Na vsebino
EN

018-130/2016 Generalni sekreteriat Vlade Republike Slovenije

Številka: 018-130/2016-4
Datum sprejema: 22. 7. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila »Nakup prenosnega sistema za simultano tolmačenje s kabino« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj PSD d.o.o., Kvedrova cesta 5a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Milan Vajda, Komenskega ulica 38, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 7. 2016

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 24. 6. 2016 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 15. 3. 2016 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila »Nakup prenosnega sistema za simultano tolmačenje s kabino«, obvestilo o naročilu male vrednosti za oddajo predmetnega javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti pa je bilo dne 22. 3. 2016 (pod številko objave NMV1767/2016) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je dne 3. 6. 2016 sprejel odločitev o oddaji zadevnega javnega naročila, št. 43020-2/2016/52 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se zadevno javno naročilo odda vlagatelju, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo. Odločitev o oddaji naročila je bila vlagatelju, kot tudi ostalim štirim ponudnikom, vročena dne 8. 6. 2016.

Družba TSE, d.o.o., Tržaška cesta 126, Ljubljana (v nadaljevanju: TSE, d.o.o., pa tudi izbrani ponudnik) je z vlogo z dne 8. 6. 2016 zahtevala vpogled v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja in vso ostalo spisovno dokumentacijo naročnika. Naročnik je vpogled omogočil dne 13. 6. 2016, potek pa dokumentiral z zapisnikom o vpogledu.

Naročnik je dne 14. 6. 2016 prejel vlogo izbranega ponudnika, poimenovano »PREDLOG ZA SPREMEMBO ODLOČITVE ODDAJI NAROČILA št. 43020-2/2016/52 z dne 3. 6. 2016«, z dne 14. 6. 2016. Omenjeni predlog za spremembo odločitve o oddaji javnega naročila je izbrani ponudnik poslal naročniku po elektronski pošti in po faksu, v njem pa je zatrjeval neprimernost in nepravilnost vlagateljeve ponudbe, kot dokaz pa je priložil tehnične specifikacije za ponujeno opremo vlagatelja.

Naročnik je ponovno preveril popolnost (primernost in pravilnost) ponudbe vlagatelja, nato pa dne 15. 6. 2016 sprejel novo odločitev o oddaji javnega naročila, št. 43020-2/2016/61 (v nadaljevanju: nova odločitev o oddaji naročila), s katero je zadevno javno naročilo kot najugodnejšemu oddal izbranemu ponudniku, obenem pa je odločil, da se z novo odločitvijo o oddaji naročila nadomesti odločitev o oddaji javnega naročila, št. 43020-2/2016/52. Nova odločitev o oddaji naročila je bila vlagatelju vročena dne 17. 6. 2016.

Dne 24. 6. 2016 je vlagatelj na pošto pravočasno oddal zahtevek za revizijo, katerega je naročnik prejel dne 27. 6. 2016. V omenjenem zahtevku za revizijo vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga razveljavitev nove odločitve o oddaji naročila (št. 43020-2/2016/61 z dne 15. 6. 2016) in povrnitev stroškov postopka.

Vlagatelj navaja, da se ne strinja z naročnikovo novo odločitvijo o oddaji naročila, saj ne obstajajo utemeljeni razlogi za naročnikovo spremembo odločitve, ter poudarja, da je njegova ponudba primerna in pravilna, ponujena oprema ki je predmet javnega naročila pa izpolnjuje vse predpisane tehnične specifikacije.

Nestrinjanje z naročnikovimi ugotovitvami v novi odločitvi o oddaji naročila vlagatelj utemeljuje s tem, da je v ponudbi za opremo Taiden upošteval želje naročnika in ponudil boljša izhodišča kot drugi ponudniki, kar je razvidno iz njegove ponudbe. Glede zatrjevane neprimernosti njegove ponudbe vlagatelj zatrjuje, da ponujeni model 4 – kanalnega oddajnika (točka št. 1 tehničnih specifikacij) v izvedbi z ali brez optičnega kabla ne vpliva na funkcionalnost celotnega sistema, zato je ponujeni model HCS-5100MA/04N 4 CHsDigitalInfraredTransmitter povsem primeren in skladen s tehnično specifikacijo. Podobno vlagatelj zatrjuje tudi glede možnosti uporabe NiMH baterijskega paketa ali 2x AA alkalnih baterij pri 4 – kanalnem sprejemniku (točka št. 5 tehničnih specifikacij) iz razloga, ker kapaciteta ponujenih baterij zadošča tehničnim specifikacijam javnega naročila, vlagatelj pa upošteva tudi to, da gre za potrošni material. Glede ponujene centralne kontrolne enote za simultano tolmačenje (točka št. 8 tehničnih specifikacij) vlagatelj pojasnjuje, da model HCS-4100MB/50 FullyDigitalCongressSystemMainUnit funkcionalno ustreza predpisani tehnični specifikaciji, ima pa druge tehnične rešitve, ki v ničemer ne vplivajo na samo funkcionalnost sistema. Pri ponujenem modelu (centralne kontrolne enote za simultano tolmačenje) se na drugačen način povezujejo konferenčni mikrofoni in vhod/izhod avdio signala v konferenčni sistem, pri čemer XLR avdio priključek ni ponujen v točno določenem številu, ker to za delovanje sistema ni potrebno, ponavlja pa, da je zagotovljena glede na potrebe naročnika enaka funkcionalnost. Vlagatelj v tej zvezi še navaja, da lahko ponudi tudi model HCS 5100 MA, kateri omogoča še dodatne tehnične rešitve, v navedeno centralo pa je možno dodati tudi prevajalske kanale in opraviti transmisijo signala. V zvezi s ponujenim prenosnim transportnim ohišjem za shrambo panelov kabine (točka št. 20 tehničnih specifikacij) vlagatelj navaja, da je ponujena tehnično drugačna rešitev za shrambo panelov kabine povsem ustrezna in dejstvo, da je rešitev tehnično drugačna, ne vpliva na kakovost transporta in rokovanja s kabino. Glede zatrjevane nepravilnosti njegove ponudbe vlagatelj pojasnjuje, da je predložil izjavo družbe ProsoundConferenceSystemsd.o.o., ki je skladna s tehnično specifikacijo, izjava proizvajalca v tehnični specifikaciji pa ni predpisana.

O vloženem zahtevku za revizijo se je z vlogo z dne 30. 6. 2016 izjasnil tudi izbrani ponudnik. Navaja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi sam priznava, da ponujeni model 4 – kanalnega oddajnika z optičnim linkom zahteve po optični povezavi iz točke št. 1 tehničnih specifikacij ne izpolnjuje, pri čemer pa z navedbami o vplivu optičnega kabla na funkcionalnost celotnega sistema pravilnosti naročnikove odločitve ne izpodbija, temveč se ukvarja z vprašanjem smiselnosti te tehnične specifikacije iz razpisne dokumentacije, oziroma izpodbija določbe razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik dalje navaja, da je imel vlagatelj možnost svoje pomisleke v zvezi z razpisno dokumentacijo uveljavljati pred rokom za oddajo ponudb, po roku za predložitev ponudb pa je glede te možnosti prekludiran, oziroma ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka. Ob navedenem so vlagateljeve trditve o primernosti in skladnosti ponujenega modela s tehnično specifikacijo neutemeljene, saj je primerna ponudba le tista, ki je skladna s tehničnimi specifikacijami, določenimi v razpisni dokumentaciji, ne pa tista, ki po mnenju vlagatelja zadosti potrebam naročnika, jasnih zahtev iz tehničnih specifikacij pa ne izpolnjuje. Podobne razloge kot pri točki št. 1 tehničnih specifikacij navaja izbrani ponudnik tudi glede vlagateljevega neizpolnjevanja tehničnih zahtev iz točke št. 5 tehničnih specifikacij, saj izbrani ponudnik tudi tu ne nasprotuje naročnikovim ugotovitvam, temveč pavšalno navaja, da tehnično specifikacijo izpolnjuje. Izbrani ponudnik še opozarja, da naročnik ne naroča baterij kot potrošnega materiala, ampak naroča energijsko varčne naprave, kar je tudi bistvo in namen te tehnične specifikacije, nasprotno temu pa je vlagatelj ponudil energijsko bistveno potratnejše sprejemnike. Glede vlagateljevega neizpolnjevanja tehničnih zahtev iz točke št. 8 tehničnih specifikacij izbrani ponudnik izpostavlja, da vlagateljev ponujeni aparat naštetih zahtevanih tehničnih karakteristik ne izpolnjuje, vlagatelj pa celo sam priznava, da ima ponujeni aparat drugačne tehnične karakteristike, kar pa po mnenju izbranega ponudnika v tej fazi postopka ne more biti relevantno, ker je glede izpodbijanja določb razpisne dokumentacije že prekludiran, nerelevantne pa so po mnenju izbranega ponudnika tudi navedbe vlagatelja, da lahko ponudi drug model te naprave, kateri ponuja dodatne tehnične rešitve. V zvezi vlagateljevim neizpolnjevanjem tehničnih zahtev iz točke št. 20 tehničnih specifikacij izbrani ponudnik meni, da vlagatelj sam priznava, da je ponudil tehnično drugačno rešitev, kar pomeni, da ni skladna s tehničnimi specifikacijami, ponudba vlagatelja pa je zato neprimerna in nepopolna. V zvezi s pogojem iz razpisne dokumentacije, da mora biti ponudnik pooblaščen za prodajo in vzdrževanje v Republiki Sloveniji, pa izbrani ponudnik meni, da vlagatelj ni predložil izjave proizvajalca ali proizvajalčevega partnerja v Republiki Sloveniji, ampak je predložil izjavo proizvajalčevega partnerja iz tujine, kar je v nasprotju z naročnikovo zahtevo, zato je njegova ponudba nepravilna.

Naročnik je revizijski zahtevek s sklepom, št. 43020-2/2016/67 z dne 7. 7. 2016, zavrnil kot neutemeljen. Navaja, da je v postopku preverjanja ugotovil, da ponudba vlagatelja v določenih točkah ne izpolnjuje postavljenih tehničnih zahtev. Kot izhaja tudi iz obrazložitve nove odločitve o oddaji naročila, št. 43020-2/2016/61. je naročnik ugotovil, da vlagatelj:

– Pod zaporedno točko št. 1 tehničnih specifikacij v predračunu ponuja model 4-kanalnega oddajnika HCS-5100MA/04N 4 CHsDigitallnfraredTransmitter, ki pa nima optičnega linka, pri čemer je bila zahteva naročnika 4-kanalni oddajnik z optičnim linkom;
– Pod zaporedno točko št. 5 tehničnih specifikacij v predračunu ponuja 4-kanalni sprejemnik z možnostjo uporabe NiMH baterijskega paketa ali 2x AA alkalnih baterij s kapacitetami baterij, ki pa ne dosegajo zahtev naročnika;
– Pod zaporedno točko št. 8 tehničnih specifikacij v predračunu ponuja centralno kontrolno enoto za simultano tolmačenje, konferenčni sistem in brezžični konferenčni sistem, pri katerem pa konfiguracija centrale ne poteka preko rotacijskega gumba, kot je bila zahteva naročnika, kot tudi nasprotno od zahteve naročnika nima optičnega priključka, 3x XLR avdio linijskega izhodnega priključka, 2x XLR avdio linijskega vhodnega priključka, ter treh priključkov za enote;
– Pod zaporedno točko št. 20 tehničnih specifikacij v predračunu ponuja model prenosnega transportnega ohišja za shrambo panelov kabine, ki pa ne omogoča prednjega odpiranja, kot je bila naročnika zahteva;
– dokazuje tehnično sposobnost z izjavo družbe ProsundConferenceSystemsd.o.o. iz Beograda.

Naročnik je v zvezi s slednjim torej ugotovil, da vlagatelj ni predložil ustreznega dokazila o pooblaščenosti za prodajo in vzdrževanje opreme v Republiki Sloveniji, kar pa ni v skladu s pogojem, določenim v 3.a točki II. poglavja razpisne dokumentacije. Naročnik ugotavlja, da vlagatelj tudi v revizijskem zahtevku ni ponudil dokazil, iz katerih bi izhajalo, da je bila njegova odločitev nepravilna oziroma da vlagateljeva ponujena oprema izpolnjuje zahtevane tehnične specifikacije. Naročnik dalje ugotavlja, da temu nasprotno vlagatelj sam potrjuje, da ponujeni model 4-kanalnega oddajnika nima optičnega kabla, kot je bilo to zahtevano v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije, prav tako pa centralna kontrolna enota in prenosno transportno ohišje ponujata drugačno tehnično rešitev od zahtevane, kar pa po navedbah vlagatelja ne vpliva na funkcionalnost celotnega sistema. Pri postavki 4-kanalnega sprejemnika vlagatelj zgolj pavšalno navaja, da ponujene baterije izpolnjujejo zahteve naročnika, čeprav iz njegove ponudbe izhaja nasprotno, ter dodaja, da gre pri baterijah za potrošni material, ki ga je potrebno stalno menjati. Naročnik dodaja, da v razpisni dokumentaciji ni predvidel možnosti variantnih ponudb, zato odstopanje od njegovih zahtev, določenih v tehničnih specifikacijah, ni možno oziroma dopustno. Ponudbe, ki ne izpolnjujejo tehničnih zahtev, pa mora naročnik izločiti iz postopka kot neprimerne.

Dalje naročnik ugotavlja, da je bil pogoj iz 3.a točke III. poglavja razpisne dokumentacije vsebinsko jasno določen. Kot izhaja iz obrazložitve njegove nove odločitve o oddaji naročila, vlagatelj ni predložil izjave proizvajalca opreme znamke Taiden, oziroma njegovega pooblaščenega partnerja v Republiki Sloveniji, temveč je predložil izjavo pooblaščenega partnerja proizvajalca te opreme v Republiki Srbiji. Glede očitka, da je tehnična specifikacija prilagojena enemu proizvajalcu opreme oziroma da naročnik pri oddaji javnega naročila ni upošteval različnih tehničnih rešitev posameznih proizvajalcev opreme pa pojasnjuje, gre tu po vsebini za zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo. Slednji se lahko, skladno z drugim odstavkom 25. člena ZPVPJN, v postopku oddaje naročila male vrednosti vloži najkasneje v petih delovnih dneh po poteku roka za predložitev ponudb. Ker je bilo zadevno javno naročilo (št. objave NMV1767/2016) objavljeno dne 22. 3. 2016, njegov popravek (št. objave JN000196/2016-K01) pa je bil objavljen dne 12. 4. 2016, je bil rok za oddajo ponudb dne 21. 4. 2016.

Naročnik je skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN z vlogo z dne 11. 7. 2016 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama sta sporni primernost in pravilnost, torej posledično popolnost vlagateljeve ponudbe.

Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Če eden izmed teh elementov ni podan, ponudba ni popolna, zato jo mora naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Vendar pa mora naročnik pred izločitvijo katere izmed ponudb upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 78. člena ZJN-2. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, mora naročnik dopustiti in omogočiti njeno dopolnitev (prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Pri tem mora naročnik upoštevati omejitve iz tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 (česa ponudnik ne sme spreminjati) in četrtega odstavka 78. člena ZJN-2 (poprava očitnih računskih napak). Skladno s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je formalno nepopolna ponudba tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna. Neprimerna ponudba je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), nepravilna pa je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Vlagatelj najprej zatrjuje, da je njegova ponudba primerna in pravilna, posledično temu pa torej popolna, ponujena oprema pa glede na predmet javnega naročila izpolnjuje vse predpisane tehnične specifikacije.

Med strankama je nesporno, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, točneje v poglavju II. »TEHNIČNE SPECIFIKACIJE«, določil, da nakup prenosnega sistema za simultano tolmačenje s kabino vključuje:

pod zaporedno št. 1 »4-kanalni oddajnik z optičnim linkom, 2x 16 karakterni LCD prikazovalnik, vgrajen IR sevalnik za avdio monitoring, nastavljivost občutljivosti vsakega vhoda posebej, prikaz statusa sevalnikov in sistema, dodelitev imena oddajnika za njegovo identifikacijo, avtomatska sinhronizacija številu uporabljenih kanalov, avtomatska distribucija nujnih obvestil na vse kanale, avtomatska funkcija pripravljenosti/vklopa ter imena jezikov v uporabi«;

pod zaporedno št. 5 »4-kanalni sprejemnik z možnostjo uporabe NiMH baterijskega paketa ali 2x AA alkalnih baterij, delovanje z NiMH baterijskim paketom do 75ur in do 200 ur z 2x AA alkalnimi baterijami, varčevanje z energijo ob nepriključenih slušalkah, dvo numerični LCD prikazovalnik kanala, prikazovalnik statusa sprejema in baterij, tipka za vklop in izklop ter drsnik za kontrolo zvočne jakosti, merilni način za kontrolo pokritosti signala iz sevalnikov, 3,5 mini stereojack priključek za slušalke, izhodni izhod za slušalke (frekvenčni obseg): 20 Hz do 20.000 Hz, izhodna impedanca (priklop slušalk): 32 Ohm do 2 KiloOhm, maksimalno razmerje signal/šum: 80 dB(A)«;

pod zaporedno št. 8 »Centralna kontrolna enota za simultano tolmačenje, konferenčni sistem in brezžični konferenčni sistem, upravljanje z mikrofoni, štirje načini delovanja z mikrofoni: odprto, FIFO, glasovna aktivacija mikrofonov, pritisni in drži tipko za govor; Nastavitev števila aktivnih mikrofonov istočasno med 1 in 4, konfiguracija centrale preko rotacijskega gumba in LCD prikazovalnika, osnovna kontrola glasovanja, funkcija simultanega tolmačenja do min 25 kanalov + 1 osnovni kanal, distribucija 10 + 1 jezikovni kanal na brezžični mikrofonski sistem, interkom funkcija, avtomatska kontrola kamerinega sistema, razširjena kontrola upravljanja mikrofonskega sistema z dodatnim PC in razširitvenimi moduli (opcijsko), nastavitev vhodnih in izhodnih nivojev avdia, priključek za priklop zunanjih avdio procesorskih naprav, VU-meter, 2x 16 karakterni LCD prikazovalnik, LED identifikacija delovanja, RS-232 inEthernetport, stikalo za napako, frekvenčni razpon 30Hz do 20.000 Hz, priključek za slušalke, 2x optični priključek, 3x XLR avdio linijski izhodni priključek (galvansko ločen), 2x XLR avdio linijski vhodni priključek (galvansko ločen), 2x stereo RCA linijski vhod, 3x priključki za enote«;

pod zaporedno št. 20 »Prenosno transportno ohišje za shrambo panelov kabine na kolescih z robustnimi metuljčkastimi zapirali, prednje odpiranje, dimenzije:600mm x 2080mm x 1110mm (š x d x v)«.

Kot izhaja iz vlagateljevega zahtevka za revizijo in naročnikovih ugotovitev v njegovi novi odločitvi o oddaji naročila, med strankama tudi ni sporno dejstvo, da vlagatelj v svoji ponudbi povsem evidentno pod zaporedno točko št. 1 tehničnih specifikacij ni ponudil 4-kanalnega oddajnika z optičnim linkom, saj vlagatelj celo sam navaja, da ponujeni model z ali brez optičnega linka ne vpliva na funkcionalnost celotnega sistema. Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v priloge Predloga za spremembo odločitve o oddaji naročila, z dne 14. 6. 2016, katere je omenjenemu predlogu priložil izbrani ponudnik. Iz tehničnih specifikacij za ponujeno opremo, katere so dostopne tudi na spletni strani proizvajalca opreme znamke Taiden, gre ugotoviti, da (v stolpcu »Interconnections«) ponujeni model HCS-5100MA/04N 4 CHsDigitallnfraredTransmitter optičnega linka (povezave) dejansko nima, ga pa za razliko od ponujenega modela vlagatelja vključuje drug model istega proizvajalca, z oznako HCS-5100MA/FS/04N 4 CHsDigitallnfraredTransmitter, katerega pa vlagatelj ugotovljeno ni ponudil.

Določilo 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 določa, da je neprimerna ponudba tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. Če je ponudba neprimerna, je hkrati tudi nepopolna (v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je popolna ponudba tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna), nepopolne ponudbe pa je naročnik v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 dolžan zavrniti in jih izločiti iz postopka. Kot ugotovljeno ponudba vlagatelja zaradi neustreznosti ponujenega modela 4-kanalnega oddajnika (z optičnim linkom, katerega vlagateljev ponujeni model sploh nima) ne ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, zato jo je potrebno, ob upoštevanju določila 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, označiti kot neprimerno. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati kršitev določil ZJN-2, ko je ta po ponovnem preverjanju pravilnosti in primernosti ponudbe vlagatelja ugotovil, da je slednja zaradi neizpolnjevanja tehničnih zahtev javnega naročila neprimerna, zaradi česar jo je tudi izločil iz nadaljnjega postopka, vlagatelj pa tudi ni uspel izkazati, da je naročnik kršil razpisno dokumentacijo ali ZJN-2, ko po ponovnem pregledu vlagatelju ni priznal primernosti njegove ponudbe v zvezi s ponujenim modelom 4-kanalnega oddajnika z optičnim linkom.

Ob taki ugotovitvi je Državna revizijska komisija ocenila, da je presoja drugih vlagateljevih očitkov postala nepotrebna, saj bi vlagatelj tudi v primeru, če bi se izkazali za utemeljene, ne mogel izboljšati položaja v postopku oddaje javnega naročila, saj bi moral naročnik njegovo ponudbo izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2) že zaradi neizpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila, konkretno glede zahtevanega 4-kanalnega oddajnika z optičnim linkom.

Neodvisno od navedene ugotovitve pa Državna revizijska komisija še ugotavlja, da vlagatelj ne oporeka naročnikovim ugotovitvam glede neizpolnjevanja njegovih zahtev glede zahtevane kapacitete NiMH baterijskega paketa ali 2x AA alkalnih baterij za 4-kanalni sprejemnik (točka št. 5 tehničnih specifikacij). Na podlagi vpogleda v priloge Predloga izbranega ponudnika za spremembo odločitve o oddaji naročila, z dne 14. 6. 2016, katere je omenjenemu predlogu priložil izbrani ponudnik gre ugotoviti, da je vlagatelj ponudil 2x AA baterije z delovanjem do 70ur (in ne do 200 ur, kot je bilo zahtevano), kot tudi je ponudil NiMH baterije (katere je mogoče ponovno polniti) z delovanjem do 42 ur (in ne do 75 ur, kot je bilo zahtevano). Vlagatelj prav tako ne oporeka naročnikovi ugotovitvi, da pri centralni kontrolni enoti za simultano tolmačenje (točka št. 8 tehničnih specifikacij) ni ponudil konfiguracije preko rotacijskega gumba, optičnega priključka, 3xXLR avdio linijskega izhodnega priključka, 2x XLR avdio linijskega vhodnega priključka ter 3x priključka za enote. Na podlagi vpogleda v priloge Predloga izbranega ponudnika za spremembo odločitve o oddaji naročila, z dne 14. 6. 2016, katere je omenjenemu predlogu priložil izbrani ponudnik gre ugotoviti, da vlagatelj navedenih tehničnih karakteristik centralne kontrolne enote ni ponudil. Prav tako vlagatelj ni oporekal naročnikovi ugotovitvi glede ponujene drugačne tehnične rešitve glede odpiranja prenosnega transportnega ohišja za shrambo panelov kabine (točka št. 20 tehničnih specifikacij).

Upoštevajoč vse zapisano Državna revizijska komisija zaključuje, da na podlagi zgoraj obravnavanih vlagateljevih navedb ni mogoče ugotoviti zatrjevanih kršitev naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, zato je skladno z določilom prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija na podlagi določb 70. člena ZPVPJN vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena

V Ljubljani, 22. 7. 2016

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetnik Milan Vajda, Komenskega ulica 38, 1000 Ljubljana
- Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
- Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran