Na vsebino
EN

018-160/2016 Mestna občina Kranj

Številka: 018-160/2016-5
Datum sprejema: 3. 10. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in Nine Velkavrh kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izbira izvajalca za vzpostavitev sistema (dobavo, montažo) in vzdrževanje samopostrežnega sistema za izposojo mestnih koles v Mestni občini Kranj«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Vizija Sport, d. o. o., Tržaška cesta 77, Logatec (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 3. 10. 2016

odločila:

1. Zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 11. 8. 2016, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti, dne 1. 6. 2016 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN002064/2016-W01. Dne 5. 8. 2016 je naročnik izdal dokument »Odločitev o oddaji naročila«, št. 371-119/2016-30-46/20, iz katerega je razvidno, da je predmetno naročilo dodelil ponudniku Multimedijska hiša Ibis, d. o. o., Tržaška cesta 289A, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz odločitve o oddaji je tudi razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nedopustno, in sicer zato, ker naj ne bi izpolnjeval pogoja tehnične usposobljenosti – referenca za dobavo blaga.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 11. 8. 2016, vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita, da je njegovo ponudbo zavrnil nezakonito. Vlagatelj navaja, da je ponudbo oddal skupaj s podizvajalcem, družbo Šolski center Velenje, Za izpolnjevanje tehnične sposobnosti (Pogoj 1, Referenca za dobavo blaga) je predložil dokazila, iz katerih po mnenju naročnika ni izhajalo, da gre za en posel. Zato je naročnik vlagatelja pozval k dopolnitvi oz. spremembi ponudbe, vlagatelj pa je na podlagi poziva naročniku poslal dve referenčni potrdili za en posel, s katerima je izpolnil referenčni pogoj. Gre za dobavo, montažo in vzpostavitev avtomatiziranega sistema izposoje koles s tremi kolesarnicami na podlagi dogovora o skupnem sodelovanju, ki je bil sklenjen med družbo GIP Lichteneger, d. o. o., in Šolskim centrom Velenje, ter dogovora o dobavi, ki je bil sklenjen med družbo GIP Lichteneger, d. o. o., in vlagateljem. Oba dogovora je referenčni naročnik sklenil za potrebe projekta »Urbana ureditev Raven na Koroškem, faza III, JN 4610/2014, sklop 2«, kjer je bil referenčni naročnik družba GIP Lichteneger, d. o. o., izvajalec posla, dela pa je naprej oddal v podizvajanje vlagatelju in njegovemu podizvajalcu Šolskemu centru Velenje. Vlagatelj in Šolski center Velenje res nista bila nominirana podizvajalca in prejemnika plačil s strani občine, bila pa sta podizvajalca družbe GIP Lichteneger, d. o. o., o čemer bi se lahko prepričal tudi naročnik, če bi navedbe preveril pri tej družbi. Pogodbo o poslovnem sodelovanju med vlagateljem in Šolskim centrom Velenje je namreč sklenila družba GIP Lichteneger, d. o. o., ki je tudi upravičena do potrditve referenc, saj je ona potrdila prevzem avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles. Naročnik je reference preverjal le pri javnem subjektu oz. občini, ki pa z vlagateljem ni bila v poslovnem odnosu. Dejstvo je, da sta bila vlagatelj in Šolski center Velenje podizvajalca družbe GIP Lichteneger, d. o. o., in sta zanjo opravila posel dobave koles in vzpostavitve avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles, za kar sta od te družbe dobila tudi plačilo. V zvezi z naročnikovo navedbo, da je del referenčnega predmeta v višini 86.045,22 EUR izvedel tudi podizvajalec E, d. o. o., ki ga vlagatelj v svoji ponudbi ni navedel, in da bi zato lahko vlagatelj in njegov podizvajalec uveljavljala le preostanek vrednosti posla do 106.008,00 EUR, torej le v višini 19.962,78 EUR, vlagatelj navaja, da sta tako on kot njegov podizvajalec z družbo GIP Lichteneger, d. o. o., sklenila pogodbi neodvisno od vrednosti pogodbe, ki jo je v postopku javnega naročila »Urbana ureditev Raven na Koroškem, faza III, JN 4610/2014, sklop 2« sklenila družba GIP Lichteneger, d. o. o. Reference, ki jih je predložil vlagatelj, imajo osnovo tako v veljavno sklenjenih pogodbah kot tudi v izstavljenih računih in prejetih nakazilih. Na podlagi navedenega vlagatelj navaja, da njegova ponudba izpolnjuje vse zahtevane pogoje, zaradi česar je dopustna, naročnik pa bi jo moral izbrati kot najugodnejšo. Vlagatelj še navaja, da je ponudbo dopolnil v skladu z zahtevami naročnika. V pozivu je naročnik navedel, da mora vlagatelj ponudbo dopolniti na način, da bo izkazano izpolnjevanje obravnavanega pogoja. Vlagatelj res ni predložil novega obrazca »Referenčna lista ponudnika«, temveč je predložil dve referenčni potrdili v okviru enega posla, s katerima je izkazal izpolnjevanje referenčnega pogoja. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 19. 8. 2016 opredelil do revizijskih navedb. V vlogi se opredeljuje do posameznih revizijskih očitkov in navaja, da vlagatelja in družbe Šolski center Velenje ni mogoče obravnavati kot podizvajalca v referenčnem poslu oz. da vlagatelj ni dokazal, da bi sodeloval pri referenčnem poslu, zaradi česar predlaga zavrnitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je s sklepom z dne 24. 8. 2016 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi odločitve naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji v Pogoju 1 pri Tehnični sposobnosti zahteval, da mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila izvedel vsaj eno istovrstno dobavo, montažo in vzpostavitev avtomatiziranega samopostrežnega sistema za izposojo koles v skupni vrednosti vsaj 50.000,00 EUR brez DDV.

Za istovrstno dobavo se šteje dobava najmanj desetih koles, dobava in montaža najmanj treh postaj ter vzpostavitev avtomatiziranega samopostrežnega sistema. Na portalu javnih naročil je naročnik še dodatno pojasnil, da je referenčni pogoj izpolnjen, če so različne dobave izvedene v okviru enega referenčnega posla – pogoj izpolni ena referenca, če vrednost te presega 50.000,00 EUR brez DDV in je bilo v okviru te dobavljeno najmanj deset koles, dobava in montaža najmanj treh postaj ter vzpostavitev avtomatiziranega samopostrežnega sistema. Primarno je vlagatelj v ponudbi predložil v celoti neustrezne reference, zato ga je naročnik pozval k dopolnitvi oz. popravi ponudbe, pri čemer ga je pozval k predložitvi referenčne liste ponudnika ter referenčnih potrdil. Naročnik je po pregledu dopolnitve ugotovil, da ta ni izvedena skladno s pozivom. Naročnik je za dodatna pojasnila zaprosil referenčnega naročnika, Občino Ravne na Koroškem, ta pa je pojasnil, da je imel v zvezi z javnim razpisom sklenjeno pogodbo z družbo G. L., d. o. o., ki je imela nominiranega podizvajalca za elektroinštalacijska dela, družbo E, d. o. o. Referenčni naročnik je tudi navedel, da ni seznanjen s poslovnim sodelovanjem med izvajalcem in vlagateljem ter njegovim podizvajalcem. Tudi vlagatelj sam v zahtevku pojasnjuje, da on in njegov podizvajalec nista bila nominirana za izvedbo referenčnega posla, zaradi česar ni šlo za pravo podizvajalsko razmerje. Naročnik nadaljuje, da reference ne more uveljavljati subjekt, ki pri izvajanju del ni sodeloval kot ponudnik, partner ali podizvajalec. Vlagatelj in njegov podizvajalec nista sodelovala pri referenčnem projektu »Urbana ureditev Raven na Koroškem, faza III, JN 4610/2014, sklop 2« kot ponudnik ali partner in tudi ne kot nominirana podizvajalca. Vlagatelj in njegov podizvajalec pri referenčnem projektu nista bila podizvajalca, temveč le subjekta, ki sta ponudniku dobavila blago, da je ta potem dalje izvedel predmet javnega naročila. Njuna vloga je bila torej le posredna, zaradi česar tudi nista bila udeležena pri neposrednih plačilih. Tudi če bi vlagatelj in njegov podizvajalec na kakšni drugi podlagi sodelovala pri izvedbi referenčnega naročila, referenčni pogoj ne bi mogel biti izpolnjen, saj je del referenčnega posla izvedel podizvajalec E, d. o. o. Posledično vlagatelj in njegov podizvajalec nista izvedla istovrstne dobave, podizvajalca E, d. o. o., pa vlagatelj ni nominiral v svoji ponudbi. Vlagatelj torej ni dokazal, da razpolaga s celovito referenco, saj vseh del očitno ni izvedel sam oz. s svojim podizvajalcem Šolskim centrom Velenje. Naročnik tudi opozarja, da je bila vrednost referenčnega posla 106.008,00 EUR, pri čemer je bila podizvajalcem (med katerimi nista vlagatelj in njegov podizvajalec) oddana dobava v vrednosti 86.045,22 EUR. Za vodilnega izvajalca G. L., d. o. o., ki je vlagatelju in njegovemu podizvajalcu potrdil referenci, je tako ostala dobava v višini 19.962,78 EUR, kar ne izpolnjuje referenčnega pogoja. Naročnik še navaja, da vlagatelj ponudbe ni ustrezno dopolnil, saj kljub pozivu ni predložil referenčne liste. Naročniku se poraja tudi dvom o pristnosti predložene dokumentacije, iz katere ni razvidno, ali gre za dobavo blaga za potrebe referenčnega posla ali tudi za potrebe drugih naročil.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 24. 8. 2016 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Ker dokumentacija, ki jo je odstopil naročnik, ni bila popolna, ga je Državna revizijska komisija z dopisom z dne 2. 9. 2016 pozvala k dopolnitvi. Naročnik je zahtevano manjkajočo dokumentacijo posredoval z dopisom z dne 9. 9. 2016.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) in razpisne dokumentacije, ko je reference, ki jih je predložil vlagatelj, ocenil kot neustrezne, posledično pa je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Vlagateljeve revizijske navedbe je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Pogoje za sodelovanje mora naročnik določiti v skladu s 76. členom ZJN-3, ki v prvem odstavku določa, da lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na:

- ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti;
- ekonomski in finančni položaj;
- tehnično in strokovno sposobnost.

V skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik gospodarskim subjektom kot zahtevo za sodelovanje naloži pogoje, ki so določeni v 76. členu. Naročnik lahko v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila. Glede tehnične in strokovne sposobnosti deseti odstavek 76. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Pri javnem naročanju gradenj, storitev ali blaga, za katero je treba izvesti namestitvena ali inštalacijska dela, lahko naročnik strokovno sposobnost gospodarskih subjektov, da izvedejo gradnje, storitve ali inštalacijska dela, oceni glede na njihove veščine, učinkovitost, izkušnje in zanesljivost (enajsti odstavek 76. člena ZJN-3). Možna dokazila za izkazovanje tehnične sposobnosti so navedena v osmem odstavku 77. člena ZJN-3, v skladu s katerim lahko ponudnik kot dokaz za lastno tehnično usposobljenost predloži seznam gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, oz. seznam najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov ter potrdili o zadovoljivi izvedbi del (točka a) in b) osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

Zahteve v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo v smislu izkazovanja zadostnih izkušenj z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil je naročnik določil v poglavju »Tehnična sposobnost« na strani 17 razpisne dokumentacije, kjer je v pogoju št. 1 določil:

»Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil izvedel vsaj eno (1) istovrstno dobavo, montažo in vzpostavitev avtomatiziranega samopostrežnega sistema za izposojo koles v skupni vrednosti vsaj 50.000,00 EUR brez DDV.

Za istovrstno dobavo se šteje dobava najmanj desetih (10) koles, dobava in montaža najmanj treh (3) postaj ter vzpostavitev avtomatiziranega samopostrežnega sistema.«

Na portalu javnih naročil je naročnik v zvezi s citiranim pogojem na vprašanje, ali je mogoče pogoj izpolniti z več referencami, katerih skupna vrednost je vsaj 50.000,00 EUR brez DDV, ali pa je potrebna posamezna (ena) referenca, ki presega 50.000,00 EUR brez DDV, je naročnik odgovoril, da je pogoj izpolnjen, če so bile vse dobave izvedene v okviru enega referenčnega posla. Naročnik je torej potrdil, da pogoj izpolni ena referenca, če vrednost te presega 50.000,00 EUR brez DDV in je bilo v njenem okviru dobavljeno najmanj deset koles, so bile dobavljene in montirane najmanj tri postaje ter je bil vzpostavljen avtomatiziran samopostrežni sistem.

Kot dokazilo za izpolnjevanje referenčnega pogoja je naročnik predvidel predložitev izpolnjenega obrazca »Referenčna lista ponudnika« ter predložitev s strani referenčnega naročnika potrjenega obrazca »Potrdilo o dobro opravljenem delu«. V obrazec »Referenčna lista ponudnika« so morali ponudniki vpisati osnovne podatke o referenčnem delu, in sicer naziv referenčnega naročnika, podroben opis predmeta dobave, čas realizacije, pogodbeni znesek in kontaktno osebo pri referenčnem naročniku s kontaktnimi podatki. Na obrazcu »Potrdilo o dobro opravljenem delu« pa so morali ponudniki predložiti potrdilo, na katerem je moral referenčni naročnik potrditi naziv izvajalca del, vrsto izvedenih del, naziv pogodbe, vrednost pogodbe, obdobje izvedbe referenčnega posla ter dejstvo, da je bil posel zaključen in izveden pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Ponudniki so bili dolžni v skladu s tretjim odstavkom poglavja 1 »Splošna navodila« na strani 5 razpisne dokumentacije ponudbe izdelati na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelani s strani ponudnika.

Kot je razvidno iz ponudbe vlagatelja, je ta predložil obrazec »Referenčna lista ponudnika«, v katerem je navedel dva referenčna posla, in sicer vzpostavitev in nadgradnja avtomatiziranega sistema mestnih koles s štirimi kolesarnicami za naročnika Občino Šoštanj ter vzpostavitev in nadgradnja avtomatiziranega sistema mestnih koles s štirimi kolesarnicami za naročnika Mestno občino Velenje. Obrazcu »Referenčna lista ponudnika« je vlagatelj priložil tudi potrdila referenčnih naročnikov, iz katerih je razvidno, da sta bila oba referenčna posla izvedena na podlagi različnih pogodb in v različnih časovnih obdobjih. Kot izhaja iz dokumentacije, je naročnik v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb ugotovil, da v vlagateljevi ponudbi predloženi referenci ne ustrezata njegovim zahtevam. Iz dokumenta »Poziv na dopolnitev, popravek oziroma pojasnilo ponudbe« z dne 13. 7. 2016 je namreč razvidno, da je vlagatelja (med drugim) pozval, naj ponudbo dopolni s predložitvijo obrazcev »Referenčna lista ponudnika« in »Potrdilo o dobro opravljenem delu«, iz katerih bo izhajalo izpolnjevanje referenčnega pogoja. Kot je navedel naročnik, je bilo v razpisni dokumentaciji izrecno zahtevano, da mora ponudnik tehnično sposobnost dokazati s predložitvijo enega referenčnega posla, ki izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije, vlagatelj pa je v ponudbi nominiral šest samostojnih poslov, ki so bili sicer med seboj povezani, a ni šlo za enoten posel, temveč za posel, izveden na podlagi različnih pogodb, sklenjenih v različnih časovnih obdobjih. Na podlagi naročnikovega poziva je vlagatelj z vlogo z dne 17. 7. 2016 svojo ponudbo dopolnil, in sicer je predložil dve potrdili o dobro opravljenem delu, enega zase in enega za svojega podizvajalca, iz katerih je razvidno, da je priglasil nov referenčni posel »Dobava, montaža in vzpostavitev avtomatiziranega sistema izposoje koles s tremi (3) kolesarnicami« za referenčnega naročnika GIP Lichteneger, d. o. o., Kotlje. V spremnem dopisu je vlagatelj pojasnil, da sta skupaj s podizvajalcem, Šolskim centrom Velenje, dobavila in vzpostavila avtomatiziran sistem za izposojo koles za naročnika GIP Lichteneger, d. o. o., v okviru projekta »Urbana ureditev Raven na Koroškem, faza III«. V okviru projekta je bil vzpostavljen sistem za avtomatizirano izposojo koles v Občini Ravne na Koroškem s tremi postajami in 12 kolesi. Kot je pojasnil vlagatelj, sta bila on in Šolski center Velenje podizvajalca glavnemu izvajalcu, družbi GIP Lichteneger, d. o. o., in tako kumulativno izpolnjujeta referenčni pogoj, saj sta dobavo izvedla v okviru enega posla v skupni vrednosti več kot 50.000,00 EUR.

Iz odločitve o oddaji naročila z dne 5. 8. 2016 je razvidno, da je naročnik tudi referenco, predloženo v postopku dopolnjevanja ponudb, ocenil kot neustrezno, in sicer zato, ker vlagatelj ponudbe ni dopolnil v skladu s pozivom, saj ni predložil zahtevanega obrazca »Referenčna lista ponudnika«, in tudi zato, ker je ugotovil vsebinsko neizpolnjevanje referenčnega pogoja. Kot je navedel naročnik, vlagatelj ni predložil potrdila javnega subjekta oz. občine, temveč potrdilo družbe GIP Lichteneger, d. o. o. Po preverjanju reference pri javnem naročniku, Občini Ravne na Koroškem, je naročnik ugotovil, da je ta za izvedbo posla sklenil pogodbo z družbo GIP Lichteneger, d. o. o., ki je imel podizvajalca EMS, d. o. o., medtem ko niti vlagatelj niti Šolski center Velenje nista bila nominirana s strani družbe GIP Lichteneger, d. o. o., zaradi česar Občina Ravne na Koroškem ni bila seznanjena s poslovnim sodelovanjem med izvajalcem in vlagateljem ter njegovim podizvajalcem. Naročnik je pri preverjanju reference tudi ugotovil, da vlagatelj in Šolski center Velenje od Občine Ravne na Koroškem nista prejela nikakršnih nakazil, jih je pa prejel podizvajalec EMS, d. o. o. Ker je slednji očitno izvajal del referenčnega posla, po naročnikovem mnenju ni podana istovrstnost posla, saj ga vlagatelj in njegov podizvajalec nista izvedla v celoti, prav tako pa tudi vrednost posla, ki je pripadla podizvajalcu EMS, d. o. o., kaže na to, da družba GIP Lichteneger, d. o. o., ni mogla dati v podizvajanje posla v taki vrednosti, ki bi ustrezal referenčnemu pogoju.

Po preučitvi zahtevka za revizijo in dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da so prvotno predložene reference v vlagateljevi ponudbi neustrezne. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo ne navaja, da bi referenci, ki ju je predložil že v ponudbi, in sicer vzpostavitev in nadgradnja avtomatiziranega sistema mestnih koles s štirimi kolesarnicami za naročnika Občino Šoštanj ter vzpostavitev in nadgradnja avtomatiziranega sistema mestnih koles s štirimi kolesarnicami za naročnika Mestno občino Velenje, izpolnjevali zahteve iz razpisne dokumentacije. Prav tako med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, ali je naročnik vlagatelja pravilno pozval k dopolnitvi ponudbe oz. ali je za to imel ustrezno podlago v določbah ZJN-3 in razpisni dokumentaciji. Pač pa je med vlagateljem in naročnikom spor glede vprašanja, ali je vlagatelj ponudbo dopolnil v skladu s pozivom naročnika in ali je z naknadno predloženo referenco izpolnil referenčni pogoj.

V zvezi z vprašanjem dopolnjevanja ponudbe peti odstavek 89. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik v primeru, če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj je pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti.

Kot je bilo že navedeno, je naročnik potem, ko je ugotovil, da v ponudbi predloženi referenci ne ustrezata referenčnemu pogoju, vlagatelja pozval, naj ponudbo dopolni s predložitvijo referenčne liste ponudnika in s potrdilom o dobro opravljenem delu, iz katerih bo izhajalo izpolnjevanje referenčnega pogoja. Iz naročnikovega poziva je torej razvidno, da je vlagatelja pozval k predložitvi referenčnega posla, ki bo izpolnjeval zahteve iz razpisne dokumentacije, pri čemer ga je jasno pozval tako k predložitvi obrazca »Referenčna lista ponudnika« kot tudi k predložitvi obrazca »Potrdilo o dobro opravljenem delu«. Navedena obrazca sta v razpisni dokumentaciji določena tudi kot dokazili, s katerima ponudnik dokazuje izpolnjevanje tehnične sposobnosti. Njun namen je jasno razviden iz razpisne dokumentacije, saj ponudnik v obrazcu »Referenčna lista ponudnika« predstavi referenčne posle in za njih navede osnovne podatke, na podlagi katerih lahko naročnik reference tudi preveri, z obrazcem »Potrdilo o dobro opravljenem delu« pa naročniku posreduje potrdilo referenčnega naročnika, da je bil referenčni posel izveden kakovostno in v skladu z določili pogodbe.

Kljub temu, da je razpisna dokumentacija za izkazovanje referenčnega pogoja jasno zahtevala predložitev dveh obrazcev, in kljub temu, da je naročnik vlagatelja izrecno pozval k dopolnitvi ponudbe z obema obrazcema, vlagatelj naročnikovega poziva ni upošteval, saj je v vlogi, s katero je dopolnil ponudbo, predložil le dva obrazca »Potrdilo o dobro opravljenem delu«, ne pa tudi obrazca »Referenčna lista ponudnika«. Dejstvo, da za naknadno predloženo referenco ni predložil obrazca »Referenčna lista ponudnika«, v zahtevku za revizijo priznava tudi vlagatelj sam, vendar navaja, da ga naročnik k temu niti ni pozval. Vlagateljevim navedbam ni mogoče slediti, saj je iz naročnikovega poziva z dne 13. 7. 2016, kot je bilo že zapisano, jasno razvidno, da je bil vlagatelj pozvan k predložitvi obeh obrazcev, ki ju navsezadnje predvideva tudi razpisna dokumentacija. Ob tem je treba dodati, da je naročnik v tretjem odstavku poglavja 1 »Splošna navodila« na strani 5 razpisne dokumentacije sicer dopustil, da lahko ponudniki predložijo ponudbo tudi na lastnih obrazcih, vendar je ob tem zahteval, da morajo biti ti po vsebini in obliki enaki naročnikovim obrazcem. Vlagateljevega pojasnila v zvezi z novo predloženo referenco ni mogoče obravnavati kot njegovega lastnega obrazca »Referenčna lista ponudnika«, saj niti po obliki niti po vsebini ni enak naročnikovemu obrazcu.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljeva ponudba tudi po izvedeni dopolnitvi še vedno ni vsebovala ustreznih dokazil o referenčnih delih, ki bi bila v skladu z razpisno dokumentacijo in pozivom naročnika. Ne da bi se Državna revizijska komisija opredeljevala do vprašanja, ali ZJN-3 naročniku daje podlago, da je vlagatelja pozval k predložitvi novega referenčnega posla, je treba ugotoviti, da je z določili tega predpisa neskladno (vsaj) ravnanje vlagatelja, ki na podlagi naročnikovega poziva v postopku dopolnjevanja ponudbe ni predložil dokazil, ki bi jih moral predložiti tako ob upoštevanju določil razpisne dokumentacije kot tudi na podlagi izrecnega naročnikovega poziva. Iz določil četrte povedi petega odstavka 89. člena ZJN-3 namreč izhaja, da mora naročnik v primeru, če ponudnik na naročnikovo zahtevo ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, ponudnika izključiti. Ni torej naročnikova dolžnost, da ponudnika večkrat poziva k dopolnitvi ponudb, temveč je v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3 dolžan ponudbo v primeru, če je ponudnik ne dopolni v skladu s pozivom oz. če tudi po dopolnitvi še vedno vsebuje enake pomanjkljivosti, izločiti iz postopka.

Ker vlagatelj ni ravnal v skladu z naročnikovim pozivom, saj ni predložil vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju tehnične usposobljenosti (ki so istočasno tudi dokazila, ki jih je za izpolnjevanje referenčnega pogoja določala že razpisna dokumentacija), je že na tej podlagi treba ugotoviti, da vlagatelj ni predložil manjkajočih dokumentov oz. ni ustrezno dopolnil, popravil oz. pojasnil ponudbene dokumentacije. Naročnik je bil že na podlagi ugotovitve, da vlagatelj v postopku dopolnjevanja ponudbe ni predložil vseh zahtevanih dokazil za referenčni posel, upravičen njegovo ponudbo izločiti iz postopka, ne da bi ob tem sploh ugotavljal, ali naknadno predloženi referenčni posel tudi vsebinsko izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija ob vsem ugotovljenem zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati nezakonitega ravnanja, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka, zato je zahtevek za revizijo, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 3. 10. 2016
predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
- Vizija Sport, d. o. o., Tržaška cesta 77, 1370 Logatec
- Multimedijska hiša Ibis, d. o. o., Tržaška cesta 298A, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve

Natisni stran