Na vsebino
EN

018-145/2016 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-145/2016-7
Datum sprejema: 3. 10. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »A-3/16 – S; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah«, v sklopih 5, 13, 53, 55, 57, 58 in 69, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, Krško (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 3.10.2016

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavijo naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila »A-35/16 - G; Sanacija brežine »Sestre Logar« na cesti R2-428/1252 Sestre Logar – Pavličevo sedlo od km 0,705 do km 0,850«, kot izhajajo iz:

– dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-202/2015/81 412, z dne 28.6.2016, za
- sklop 5 »10-0147 PLAZ Pečnik – Žiri«,
- sklop 13 »13-0004 BREZ Sanacija brežin« in
- sklop 57 »10-0136 MODE Sopota – Podkum«,
– dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-202/2015/73, z dne 28.6.2016, za
- sklop 53 »2415-10-0113 KRIŽ R3-646/1195: križišče na zahodni obvoznici Ivančna Gorica – Akrapovič« in
- sklop 69 »96-0142 MODE Sevnica – Planina«,
– dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-202/2015/75 412, z dne 28.6.2016, za sklop 55 »10-0124 URED Gradac« in
– dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-202/2015/89 412, z dne 28.6.2016, za sklop 58 »13-0014 Pločniki Lokve (Črnomelj), 3. etape«.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 4.541,21 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, katerega je naročnik razdelil na 85 sklopov, je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 22.1.2016, pod št. objave JN501/2016, in v Uradnem listu Evropske Unije dne 26.1.2016, pod št. objave 2016/S 017-025920.

Naročnik je z dokumenti »Odločitev o oddaji javnega naročila« (št. 43001-202/2015/81 412, št. 43001-202/2015/73, št. 43001-202/2015/75 412 in št. 43001-202/2015/89 412), z dne 28.6.2016 (v nadaljevanju: odločitev (oziroma odločitve) o oddaji naročila), ponudnike obvestil, da je:
– v sklopih 5, 13 in 57 izbral ponudbo ponudnika ZIL Inženiring, d.d., Kersnikova ulica 10, Ljubljana,
– v sklopih 53 in 69 izbral ponudbo ponudnika Inženiring storitve Martin Kos, s.p., Prešernova cesta 14b, Zagorje ob Savi,
– v sklopu 55 izbral ponudbo ponudnika Proctor, d.o.o., Ljubljanska cesta 97, Šmarje,
– v sklopu 58 izbral ponudbo ponudnika DRI upravljanje investicij, d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana.

Iz obrazložitve navedenih dokumentov izhaja, da je naročnik v izpostavljenih sklopih vlagateljevo ponudbo, ki se je glede na merilo za izbiro ponudbe (tj. najnižja cena) uvrstila na prvo mesto, kot nepopolno izločil iz postopka oddaje javnega naročila, ker, po presoji naročnika, ne izpolnjuje vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je na podlagi vlagateljevih zahtev za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila (vloga z dne 30.6.2016 in vloge z dne 1.7.2016) pojasnil, da vlagatelju ni priznal referenčnih del (1) »Odsek AC Ponikve – Hrastje, od km 14+060 do km 21+225, sklop 1.1.1 – AC trasa«, (2) »Odsek AC Ponikve – Hrastje, od km 14+060 do km 21+225, sklop 1.1.1 – zaključna dela«, (3) »Odsek AC Ponikve – Hrastje, od km 14+060 do km 21+225, sklop 1.1.2 – objekti«, (4) »Odsek AC Hrastje – Lešnica« in (5) »Odsek AC Ponikve – Hrastje, deviacija Mirna Peč«, ker gospodarski subjekt S&K, d.o.o., Novo mesto, ki nastopa v vlagateljevi ponudbi, ni pravna oseba, ki je dejansko izvedla izpostavljena referenčna dela. Naročnik vlagatelju tudi ni priznal reference »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC«, ker vlagatelj tudi z dopolnitvijo ponudbe ni uspel izkazati, da gre pri tej referenci za gradnjo ali rekonstrukcijo državne ali občinske ceste. Izpostavljene reference naročnik tudi ni priznal kadru T.K., ki ga je vlagatelj v ponudbi imenoval za odgovornega nadzornika za ceste. Naročnik še navaja, da referenčna dela (1) »LC Tropovci – Gradišče – Murski Črnci«, (2) »LC in mostov (cca 2,5 km) Borejci«, (3) »Sanacija plazu in rekonstrukcija LC v Trnovcu«, (4) »Trubarjeva ulica«, (5) »LC na Kumen« in (6) »Cesta v naselju Radehova«, s katerimi je vlagatelj želel izkazati reference za imenovanega odgovornega nadzornika za objekte M.K., ne ustrezajo zahtevam razpisne dokumentacije. Naročnik še pojasnjuje, da glede na priznane reference vlagatelj izpolnjuje pogoje za prevzem sklopov, ki so mu bili dodeljeni z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-202/2015/79 412, z dne 28.6.2016.

Vlagatelj je z vlogo z dne 2.6.2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem primarno predlaga, da se ugotovi, da je vlagateljeva ponudba v sklopih 5, 13, 53, 55, 57, 58 in 69 popolna, podredno pa predlaga razveljavitev naročnikovih odločitev o oddaji javnega naročila v izpostavljenih sklopih. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj navaja, da je v ponudbi navedel reference (1) »Odsek AC Ponikve – Hrastje, od km 14+060 do km 21+225, sklop 1.1.1 – AC trasa«, (2) »Odsek AC Ponikve – Hrastje, od km 14+060 do km 21+225, sklop 1.1.1 – zaključna dela«, (3) »Odsek AC Ponikve – Hrastje, od km 14+060 do km 21+225, sklop 1.1.2 – objekti«, (4) »Odsek AC Hrastje – Lešnica« in (5) »Odsek AC Ponikve – Hrastje, deviacija Mirna Peč« za podizvajalca S&K, d.o.o., Novo mesto, in za kader B.S., ki je ta dela dejansko izvedel. V dopolnitvi ponudbe je vlagatelj podizvajalca S&K, d.o.o., Novo mesto, zamenjal z gospodarskim subjektom B.S. (kot fizična oseba). Naročnik, ki se v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila do zamenjave ni opredelil, bi moral predložene reference za B.S. vsebinsko ovrednotiti in pojasniti, zakaj jih ni upošteval. Vlagatelj nadalje navaja, da ga naročnik v zvezi z referenco »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC« za vlagatelja in za kader T.K. ni pozval na dopolnitev ponudbe. Navedeno referenco je vlagatelj predložil tudi za imenovanega odgovornega nadzornika za elektrotehniška dela V.V., kateremu je naročnik referenco priznal. Da gre pri izpostavljeni referenci za državno cesto, je razvidno že iz naslova reference, poleg tega je vlagatelj na podlagi naročnikovega poziva predložil grafični izsek, iz katerega je razvidno, da je objekt del državne ceste – avtoceste. Vlagatelj nadalje zatrjuje, da bi naročnik imenovanemu odgovornemu nadzorniku za objekte M.K. moral priznati referenci »Nadzor mostu čez Savinjo in povezane ceste« in »Nadzor mostu čez Krko v Žužemberku«. Do izpostavljenih referenc se naročnik ni opredelil, čeprav bi bil pogoj iz razpisne dokumentacije izpolnjen že z eno samo referenco.

Naročnik je izbrane ponudnike z dopisom z dne 20.7.2016 obvestil o vloženem zahtevku za revizijo in jih seznanil s pravico do opredelitve do revizijskih navedb. Iz odstopljene spisovne dokumentacije izhaja, da se nobeden od izbranih ponudnikov ni opredelil do revizijskih navedb.

Naročnik je dne 23.6.2016 s sklepom zavrnil zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva. Naročnik navaja, da je skladno z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 s sprem.) nadzornik pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri opravljanju gradbenega nadzora, medtem ko je odgovorni nadzornik posameznik, ki nadzorniku odgovarja za skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za kvaliteto izvedenih del, v skladu z gradbenimi predpisi. Iz vlagateljeve dopolnitve ponudbe izhaja, da je v referenčnih poslih, s katerimi vlagatelj izkazuje tehnično sposobnost, družba DRI upravljanje investicij, d.o.o., kot nadzornik imenovala odgovornega nadzornika B.S. Naročnik zato referenc za gospodarski subjekt »fizična oseba B.S.«, ki nastopa v vlagateljevi ponudbi, ni upošteval, saj ne gre za referenco gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi. V zvezi z referenco »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC« naročnik pojasnjuje, da je vlagatelja pozval, da predloži dokazila, iz katerih bo razvidno, da se referenčni posel nanaša na državno ali občinsko cesto, ter da navede številko ceste in odseka, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Vlagatelj v dopolnitvi ponudbe ni predložil zahtevanih dokazil, prav tako ni navedel številke in odseka ceste. Navedeni objekt ni kategorizirana cesta, bencinski servis je izven cestišča javne ceste in ni avtocesta ali hitra cesta. Vlagatelj je v dopolnitvi ponudbe predložil pogodbo, v kateri je po alinejah opisana vsebina predmeta pogodbe. Nobena od alinej vsebine predmeta pogodbe ni kategorizirana cesta. Na podlagi aneksa k pogodbi, ki ga je vlagatelj predložil v dopolnitvi ponudbe, ni mogoče ugotoviti, ali je predmet izdelava projektne dokumentacije za državne ceste niti njene eventualne vrednosti. Naročnik navaja, da je na podlagi navedenega vlagatelju dodelil sklope 38, 59 in 60.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 4.8.2016 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj v vlogi z dne 18.8.2016, s katero se je opredelil do navedb naročnika, vztraja pri revizijskih navedbah in dodaja, da naročnik v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo navaja nove razloge za zavrnitev referenc, s katerimi je vlagatelj dokazoval tehnično sposobnost. V zvezi z referenco »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC« vlagatelj pojasnjuje, da je OMV Istrabenz Koper upravljalec bencinskega servisa na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe z DARS, d.d., kot upravljalcem državnih cest, kar še dodatno potrjuje dejstvo, da gre za objekt v okviru avtoceste.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju


Predmet obravnavanega javnega naročila je izvedba inženirskih storitev, kot so nadzor nad gradnjo, različna opravila v zvezi s pripravo in izvedbo gradenj ter sodelovanje pri oddaji javnih naročil (točka 1 »Osnovni podatki o naročilu« Navodil za pripravo razpisne dokumentacije). Naročnik je predmetno javno naročilo razdelil na 85 sklopov, ki jih je natančneje opisal v dokumentih »Opis projekta«, ki so del razpisne dokumentacije. Skladno z razpisno dokumentacijo (točka 2.7 »Predložitev ponudb« Navodila za pripravo ponudbe) so lahko ponudniki predložili ponudbe za enega ali več sklopov. Iz vlagateljeve ponudbene dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj oddal ponudbo za 21 sklopov (in sicer za sklope 1, 2, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 31, 38, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 69 in 74). Iz navedb naročnika izhaja, da je naročnik z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-202/2015/79 412, z dne 28.6.2016 vlagatelju dodelil v izvedbo sklope 38, 59 in 60. Naročnik je v sklopih 1, 2, 5, 13, 14, 18, 31, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 69 in 74 vlagateljevo ponudbo, ki se je v izpostavljenih sklopih glede na merilo za izbiro ponudbe uvrstila na prvo mesto, izločil iz postopka oddaje javnega naročila kot nepopolno (razvidno iz odstopljenih odločitev o oddaji naročila). Ob upoštevanju, da Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo (glej prvi odstavek 38. člena ZPVPJN), je Državna revizijska komisija presojala zakonitost naročnikovih odločitev o oddaji naročila zgolj za sklope, ki jih vlagatelj s predmetnim zahtevkom za revizijo izpodbija, in sicer v sklopih 5, 13, 53, 55, 57, 58 in 69.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali je vlagatelj glede na zahteve razpisne dokumentacije s ponudbeno dokumentacijo izkazal tehnično in kadrovsko sposobnost za dodelitev več sklopov, kot mu jih je naročnik (že) dodelil. Naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila (smiselno) zatrjuje, da vlagatelj ni izkazal tehnične sposobnosti za dodelitev sklopov 5, 13, 53, 55, 57, 58 in 69, poleg tega pa vlagatelj ni izkazal izpolnjevanja zahtev razpisne dokumentacije v zvezi z odgovornim nadzornikom za ceste in odgovornim nadzornikom za objekte.

Državna revizijska komisija je najprej presojala navedbe strank v zvezi z izkazovanjem tehnične sposobnosti vlagatelja. Naročnik je zahteve glede izkazovanja minimalne stopnje sposobnosti določil v poglavju 3 »Pogoji in merila za izbor ponudb« Navodil za pripravo ponudbe, in sicer je v točki 3.1.4 »Reference« zapisal:
»Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel istovrsten in vsaj 50 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi.
dokazilo:Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo.
opombe:Istovrsten posel pomeni nadzor nad gradnjo cest, nadzor nad gradnjo cestnih objektov, opravila v zvezi s pripravo ter izvedbo gradenj, izvedba javnih naročil. Primerjajo se pogodbene in ponudbene vrednosti brez DDV.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.«.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji pripravil obrazec »Podatki o referenčnem delu«, v katerega so ponudniki vpisali naziv referenčnega posla, investitorja in izvajalca referenčnega posla, datum izvedbe, vrednost celotnega projekta, vrednost referenčnih del, ki jih je izvedel subjekt, ki nastopa v ponudbi ter opis referenčnih del. Navedeni obrazec je podpisal subjekt, na katerega se referenčno potrdilo nanaša.

Iz izpolnjenih obrazcev »Podatki o referenčnem delu«, ki se nahajajo v vlagateljevi ponudbeni dokumentaciji, izhaja, da je vlagatelj sam izvedel referenčne posle:
– »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC«,
– »Pločnik Bukošek«,
– »Lokalna cesta Čatež – Terme Čatež«,
– »Oporni zid Velike Malence«.

Iz izpostavljenih obrazcev nadalje izhaja, da je gospodarski subjekt S&K, d.o.o., Novo mesto, katerega je izbrani ponudnik v ponudbi imenoval kot podizvajalca (razvidno iz obrazca »Podatki o gospodarskem subjektu«, ki se nahaja v vlagateljevi ponudbeni dokumentaciji) izvedel referenčne posle:
– »Odsek AC Ponikve – Hrastje, od km 14+060 do km 21+225, sklop 1.1.1 – AC trasa«,
– »Odsek AC Ponikve – Hrastje, od km 14+060 do km 21+225, sklop 1.1.1 – zaključna dela«,
– »Odsek AC Ponikve – Hrastje, od km 14+060 do km 21+225, sklop 1.1.2 – objekti«,
– »Odsek AC Hrastje – Lešnica«
– »Odsek AC Ponikve – Hrastje, deviacija Mirna Peč«.

Vlagatelj je s spremembo ponudbe z dne 30.5.2016 podizvajalca S&K, d.o.o., Novo mesto, zamenjal s podizvajalcem B.S., ki je fizična oseba, in zanj navedel identične referenčne posle, ki jih je do poteka roka za oddajo ponudb navedel za podizvajalca S&K, d.o.o., Novo mesto.

Iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila izhaja naročnikova ocena, da reference podizvajalca S&K, d.o.o., Novo mesto, in referenca »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC« ne izpolnjujejo zahtev razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je že večkrat pojasnila, da mora naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb presojati popolnost prejetih ponudb le na podlagi vnaprej izrecno določenih in objavljenih zahtev, v nasprotnem primeru krši določbo tretjega odstavka 71. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ki prepoveduje spreminjanje in dopolnjevanje razpisne dokumentacije po poteku roka za prejem ponudb, načelo transparentnosti (8. člen ZJN-2) ter načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2). Omejevanje (oženje) ali spreminjanje pomena posamezne zahteve šele po roku za predložitev ponudb po svoji vsebini pomeni prepozno in s tem nedopustno določanje konkretne vsebine pogoja oziroma nezakonit poseg v razpisno dokumentacijo. Naročnik torej posameznemu pogoju (tudi referenčnemu) po poteku roka za predložitev ponudb ne more dajati ožje ali drugačne vsebine od tiste, ki iz njega ne izhaja na jasen, natančen in nedvoumen način.

Državna revizijska komisija je najprej presojala navedbe strank v zvezi z referenco »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC«. V zvezi z navedeno referenco naročnik zatrjuje, da vlagatelj z dopolnitvijo ponudbe ni izkazal, da se izpostavljeni referenčni posel nanaša na občinsko ali državno cesto. Državna revizijska komisija ni presojala, ali je naročnik vlagatelja pozval na predložitev dokazil, da je bil v okviru izpostavljenega referenčnega posla izveden nadzor nad gradnjo občinske ali državne ceste (vlagatelj namreč zatrjuje, da ga naročnik ni pozval), niti (na tem mestu) Državna revizijska komisija ni presojala, ali je vlagatelj izkazal, da je bil v okviru izpostavljenega referenčnega posla izveden nadzor nad gradnjo občinske ali državne ceste. Državna komisija namreč ugotavlja, da v konkretnem primeru, glede na zahteve obstoječe razpisne dokumentacije, odgovor na vprašanje, ali je vlagatelj v okviru izpostavljenega referenčnega posla izvedel nadzor nad gradnjo »občinske ali državne« ceste, ni pravno relevanten.

Iz citiranega referenčnega pogoja (točka 3.1.4 Navodil za pripravo ponudb) namreč izhaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki izkažejo uspešno izveden »istovrsten posel«, pri čemer je naročnik »istovrsten posel« opredelil kot »nadzor nad gradnjo cest, nadzor nad gradnjo cestnih objektov, opravila v zvezi s pripravo ter izvedbo gradenj, izvedba javnih naročil«. Naročnik je torej v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki izkažejo, da so že izvedli nadzor nad gradnjo cest (nadzor nad gradnjo cestnih objektov…), pri tem pa naročnik ni določil vrste (oziroma kategorizacije) ceste (za razliko od npr. v nadaljevanju citirani zahtevi 3.1.3.3 Navodil za pripravo ponudb). Ob upoštevanju navedenega gre ugotoviti, da naročnik v obravnavanem primeru glede na obstoječo razpisno dokumentacijo ni bil upravičen od vlagatelja zahtevati izkazovanja izvedbe nadzora nad gradnjo »občinske ali državne« ceste. S tem, ko je naročnik sporni referenčni pogoj razlagal na način, da so ponudniki morali izkazati izvedbo nadzora nad gradnjo »občinske ali državne« ceste, je naknadno, po poteku roka za oddajo ponudb, izpostavljenemu pogoju določil ožjo vsebino, kot izhaja iz razpisne dokumentacije, kar predstavlja kršitev tretjega odstavka 71. člena ZJN-2 in kršitev načela transparentnosti (8. člen ZJN-2) ter načela enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2). Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni imel podlage za presojo, da (iz razlogov, navedenih v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila) referenca »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC« ne izpolnjuje (vsebinskih) zahtev razpisne dokumentacije (točka 3.1.4 Navodil za pripravo ponudb).

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni imel podlage, da iz razlogov, navedenih v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, vlagatelju ni priznal tehnične sposobnosti tudi v izpodbijanih sklopih. Iz vlagateljeve ponudbe (obrazec »Podatki o referenčnem delu«) izhaja, da vrednost reference »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC« brez DDV znaša 169.338,21 EUR in da seštevek vlagateljevih ponudbenih vrednosti brez DDV za izpodbijane sklope (torej sklope 5, 13, 53, 55, 57, 58 in 69) in vlagatelju že dodeljene sklope (torej sklope 38, 59 in 60) znaša 103.699,28 EUR. Ob upoštevanju navedenega in ob upoštevanju zahteve razpisne dokumentacije (točka 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe), da mora ponudnik izkazati »vsaj 50 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi«, pri čemer se »primerjajo pogodbene in ponudbene vrednosti brez DDV«, gre ugotoviti, da je (brez upoštevanja ostalih spornih in nespornih referenc) že zgolj vrednost reference »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC« višja od 50% vlagateljeve skupne ponudbene vrednosti (brez DDV) za izpodbijane in že dodeljene sklope.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ni vsebinsko presojala revizijskih navedb, da bi naročnik moral pri presoji tehnične sposobnosti vlagatelja za dodelitev izpodbijanih sklopov upoštevati tudi referenčna dela (1) »Odsek AC Ponikve – Hrastje, od km 14+060 do km 21+225, sklop 1.1.1 – AC trasa«, (2) »Odsek AC Ponikve – Hrastje, od km 14+060 do km 21+225, sklop 1.1.1 – zaključna dela«, (3) »Odsek AC Ponikve – Hrastje, od km 14+060 do km 21+225, sklop 1.1.2 – objekti«, (4) »Odsek AC Hrastje – Lešnica« in (5) »Odsek AC Ponikve – Hrastje, deviacija Mirna Peč«. (Ne)utemeljenost izpostavljenih revizijskih navedb namreč ne bi vplivala na ugotovitev, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo izkazal, da naročnik iz razlogov, navedenih v odločitvi o oddaji naročila, ni imel podlage, da vlagatelju v izpodbijanih sklopih ni priznal tehnične sposobnosti na podlagi reference »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC«.

Naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, kot razlog, da vlagatelju ni dodelil večjega števila sklopov, kot mu jih je že bilo dodeljenih, navaja, da pri izpolnjevanju zahtev v zvezi z imenovanim odgovornim nadzornikom za ceste T.K. ni upošteval reference »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC« in da pri izpolnjevanju zahtev v zvezi z imenovanim odgovornim nadzornikom za objekte M.K. ni upošteval referenc (1) »LC Tropovci – Gradišče – Murski Črnci«, (2) »LC in mostov (cca 2,5 km) Borejci«, (3) »Sanacija plazu in rekonstrukcija LC v Trnovcu«, (4) »Trubarjeva ulica«, (5) »LC na Kumen« in (6) »Cesta v naselju Radehova«.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji (točka 3.1.3.2 Navodil za pripravo ponudbe) zahteval, da ponudniki razpolagajo s potrebnimi kadrovskimi zmogljivostmi za kvalitetno izvedbo javnega naročila. Naročnik je v dokumentih »Opis projekta« določil odgovorne osebe za izvajanje strokovnega nadzora, ki jih mora zagotoviti ponudnik, medtem ko je naročnik zahteve, ki jih morajo izpolnjevati imenovane odgovorne osebe določil od točke 3.1.3.3 do točke 3.1.3.6 Navodil za pripravo ponudbe.

Državna revizijska komisija je najprej presojala navedbe strank v zvezi z imenovanim odgovornim nadzornikom za ceste T.K.. Naročnik je zahteve v zvezi z odgovornim nadzornikom za ceste določil v točki 3.1.3.3 Navodil za pripravo ponudbe, v kateri je zapisal:
»Zagotovljen mora biti odgovorni nadzornik nad gradnjo cest, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
[…]
- v obdobju zadnjih 5 let pred objavo tega naročila je kot odgovorni nadzornik ali kot odgovorni nadzornik posameznih del nadziral gradnje ali rekonstrukcije državnih ali občinskih cest v skupni vrednosti vsaj 50 % ocenjene vrednosti (brez DDV) investicijskih projektov, ki jih prevzema, pri čemer vrednost posameznega referenčnega posla ne sme biti nižja od 20 % ocenjene vrednosti prevzetega projekta (brez DDV).
Dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni nadzornik za ceste), navedeni skladno s predlogo.
[…]«.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji pripravil obrazec »Podatki o kadrovskih zmogljivostih«, v katerega so ponudniki vpisali ime in priimek nominiranega kadra, njegovo funkcijo v okviru izvedbe javnega naročila, prevzete investicijske projekte oziroma sklope, ter referenčne posle (z opisom in vrednostjo). Navedeni obrazec je podpisal kader, na katerega se izpostavljeni obrazec nanaša.

Iz vlagateljeve ponudbe (dokument »Seznam odgovornih oseb za izvedbo inženirskih storitev po posameznih investicijskih projektih – sklopih« in obrazec »Podatki o kadrovskih zmogljivostih« za T.K.) izhaja, da je vlagatelj kot odgovornega nadzornika za ceste imenoval T.K. (med drugim) v že dodeljenih sklopih in v izpodbijanih sklopih 53, 58 in 69. Iz obrazca »Podatki o kadrovskih zmogljivostih« za T.K. izhaja, da je T.K. izvedel naslednja referenčna dela:
– »Pločnik Bukošek«,
– »Lokalna cesta Čatež – Terme Čatež« in
– »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC«.

Naročnik je z dopisom z dne 23.5.2016 vlagatelja pozval na dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, in sicer ga je (med drugim) pozval na predložitev dokazil, da se referenčna posla »Pločnik Bukošek« in »Lokalna cesta Čatež – Terme Čatež« nanašata na nadzor nad gradnjo državne oziroma občinske ceste (4. alineja in 4. točka dopisa z dne 23.5.2016). Naročnik je v dopisu z dne 23.5.2016 nadalje navedel, da je pri preverjanju vlagateljeve ponudbe (med drugim) ugotovil, da je vlagatelj za imenovanega odgovornega nadzornika za elektrotehniška dela V.V. priglasil referenco »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC«, iz katere ni razvidno, ali gre za državne oziroma občinske ceste (6. alineja dopisa z dne 23.5.2016). Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelja pozval na predložitev dokazil, iz katerih bo razvidno, da »je referenčni posel državna oziroma občinska cesta ter navedite številko ceste in odseka, skladno s točko 3.1.3.6 Navodil za pripravo ponudb. Poleg tega predložite ustrezno dokazilo za navedeno vrednost del (brez DDV) omenjenega referenčnega posla« (6. točka dopisa z dne 23.5.2016).

Ob upoštevanju predstavljenega dopisa z dne 23.5.2016 Državna revizijska komisija ne more slediti navedbam vlagatelja, da ga naročnik v zvezi z referenco »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC« ni pozval na predložitev dokazil, da je bil v okviru izpostavljenega referenčnega posla izveden nadzor nad gradnjo (ali rekonstrukcijo) občinske ali državne ceste. Naročnik sicer vlagatelja ni izrecno pozval, da dokazila predloži za nominiranega odgovornega nadzornika za ceste T.K., ampak ga je pozval, da sporna dokazila predloži za nominiranega odgovornega nadzornika za elektrotehniška dela V.V., vendar v obravnavanem primeru ne gre spregledati, da je vlagatelj izpostavljeno referenco navedel tako za nominiranega odgovornega nadzornika za ceste T.K., kot tudi za nominiranega odgovornega nadzornika za elektrotehniška dela V.V. (kar je razvidno iz obrazca »Podatki o kadrovskih zmogljivostih« za V.V., ki se nahaja v vlagateljevi ponudbeni dokumentaciji). Ob upoštevanju navedenega in ob upoštevanju, da je naročnik vlagatelja jasno pozval na predložitev (zahtevanih) dokazil v zvezi z izpostavljeno referenco za nominiranega odgovornega nadzornika za elektrotehniška dela V.V., po presoji Državne revizijske komisije v obravnavanem primeru naročniku ni mogoče očitati kršitev, ker vlagatelja ni izrecno pozval, da identična dokazila v zvezi s sporno referenco predloži še (enkrat) za nominiranega odgovornega nadzornika za ceste T.K..

Že na tem mestu gre pojasniti, da dejstvo, da je naročnik referenco »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC« štel kot skladno z razpisno dokumentacijo v zvezi z nominiranim odgovornim nadzornikom za elektrotehniška dela V.V. (kot je namreč razvidno iz vlagateljeve ponudbe, je vlagatelj za V.V., ki je imenovan kot odgovorni nadzornik za elektrotehniška dela v že dodeljenih sklopih 38 in 60, navedel zgolj sporno referenco), ne pomeni, da bi moral naročnik izpostavljeno referenco avtomatično priznati tudi T.K.. Naročnik je namreč določil različni zahtevi za odgovornega nadzornika za ceste (točka 3.1.3.3 Navodil za razpisno dokumentacijo) in odgovornega nadzornika za elektrotehniška dela (točka 3.1.3.6 Navodil za razpisno dokumentacijo). V vlagateljevi ponudbi je T.K. nominiran kot odgovorni nadzornik za ceste, V.V. pa je nominiran kot odgovorni nadzornik elektrotehniških del, kar pomeni, da sta T.K. in V.V. nominirana za različni funkciji, zato morata skladno z zahtevami razpisne dokumentacije izpolnjevati različni zahtevi.

Na podlagi naročnikovega dopisa z dne 23.5.2016 je vlagatelj dne 30.5.2016 dopolnil ponudbo, in sicer je predložil dopis, v katerem navaja, da v zvezi z referenco »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC« »prilagamo fotokopijo pogodbe in aneksa k pogodbi ter grafični izsek, iz katerega je razvidno, da je objekt del državne ceste – avtoceste«. K navedenemu dopisu z dne 30.5.2016 je vlagatelj predložil pogodbo z dne 28.3.2000, sklenjeno med vlagateljem in OMV Slovenija, d.o.o. (v nadaljevanju: Pogodba) in aneks k Pogodbi z dne 14.6.2005. Iz Pogodbe (2. člen) izhaja, da je predmet Pogodbe opravljanje investitorskega inženiringa (tehnično svetovanje, projektiranje in strokovni nadzor) pri izvedbi kompleksa bencinskega servisa ob avtocesti Ljubljana – Obrežje na lokaciji Šmarje – Sap oziroma Oskrbne postaje Cikava (2. člen aneksa z dne 14.6.2005). Iz Pogodbe (5. člen) nadalje izhaja, da program ureditve kompleksa (med drugim) zajema dovozno cesto, manipulativni prostor BS s parkirišči, objekt bencinskega servisa, rezervoarje za gorivo, gradbeno ureditev celotnega okolja bencinskega servisa, prometno ureditev, prometno signalizacijo… Z izpostavljeno pogodbo se je vlagatelj zavezal, da bo za navedeni program ureditve kompleksa (med drugim) opravil predhodna dela, strokovne podlage, izdelavo projektne dokumentacije in strokovni nadzor pri gradnji objekta. Vlagatelj je nadalje predložil še dokument »Območje obdelave, izvedba l. 2012«, ki predstavlja satelitski posnetek območja kompleksa (ob avtocestnem odseku z oznako 0021), ki je (po ugotovitvi Državne revizijske komisije) izpis iz Prostorsko informacijskega sistema (v nadaljevanju: PISO). Na predstavljenem satelitskem posnetku je vlagatelj označil »območje obdelave«. Iz označenega »območja obdelave« izhaja, da je vlagatelj izvajal nadzor nad gradnjo kompleksa, ki v naravi predstavlja bencinski servis in Postajališče Sap.

Naročnik zatrjuje, da vlagatelj z dopolnitvijo ponudbe ni dokazal, da se referenca »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC« nanaša na državno oziroma občinsko cesto, poleg tega vlagatelj ni navedel številke in odseka ceste, prav tako ni navedel, kakšna je »eventualna« vrednost projekta, ki se nanaša na državno oziroma občinsko cesto. V zvezi z zatrjevanjem naročnika, da vlagatelj v dopolnitvi ponudbe ni navedel »eventualne« vrednosti dela projekta v zvezi z nadzorom nad gradnjo občinske ali državne ceste, Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je že v več svojih odločitvah zapisala, da mora naročnik vse morebitne razloge za nepopolnost ponudbe navesti že v odločitvi o oddaji naročila. Učinkovito pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil je namreč lahko zagotovljeno le v primeru, če je vlagatelj seznanjen z razlogi naročnika za sprejem odločitve o oddaji naročila v trenutku vložitve zahtevka za revizijo in ima posledično možnost v predrevizijskem postopku izpodbijati vse naročnikove ugotovitve, ki se nanašajo na vprašanje popolnosti njegove ponudbe. Ker vlagatelj v postopku pravnega varstva po tem, ko naročnik odloči o njegovem zahtevku za revizijo, (praviloma) ne sme navajati novih kršitev (peti odstavek 29. člena ZPVPJN), tudi naročnik v sklepu, s katerim odloči o zahtevku za revizijo, ne sme navajati novih razlogov za nepopolnost vlagateljeve ponudbe, ki jih ni navedel že v odločitvi o oddaji naročila. S tem bi bilo namreč vlagatelju onemogočeno uveljavljanje učinkovitega pravnega varstva. V obravnavanem primeru naročnik kot razlog za izločitev vlagateljeve ponudbe v sklopih 53, 58 in 69 ni niti v odločitvi o oddaji naročila niti v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji navedel, da vlagatelj z dopolnitvijo ponudbe ni navedel »eventualne« vrednosti dela projekta v zvezi z nadzorom nad gradnjo občinske ali državne ceste, pač pa je izpostavljene očitke prvič predstavil šele v odločitvi, s katero je zavrnil zahtevek za revizijo. Ob upoštevanju navedenega izpostavljeni očitki naročnika ne morejo biti predmet presoje o utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato se do izpostavljenih navedb naročnika Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni vsebinsko opredeljevala.

Naročnik zatrjuje, da se referenčni posel »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC« nanaša na bencinski servis (in ne na državno oziroma občinsko cesto), ki je izven cestišča javne ceste in ne predstavlja javne ceste. V zvezi z izpostavljenimi navedbami naročnika gre najprej poudariti, da je skladno z 14. točko prvega odstavka 2. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010 s sprem., v nadaljevanju: ZCes-1) »cestišče« del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, odstavni in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter zračni prostor v višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča. ZCest-1 v 8. členu (sestavni deli javne ceste) določa sestavne dele javne ceste, in sicer (med drugim) cestni svet, cestno telo, cestišče, cestni objekti, cestni priključki do meje cestnega sveta, servisno prometne površine (počivališča, parkirišča, avtobusno obračališče ter podobno), servisne površine z objekti in napravami za upravljanje in vzdrževanje cest ter nadzor prometa… Ob upoštevanju predstavljenih določb ZCest-1, torej da je cestišče le del javne ceste, zahteve razpisne dokumentacije, da ponudniki izkažejo, da je odgovorni nadzornik za ceste že izvedel »nadzor nad gradnjo ali rekonstrukcijo državnih ali občinskih cest«, ni mogoče razlagati le na način, da so ponudniki morali izkazati nadzor nad gradnjo »cestišča«, ampak jo je potrebno razlagati na način, da so ponudniki lahko izkazali nadzor nad gradnjo cestišča ali pa nadzor nad gradnjo drugih delov javne ceste, npr. nadzor nad gradnjo servisno prometnih površin (počivališča, parkirišča, avtobusnega obračališča ter podobno). Ob upoštevanju navedenega gre ugotoviti, da navedbe naročnika, da (nadzor nad gradnjo) bencinskega servisa ne predstavlja (nadzora nad gradnjo ali rekonstrukcijo) »cestišča javne ceste«, še ne morejo pripeljati do zaključka, da vlagatelj z izpostavljeno referenco ni izpolnil zahtev razpisne dokumentacije.

Skladno s 1. točko prvega odstavka 2. člena ZCest-1 je »avtocesta« državna cesta (izraz državna cesta je opredeljen v 15. točki prvega odstavka 2. člena ZCest-1), ki je namenjena daljinskemu prometu motornih vozil in je označena s predpisano prometno signalizacijo, njen sestavni del so tudi priključki nanjo in servisne prometne površine. Skladno s 53. točko prvega odstavka 2. člena ZCest-1 je »počivališče« s posebno prometno signalizacijo označena servisna prometna površina, namenjena kratkemu postanku udeležencev cestnega prometa. Ob upoštevanju navedenega in ob upoštevanju, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da ponudniki izkažejo, da je odgovorni nadzornik za ceste že izvedel nadzor nad gradnjo ali rekonstrukcijo »državnih ali občinskih cest«, pri tem pa naročnik ni izrecno določil, katerega dela (javne) ceste (za razliko od npr. navedbe v točki 3.1.3.4, v kateri je naročnik zahteval izvedbo nadzora gradnje nad »premostitvenimi objekti na državnih ali občinskih cestah«), je potrebno kot skladno z zahtevami razpisne dokumentacije šteti tudi referenco, s katero ponudnik izkaže izvedbo nadzora nad gradnjo počivališča, ki je servisna prometna površina in kot takšna del avtoceste, ki je državna cesta.

V zvezi z navedbami naročnika, da bencinski servis ni javna cesta in da bencinski servis ni kategorizirana cesta oziroma da bencinski servis ni avtocesta ali hitra cesta, Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz vlagateljeve dopolnitve ponudbe izhaja, da vlagatelj ni nadzoroval zgolj gradnje bencinskega servisa (OMV Cikava), pač pa tudi kompleks v delu, ki v naravi predstavlja Postajališče Sap. Iz izpisa iz PISO (http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=GROSUPLJE), zavihek Tematski sklop, Infrastruktura (vir Občina), Cestno omrežje (BCB) je razvidno, da na kompleksu, ki ga je vlagatelj v dopolnitvi ponudbe označil kot »območje obdelave«, poteka cesta z oznako AC A2/1708, torej avtocesta (skladno z 2. členom Uredbe o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12 s sprem.) oznaka AC pomeni oznako za avtocesto). Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da se na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, zavihek Glavne in regionalne ceste, nahaja dokument »Seznam odsekov dec 2013« (http://www.di.gov.si/fileadmin/_migrated/content_uploads/Seznam_odsekov_2013.pdf), v katerem je naveden odsek »AC A2 1708 Počivališče Sap«. Ob upoštevanju navedenega in ob upoštevanju, da iz dopolnitve vlagateljeve ponudbe izhaja, da je vlagatelj izvajal nadzor nad gradnjo (bencinskega servisa in) Počivališča Sap, gre ugotoviti, da naročnik zgolj iz razloga, da bencinski servis (naj) ne (bi) predstavlja(l) javne ceste oziroma državne ali občinske ceste, ni imel podlage za zaključek, da referenca »Odsek avtocesta Šmarje – Višnja Gora, Bencinski servis Cikava z zunanjo ureditvijo in priključkom na AC« ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije. Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo uspel izkazati, da naročnik iz razlogov, navedenih v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, ni imel podlage za izločitev vlagateljeve ponudbe v sklopih 53, 58 in 69.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala navedbe strank v zvezi z odgovornim nadzornikom za objekte. Naročnik je zahteve v zvezi z odgovornim nadzornikom za objekte zapisal v točki 3.1.3.4 Navodil za pripravo ponudbe. Iz vlagateljeve ponudbe (dokument »Seznam odgovornih oseb za izvedbo inženirskih storitev po posameznih investicijskih projektih – sklopih« in obrazec »Podatki o kadrovskih zmogljivostih« za M.K.) izhaja, da je vlagatelj v izpodbijanih sklopih 5 in 13 (ter v sklopih 14 in 16, ki ju ne izpodbija) imenoval M.K. kot odgovornega nadzornika za objekte. Vlagatelj je v ponudbi, kot dokaz, da T.M. izpolnjuje zahteve 3.1.3.4 Navodil za pripravo ponudbe, navedel osem referenc.

Naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila navaja, da pri izpolnjevanju zahtev v zvezi z imenovanim odgovornim nadzornikom za objekte M.K. ni upošteval referenc (1) »LC Tropovci – Gradišče – Murski Črnci«, (2) »LC in mostov (cca 2,5 km) Borejci«, (3) »Sanacija plazu in rekonstrukcija LC v Trnovcu«, (4) »Trubarjeva ulica«, (5) »LC na Kumen« in (6) »Cesta v naselju Radehova«, ker vlagatelj na podlagi naročnikovega poziva ni predložil zahtevanih dokazil, iz katerih bi jasno izhajalo, da le-te izpolnjujejo (vsebinske) zahteve razpisne dokumentacije. Ugotoviti gre, da vlagatelj izpostavljenim navedbam naročnika ne nasprotuje, saj vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje niti ne dokazuje, da izpostavljeni referenčni posli izpolnjujejo zahteve, določene v točki 3.1.3.4 Navodil za pripravo ponudbe. Pač pa vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je poleg izpostavljenih referenc v ponudbi navedel še dve referenci in da je »že s samo eno« referenco izpolnil zahteve razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v obrazcu »Podatki o kadrovskih zmogljivostih« za M.K., kot odgovornega nadzornika za objekte, ki se nahaja v ponudbeni dokumentaciji vlagatelja, poleg referenc, ki jih izpostavlja naročnik, navedel tudi referenco »LC 289 021« (oziroma »Nadzor mostu čez Krko v Žužemberku«) in referenco »Povezovalna cesta in most čez Savinjo«. Za navedeni referenci je vlagatelj na podlagi naročnikovega poziva z dne 23.5.2016 (s katerim je naročnik vlagatelja pozval na predložitev dokazil za vse referenčne posle, navedene v obrazcu »Podatki o kadrovskih zmogljivostih« za M.K. kot odgovornega nadzornika za objekte) predložil referenčni potrdili, potrjeni s strani referenčnih naročnikov. Naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila (niti v odločitvi, s katero je zavrnil zahtevek za revizijo), ne zatrjuje, da referenci »LC 289 021« (oziroma »Nadzor mostu čez Krko v Žužemberku«) in »Povezovalna cesta in most čez Savinjo« ne izpolnjujeta zahtev, določenih v točki 3.1.3.4 Navodil za pripravo ponudbe, posledično pa iz navedb naročnika ni razvidno, zakaj vlagatelju izpostavljenih referenc ni priznal oziroma zakaj ju ni upošteval pri presoji popolnosti vlagateljeve ponudbe v sklopih 5 in 13. Pri tem gre še dodati, da naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila (niti v odločitvi, s katero je zavrnil zahtevek za revizijo) ne zatrjuje, da vlagatelj ni izkazal izpolnjevanja zahtev za M.K., ampak zgolj navaja, katere reference, navedene v vlagateljevi ponudbi, ne izpolnjujejo zahtev razpisne dokumentacije. Ob upoštevanju navedenega in ob upoštevanju, da bi lahko (kot to zatrjuje tudi vlagatelj) vlagatelj izpolnil zahteve razpisne dokumentacije (le) z izpostavljenima referencama, gre ugotoviti, da naročnik (zgolj) iz razlogov, navedenih v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, ni imel podlage za izločitev vlagateljeve ponudbe v sklopih 5 in 13. Ker naročnik odločitve o izločitvi vlagateljeve ponudbe v sklopih 5 in 13 ni sprejel ob upoštevanju vseh dejstev iz vlagateljeve ponudbe, s katerimi je vlagatelj dokazoval izpolnjevanje zahtev za nominiranega odgovornega nadzornika za objekte M.K., je naročnik preuranjeno in posledično neutemeljeno zaključil, da je vlagatelj oddal nepopolno ponudbo v sklopu 5 in v sklopu 13, s tem pa kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2.

Vlagatelj izpodbija še naročnikovo odločitev o oddaji naročila v sklopu 55 in v sklopu 57. Kot že navedeno, naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila navaja, da vlagatelj ni izkazal tehnične sposobnosti in izpolnjevanja zahtev za nominiranega odgovornega nadzornika za ceste T.K. in nominiranega odgovornega nadzornika za objekte M.K., drugih razlogov za izločitev vlagateljeve ponudbe v sklopih 55 in 57 pa naročnik v dodatni obrazložitvi ne navaja. Državna revizijska komisija je že pojasnila, da naročnik iz razlogov, navedenih v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, v razpisni dokumentaciji ni imel podlage, da vlagatelju ni priznal tehnične sposobnosti tudi za dodelitev sklopa 55 in sklopa 57.

Iz vlagateljeve ponudbe je razvidno, da vlagatelj v sklopu 55 ni imenoval T.K. kot odgovornega nadzornika za ceste niti ni imenoval M.K. kot odgovornega nadzornika za objekte, pač pa je kot odgovornega nadzornika za ceste imenoval B.S. in kot odgovornega nadzornika za elektrotehniška dela V.V. (razvidno iz dokumenta »Seznam odgovornih oseb za izvedbo inženirskih storitev po posameznih investicijskih projektih – sklopih«, obrazca »Podatki o kadrovskih zmogljivostih« za B.S. in obrazca »Podatki o kadrovskih zmogljivostih« za V.V.). Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo uspel izkazati, da naročnik iz razlogov, navedenih v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, ni imel podlage iz izločitev vlagateljeve ponudbe v sklopu 55.

Iz vlagateljeve ponudbe (dokument »Seznam odgovornih oseb za izvedbo inženirskih storitev po posameznih investicijskih projektih – sklopih«, obrazec »Podatki o kadrovskih zmogljivostih« za M.K. kot odgovorni nadzornik za ceste, obrazec »Podatki o kadrovskih zmogljivostih« za B.S., in obrazca »Podatki o kadrovskih zmogljivostih« za V.V.). nadalje izhaja, da je vlagatelj v sklopu 57 kot odgovornega nadzornika za ceste imenoval M.K., kot odgovornega nadzornika za objekte B.S. in kot odgovornega nadzornika za elektrotehniška dela V.V.. Naročnik ne zatrjuje, da vlagatelj s ponudbeno dokumentacijo ni izkazal, da imenovana B.S. in V.V. ne izpolnjujeta zahtev razpisne dokumentacije, določenih za odgovornega nadzornika za objekte oziroma za odgovornega nadzornika za elektrotehniška dela. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je vlagatelj M.K. v nekaterih sklopih imenoval za odgovornega nadzornika za ceste (npr. sklopi 53, 58 in 69), v nekaterih sklopih (npr. sklop 57) pa za odgovornega nadzornika za objekte. Naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila ne zatrjuje, da vlagatelj za M.K. ni izkazal izpolnjevanja zahtev razpisne dokumentacije, določenih za odgovornega nadzornika za ceste (točka 3.1.3.3 Navodil za pripravo ponudbe), pač pa (le) zatrjuje, da vlagatelj za M.K. ni izkazal izpolnjevanja zahtev razpisne dokumentacije, določenih za odgovornega nadzornika za objekte (točka 3.1.3.4 Navodil za pripravo ponudbe). Ker torej M.K. nastopa v sklopu 57 kot odgovorni nadzornik za ceste (in ne kot odgovorni nadzornik za objekte) in ker naročnik ne zatrjuje, da vlagatelj za M.K. ni izkazal izpolnjevanja zahtev razpisne dokumentacije, določenih za odgovornega nadzornika za ceste, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo uspel izkazati, da naročnik iz razlogov, navedenih v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, ni imel podlage iz izločitev vlagateljeve ponudbe v sklopu 57.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, ugodila zahtevku za revizijo in razveljavila naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila »A-35/16 - G; Sanacija brežine »Sestre Logar« na cesti R2-428/1252 Sestre Logar – Pavličevo sedlo od km 0,705 do km 0,850«, kot izhajajo iz:
– dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-202/2015/81 412, z dne 28.6.2016, za
- sklop 5 »10-0147 PLAZ Pečnik – Žiri«,
- sklop 13 »13-0004 BREZ Sanacija brežin« in
- sklop 57 »10-0136 MODE Sopota – Podkum«,
– dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-202/2015/73, z dne 28.6.2016, za
- sklop 53 »2415-10-0113 KRIŽ R3-646/1195: križišče na zahodni obvoznici Ivančna Gorica – Akrapovič« in
- sklop 69 »96-0142 MODE Sevnica – Planina«,
– dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-202/2015/75 412, z dne 28.6.2016, za sklop 55 »10-0124 URED Gradac« in
– dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 43001-202/2015/89 412, z dne 28.6.2016, za sklop 58 »13-0014 Pločniki Lokve (Črnomelj), 3. etape«.

V zvezi z vlagateljevim predlogom »da se ugotovi, da je ponudba ponudnika, to je vlagatelja Savaprojekt, d.d.,, ki je cenovno ugodnejša od izbranih ponudb, popolna« gre še pojasniti, da v postopku oddaje javnega naročila, ki ga izvaja naročnik, odloča naročnik. Državna revizijska komisija ima v revizijskem postopku zgolj kasatorična pooblastila, kar pomeni, da lahko naročnikova ravnanja v primeru ugotovljenih kršitev le razveljavi, ne more pa namesto naročnika sprejemati odločitev v postopku oddaje javnega naročila.

Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2 v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da v primeru nameravane izdaje nove odločitve o oddaji javnega naročila v sklopih 5, 13, 53, 55, 57, 58 in 69 vlagateljevo ponudbo ponovno preveri z upoštevanjem ugotovitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa in skladno z določili ZJN-2.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva v višini 4.972,10 EUR, kolikor je znašala vplačana taksa za postopek pravnega varstva. Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je vlagatelj preplačal zakonsko določeno višino takse za vložitev zahtevka za revizijo. Drugi odstavek 71. člena ZJPVPJN določa, da znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500,00 EUR in ne več kot 25.000,00 EUR. V obravnavanem primeru se zahtevek za revizijo nanaša na naročnikove odločitve o oddaji naročila za sklope 5, 13, 53, 55, 57, 58 in 69. Ob upoštevanju, da vlagatelj z eno vlogo izpodbija odločitev naročnika o oddaji naročila v sklopih 5, 13, 53, 55, 57, 58 in 69, ter ob upoštevanju, da seštevek ponudbenih cen z DDV izbranih ponudnikov za sklope 5, 13, 53, 55, 57, 58 in 69 znaša 227.060,56 EUR, bi moral vlagatelj za zahtevek za revizijo plačati 4.541,21 EUR takse in ne 4.972,10 EUR, kot je dejansko plačal. Državna revizijska komisija bo zato na podlagi 2. alineje četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN ministrstvu, pristojnemu za finance, naložila vračilo preveč plačane takse.

Vlagatelj je uspel z zahtevkom za revizijo, zato mu Državna revizijska komisija, upoštevajoč prvi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, kot potrebne priznava stroške za takso, vendar le v višini 4.541,21 EUR (kolikor znaša višina dolžne vplačane takse za revizijski zahtevek), ki mu jih je naročnik dolžan povrniti v 15 dneh od prejema tega sklepa. Višjo stroškovno zahtevo za povračilo stroškov za takso je Državna revizijska komisija zavrnila, saj bo vračilo preveč plačane takse izvedlo ministrstvo, pristojno za finance.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 3.10.2016


Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
- Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško,
- ZIL Inženiring, d.d., Kersnikova ulica 10, 1000 Ljubljana,
- Inženiring storitve Martin Kos, s.p., Prešernova cesta 14b, 1410 Zagorje ob Savi,
- Proctor, d.o.o., Ljubljanska cesta 97, 1293 Šmarje Sap,
- DRI upravljanje investicij, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.


Natisni stran