EN

018-108/2016 Eles, d.o.o.

Številka: 018-108/2016-7
Datum sprejema: 11. 7. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja priključnega voda 2x110 kV za HE Brežice - gradbena in elektromontažna dela ter dobava opreme kablovoda in optični kabelski sistem« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj C & G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o., Riharjeva ulica 38, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 7. 2016

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Izgradnja priključnega voda 2x110 kV za HE Brežice - gradbena in elektromontažna dela ter dobava opreme kablovoda in optični kabelski sistem«, voden na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 27. 5. 2016, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 18. 1. 2016 sprejel sklep o začetku postopka javnega naročanja. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 10. 2. 2016, pod št. objave JN939/2016, dne 12. 2. 2016 pa pod oznako 2016/S 030-048914 tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik je z dokumentom »ODLOČITEV o oddaji javnega naročila po odprtem postopku« z dne 16. 5. 2016 vlagatelja obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal ponudniku ELTIMA d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod brezami 3, Komenda (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je navedeno odločitev prejel dne 17. 5. 2016.

Po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj dne 27. 5. 2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, v katerem je zatrjeval nepravilnost in nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika zaradi neustreznih referenc.
Izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 7. 6. 2016.

Naročnik je dne 20. 6. 2016 sprejel sklep, št. 2472/896/ls, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Dne 11. 7. 2016 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo z dne 8. 7. 2016, s katero je ta svoj revizijski zahtevek umaknil. Vlagatelje je ob tem podal tudi zahtevo za vračilo polovico vplačane takse za postopek pravnega varstva.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.V Ljubljani, 11. 7. 2016

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- C & G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o., Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana
- ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
- ELTIMA d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod brezami 3, 1218 Komenda Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran