EN

018-129/2016 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

Številka: 018-129/2016-2
Datum sprejema: 15. 7. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »ODPLE-4/2016: Nakup plenic«, v zvezi s predlogom vlagatelja Sanolabor, d.d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, Kersnikova ulica 9/IV, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila, ki ga izvaja Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15. 7. 2016

odločila:

Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 1. 6. 2016, pod številko objave JN002033/2016 in v Uradnem listu EU dne 1. 6. 2016, pod številko objave 2016/S 104-185277. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Zoper objavo in razpisno dokumentacijo je vlagatelj z vlogo z dne 4. 7. 2016 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik z razpisno dokumentacijo in z odgovori na portalu javnih naročil kršil temeljna načela javnega naročanja, predvsem načelo sorazmernosti, kot tudi načela transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in zagotavljanja konkurence. Vlagatelj je predlagal, da se razveljavi celoten postopek oddaje javnega naročila, vključujoč njegovo objavo in razpisno dokumentacijo, podredno pa je predlagal, da se razveljavijo naročnikovi odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil dne 23. 6. 2016 ob 12.54 (4 odgovori), 12.58 (2 odgovora) in 13.21 uri (3 odgovori), dne 24. 6. 2016 ob 14.51 uri in dne 28. 6. 2016 ob 12.44 uri. Vlagatelj je predlagal tudi, da se sprejme sklep o zadržanju postopka oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve o zahtevku za revizijo.

Vlagatelj navaja, da bi mu nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila pod postavljenimi pogoji lahko povzročilo veliko poslovno škodo, saj zaradi očitnih kršitev temeljnih načel javnega naročanja v predmetni zadevi ne more oddati ponudbe, ki bi izpolnjevala vse (»nedopustne«) naročnikove zahteve, zato predlaga, da se postopek oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve o zahtevku za revizijo zadrži.

Naročnik je na podlagi druge alineje drugega odstavka 19. člena ZPVPJN z vlogo št. 4301-2/2016/31, z dne 8. 7. 2016, Državni revizijski komisiji odstopil predlog vlagatelja za zadržanje postopka. Naročnik navaja, da je sprejel odločitev, da bo nadaljeval postopek in ne bo sprejel sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, temu primerno pa je podaljšal rok za oddajo in odpiranje ponudb in ga bo v prihodnje ustrezno tudi podaljševal, dokler ne bo pravnomočno odločeno o vloženem zahtevku za revizijo. Naročnik meni, da s tem tudi niso izpolnjeni pogoji za ugoditev predlogu, saj nadaljevanje postopka na učinkovitost pravnega varstva ne bo imelo vpliva.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen, če so za to podani razlogi, ki jih zakon v nadaljevanju te določbe taksativno našteva. Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila.Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 19. člena ZPVPJN).

Iz navedenih določb ZPVPJN torej izhaja, da lahko naročnik praviloma nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila oziroma opraviti določenih drugih ravnanj (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon), dokler postopek pravnega varstva po ZPVPJN ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

V obravnavanem primeru je potrebno pri presoji, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva, upoštevati dejstvo, da je naročnik sprejel dne 6. 7. 2016, torej istega dne ko je prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, spremembo razpisne dokumentacije za oddajo predmetnega javnega naročila, pri čemer je spremenil rok za predložitev ponudb in rok za odpiranje ponudb. Naročnik je po novem določil rok za prejem ponudb dne 2. 9. 2016 do vključno 10. ure, odpiranje ponudb pa je določil dne 2. 9. 2016 ob 11. uri. Naročnik je rok za predložitev ponudb torej podaljšal, kot pojasnjuje v vlogi št. 4301-2/2016/31 z dne 8. 7. 2016 pa bo ta rok po potrebi še podaljševal, dokler ne bo pravnomočno odločeno o vloženem zahtevku za revizijo, prav vlagateljevo nasprotovanje temu, da bi predložil svojo ponudbo zaradi sporno določenih pogojev razpisne dokumentacije, pa predstavlja poglavitni argument za vložitev predloga za zadržanje postopka.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije, ki ga bo naročnik (oziroma Državna revizijska komisija) moral obravnavati skladno z določili ZPVPJN. V kolikor bo zahtevku za revizijo ugodil, bo naročnik moral delno ali v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja ali odpraviti kršitve (glej druga alineja prvega odstavka 28. člena ZPVPJN) oz. bo ob ugoditvi zahtevku za revizijo to lahko storila Državna revizijska komisija (glej druga alineja prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). To pomeni, da bo naročnik v primeru, če bo vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, moral uskladiti določbe razpisne dokumentacije z ugotovitvami iz sklepa o odločitvi o zahtevku za revizijo, ali pa npr. zaključiti postopek oddaje javnega naročila kot neuspešen. V kolikor se bo torej v postopku vsebinske presoje ugotovilo, da je naročnik kršil Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015), oziroma da je naročnik kršil temeljna načela javnega naročanja (sorazmernosti, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in zagotavljanja konkurence), bo imel vlagatelj možnost oddati ponudbo pod drugačnimi pogoji. Učinkovitost pravnega varstva tako vlagatelju, ne glede na nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila, ne bo zmanjšana ali otežena. Slednje bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija predlogu vlagatelja za zadržanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 15. 7. 2016

Predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetnik Zdenko Verstovšek, Kersnikova ulica 9/IV, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran