EN

018-144/2016 Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan

Številka: 018-144/2016-6
Datum sprejema: 12. 9. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje naročila male vrednosti »MEDICINSKA OPREMA ZA ENDOSKOPIJE« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj OLYMPUS SLOVENIJA, d. o. o., Ljubljana, Litijska cesta 259, Ljubljana – Dobrunje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), dne 12. 9. 2016

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 14. 7. 2016, se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 28. 8. 2015 sprejel sklep (številka 022/2015) o začetku postopka oddaje naročila male vrednosti za nabavo medicinske opreme za endoskopije (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti), obvestilo o naročilu male vrednosti za oddajo predmetnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti pa je bilo dne 17. 11. 2015 (s številko objave NMV7374/2015) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 15. 2. 2016 sprejel dokument »022 – Odločitev o oddaji naročila«, številka NMV-022/2015. V navezavi na omenjeni dokument je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, z dne 26. 2. 2016, skupaj s prilogami, ter vlogo »DOPONITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO«, z dne 4. 3. 2016, skupaj s prilogami. Naročnik je zadevni vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil in ni ugodil zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, Državna revizijska komisija pa je dne 18. 4. 2016 sprejela sklep, številka 018-50/2016-4, s katerim je odločila, da se vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 26. 2. 2016 ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu »022 – Odločitev o oddaji naročila«, številka NMV-022/2015, z dne 15. 2. 2016. Državna revizijska komisija je v istem sklepu tudi ugodila vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov.

Naročnik je dne 5. 7. 2016 sprejel dokument »022 – Odločitev o oddaji naročila«, številka NMV-022/2015 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katerega izhaja, da se to naročilo kot najugodnejšemu ponudniku ponovno odda ponudniku »MEDIP d.o.o., Taborska cesta 4, 1290 Grosuplje« (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 8. 7. 2016, dne 15. 7. 2016 pa je na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo, z dne 14. 7. 2016, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj naročniku oziroma Državni revizijski komisiji predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi na način, da razveljavi odločitev o oddaji naročila. Vlagatelj obenem zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj najprej zatrjuje, da iz »izpodbijane Odločitve ni razvidno na kakšen način je naročnik pridobil podatke, ki jih je navedel v prilogi k izpodbijani odločitvi v kateri je navajal dokazila - način na katerega je presodil ali so pogoji izpolnjeni ali ne«. V nadaljevanju obrazložitve zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da oprema, ki jo v ponudbi ponuja izbrani ponudnik, ne ustreza zahtevi naročnika, po kateri
– naj bo »[v] distalnem delu« […] »vgrajen barvni CCD čip, ki zagotavlja HDTV (visoko ločljivost) digitalno tehnologijo ločljivosti: 1920 x 1080 videolinij«;
– mora biti »[v] povezavi z videoprocesorjem« […] »omogočena identifikacija endoskopa in s tem omogočeno štetje števila preiskav, za nadzor nad obremenjenostjo endoskopa in posledično planiranje servisa endoskopa«;
– morajo ponudniki »ponuditi najsodobnejšo opremo kot je GIF-H190 ali podobno«;
– naj »[v]grajena tehnologija« […] »omogoča pasivno upogibanje distalnega dela endoskopa pri krivinah debelega črevesa, za lažje prehajanje preko krivin kolona in manj bolečin za pacienta«;
– naj bo »[v]grajena tehnologija zvezne prilagoditve zatrditve uvajalnega dela endoskopa med kolonoskopijo, za lažje uvajanje endoskopa in manj bolečin pacienta kolonoskopa pri obstrukcijah oziroma težje prehodnih anatomijah debelega črevesja«.

Vlagatelj je dne 21. 7. 2016 na pošto priporočeno oddal tudi »DOPONITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO«, z dne 21. 7. 2016, skupaj s prilogama (v nadaljevanju: vloga z dne 21. 7. 2016).

Izbrani ponudnik je dne 22. 7. 2016 na pošto oddal »Izjasnitev izbranega ponudnika glede navedb vlagatelja zahtevka za revizijo – veza NMV7374/2015, dne 17.11.2015«, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V zadevni vlogi se izbrani ponudnik obširno izjasnjuje o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, jih zavrača in zatrjuje, da je naročnik s tem, ko je ugotovil, da je njegova ponudba primerna in popolna, ravnal skladno z določbami razpisne dokumentacije postopka in zakonito.

Naročnik je dne 1. 8. 2016 sprejel sklep, številka NMV-022/2015, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, obenem pa ni ugodil zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik
– v navezavi na prvo zatrjevano kršitev navaja, da »je preveril ustreznost ponujenega endoskopa v celoti in ocenil, da le-ta izpolnjuje« zahtevo, po kateri naj bo »[v] distalnem delu« […] »vgrajen« (barvni CCD) »čip, ki zagotavlja HDTV (visoko ločljivost) digitalno tehnologijo ločljivosti: 1920 x 1080 videolinij«;
– v navezavi na drugo zatrjevano kršitev navaja, da je iz dokumentacije, s katero razpolaga, jasno razvidno, da »endoskop omogoča v meniju nastavitev izbor nastavitve identifikacije endoskopa, kjer se vklopi možnost prepoznavanja endoskopa ter izpis modela endoskopa ali njegove serijske številke na ekranu med posegom. Procesor zazna vsak priklop posameznega endoskopa ter za vsak endoskop beleži število priklopov oz. preiskav, kar pomeni, da se glede na število priklopov endoskopa lahko izvaja preventivni servis«;
– v navezavi na tretje zatrjevano kršitev navaja, da »je izbrani ponudnik ponudil« […] »celo naprednejšo tehnologijo« od zahtevane;
– v navezavi na četrto in peto zatrjevano kršitev navaja, da je iz »opisa funkcije« […] »jasno razvidno, da omogoča postopno zatrjevanje, kar pomeni, da se endoskop postopno/pasivno prilagaja krivinam črevesja«, obenem pa opozarja na »Pojasnila, Datum objave: 13.1.2016, 13:27«.

Državna revizijska komisija je dne 4. 8. 2016 prejela dokumentacijo o oddaji zadevnega naročila male vrednosti in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega naročila male vrednosti, ki ji jo je v odločanje odstopil naročnik.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 3. 8. 2016, dne 5. 8. 2016 pa je na pošto priporočeno oddal »PISN[O] OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA«, z dne 5. 8. 2016 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). V tej vlogi se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, v celoti vztraja pri zahtevku za revizijo in Državni revizijski komisiji predlaga, da »odloči kot izhaja iz revizijskega zahtevka in te vloge«.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom z dne 18. 8. 2016 pozvala na dopolnitev oziroma odstop dokumentacije, dne 23. 8. 2016 pa je od naročnika prejela dokumentacijo, na odstop katere ga je pozvala.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega naročila male vrednosti in predrevizijski postopek postopka oddaje tega naročila, po proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da tako iz odločitve o oddaji naročila kot iz Zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 21. 1. 2016, izhaja, da je v zadevnem postopku oddaje naročila male vrednosti naročnik prejel dve pravočasni ponudbi (ponudbo vlagatelja in ponudbo izbranega ponudnika).

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da lahko naročnik na podlagi 95.a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) v postopku oddaje naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti, v primeru merila ekonomsko najugodnejša ponudba pa tudi meril za izbor, z izjavo. Ne glede na prvi odstavek 77. člena ZJN-2 naročniku v postopku oddaje naročila male vrednosti ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.

Upoštevaje izpostavljeni uvodni ugotovitvi je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo »izpodbija naročnikovo ravnanje – t.j. izbiro ponudnika MEDIP d.o.o.« (peti odstavek II. točke na strani 3, vsebinsko enako pa tudi šesti odstavek iste točke in več drugih delov zahtevka za revizijo), vključno z ugotovitvijo naročnika, da »je ponudba izbranega ponudnika, družbe MEDIP d.o.o., popolna (in s tem tudi pravilna)« (šesti odstavek II. točke na strani 3).

V zvezi z zatrjevanjem vlagatelja, da iz »izpodbijane Odločitve ni razvidno na kakšen način je naročnik pridobil podatke, ki jih je navedel v prilogi k izpodbijani odločitvi v kateri je navajal dokazila - način na katerega je presodil ali so pogoji izpolnjeni ali ne« (drugi odstavek na strani 5 zahtevka za revizijo), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v odločitvi o oddaji naročila naročnik zapisal (med drugim), da je ponudbo izbranega ponudnika pregledal ponovno, pa tudi, da je »[p]regled tehnične ustreznosti ponudbe ponudnika MEDIP d.o.o.« […] »priloga te odločitve o oddaji naročila«. Dejstvo, da je »Tehnična ustreznost ponudbe ponudnika Medip d.o.o.« priloga zadevne odločitve, je naročnik ponovil v rubriki »Priloga:« odločitve o oddaji naročila. V spisu zadeve, ki ga je naročnik odstopil Državni revizijski komisiji, se nahaja dokument »Pregled tehnične ustreznosti ponudbe ponudnika MEDIP«…, s prilogami (v nadaljevanju: dokument »Pregled tehnične ustreznosti ponudbe ponudnika MEDIP«), v katerem je naročnik v navezavi na posamezne tehnične zahteve zapisal strani v katalogu oziroma v drugem dokumentu, iz katerih »je razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja« (11. alinea 2. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, številka 022/2015, obrazec OBR-2; v nadaljevanju: Navodila ponudnikom). Ob upoštevanju povzetih okoliščin konkretnega dejanskega stanja Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik odločitev o oddaji naročila obrazložil in navedel ugotovitve ter razloge zanjo, s čimer je sledil drugi povedi prvega odstavka 79. člena ZJN-2.

Ker je naročnik dejstva v ponudbi izbranega ponudnika, vezana na 11. alineo 2. člena Navodil ponudnikom, po njegovi oceni lahko preveril sam, bo Državna revizijska komisija (upoštevaje vsebino vlagateljevega zahtevka za revizijo in njegove meje – prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) v nadaljevanju te odločitve po vsebini ugotavljala, ali je zadevna dejstva naročnik resnično lahko preveril sam, oziroma, ali »je naročnik v celoti sledil zahtevi Državne revizijske komisije« iz sklepa številka 018-50/2016-4, z dne 18. 4. 2016 (drugi odstavek na strani 5 zahtevka za revizijo).

V zvezi z vlagateljevim predlogom Državni revizijski komisiji, »da preveri, ali so pogoji izpolnjeni, saj« […] »iz razlogov, navedenih v nadaljevanju ob poznavanju opreme izbranega ponudnika dvomi, da oprema izbranega ponudnika dejansko ustreza s strani naročnika določenim specifikacijam« (drugi odstavek na strani 5 zahtevka za revizijo), pa Državna revizijska komisija pripominja, da bo v nadaljevanju odločala o tem, ali ravnanja naročnika v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti sledijo določbam razpisne dokumentacije in določbam ZJN-2.

Vlagatelj nadalje navaja, da »[g]lede na poznavanje opreme oziroma javno dostopne podatke o opremi, ki jo ponuja izbrani ponudnik,« […] »meni, da le ta ne ustreza v celoti tehničnim specifikacijam, kot jih je določil naročnik v osnovni razpisni dokumentaciji in njenih dopolnitvah« (tretji odstavek na strani 5 zahtevka za revizijo).

Vlagatelj v zvezi s tem najprej (na več mestih zahtevka za revizijo) zatrjuje, da oprema, ki jo v ponudbi ponuja izbrani ponudnik, ne ustreza zahtevi naročnika, po kateri naj bo v distalnem delu vgrajen čip, ki omogoča oziroma »zagotavlja HDTV (visoko ločlivost) digitalno tehnologijo ločlivosti: 1920 x 1080 videolinij«.

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik v tehnični specifikaciji – strokovnih kriterijih (obrazec OBR-10) določil, da morajo omenjeno zahtevo zagotavljati ponujeni »HDTV videogastrokop z kanalomzaizpiranje (JET kanal), (2kpl)«, ponujeni »HDTV Videokolonoskop, pediatrični (1kpl)« in ponujeni »HDTV Videokolonoskop, (2kpl)«:
– za »HDTV videogastrokop z kanalom za izpiranje (JET kanal), (1kpl)« je v zadnji verziji razpisne dokumentacije (ki vključuje njene popravke) določil, da naj bo »[v] distalnem delu« […] »vgrajen čip, ki omogoča najnovejšo HDTV digitalno tehnologijo. To pomeni da omogoča ločljivost najmanj 1920 x 1080 videlolinij«;
– za »HDTV Videokolonoskop, pediatrični (1kpl)« je v zadnji verziji razpisne dokumentacije (ki vključuje njene popravke) določil, da naj bo »[v] distalnem delu« […] »vgrajen barvni CCD čip, ki zagotavlja HDTV (visoko ločlivost) digitalno tehnologijo ločlivosti: 1920 x 1080 videolinij«;
– za »HDTV Videokolonoskop, (2kpl)« je v zadnji verziji razpisne dokumentacije (ki vključuje njene popravke) določil, da naj bo »[v] distalnem delu« […] »vgrajen barvni čip, ki zagotavlja HDTV (visoko ločlivost) digitalno tehnologijo ločlivosti: 1920 x 1080 videolinij«.
Naročnik je torej vgrajen CCD čip zahteval le za »HDTV Videokolonoskop, pediatrični (1kpl)«.

Kot izhaja iz dodatnih pojasnil naročnika, objavljenih na Portalu javnih naročil (ta se skladno s tretjo povedjo drugega odstavka 71. člena ZJN-2 štejejo za del razpisne dokumentacije), je naročnik na vprašanje, ali dovoljuje ponudbo proizvajalca, ki zagotavlja kompatibilnost s pomočjo dodatne opreme (procesor, izvor svetlobe), ki je potrebna za funkcionalnost sistema, odgovoril, da bo spremenil strokovno tehnične zahteve, tako da bo mogoče ponuditi tudi opremo drugega proizvajalca (glej dodatno informacijo »Sprememba tehničnih specifikacij, Datum objave: 4.12.2015, 10:23«, vsebinsko primerljivo pa tudi dodatno informacijo »Sprememba tehničnih specifikacij, Datum objave: 4.12.2015, 10:25«, dodatno informacijo »Pojasnila - strokovne zahtevve, jezik, dokumentacijski sistem, Datum objave: 4.12.2015, 10:37« in dodatno informacijo »Pojasnilo o kompatibilnosti, Datum objave: 9.12.2015, 11:30«). Naročnik je poleg tega na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, »ali lahko ponudimo zahtevane endoskopske aparate« […] »priznanega svetovnega proizvajalca, ki imajo v distalnem delu vgrajen mega-pixel CCD čip, in v kombinaciji s kompatibilnim HD+ videoprocesorjem omogočajo popolnoma digitalno HD+ tehnologijo z izvorno – primarno resolucijo zajema in prikaza edinstvenih 1,25 mega pixel-a?«, v ključnem delu odgovoril: »V kolikor ponujeni endoskopi izpolnjujejo vse ostale tehnične zahteve, jih lahko ponudite« (glej dodatno informacijo »Pojasnila, Datum objave: 13.1.2016, 13:27«).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahteve naročnika (kot so razvidne iz tretjega odstavka na tej strani zadevne odločitve Državne revizijske komisije), upoštevaje tudi dodatne informacije, izpostavljene v prejšnjem odstavku te odločitve Državne revizijske komisije (zlasti še naročnikov odgovor, da ponudniki lahko ponudijo »zahtevane endoskopske aparate«, […] »ki imajo v distalnem delu vgrajen mega-pixel CCD čip, in v kombinaciji s kompatibilnim HD+ videoprocesorjem omogočajo popolnoma digitalno HD+ tehnologijo z izvorno – primarno resolucijo zajema in prikaza edinstvenih 1,25 mega pixel-a«) razumeti na način, da mora imeti ponujena endoskopska oprema v distalnem delu vgrajen (ponekod barvni CCD) čip, ki »zagotavlja HDTV (visoko ločlivost) digitalno tehnologijo ločlivosti: 1920 x 1080 videolinij«, a tudi na način, da v zahtevah naročnika ni določeno, da vgrajen (ponekod barvni CCD) čip zahtevane ločljivosti ne bi smel zagotavljati s pomočjo procesorja in izvora svetlobe (monitorja) oziroma v kombinaciji z njima. Zahteve naročnike po zagotavljanju »HDTV (visok[e] ločlivost[i]) digitaln[e] tehnologij[e] ločlivosti: 1920 x 1080 videolinij« tudi sicer niso zapisane v vsebini, ki bi se glasila »[v] distalnem delu« […] »vgrajen« (ponekod barvni CCD) »čip ločljivosti 1920 x 1080 videolinij, ki zagotavlja HDTV (visoko ločlivost) digitalno tehnologijo«. Izpostavljene zahteve naročnika je (upoštevaje dodatne informacije, izpostavljene v prejšnjem odstavku te odločitve Državne revizijske komisije) tako razumeti na način, da določajo zahtevano kvaliteto tehnologije (ločljivost »1920 x 1080 videolinij«) v smislu končnega rezultata, ki ga naročnik z vključitvijo vgrajenega (barvnega CCD) čipa, s pomočjo procesorja in izvora svetlobe (monitorja) zasleduje. To v povzetku pomeni, da so ponudniki zahtevo naročnika po »HDTV (visok[i] ločlivost[i]) digitaln[i] tehnologij[i] ločlivosti: 1920 x 1080 videolinij« lahko dosegli tudi z vgrajenim (barvnim CCD) čipom in s pomočjo procesorja ter izvora svetlobe (monitorja) oziroma v kombinaciji z njima.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija najprej vpogledala v dokument »Pregled tehnične ustreznosti ponudbe ponudnika MEDIP«, pri tem pa je ugotovila, da je naročnik v njem zapisal, da je izpolnjevanje zadevne naročnikove zahteve razvidno iz »Katlog[a] 1 Točk[e] 1«, iz »Katlog[a] 2 Točk[e] P1« in iz »Katlog[a] 3 Str. 1 Točk[e] K1«. V posledici je Državna revizijska komisija ugotovila, da iz navedenih katalogov (v zvezi z ostalo ponudbeno dokumentacijo) izhaja, da nekateri endoskopi, ponujeni v ponudbi izbranega ponudnika, omogočajo »super-high definition image«, drugi endoskopi, ponujeni v ponudbi izbranega ponudnika, pa (s pomočjo novega »Super CCD« čipa) omogočajo »high quality images« (po podatkih o »Super CCD« čipu, ki jih vlagatelj navaja v zahtevku za revizijo, sicer »Super CCD« čip omogoča »[h]igh resolution image quality«). Vlagatelj je ob tem v ponudbo vključil tudi procesor in izvor svetlobe za ponujene endoskope, pri čemer ne gre prezreti niti izjave proizvajalca (»LETTER OF DECLARATION«), z dne 7. 3. 2016, s katero je naročnik razpolagal pred sprejemom odločitve o oddaji naročila in iz katere jasno izhaja, da imajo serije endoskopov, ponujene v ponudbi izbranega ponudnika, v distalnem delu vgrajen video čip, ki v kombinaciji s ponujenim HD video procesorjem in izvorom svetlobe dostavlja HDTV signal monitorju v resoluciji, ki je bila zahtevana, to je »1920 x 1080 videolinij«.

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni ponudil modela (video)gastroskopa, kot ga je vlagatelj konkretiziral v odstavku nad tabelo na strani 6 zahtevka za revizijo. Že iz navedenega razloga podatki, ki jih vlagatelj navaja v tem delu zahtevka za revizijo, niso pravno relevantni. Tudi sicer pa v zahtevku za revizijo ni dokazano, da bi (video)gastroskop, ponujen v ponudbi izbranega ponudnika, sodeč po podatkih v katalogu, ki je sestavni del ponudbe, ne izpolnjeval tehničnih zahtev naročnika.

Državna revizijska komisija v zvezi z zatrjevanjem vlagatelja, da proizvajalec, ki ga navaja v predzadnjem odstavku na strani 6 zahtevka za revizijo, ne »proizvaja in prodaja fleksibilnih endoskopov, ki bi imeli vgrajeno v distalnem delu tehnologijo CCD čipa, ki podpira ločljivosti 1920 x 1080, kot to zahteva naročnik«, opozarja, da za »HDTV videogastrokop z kanalom za izpiranje (JET kanal), (1kpl)« naročnik ni zahteval vgrajenega (barvnega) CCD čipa, pač pa zgolj čip (primerjaj zahtevo: »[v] distalnem delu naj bo vgrajen čip, ki omogoča najnovejšo HDTV digitalno tehnologijo«). Ob upoštevanju dejstva, da so ponudniki zahtevo naročnika po »HDTV (visok[i] ločlivost[i]) digitaln[i] tehnologij[i] ločlivosti: 1920 x 1080 videolinij«, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, lahko dosegli tudi z vgrajenim čipom in s pomočjo procesorja ter izvora svetlobe (monitorja) oziroma v kombinaciji z njima, v konkretnem primeru ni ključno, da ima »Super CCD« čip (video)gastroskopa, ki ga izbrani ponudnik sicer v svoji ponudbi ne ponuja, »maksimalno ločljivos[t] 1,3 mio slikovnih pik-pixlov« (zadnji odstavek na strani 6 zahtevka za revizijo, primerljivo pa tudi zadnji odstavek na strani 7 zahtevka za revizijo). Pri tem ne gre prezreti niti dejstva, da vlagatelj v zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na strani 6) sam navaja, da ima endoskop, ki ga izpostavlja, zgolj »t.i. SUPER CCD čip, pri katerem je zahtevana ločljivost zagotovljena šele v kombinaciji z videoprocesorjem«. Dosedanjih zaključkov iz razlogov, utemeljenih doslej, v ničemer ne spreminjajo dokazi, katerih izvedbo vlagatelj predlaga v dokaz svojih navedb.

V posledici Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni dokazal, da (video)gastroskop, ponujen v ponudbi izbranega ponudnika, ne izpolnjuje katere od zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji postopka oddaje tega naročila male vrednosti, ki jih vlagatelj v zahtevku za revizijo izpostavlja.

Enak zaključek je Državna revizijska komisija napravila tudi v zvezi z (video)kolonoskopom in (video)kolonoskopom pediatričnim, ponujenima v ponudbi izbranega ponudnika. Zatrjevanja vlagatelja v tem delu zahtevka za revizijo (na straneh od 15 do 18 in na straneh 10 in 11) so namreč po vsebini praktično enaka zatrjevanjem v doslej (zgoraj) predstavljeni vsebini zahtevka za revizijo. Glede na navedeno se Državna revizijska komisija (v izogib ponavljanja) v celoti (smiselno) sklicuje na svoje dosedanje ugotovitve, kot izhajajo iz preteklih zadnjih treh odstavkov, s tem poudarkom, da pripominja, da
– za »HDTV Videokolonoskop, (2kpl)« naročnik ni zahteval vgrajenega barvnega CCD čipa, pač pa zgolj barvni čip (primerjaj zahtevo: »[v] distalnem delu naj bo vgrajen barvni čip, ki zagotavlja HDTV (visoko ločlivost) digitalno tehnologijo ločlivosti: 1920 x 1080 videolinij«);
– je za »HDTV Videokolonoskop, pediatrični (1kpl)« naročnik sicer zahteval, da naj bo »[v] distalnem delu« […] »vgrajen barvni CCD čip, ki zagotavlja HDTV (visoko ločlivost) digitalno tehnologijo ločlivosti: 1920 x 1080 videolinij«, vendar pa vlagatelj v zahtevku za revizijo že sam ugotavlja, da imajo endoskopi proizvajalca, katerega endoskop naj bi v svoji ponudbi ponujal izbrani ponudnik, »vgrajen CCD čip« (stran 11), pa tudi, da »je izbrani ponudnik ponudil« […] »endoskop« […] »z vgrajenim slikovnim čipom z tehnologijo Super-CCD« (predzadnji odstavek na strani 10).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje (niti ustrezno ne dokaže), da izbrani ponudnik z endoskopi, ki jih ponuja v svoji ponudbi, zahteve naročnika po v distalnem delu vgrajenem čipu, ki naj zagotavlja oziroma omogoča »HDTV (visoko ločlivost) digitalno tehnologijo ločlivosti: 1920 x 1080 videolinij« (upoštevaje dodatne informacije, kot so bile predstavljene že doslej in izhajajo iz objave obvestila o naročilu male vrednosti na Portalu javnih naročil), ne dosega z vgrajenim (barvnim) čipom in s pomočjo procesorja ter izvora svetlobe (monitorja) oziroma v kombinaciji z njima.

Ob tem ne gre prezreti dejstva, da izbrani ponudnik v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (proti koncu strani 2) »[p]od kazensko in materialno odgovornostjo izjavlj[a], da tudi najnovejša serija nestandardnih endoskopov«, ki jo ponuja v svoji ponudbi, izpolnjuje »zahtevo naročnika, ki se glasi: "v distalnem delu naj bo vgrajen barvni CCD čip, ki zagotavlja HDTV (visoko ločljivost) digitalno tehnologijo ločljivosti: 1920 x 1080 videolinij"«.

Vlagatelj v nadaljevanju (na več mestih zahtevka za revizijo) zatrjuje, da oprema, ki jo v ponudbi ponuja izbrani ponudnik, ne ustreza zahtevi naročnika, po kateri mora biti »[v] povezavi z videoprocesorjem« […] »omogočena identifikacija endoskopa in s tem omogočeno štetje števila preiskav, za nadzor nad obremenjenostjo endoskopa in posledično planiranje servisa endoskopa«. Vlagatelj dodaja, da »izbrani ponudnik s ponujenimi endoskopi« […] »ne zadosti naročnikovi zahtevi po identifikaciji endoskopa, saj te tehnologije proizvajalec«, katerega endoskope v ponudbi ponuja izbrani ponudnik, nima.

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik v tehnični specifikaciji – strokovnih kriterijih (obrazec OBR-10) določil, da morajo citirano zahtevo zagotavljati ponujeni »HDTV videogastrokop z kanalomzaizpiranje (JET kanal), (2kpl)«, ponujeni »HDTV Videokolonoskop, pediatrični (1kpl)« in ponujeni »HDTV Videokolonoskop, (2kpl)«.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija najprej vpogledala v dokument »Pregled tehnične ustreznosti ponudbe ponudnika MEDIP«, pri tem pa je ugotovila, da je naročnik v njem zapisal, da je izpolnjevanje zadevne zahteve razvidno z »Navodila str. 36« (in priloge »TOČKA 6« omenjenega dokumenta).

Ob vpogledu v Navodila za uporabo, ki se nahajajo na USB ključku »MEDIP«, ki je sestavni del ponudbe izbranega ponudnika (v vsebino datoteke, ki jo naročnik omenja v dokumentu »Pregled tehnične ustreznosti ponudbe ponudnika MEDIP«), pa tudi ob vpogledu v prilogo »TOČKA 6« dokumenta »Pregled tehnične ustreznosti ponudbe ponudnika MEDIP«, je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni dokazal, da v ponudbi izbranega ponudnika ponujeni »HDTV videogastrokop z kanalomzaizpiranje (JET kanal), (2kpl)«, »HDTV Videokolonoskop, pediatrični (1kpl)« in »HDTV Videokolonoskop, (2kpl)« v povezavi z videoprocesorjem ne omogočajo identifikacije endoskopa in s tem štetja števila preiskav (za nadzor nad obremenjenostjo endoskopa in posledično planiranje servisa endoskopa). Navedeni zaključek zgolj dodatno potrjuje vsebina (s slikami) na straneh od 8 do 10 izjasnitve izbranega ponudnika o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo. V tem smislu gre slediti tudi naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo zatrjuje, da je iz »izsek[a] iz tehničnih navodil za uporabo« […] »jasno razvidno, da endoskop omogoča v meniju nastavitev izbor nastavitve identifikacije endoskopa« (drugi odstavek na strani 4).

V posledici Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni dokazal, da oprema, ki jo v ponudbi ponuja izbrani ponudnik, ne ustreza zahtevi naročnika, po kateri mora biti »[v] povezavi z videoprocesorjem« […] »omogočena identifikacija endoskopa in s tem omogočeno štetje števila preiskav, za nadzor nad obremenjenostjo endoskopa in posledično planiranje servisa endoskopa«.

Vlagatelj v nadaljevanju (na več mestih zahtevka za revizijo) zatrjuje, da oprema, ki jo v ponudbi ponuja izbrani ponudnik, ne ustreza zahtevi naročnika, po kateri morajo ponudniki »ponuditi najsodobnejšo opremo kot je GIF-H190 ali podobno«. Vlagatelj dodaja, da »izbrani ponudnik ni ponudil ekvivalentnega endoskopa referenčnemu endoskopu, kot je bila zahteva naročnika«.

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik v tehnični specifikaciji – strokovnih kriterijih (obrazec OBR-10) določil, da morajo citirano zahtevo zagotavljati ponujeni »HDTV videogastrokop z kanalomzaizpiranje (JET kanal), (2kpl)«, ponujeni »HDTV Videokolonoskop, pediatrični (1kpl)« in ponujeni »HDTV Videokolonoskop, (2kpl)«.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, v posledici pa je ugotovila, da v njej ni ponujen ne (video)gastroskop »serije 580« in ne (video)kolonoskop »serije 580«, ki ju vlagatelj izpostavlja v zahtevku za revizijo in v zvezi s katero (serijo) zatrjuje, da »ne gre za najsodobnejšo tehnologijo« (prvi odstavek na strani 9), pač pa sta ponujena (video)gastroskop ter (video)kolonoskop, ki sta, sodeč po številki, višji od navedene. Vlagatelj v navedenem delu zahtevka za revizijo ob tem tudi ni (ustrezno) dokazal, da »[p]ojem najsodobnejša tehnologija pomeni zadnja, najvišja številka, kar pa 580 ni« (prvi odstavek na strani 9 in drugi odstavek alinee d na strani 24), niti ni v trditveni podlagi jasno in konkretizirano navedel razlogov, zaradi katerih je že zaradi (v ponudbi izbranega ponudnika) ponujenega modela videoprocesorja in ponujenega modela celotnega sistema »mogoče sklepati, da izbrani ponudnik ni ponudil najnovejše serije opreme, kot je zahtevano v tehničnih zahtevah« (prvi odstavek na strani 10 in drugi odstavek alinee d na strani 15). V posledici Državna revizijska komisija zatrjevanja vlagatelja, da je že zaradi (v ponudbi izbranega ponudnika) ponujenega modela videoprocesorja in ponujenega modela celotnega sistema »mogoče sklepati, da izbrani ponudnik ni ponudil najnovejše serije opreme, kot je zahtevano v tehničnih zahtevah«, ni mogla ustrezno preizkusiti.

Neodvisno od odgovora na vprašanje, ali je v ponudbi izbranega ponudnika resnično ponujen (video)kolonoskop pediatrični »serije 580«, ki jo vlagatelj izpostavlja v zahtevku za revizijo in v zvezi s katero zatrjuje, da »ne gre za najsodobnejšo tehnologijo« (tretji odstavek alinee d na strani 15), Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v navedenem delu zahtevka za revizijo ni (ustrezno) dokazal, da »[p]ojem najsodobnejša tehnologija pomeni zadnja, najvišja številka, kar pa 580 ni« (tretji odstavek alinee d na strani 15), niti ni (ustrezno) dokazal, da številka »580« dejansko ni najvišja številka proizvajalca (video)kolonoskopa pediatričnega, ki ga vlagatelj izpostavlja. Že navedeno zadošča za zaključek, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni dokazal, da v ponudbi izbranega ponudnika ponujeni (video)kolonoskop pediatrični ne predstavlja »najsodobnejš[e] oprem[e] kot je GIF-H190 ali podobno«. Vlagatelj pri tem v zahtevku za revizijo ne ločuje med »serijo najnovejših nestandardnih endoskopov« (med katerimi so lahko tudi pediatrični/terapevtski endoskopi) in »starejšo serijo STANDARDNIH endoskopov 590«, na kar izbrani ponudnik izrecno (prepričljivo in temeljito) opozarja v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (zlasti na strani 2). Ob upoštevanju navedenega zaključek, da (video)kolonoskop pediatrični »serije 580« predstavlja najsodobnejšo serijo pediatričnega (video)kolonoskopa proizvajalca, prepričljivo potrjuje tudi »DOKAZ 2A« (katalog proizvajalca), saj je pri (video)kolonoskopu pediatričnemu »serije 580« zapisana besedica »NEW«, po drugi strani pa omenjena besedica ni zapisana pri (video)kolonoskopih »serije 590«, ki so prav tako zajeti v »DOKAZ 2A« (v katalogu proizvajalca). Pri tem ne gre prezreti niti, da iz izjave, z dne 22. 7. 2016, ki je priloga izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, izhaja, da proizvajalec z njo izjavlja, da je pediatrični kolonoskop, ki ga v svoji ponudbi ponuja izbrani ponudnik, zadnja verzija in najnovejša generacija njihovih pediatričnih kolonoskopov »in the high end sector«, pa tudi, da »There is no other type of« […] »pediatric colonoscope, which has a higher quality in that segment«.

Drugih razlogov, zaradi katerih naj bi (video)gastroskop, (video)kolonoskop pediatrični in (video)kolonoskop, ponujeni v ponudbi izbranega ponudnika, ne bili »ekvivalentn[i]« […] »referenčnemu endoskopu, kot je bila zahteva naročnika«, vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje (v smislu trditvene podlage) na jasen in konkretiziran način.

Vlagatelj v nadaljevanju zatrjuje tudi, da oprema, ki jo v ponudbi ponuja izbrani ponudnik, ne ustreza zahtevi naročnika, po kateri naj »[v]grajena tehnologija« […] »omogoča pasivno upogibanje distalnega dela endoskopa pri krivinah debelega črevesa, za lažje prehajanje preko krivin kolona in manj bolečin za pacienta«. Po stališču vlagatelja namreč funkcija C. A. II (opomba; poimenovanje funkcije na začetni črki okrajšala Državna revizijska komisija), ki jo nudi proizvajalec, katerega (video)kolonoskop pediatrični naj bi v svoji ponudbi ponudil izbrani ponudnik, ni »enakovredna zahtevanem pasivnem členu na tubusu endoskopa, kjer gre le za en segment« (drugi odstavek alinee c na strani 12 zahtevka za revizijo).

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik v tehnični specifikaciji – strokovnih kriterijih (obrazec OBR-10) določil, da mora citirano zahtevo zagotavljati ponujeni »HDTV Videokolonoskop, pediatrični (1kpl)«.

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da je naročnikova (tehnična) zahteva v citiranem delu zelo splošna, saj zahteva vgrajeno tehnologijo, ki »omogoča pasivno upogibanje distalnega dela endoskopa pri krivinah debelega črevesa«. Naročnikovo zahtevo je razumeti na način, da v njej zahteva (video)kolonoskop pediatrični s tehnologijo pasivnega upogibanja distalnega dela endoskopa, ne pa morebiti (pravno formalno) zaščitene tehnologije (Passive bending) katerega od proizvajalcev. V predstavljenem smislu je tako slediti tudi izbranemu ponudniku, ki v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo zatrjuje, da »naročnik ni zahteval kako naj se tehnologija imenuje, temveč je zahteval pasivno upogibanje distalnega dela endoskopa« (drugi odstavek 4. točke na strani 12). Naročnik v razpisni dokumentaciji prav tako natančneje ne pojasni niti tega, katere tehnološke funkcionalnosti (v smislu razvojne stopnje in tehničnih rešitev omenjene tehnologije) pričakuje pri ponujenih (video)kolonoskopih pediatričnih. Omenjena naročnikova (tehnična) zahteva tudi ni (v nasprotju s stališčem vlagatelja) zapisana na način, da je v njej »zahtevano, da naj bo v distalnem delu mehkejši segment, ki znatno pomaga pri prehajanju preko krivin črevesa« (prvi odstavek alinee c na strani 12 zahtevka za revizijo). Naročnik v omenjeni (tehnični) zahtevi namreč ni uporabil izrazov »mehkejši segment« in »znatno pomaga«.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija najprej vpogledala v dokument »Pregled tehnične ustreznosti ponudbe ponudnika MEDIP«, pri tem pa je ugotovila, da je naročnik v njem zapisal, da je izpolnjevanje zadevne zahteve razvidno s »Katalog[a] 2, Str. 2 Točka P8«.

Ker je, kot je Državna revizijska komisija ugotovila že doslej, naročnikova (tehnična) zahteva, po kateri naj »[v]grajena tehnologija« […] »omogoča pasivno upogibanje distalnega dela endoskopa pri krivinah debelega črevesa, za lažje prehajanje preko krivin kolona in manj bolečin za pacienta«, zelo splošna, naročnik pa v zvezi z njo ni pojasnil niti tega, katere tehnološke funkcionalnosti (v smislu razvojne stopnje in tehničnih rešitev zadevne tehnologije) pričakuje pri ponujenih (video)kolonoskopih pediatričnih, je Državna revizijska komisija ob vpogledu v omenjeni del kataloga, ki se nahaja v ponudbi izbranega ponudnika, ugotovila, da naročnik ni ravnal v nasprotju z določbami razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti niti ni ravnal v nasprotju z določbami ZJN-2 s tem, ko je ugotovil, da je iz vsebine in slike v omenjenem katalogu razvidno, da ponujeni (video)kolonoskop pediatrični ima (v mejah vsebine, ki je v tehnični specifikaciji – strokovnih kriterijih (obrazec OBR-10) zahtevana) vgrajeno tehnologijo, ki omogoča pasivno upogibanje distalnega dela endoskopa pri krivinah debelega črevesa, za lažje prehajanje preko krivin kolona in manj bolečin za pacienta. Neodvisno od odgovora na vprašanje, ali resnično drži zatrjevanje vlagatelja (drugi odstavek alinee c na strani 12 zahtevka za revizijo), po katerem funkcija C. A. II »vsebuje funkcijo, ki stopenjsko spreminja trdoto preko celotnega uvajalnega tubusa, torej je uvajalni tubus razdeljen na več segmentov različne trdote«, Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz zelo splošne zahteve naročnika ne izhaja na jasen način, da ponujeni (video)kolonoskop pediatrični ne bi smel imeti »funkcij[e], ki stopenjsko spreminja trdoto preko celotnega uvajalnega tubusa«, niti, da ponujeni (video)kolonoskop pediatrični »uvajaln[ega] tubus[a]« ne bi smel imeti »razdeljen[ega] na več segmentov različne trdote«. Ker iz zelo splošno zapisane (tehnične) zahteve naročnika, po kateri naj »[v]grajena tehnologija« […] »omogoča pasivno upogibanje distalnega dela endoskopa pri krivinah debelega črevesa, za lažje prehajanje preko krivin kolona in manj bolečin za pacienta«, v nasprotju z zatrjevanjem vlagatelja tudi ne izhaja (na jasen način), da naročnik v njej »zahteva pasivno upogibanje segmenta, kot to omogoča oprema, ki jo na trgu ponuja vlagatelj« (zadnji odstavek na strani 12 zahtevka za revizijo), ni pravno relevantno zatrjevanje vlagatelja, po katerem funkcija C. A. II »ni enakovredna zahtevanem pasivnem členu na tubusu endoskopa, kjer gre le za en segment« (drugi odstavek alinee c na strani 12 zahtevka za revizijo). Iz razloga, ker je doslej že večkrat izpostavljena zahteva naročnika zelo splošna, se Državna revizijska komisija (iz razloga, ker to ni pravno relevantno za odločitev v zadevi) tudi ni opredeljevala do tega, ali je tehnologija pasivnega upogibanja distalnega dela (video)kolonoskopa pediatričnega pri krivinah debelega črevesa, ki jo v svoji ponudbi ponuja vlagatelj, morebiti boljša od omenjene tehnologije pasivnega upogibanja distalnega dela (video)kolonoskopa pediatričnega pri krivinah debelega črevesa, ki jo v svoji ponudbi ponuja izbrani ponudnik. Pri tem ne gre prezreti ne zatrjevanja izbranega ponudnika, po katerem se »[v]si endoskopi« […] »na distalnem delu pasivno upogibajo, razlikujejo pa se po tem, kako travmatski (togi, grobi) so«, ne zatrjevanja izbranega ponudnika, po katerem »bi to zahtevo verjetno lahko izpolnil katerikoli proizvajalec fleksibilnih endoskopov, saj je zahteva definirana zelo "široko"« (oboje drugi odstavek 4. točke na strani 12 izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo).

Upoštevaje vse doslej navedeno in upoštevaje dejstvo, da vlagatelj zatrjevanja v zahtevku za revizijo podaja »poznavajoč opremo proizvajalca«, katerega endoskopsko opremo v svoji ponudbi ponuja izbrani ponudnik (drugi odstavek alinee c na strani 12 zahtevka za revizijo), Državna revizijska komisija (v povzetku) zaključuje, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni dokazal, da (video)kolonoskop pediatrični, ki ga v svoji ponudbi ponuja izbrani ponudnik, ne ustreza (zelo splošni) zahtevi naročnika, po kateri naj »[v]grajena tehnologija« […] »omogoča pasivno upogibanje distalnega dela endoskopa pri krivinah debelega črevesa, za lažje prehajanje preko krivin kolona in manj bolečin za pacienta«.

Vlagatelj v nadaljevanju še zatrjuje, da oprema, ki jo v ponudbi ponuja izbrani ponudnik, ne ustreza zahtevi naročnika, po kateri naj bo »[v]grajena tehnologija zvezne prilagoditve zatrditve uvajalnega dela endoskopa med kolonoskopijo, za lažje uvajanje endoskopa in manj bolečin pacienta kolonoskopa pri obstrukcijah oziroma težje prehodnih anatomijah debelega črevesja«. Po stališču vlagatelja ima namreč funkcija C. A. II, ki jo nudi proizvajalec, katerega (video)kolonoskop pediatrični naj bi v svoji ponudbi ponudil izbrani ponudnik, »stopenjsko trdoto preko celotne dolžine uvajalnega tubusa, torej uvajalni tubus razdeljen na več segmentov različne trdote« (prvi odstavek alinee c na strani 18 zahtevka za revizijo).

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik v tehnični specifikaciji – strokovnih kriterijih (obrazec OBR-10) določil, da mora citirano zahtevo zagotavljati ponujeni »HDTV Videokolonoskop, (2kpl)«.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija najprej vpogledala v dokument »Pregled tehnične ustreznosti ponudbe ponudnika MEDIP«, pri tem pa je ugotovila, da je naročnik v njem zapisal, da je izpolnjevanje zadevne zahteve razvidno s »Katalog[a] 3, Str. 2 Točka K8«.

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je, kot izhaja iz 5. vprašanja oziroma 5. odgovora »Pojasni[l], Datum objave: 13.1.2016, 13:27«, objavljenih na Portalu javnih naročil (ta se skladno s tretjo povedjo drugega odstavka 71. člena ZJN-2 štejejo za del razpisne dokumentacije), naročnik dovolil, da ponudniki lahko ponudijo »kolonoskop, ki ima vgrajeno tehnologijo (že v osnovi zatrjen uvajalni del endoskopa), ki prav tako omogoča lažje uvajanje endoskopa in omogoča manj bolečin za pacienta pri obstrukcijah oziroma težje prehodnih anatomijah debelega črevesja«, […] »v kolikor ustreza vsem ostalim razpisanim zahtevam« (v nadaljevanju: peto dodatno pojasnilo »Pojasni[l], Datum objave: 13.1.2016, 13:27«).

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da (video)kolonoskop, ki ga je v ponudbi ponudil izbrani ponudnik, ne bi imel »vgrajen[e] tehnologij[e] (že v osnovi zatrjen[ega] uvajaln[ega] del[a] endoskopa), ki prav tako omogoča lažje uvajanje endoskopa in omogoča manj bolečin za pacienta pri obstrukcijah oziroma težje prehodnih anatomijah debelega črevesja«, pač pa zatrjuje zgolj, da funkcija C. A. II »ne omogoča stopenjske zatrditve tubusa, nad katero ima izvajalec nadzor in jo sam zatrjuje, glede na potrebe«, oziroma, da funkcija C. A. II ni enaka »zahtevani zvezni prilagoditvi zatrditve uvajalnega dela tubusa« (oboje zadnji odstavek na strani 18 zahtevka za revizijo). Ker v izpostavljenih zatrjevanjih (na straneh od 18 do 24 zahtevka za revizijo) vlagatelj zatrjuje, da (video)kolonoskop, ki ga je v svoji ponudbi ponudil izbrani ponudnik, ne ustreza (prvotni) zahtevi naročnika, po kateri naj bo »[v]grajena tehnologija zvezne prilagoditve zatrditve uvajalnega dela endoskopa med kolonoskopijo, za lažje uvajanje endoskopa in manj bolečin pacienta kolonoskopa pri obstrukcijah oziroma težje prehodnih anatomijah debelega črevesja«, ne zatrjuje pa, da (video)kolonoskop, ki ga je v ponudbi ponudil izbrani ponudnik, ne bi imel »vgrajen[e] tehnologij[e] (že v osnovi zatrjen[ega] uvajaln[ega] del[a] endoskopa), ki prav tako omogoča lažje uvajanje endoskopa in omogoča manj bolečin za pacienta pri obstrukcijah oziroma težje prehodnih anatomijah debelega črevesja«, Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni dokazal, da je naročnik ravnal v nasprotju z določbami ZJN-2 oziroma v nasprotju z določbami razpisne dokumentacije postopka oddaje tega naročila male vrednosti s tem, ko je ugotovil, da je izbrani ponudnik ponudil (video)kolonoskop, skladen s petim dodatnim pojasnilom »Pojasni[l], Datum objave: 13.1.2016, 13:27«. Dosedanjih zaključkov iz razlogov, utemeljenih doslej, v ničemer ne spreminjajo dokazi, katerih izvedbo (na straneh od 18 do 24) vlagatelj predlaga v dokaz svojih navedb.

Glede na vse doslej navedeno Državna revizijska komisija tako zaključuje tudi, da je naročnik dejstva v ponudbi izbranega ponudnika, vezana na 11. alineo 2. člena Navodil ponudnikom, očitno lahko preveril sam, s tem pa je (smiselno in konkludentno) »sledil zahtevi Državne revizijske komisije« iz sklepa številka 018-50/2016-4, z dne 18. 4. 2016

V posledici vseh doslej predstavljenih dejstev, ugotovitev in zaključkov je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN kot neutemeljen zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi povrnitev vseh stroškov, nastalih z revizijo, dodatno »utemeljitev nastalih stroškov zunanjega svetovalca« pa podaja v vlogi z dne 21. 7. 2016.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija njegovo zahtevo za povrnitev stroškov na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 12. 9. 2016


Predsednik senata
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
– SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
– OLYMPUS SLOVENIJA, d. o. o., Ljubljana, Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana – Dobrunje
– MEDIP, d. o. o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran