Na vsebino
EN

018-151/2016 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-151/2016-6
Datum sprejema: 29. 9. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Medicinski potrošni material 1«, v sklopih »ident 470724«, »ident 822434«, »ident 803677«, »ident 624691« in »ident 339539«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja PRO-GEM d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj), ter v sklopih »ident 342505« in »ident 700614«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja RAM 2, d.o.o., Bratislavska cesta 7, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.9.2016

odločila:

1. Obravnavanje zahtevkov za revizijo prvega in drugega vlagatelja se združi v en revizijski postopek.

2. Zahtevek za revizijo prvega vlagatelja se zavrže.

3. Zahtevek za revizijo drugega vlagatelja se zavrže.

4. Zahteva za povračilo stroškov postopka prvega vlagatelja se zavrne.

5. Zahteva za povračilo stroškov postopka drugega vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 19.10.2015 na Portalu javnih naročil pod številko objave JN7306/2015 objavil obvestilo o javnem naročilu »Medicinski potrošni material 1« in nato še popravke slednjega (dne 19.11.2015 pod številko objave JN8167/2015, dne 2.12.2015 pod številko objave JN8499/2015 ter dne 8.12.2015 pod številko objave JN8635/2015). Obvestilo o javnem naročilu in njegovi popravki so bili objavljeni tudi v Uradnem listu Evropske unije, in sicer dne 22.10.2015 pod številko objave 2015/S 205-372043, dne 21.11.2015 pod številko objave 2015/S 226-410861, dne 4.12.2015 pod številko objave 2015/S 235-425869 ter dne 12.12.2015 pod številko objave 2015/S 241-436784.

Naročnik je po odprtem postopku, ki ga je izvajal z namenom sklenitve okvirnih sporazumov za dobavo posameznih vrst blaga za obdobje treh let, z »Obvestilom o oddaji javnega naročila«, št. 460-E-DeS-461/16 z dne 4.7.2016, za stranko okvirnega sporazuma v sklopu »ident 470724« izbral ponudnika THOMY F.E., d.o.o., Brodišče 24, 1236 Trzin, v sklopih »ident 822434«, »ident 803677«, »ident 624691« in »ident 339539« (vse skupina 46 »ŽILNA OP. Žilne prot., krpice za žile, embolekt. kat., igle«) pa ponudnika HIBISKUS, d.o.o., Puhova ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrana ponudnika). Za stranko okvirnih sporazumov v sklopih »ident 342505« in »ident 700614« (skupina 16 »NEVROKIRURGIJA. Pripomočki-drenaže, monitoring, valvule…«) je naročnik s »Popravkom obvestila o oddaji javnega naročila«, št. 460-E-DeS-499/16 z dne 18.7.2016, izbral ponudnika Johnson & Johnson, d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Prvi vlagatelj je zoper odločitev o izbiri strank okvirnih sporazumov v sklopih »ident 470724«, »ident 822434«, »ident 803677«, »ident 624691« in »ident 339539« vložil zahtevek za revizijo. Navaja, da ga je naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb pozval na predložitev katalogov (ne pa tudi vzorcev) za ponujene artikle pod identi 470724, 822434, 803677, 624691 ter 339539. Po zatrjevanju prvega vlagatelja je naročnik v »Obvestilu o oddaji javnega naročila«, št. 460-E-DeS-461/16 z dne 4.7.2016, in v dodatni obrazložitvi odločitve o izbiri strank okvirnih sporazumov navedel, da je ponujenemu blagu na podlagi izvedenega testiranja dodelil izločitveni kriterij »I – Ne ustreza zahtevani kvaliteti«. Po prepričanju prvega vlagatelja pa kvaliteta blaga ni bila ugotovljena na podlagi testiranja, saj prvi vlagatelj ni bil pozvan na predložitev vzorcev. Ocena o neprimernosti njegove ponudbe temelji na napačni ugotovitvi naročnika o neustreznosti ponujenih artiklov. Glede na navedeno prvi vlagatelj meni, da je naročnik kršil načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti javnega naročanja, zato predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in se odpravi kršitev oziroma se postopek javnega naročanja za sklope »ident 470724«, »ident 822434«, »ident 803677«, »ident 624691« ter »ident 339539« razveljavi, in uveljavlja povračilo stroškov postopka pravnega varstva.

Drugi vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o izbiri stranke okvirnih sporazumov v sklopih »ident 342505« in »ident 700614«. Navaja, da je DDV za ident 700614 (kataloška št. PZ20) in ident 342505 (kataloška št. PZ10) obračunal po pravilni stopnji. Ponujena produkta PZ10 in PZ20 sta katetra za merjenje intrakranialnega tlaka znotraj lobanje s tarifno oznako 90183900, ki se na podlagi določbe 50. člena PZDDV uvrščata v seznam Priloge I: Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV za medicinsko opremo in pripomočke. V točki št. 11 omenjenega Seznama so navedene tudi sonde, kanile in katetri skupaj s priborom (tarifna oznaka 90183900) ter deli, ki so primerni izključno za uporabo teh izdelkov. Na podlagi navedenega drugi vlagatelj naročnika poziva, da za ident 700614 in ident 342505 prekliče izločitev njegove ponudbe, poleg tega pa priglaša stroške postopka pravnega varstva.

Izbrana ponudnika, THOMY F.E., d.o.o., ter Johnson & Johnson, d.o.o., sta se v skladu z drugim odstavkom 27. člena ZPVPJN izjavila o navedbah, podanih v zahtevkih za revizijo, ter jih zavrnila kot neutemeljene.

Naročnik je zahtevek za revizijo prvega vlagatelja s sklepom, št. 460-E-IG-546/8-16 z dne 8.8.2016, zavrnil kot neutemeljen. Navaja, da je bilo za idente 803677, 624691, 339539, 822434 in 470724 izvedeno testiranje, pri čemer prvega vlagatelja ni pozval na predložitev vzorcev, temveč zgolj na predložitev katalogov, saj je imel tovrstni material na razpolago in je z njim že delal ter zato pozna njegove značilnosti. Na podlagi testiranja je ugotovil, da blago, ki ga prvi vlagatelj ponuja v navedenih sklopih, ne ustreza njegovim zahtevam. Po zatrjevanju naročnika mu prvi vlagatelj v zahtevku za revizijo očita le, da ga ni pozval na predložitev vzorcev, ne navaja pa dejstev in dokaznih predlogov za utemeljitev ustreznosti ponujenega blaga. Zatrjuje, da so revizijske navedbe o kršitvi načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načela transparentnosti javnega naročanja neutemeljene, prav tako je po njegovi oceni neutemeljen zahtevek za revizijo prvega vlagatelja.

Nadalje je naročnik s sklepom, št. 460-E-IG-562/16 z dne 17.8.2016, zavrnil tudi zahtevek za revizijo drugega vlagatelja. Zatrjuje, da je drugi vlagatelj DDV za artikle na identih 700614 in 342505 obračunal po napačni, 9,5 % davčni stopnji. Izbrani ponudnik v navedenih sklopih je namreč k svoji zahtevi za dodatno obrazložitev in k predlogu za spremembo »Odločitve o oddaji javnega naročila« za navedena artikla priložil dokument »Zavezujoča informacija o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo« Carinske uprave RS. Iz dokumenta izhaja, da se material, ki ga izbrani ponudnik ponuja na identu 342505, uvršča v tarifno oznako 9018 19 90, za katero se ne obračunava nižja stopnja DDV. Ker gre pri ponujenih materialih na identih 700614 ter 342505 za istovrsten material tako drugega vlagatelja kot izbranega ponudnika, mora biti le-ta uvrščen v isto tarifno oznako (tj. 9018 19 90), za katero se obračunava 22 % davčna stopnja. Glede na navedeno v ZDDV-1 ni najti pravne podlage za obračun DDV pri blagu pod identoma 700614 in 342505 po 9,5 % davčni stopnji, zato zahtevku za revizijo drugega vlagatelja ni mogoče ugoditi.

Po zavrnitvi zahtevkov za revizijo prvega in drugega vlagatelja je naročnik slednja, skupaj z dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku, v skladu s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN posredoval v nadaljnjo obravnavo Državni revizijski komisiji.

Po pregledu odstopljene ji dokumentacije je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, v skladu z 31. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

V skladu s prvim odstavkom 300. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, uporabljajo v revizijskem postopku, se lahko v primeru, kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi osebami ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik raznih tožnikov ali raznih tožencev, vse te pravde s sklepom senata združijo za skupno obravnavanje, če se s tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh združenih pravdah lahko izda sodišče skupno sodbo.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da sta prvi in drugi vlagatelj vložila zahtevka za revizijo v istem postopku oddaje javnega naročila, zato je zaradi pospešitve postopka obravnavanje zahtevkov za revizijo obeh vlagateljev združila v en revizijski postopek in izdala skupno odločitev.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija skladno z 31. členom ZPVPJN pred meritorno obravnavo opravi predhodni preizkus zahtevka za revizijo ter po uradni dolžnosti preveri, ali je bil vložen pravočasno in pri naročniku, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN in ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena tega zakona.

Med obvezne sestavine, ki so pogoj za popolnost zahtevka za revizijo in katerih obstoj v okviru predhodnega preizkusa zahtevka za revizijo po uradni dolžnosti preverita tako naročnik kot Državna revizijska komisija, skladno z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN sodi potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki ga mora vlagatelj priložiti k zahtevku za revizijo ob njegovi vložitvi.

Državna revizijska komisija je pri predhodnem preizkusu zahtevkov za revizijo prvega in drugega vlagatelja ugotovila, da je prvi vlagatelj slednjemu ob njegovi vložitvi priložil potrdilo o plačilu takse za predrevizijski in revizijski postopek v višini 652,64 EUR, drugi vlagatelj pa v višini 500,00 EUR. Tako prvi kot drugi vlagatelj sta takso za postopek pravnega varstva plačala v skladu s pravnim poukom naročnika, podanim v odločitvi o izbiri strank okvirnih sporazumov, v katerem je bilo navedeno, da mora ponudnik ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso v višini 2 % od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za posamezno vrsto blaga, vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR. Dalje je naročnik navedel, da se taksa za postopek pravnega varstva v zvezi s tistimi vrstami blaga, za katere ni prejel nobene popolne ponudbe, odmeri v skladu s 74. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15; v nadaljevanju: ZIPRS1617).

ZIPRS1617 namreč v 74. členu določa, da znaša taksa (ne glede na drugi odstavek 71. člena ZPVPJN) v primeru, ko se zahtevek za revizijo ne nanaša na odločitev o oddaji naročila, 1.000 EUR.

Zahtevka za revizijo prvega in drugega vlagatelja sta vložena zoper naročnikovo odločitev o izbiri najugodnejših ponudnikov, s katerimi bo naročnik za dobavo medicinskega potrošnega materiala za obdobje treh let sklenil okvirne sporazume. Ker se torej omenjena zahtevka za revizijo ne nanašata na odločitev o oddaji naročila, je ugotoviti, da znaša pravilno odmerjena taksa za konkretni postopek pravnega varstva 1.000 EUR, kar pomeni, da sta prvi in drugi vlagatelj takso (četudi v skladu s pravnim poukom naročnika) plačala v napačni (tj. prenizki) višini.

Kadar Državna revizijska komisija ugotovi, da je vlagatelj, ne glede na opredelitev višine takse v pravnem pouku naročnikove odločitve o (ne)oddaji naročila oziroma o (ne)izbiri strank okvirnega sporazuma, plačal napačno višino takse, mora v skladu s četrtim odstavkom 72. člena ZPVPJN vlagatelja pozvati k doplačilu ali pa ministrstvu, pristojnemu za finance, naložiti vračilo preveč vplačane takse.

Ker sta tako prvi kot drugi vlagatelj takso za predrevizijski in revizijski postopek plačala v prenizki višini, ju je Državna revizijska komisija v skladu s četrtim odstavkom 72. člena ZPVPJN pozvala na doplačilo takse.

Državna revizijska komisija je prvega vlagatelja dne 22.8.2016 pozvala, da v roku treh delovnih dni od prejema poziva, št. 018-151/2016-4, doplača takso v višini 347,36 EUR in Državni revizijski komisiji v navedenem roku predloži potrdilo o doplačilu takse, sicer bo zahtevek za revizijo zavrgla.

Iz povratnice izhaja, da je bil prvemu vlagatelju poziv na doplačilo takse vročen dne 23.8.2016. V skladu s pravili o štetju rokov iz 111. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN se je prvemu vlagatelju rok za doplačilo takse in predložitev potrdila iztekel dne 26.8.2016. Prvi vlagatelj Državni revizijski komisiji potrdila o doplačilu takse ni posredoval.

Državna revizijska komisija je dne 30.8.2016 tudi drugega vlagatelja pozvala, da v roku treh delovnih dni od prejema poziva, št. 018-151/2016-5, doplača takso v višini 500,00 EUR in Državni revizijski komisiji v navedenem roku predloži potrdilo o doplačilu takse, sicer bo zahtevek za revizijo zavrgla.

Iz povratnice izhaja, da je bil drugemu vlagatelju poziv na doplačilo takse vročen dne 31.8.2016. V skladu s pravili o štetju rokov iz 111. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN se je drugemu vlagatelju rok za doplačilo takse in predložitev potrdila iztekel dne 5.9.2016. Tudi drugi vlagatelj Državni revizijski komisiji potrdila o doplačilu takse ni posredoval.

Ker tako prvi kot drugi vlagatelj Državni revizijski komisiji v roku treh delovnih dni, ki jima ga je določila, potrdila o doplačilu takse nista posredovala (iz vpogleda v evidenco plačilnega prometa Uprave za javne prihodke pa je razvidno, da niti prvi niti drugi vlagatelj takse za postopek pravnega varstva nista doplačala), njuna zahtevka za revizijo ne vsebujeta vseh obveznih sestavin iz 15. člena ZPVPJN. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s četrtim odstavkom 31. člena ZPVPJN zahtevka za revizijo prvega in drugega vlagatelja zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. in 3. točke izreka tega sklepa.

Prvi in drugi vlagatelj sta uveljavljala tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker z zahtevkom za revizijo nista uspela, je Državna revizijska komisija v skladu z določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN zahtevo za povračilo stroškov tako prvega kot drugega vlagatelja zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. in 5. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 29.9.2016

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- PRO-GEM d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana,
- RAM 2, d.o.o., Bratislavska cesta 7, 1000 Ljubljana,
- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor,
- THOMY F.E., d.o.o., Brodišče 24, 1236 Trzin,
- HIBISKUS, d.o.o., Puhova ulica 10, 1000 Ljubljana,
- Johnson & Johnson, d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran