajalca. Dalje je vlagatelj v pojasnilu ponudbene dokumentacije z dne 9. 9. 2016, ki ga je naročnik prejel dne 13. 9. 2016, navedel, da potrjuje zavezo, kot jo je dal v obrazcu C.01 »Ponudba«, pri čemer je citiral tretjo in deseto točko navedene izjave.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnikov zapis v pozivu vlagatelju k dopolnitvi ponudbe ni dovolj jasno opredelil zatrjevane pomanjkljivosti v vlagateljevi ponudbi glede zahtevanega dokazila, ki ga je želel pridobiti naročnik in kot ta izhaja iz Odločitve o oddaji naročila. Ker iz poziva naročnika z dne 6. 9. 2016 ni mogoče razbrati vsebine, da je vlagatelja jasno in konkretizirano pozval na zagotavljanje izpolnjevanja zahteve po proizvajalčevi (principalovi) garanciji »z možnostjo neomejenega podaljševanja garancije oz. vzdrževanja«, je naročnik njegovo ponudbo neutemeljeno označil kot nedopustno in jo neutemeljeno izločil iz postopka.

V posledici vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 23. 9. 2016, na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 4301-8/2016-30, z dne 20. 9. 2016. Glede na to, da je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku ugodila, vpogleda v dokumentacijo naročnika in vsebino izbrane ponudbe z vsemi njenimi dopolnitvami in pojasnili vlagatelju ni omogočila, saj to ne bi pripomoglo k drugačni rešitvi spora.
Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku vrne v stopnjo pregleda in ocenjevanja ponudb. Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve in napotke Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in v pripravljalni vlogi z dne 18. 10. 2016 zahteval povrnitev priglašenih stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva, in sicer 1.400,00 EUR za zahtevek za revizijo, 800,00 EUR za pripravljalno vlogo, skupaj z materialnimi stroški v višini 40,00 EUR, vse povečano za 22 % DDV ter 3.416,01 EUR za plačano takso.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (prva poved tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
- strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo v znesku 780,30 EUR (1700 točk), ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke Tarifne številke 40 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečan za 22% davek na dodano vrednost;
- izdatke v pavšalnem znesku 12,39 EUR (27 točk), ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena Odvetniške tarife, povečane za 22% DDV (ker vlagatelj v postopku pravnega varstva ni izkazal dejanskih materialnih stroškov oziroma izdatkov v dejanski višini je Državna revizijska komisija vlagatelju priznala izdatke v pavšalnem znesku);
- strošek plačane takse za revizijski zahtevek v višini 3.416,01 EUR.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške v višini 4.383,09 EUR. Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi stroški, saj priglašeni strošek odvetniške storitve za opredelitev do navedb naročnika v konkretnem primeru ni bil potreben (peti odstavek 70. člena ZPVPJN v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife). Navedbe v vlagateljevi vlogi z dne 18. 10. 2016 namreč niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.

Naročnik je vlagatelju priznane stroške dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 11. 11. 2016


predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Zupančič, Tacol in Partnerji o.p., d.o.o., Nazorjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana
- NIL d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran