Na vsebino
EN

018-168/2016 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-168/2016-5
Datum sprejema: 5. 10. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo zimskih in letnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi ter vulkanizerskega blaga št. 430-389/2016«, v sklopih 6 »Zimske pnevmatike M+S (z oznako snežinke) z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi za hitrostne razrede (SH) H« in 7 »Zimske pnevmatike M+S (z oznako snežinke) z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi za hitrostne razrede (SH) V«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja PETROL d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 5. 10. 2016

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 29. 3. 2016 sprejel sklep, št. 430-389/2016/2 (15131-08), o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku. Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 30. 3. 2016, pod št. objave JN2320/2016, dne 2. 4. 2016 pa pod oznako 2016/S 065-112111 tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik je dne 26. 7. 2016 sprejel dokument, št. 430-389/2016/32 (15131-08), ki je vseboval sklepe o oddaji naročila po posameznih sklopih. S sklepom št. 430-389/2016-6, ki je vsebovan v tem dokumentu, je naročnik javno naročilo v sklopu 6 oddal ponudniku BARTOG proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Obrtniška ulica 18, Trebnje (v nadaljevanju: prvi izbrani ponudnik), s sklepom št. 430-389/2016-7 pa je javno naročilo v sklopu 7 oddal ponudniku ŠPAN d.o.o., Tržaška cesta 547, Brezovica pri Ljubljani (v nadaljevanju: drugi izbrani ponudnik). Sklepi o oddaji naročila so bili vlagatelju vročeni dne 28. 7. 2016.

Vlagatelj je po opravljenem vpogledu v ponudbe izbranih ponudnikov z vlogo z dne 3. 8. 2016 zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Kot izhaja iz naročnikovega dokumenta z dne 8. 8. 2016, št. 430-389/2016/41 (15131-08), je naročnik zahtevo za dodatno obrazložitev zavrgel kot prepozno.

Vlagatelj je dne 9. 8. 2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji naročila v sklopih 6 in 7, s katerim predlaga razveljavitev izpodbijanih odločitev v teh sklopih in povrnitev priglašenih stroškov. Meni, da bi moral naročnik ponudbi obeh izbranih ponudnikov v izpodbijanih sklopih izločiti kot neprimerni in s tem nepopolni, saj sta ponudila proizvode, ki ne izpolnjujejo zahtev naročnika – obe ponudbi namreč obsegata celoletne pnevmatike Michelin CrossClimate, čeprav je naročnik v razpisni dokumentaciji izrecno poudaril, da ponujene pnevmatike ne smejo biti celoletne. Da gre za celoletne pnevmatike pa naj bi izhajalo iz spletne strani proizvajalca, kjer je navedeno, da gre za »celoleten komplet pnevmatik«.

Drugi izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil tako, da je po elektronski pošti dne 17. 8. 2016 naročniku v prilogi posredoval enako stališče proizvajalca spornih pnevmatik, kot ga je v izjasnitvi naročniku posredoval prvi izbrani ponudnik.

Prvi izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 19. 8. 2016. Navaja, da je bil v letu 2015 na javnem razpisu za dobavo zimskih pnevmatik izbran drug ponudnik s pnevmatikami CrossClimate, pri čemer je naročnik ne glede na pritožbo zoper izbor sprejel in potrdil izbor ponudnika s temi pnevmatikami. V prilogi izjasnitve prvi izbrani ponudnik posreduje še uradno stališče proizvajalca Michelin, ki naj bi potrdil, da imajo te pnevmatike dejanske zimske lastnosti, ki omogočajo vožnjo v dejanskih snežnih razmerah, ter da uradno izpolnjujejo pogoje evropskih regulativ glede uporabe v zimskih razmerah.

Naročnik je dne 31. 8. 2016 sprejel sklep, št. 430-389/2016/51 (15131-08), s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevo za povrnitev stroškov. Meni, da že iz naziva predmeta naročila oz. posameznih sklopov izhaja, da naročnik kot zimske pnevmatike upošteva vse pnevmatike z oznako M+S (z oznako snežinke). Ne strinja se z navedbo, da sporne pnevmatike ne ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije, saj izpolnjujejo zahteve glede zimske pnevmatike, iz razlogov, ki izhajajo iz Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/2013 s sprem.; v nadaljevanju: Pravilnik o delih in opremi vozil) – naročnik podrobneje pojasnjuje določbe tega pravilnika glede zimske opreme in zimskih pnevmatik. Naročnik navaja, da po podatkih, dostopnih na spletu, pnevmatike CrossClimate izpolnjujejo zahteve po zimskih pnevmatikah, kar dokazuje oznaka M+S ter logo snežinke in gore na pnevmatiki. Predmetna pnevmatika ima pridobljen certifikat 3PMSF za zmogljivosti na snegu; zmogljivost pnevmatike so potrdili pri neodvisnih nemških organizacijah Tüv Süd in Dekra ter francoskem podjetju UTAC CERAM. Naročnik še navaja, da je naveden model pnevmatik in njene oznake preveril v realnih razmerah in lahko potrdi, da ima pnevmatika ustrezne oznake v skladu s predpisi ter da je uporabna v zimskih razmerah. V kolikor pa bi ponudnik ponudil pnevmatiko z oznako »All-Season« brez oznake M+S, bodisi kot letno bodisi kot zimsko, pa bi jo naročnik zavrnil kot neustrezno, saj tovrstne pnevmatike niso vse homologirane za zimske vozne razmere.

Naročnik je z vlogo z dne 5. 9. 2016 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je po prejemu zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN ter ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, zato ga je sprejela v obravnavo.

Kot izhaja iz poštne povratnice, ki jo je naročnik dne 16. 9. 2016 po pozivu odstopil Državni revizijski komisiji, je bil naročnikov sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo vročen vlagatelju dne 1. 9. 2016.

Vlagatelj se do navedb naročnika ni opredelil.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in obeh izbranih ponudnikov je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.


Med strankama je sporno, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbi izbranih ponudnikov v obeh izpodbijanih sklopih ocenil kot popolni – vlagatelj zatrjuje, da bi moral naročnik ponudbi izbranih ponudnikov izločiti kot neprimerni in s tem nepopolni.

Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika prvega odstavka 80. Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona ter upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena tega zakona izločiti ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Neprimerna je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Naročnik je tehnične specifikacije predmeta javnega naročila navedel (zlasti) v VI. delu razpisne dokumentacije »VRSTA IN OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA TER OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA«, kjer je kot predmet naročila opredelil »dobav[o] zimskih pnevmatik M+S (z oznako snežinke) in letnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi ter vulkanizerskega blaga«, pod razdelkom »POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA« v zvezi z sklopi 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 pa med drugim navedel: »Ponujene pnevmatike morajo biti nerabljene in ne smejo biti obnovljene, prav tako ne smejo biti celoletne.«

Nesporno med strankama je, da sta izbrana ponudnika v izpodbijanih sklopih 6 in 7 ponudila med drugim (pri nekaterih postavkah oz. dimenzijah) pnevmatike Michelin CrossClimate, za katere pa vlagatelj zatrjuje, da ne ustrezajo zahtevam naročnika, saj naj bi šlo – sklicujoč se na zapis na spletni strani proizvajalca (http://www.michelin.si/potniske-pnevmatike/michelin-crossclimate) – za celoletne pnevmatike, kakršne glede na določila razpisne dokumentacije ne bi smele biti ponujene.

Državna revizijska komisija ob pregledu ponudbe in pojasnil izbranega ponudnika pritrjuje ugotovitvam naročnika, da imajo izpostavljene pnevmatike proizvajalčevo oznako M+S, ob čemer je utemeljena tudi ugotovitev, da se te pnevmatike glede na določilo četrtega odstavka 20. člena Pravilnika o delih in opremi vozil (sprejetem na podlagi Zakona o motornih vozilih, Uradni list RS, št. 106/2010 s sprem.) uvrščajo med zimske pnevmatike. Še dodatno to potrjuje tudi piktogram »gore s tremi vrhovi in snežinko« (ang. »3 Peaks Mountain Snow Flake« oz. »3PMSF«), ki glede na Uredbo (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (v nadaljevanju: Uredba), v povezavi s Pravilnikom št. 117 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotni predpisi o homologaciji pnevmatik v zvezi z emisijami hrupa pnevmatik pri kotaljenju in oprijemljivostjo na mokrih površinah in/ali v zvezi s kotalnim uporom (ki se skladno z Uredbo obvezno uporablja) – označuje pnevmatike, razvrščene v vrsto uporabe »zimska pnevmatika«.

Pri tem vlagatelj ne zatrjuje, da pnevmatike Michelin CrossClimate katere od teh oznak nimajo, oziroma obstoja oznak ali učinkovitosti pri uporabi v zimskih razmerah niti ne problematizira, pač pa se sklicuje zgolj na navedbo na spletni strani proizvajalca, da so te pnevmatike celoletne. Državna revizijska komisija v zvezi s temi navedbami vlagatelja pritrjuje naročniku, da izbrana ponudnika nista ponudila pnevmatik, ki bi bile označene (le) kot celoletne (ang. »All-Season«) ter brez oznak M+S in snežinke, ob čemer bi bil utemeljen očitek vlagatelja, da so ponujene neustrezne pnevmatike. Ponujene pnevmatike, označene z oznakama M+S in snežinko – piktogramom »gore s tremi vrhovi in snežinko«, ustrezajo zahtevam razpisne dokumentacije v zvezi s predmetom naročila, kot izhajajo iz naročnikove opredelitve zimske pnevmatike oziroma same navedbe sklopov 6 (»Zimske pnevmatike M+S (z oznako snežinke) z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi za hitrostne razrede (SH) H«) in 7 (»Zimske pnevmatike M+S (z oznako snežinke) z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi za hitrostne razrede (SH) V«). Določilo razpisno dokumentacije, da ne smejo biti ponujene celoletne pnevmatike, je mogoče v obravnavanem primeru razumeti kot dodaten poudarek, da morajo biti ponujene zimske pnevmatike, kot jih sicer opredeljujeta naročnik in upoštevni predpisi.

Upoštevajoč vse navedeno Državna revizijska komisija ocenjuje, da vlagatelj ni izkazal, da so sporne ponujene pnevmatike neskladne z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, kar bi posledično pomenilo neprimernost in s tem nepopolnost ponudbe prvega in drugega izbranega ponudnika.

Ker vlagatelj ni dokazal, da je naročnik z izdajo izpodbijane odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila kršil določila ZJN-2 ali razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija, skladno s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 5. 10. 2016


Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- PETROL d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
- BARTOG proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Obrtniška ulica 18, 8210 Trebnje
- ŠPAN d.o.o., Tržaška cesta 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran