Na vsebino
EN

018-176/2016 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

Številka: 018-176/2016-2
Datum sprejema: 28. 9. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme«, v sklopu 1 »»Delovne postaje in vzdrževanje strojne računalniške opreme« v zvezi s predlogom vlagatelja KELITRONIC SISTEMI Informacijske tehnologije d.o.o., Gasilska cesta 7, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Zupančič, Tacol in Partnerji o.p., d.o.o., Nazorjeva ulica 6A, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.9.2016

odločila:

Predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu objavil dne 8.8.2016 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN004496/2016-B01 ter v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2016/S 152-275378. Ter popravek objave, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 31.8.2016, pod št. objave JN004496/2016-K01 ter v Uradnem listu Evropske Unije, pod št. objave 2016/S 168-302203. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku z uporabo elektronske dražbe.

Vlagatelj je, pred potekom roka za prejem ponudb, t.j. dne 16.9.2016, vložil zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo sklopa 1 predmetnega javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), v katerem je predlagal, da se razveljavi nezakonite določbe razpisne dokumentacije. Hkrati je vlagatelj v zahtevku za revizijo predlagal tudi zadržanje postopka oddaje javnega naročila za predmetni sklop, in sicer, da se do pravnomočnosti odločitve o vloženem zahtevku za revizijo zadržijo vse nadaljnje aktivnosti, saj bi mu zaradi zatrjevanih kršitev naročnika lahko nastala nepopravljiva škoda. Navedeno utemeljuje z nastankom protipravnih posledic, ki jih ne bo mogoče odpraviti, zaradi nadaljevanja postopka in morebitne izvedbe elektronske dražbe, saj bodo konkurenčni ponudniki že seznanjeni z elektronsko dražbo ter pridobivali povratne informacije o njihovi dopustni oz. nedopustni ponudbi, s tem pa pridobili za ponovljen postopek in za kasnejšo dražbo pomembno konkurenčno prednost, ki bi lahko vplivala na rezultat postopka javnega naročila.

Naročnik je, v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 19. člena ZPVPJN, z vlogo, z dne 20.9.2016, Državni revizijski komisiji odstopil predlog vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Pri tem je podal mnenje, da za predlog za zadržanje postopka javnega naročila niso izpolnjeni pogoji, saj nadaljevanje postopka na učinkovitost pravnega varstva ne bo imelo vpliva ter navaja še, da je dne 19.9.2016 (tudi datum prejetja zahtevka za revizijo) izvedel odpiranje ponudb za predmetno naročilo.

Po preučitvi spisovne dokumentacije in vlagateljevega predloga je Državna revizijska komisija, na podlagi 19. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen če so za to podani razlogi, ki jih zakon taksativno našteva. Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon), oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v predmetnem primeru v predlogu za zadržanje postopka oddaje javnega naročila sploh ne zatrjuje, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila in morebitna izvedba elektronske dražbe bistveno vplivala na učinkovitost pravnega varstva, kot je določeno s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN, temveč zatrjuje, da bo nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila in morebitna izvedba elektronske dražbe lahko vplivala na rezultat postopka javnega naročanja, kar pa je eden izmed pogojev določen s prvim odstavkom 5. člena ZPVPJN, ki mora biti izpolnjen za vložitev zahteve za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja. Poleg tega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj navaja le logične posledice nadaljevanja postopka javnega naročanja, ki jih dopušča že sam ZPVPJN, saj je nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila kljub vloženemu zahtevku za revizijo pravilo in ne izjema, kar pa ne otežuje vlagateljevega pravnega varstva. V obravnavani zadevi je bil postopek pravnega varstva, začet na podlagi zahtevka za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije in je še vedno v teku. V kolikor bo vlagatelj v njem uspel, bo moral naročnik delno ali v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja ali odpraviti ugotovljene kršitve (druga alineja prvega odstavka 28. člena ZPVPJN ter druga alineja prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). S tem bo učinek pravnega varstva dosežen, vlagatelju pa omogočeno, da odda dopustno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, neobremenjeno z ugotovljenimi kršitvami.

V sled navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da učinkovitost pravnega varstva vlagatelju, ob sočasnem nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila, v konkretni zadevi ne bo niti zmanjšana niti otežena. Pravno varstvo bo namreč vlagatelju (tudi) v primeru nadaljevanja postopka oddaje javnega naročila zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku javnega naročanja, izvedena v nasprotju z zakonom.

Državna revizijska komisija zato zaključuje, da okoliščine, ki bi narekovale zadržanje postopka oddaje javnega naročila, v obravnavani zadevi niso podane, zato vlagateljevemu predlogu skladno z 19. členom ZPVPJN ni mogoče ugoditi.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, 28.9.2016

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška družba Zupančič, Tacol in Partnerji o.p., d.o.o., Nazorjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana
- MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran