Na vsebino
EN

018-153/2016 Elektro Maribor, d.d.

Številka: 018-153/2016
Datum sprejema: 14. 9. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izolatorji in opornice, v sklopu A: Keramični in stekleni izolatorji«, na podlagi zahtevka za revizijo družbe Tehmar, d.o.o., Zagrebška cesta 100, 2000 Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.9.2016

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov postopka pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 9.3.2016 na portalu javnih naročil pod številko JN1629/2016 objavil javno naročilo »Izolatorji in opornice«, dne 17.3.2016 pa pod številko JN1854/2016 še popravek slednjega.

Javno naročilo, razdeljeno na 5 sklopov, je naročnik oddajal po odprtem postopku (33. člen Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS) ter ga v »sklopu A: Keramični in stekleni izolatorji« z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 2201-15/2016-17 z dne 22.6.2016, dodelil družbi Telma Trade, d.o.o., Motnica 13, 1236 Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu A vložil zahtevek za revizijo z dne 28.7.2016. Navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje pogojev, določenih v razpisni dokumentaciji, zato je nepopolna. Dalje zatrjuje, da izdelki v pozicijah od A1 do A5 sklopa A niso zajeti v Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (Uradni list Evropske unije, L 88/5 z dne 4.4.2011; v nadaljevanju: Uredba), zato naročnik v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila zmotno uporablja njena določila. Izbrani ponudnik bi moral po zatrjevanju vlagatelja predložiti 5 različnih izjav o lastnostih z navedbo glavnih tehničnih lastnosti posameznih izdelkov v pozicijah od A1 do A5, saj so le-ti izdelani v skladu z različnimi standardi ter za različne napetostne nivoje. Navaja, da je po oddaji ponudbe ugotovil napako v naročnikovih zahtevah o preizkusu po standardu SIST EN 60383 ali enakovrednim za poziciji A1 in A2 (to sta podporni ter zatezni keramični izolator 1 kV), saj se omenjeni standard uporablja le za izolatorje za nadzemne vode z nazivno napetostjo nad 1000 V, tj. za pozicije A3, A4 in A5. Dalje zatrjuje, da izbrani ponudnik ponudbi ni priložil nobene reference za poziciji A1 in A2, ter domneva, da ni predložil niti zahtevanih Poročil o tipskih preizkusih izolatorjev za blago, ponujeno pod pozicijami A1, A2, A3, A4 in A5. Glede na vse navedeno vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in v sklopu A razveljavi naročnikovo odločitev, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 2201-15/2016-17 z dne 22.6.2016, ter zahteva povračilo stroškov postopka pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je v skladu z drugim odstavkom 27. člena ZPVPJN izjavil o navedbah vlagatelja, podanih v zahtevku za revizijo. Zatrjuje, da je naročnik z izpodbijano odločitvijo o oddaji naročila vlagateljevo ponudbo izločil kot neprimerno in s tem nepopolno. Vendar vlagatelj v zahtevku za revizijo ne navaja, da je njegova ponudba primerna in popolna ter da je naročnikova odločitev o izločitvi njegove ponudbe nepravilna ali nezakonita, temveč podaja le trditve o domnevni nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Po prepričanju slednjega vlagatelj zato ne izkazuje aktivne legitimacije za meritorno obravnavo zahtevka za revizijo, kar izbrani ponudnik v nadaljevanju podrobneje utemeljuje. Dalje zatrjuje, da se revizijske navedbe o zmotni uporabi določil Uredbe in o domnevni napaki naročnika pri oblikovanju zahtev o preizkusu po standardu SIST EN 60383 nanašajo na razpisno dokumentacijo, zato je vlagatelj z njimi prekludiran, poleg tega v zvezi z njimi ni izpolnjen pogoj iz petega odstavka 5. člena ZPVPJN. Izbrani ponudnik se v nadaljevanju iz previdnosti opredeljuje do navedb vlagatelja glede popolnosti njegove ponudbe. V zvezi s trditvami, da bi moral predložiti 5 različnih izjav o lastnostih z navedbo glavnih tehničnih lastnosti posameznih izdelkov v pozicijah od A1 do A5 ter da za omenjene izdelke ni predložil poročil o tipskih preizkusih, izbrani ponudnik navaja, da je predložil vse dokumente, katerih predložitev je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji. Prav tako je v okviru ponudbene dokumentacije predložil zahtevane reference, navedbe vlagatelja o tehnični neustreznosti njegove ponudbe pa so nekonkretizirane, zato se do njih ni mogoče opredeliti. Glede na navedeno izbrani ponudnik predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, št. 2201-15/2016-52 z dne 17.8.2016, zavrnil, prav tako je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov postopka pravnega varstva. Navaja, da vlagatelj nima aktivne legitimacije za vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo, saj ne zatrjuje, da je njegova ponudba primerna ter popolna in da je naročnikova odločitev o izločitvi njegove ponudbe nepravilna ali nezakonita, marveč podaja zgolj trditve o domnevni nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Naročnik se v nadaljevanju iz previdnosti opredeljuje do kršitev, ki se mu očitajo. Navaja, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval predložitve 5 različnih izjav o lastnostih, prav tako ni določil, da bi morali biti v izjavah o lastnostih navedeni standardi ter zahtevane vrednosti za vsak posamezni izdelek v pozicijah od A1 do A5. V zvezi z očitkom o napaki glede zahteve o preizkusu po standardu SIST EN 60383 ali enakovrednim za poziciji A1 ter A2 zatrjuje, da je očitek brezpredmeten, saj je iz ponudbe vlagatelja razvidno, da je bil slednji z omenjeno zahtevo seznanjen in je imel možnost nanjo pravočasno opozoriti ter dobiti ustrezno pojasnilo. Naročnik na podlagi ponudbe vlagatelja ugotavlja, da je vlagatelj glede izpolnjevanja tehničnih zahtev pri oddaji svoje ponudbe podal dokazila na enak način kot izbrani ponudnik. Dalje naročnik navaja, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval predložitve referenc za posamezne izdelke v pozicijah A1 in A2, temveč je od ponudnikov zahteval referenčno potrdilo, da so uspešno dobavili blago, ki je predmet sklopa, na katerega se prijavljajo (v konkretnem primeru »sklopa A: Keramični in stekleni izolatorji«). Izbrani ponudnik je po zatrjevanju naročnika ponudbi priložil ustrezno referenčno potrdilo tako za keramične kot steklene izolatorje, prav tako je predložil tudi ustrezna Poročila o tipskih preizkusih izolatorjev za vse izdelke v pozicijah od A1 do A5. Glede na navedeno naročnik meni, da je zahtevek za revizijo neutemeljen.

Državna revizijska komisija je dne 8.9.2016 prejela vlagateljevo opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, podano v skladu s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN. Vlagatelj zatrjuje, da je od leta 1996 naprej keramične in steklene izolatorje, katerih dobava je razpisana v sklopu A konkretnega javnega naročila, dobavljal vsem slovenskim podjetjem za distribucijo električne energije. Večino razpisanih tipov izolatorjev v Sloveniji trenutno uporablja le naročnik, pri čemer ima vlagatelj določene količine izolatorjev vselej na zalogi. Glede na navedeno vlagatelj meni, da bi mu v primeru naročnikove izbire drugega dobavitelja nastala poslovna škoda. V nadaljevanju vlagatelj vztraja pri že podanih navedbah ter dokaznih predlogih.

Državna revizijska komisija je v skladu s prvim odstavkom 31. člena ZPVPJN opravila predhodni preizkus zahtevka za revizijo in preverila, ali so izpolnjene procesne predpostavke za njegovo meritorno obravnavo, torej ali je bil vložen pravočasno in pri naročniku, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN in ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena tega zakona.

Aktivna legitimacija se v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 14. člena ZPVPJN prizna vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za (med drugim) dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. V skladu z drugim odstavkom 14. člena ZPVPJN se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo, če rok za oddajo ponudb še ni potekel, pa vsaka oseba, ki lahko opravlja dejavnost, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročanja.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj v »sklopu A: Keramični in stekleni izolatorji« oddal pravočasno ponudbo, zato je ugotoviti, da je prvi element aktivne legitimacije iz prve alineje prvega odstavka 14. člena ZPVPJN, tj. vlagateljev interes za dodelitev javnega naročila v omenjenem sklopu, podan. Vendar pa vlagatelj, glede na vloženi zahtevek za revizijo, ni izkazal, da bi mu zaradi dejanj naročnika, ki jih v zahtevku za revizijo navaja kot kršitve, lahko nastala škoda.

Možnost nastanka škode se v vsakem postopku pravnega varstva ugotavlja ob upoštevanju konkretnih okoliščin posameznega primera (tj. predmeta naročila, vrste postopka, faze postopka, konkretnih trditev, ki so predmet zahtevka za revizijo, itd.). ZPVPJN za izkaz aktivne legitimacije ne zahteva konkretizacije škode, temveč za ugotovitev njenega obstoja zadošča že izkaz določene stopnje verjetnosti nastanka škode. Da pa bi bila možnost nastanka škode verjetna, mora biti podana (vsaj hipotetična) vzročna zveza med zatrjevanimi kršitvami naročnika in zatrjevanim prikrajšanjem na strani vlagatelja, ki je nastalo (ali bi utegnilo nastati) zaradi naročnikovih kršitev. Če med zatrjevanimi kršitvami in možnostjo nastanka škode ni mogoče vzpostaviti vzročne zveze, tudi ni mogoče govoriti o aktivni legitimaciji, kot je opredeljena v določbi 14. člena ZPVPJN.

Iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 2201-15/2016-17 z dne 22.6.2016, je razvidno, da je naročnik v »sklopu A: Keramični in stekleni izolatorji« (poleg popolnosti ponudbe izbranega ponudnika) preverjal tudi popolnost ponudbe vlagatelja, ki jo je po prejemu ter pregledu dopolnitve ponudbe, na katero je pozval vlagatelja, ocenil kot neprimerno in s tem nepopolno.

Kot izhaja iz vročilnice, je bila naročnikova »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 2201-15/2016-17 z dne 22.6.2016, vlagatelju vročena dne 27.6.2016.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu A vložil zahtevek za revizijo, v katerem pa navaja izključno razloge za izločitev ponudbe izbranega ponudnika, medtem ko popolnosti svoje ponudbe v omenjenem sklopu ne zatrjuje. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da ne obstaja niti verjetna možnost, da bi bil vlagatelj v konkretnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik v sklopu A, zato mu zaradi zatrjevanih nepravilnosti ne more nastati škoda. V kolikor bi se namreč vlagateljeve navedbe v zvezi s kršitvami, ki se nanašajo na presojo popolnosti ponudbe izbranega ponudnika, izkazale za utemeljene, to še vedno ne bi vplivalo na naročnikovo oceno o neprimernosti ter nepopolnosti vlagateljeve ponudbe, ki je vlagatelj v zahtevku za revizijo ne izpodbija.

Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN vlagateljev zahtevek za revizijo, vložen zoper odločitev o oddaji naročila v »sklopu A: Keramični in stekleni izolatorji«, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo uveljavljal povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija v skladu z določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 14.9.2016

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Tehmar, d.o.o., Zagrebška cesta 100, 2000 Maribor,
- Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
- Telma Trade, d.o.o., Motnica 13, 1236 Trzin,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran