Na vsebino
EN

018-133/2016 Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Številka: 018-133/2016-5
Datum sprejema: 27. 7. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja novih plinskih turbin 40-70 MW za Termoelektrarno Brestanica - LOT 2: visokonapetostna oprema« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, Brestanica (v nadaljevanju: naročnik), dne 27. 7. 2016

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Izgradnja novih plinskih turbin 40-70 MW za Termoelektrarno Brestanica - LOT 2: visokonapetostna oprema«, voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 6. 7. 2016, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 13. 5. 2016 sprejel sklep o začetku postopka javnega naročanja. Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 24. 5. 2016, pod št. objave JN001688/2016, in v Uradnem listu EU dne 25. 5. 2016, pod št. objave 2016/S 099-176974.

Vlagatelj je z vlogo dne 6. 7. 2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, v katerem je predlagal razveljavitev določil Posebnih tehničnih zahtev v točkah 1.10 - Tehnične zahteve in 1.12. - Tip 110 kV GIS postroja, oziroma da se iz predmetnega javnega naročila izvzame dobavo opreme GIS (AREVA), kot tudi je predlagal, da se razveljavi objava javnega naročila in razpisna dokumentacija v delu, v katerem je kot rok za prejem ponudb določen datum 6. 7. 2016. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev vseh stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je dne 18. 7. 2016 sprejel sklep, oznaka SS/PS-122/12247, s katerim je zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo zavrnil kot neutemeljen, z dopisom z dne 21. 7. 2016 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 25. 7. 2016 prejela vlagateljevo vlogo, poimenovano »Zahtevek za vračilo takse«. Iz priloge te vloge izhaja, da je vlagatelj zahtevek za revizijo (z vlogo z oznako 4- IB-2016 z dne 20. 7. 2016) umaknil. Vlagatelj je ob tem podal tudi zahtevo za vračilo polovico plačane takse za postopek pravnega varstva.

Dne 26. 7. 2016 je naročnik Državno revizijsko komisijo obvestil o vlagateljevem umiku zahtevka za revizijo, kateremu je priložil tudi vlagateljev umik, z oznako 4- IB-2016 z dne 20. 7. 2016.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 27. 7. 2016


Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica,
- ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje,
- KORONA d.d., Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana,
- KOLEKTOR IGIN d.o.o., Šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana – Črnuče,
- C & G d.o.o. Ljubljana, Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran