Na vsebino
EN

018-032/2016 SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

Številka: 018-032/2016-7
Datum sprejema: 29. 3. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava GIS 110 kV s priključki za RTP 110/20 kV Potniški center«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ELEKTROTEHNA ELEX INTERNATIONAL TRADE d.o.o., Dunajska cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 3. 2016

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila »Dobava GIS 110 kV s priključki za RTP 110/20 kV Potniški center«, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o oddaji naročila«, št. SODO-105/2016-IK, z dne 27. 1. 2016.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 25.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 12. 7. 2014 sprejel sklep št. SODO-589/14-IK o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 19. 9. 2014, pod št. objave JN9355/2014, dne 24. 9. 2014 pa tudi v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, pod oznako 2014/S 183-323883.

Naročnik je dne 4. 12. 2014 sprejel dokument »Odločitev o oddaji naročila«, št. SODO-866/2014-IK, s katerim je javno naročilo oddal vlagatelju. Zoper navedeno odločitev je ponudnik C & G d.o.o. Ljubljana vložil zahtevek za revizijo, ki mu je Državna revizijska komisija ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev (sklep št. 018-012/2015-23 z dne 16. 4. 2015).

Naročnik je dne 9. 7. 2015 sprejel dokument »Odločitev o oddaji naročila«, št. SODO-571/2015-IK, s katerim je javno naročilo oddal ponudniku C & G d.o.o. Ljubljana, Riharjeva ulica 38, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), vlagateljevo ponudbo pa izločil kot nepopolno. Zoper navedeno odločitev je ponudnik vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, ki mu je Državna revizijska komisija ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev (sklep št. 018-178/2015-7 z dne 5. 10. 2015).

Naročnik je dne 27. 1. 2016 sprejel dokument »Odločitev o oddaji naročila«, št. SODO-105/2016-IK, s katerim je javno naročilo oddal izbranemu ponudniku C & G d.o.o., vlagateljevo ponudbo pa ponovno izločil kot nepopolno iz razloga, ker ponudnik niti po pozivu dopolnitev ponudbe ni predložil izjave o odobritvi tipa merila in tipskega atesta za ponujene napetostne merilne transformatorje proizvajalca ALSTOM, tip F35-VT 41, pač pa za transformatorje drugega proizvajalca (TRENCH, tip SUD 145/H79). Vlagatelju je bila navedena odločitev vročena dne 28. 1. 2016.

Vlagatelj je dne 10. 2. 2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da so razlogi za zavrnitev njegove ponudbe nezakoniti. Pojasnjuje, da napetostne merilne transformatorje, vgrajene v ponujeni GIS postroj F35, proizvaja družba Trench in jih na tržišču prodaja pod oznako SUD 145/H79 kot samostojni izdelek, ko se vgradijo v Alstomov GIS postroj F35 pa pridobijo podredno oznako F35-VT 41. Vlagatelj ugotavlja, da ni sporno dejstvo, da gre dejansko za ene in iste transformatorje, saj je s tem v zvezi že predložil pisno izjavo proizvajalca Alstom z dne 12. 3. 2015, kar posledično pomeni, da ni dopolnjeval ali spreminjal dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije ali v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom. Sklicujoč se na določbe Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001 s sprem.) in prakso Državne revizijske komisije kot pravno zmotno označuje navedbo naročnika, da ponujenih transformatorjev ne bi smel označiti z oznako proizvajalca Alstom, saj v primeru, ko je predmet sestavljen iz delov različnih proizvajalcev, s pravnega vidika kot proizvajalci štejejo tako proizvajalci posameznih delov, kot tudi končni proizvajalec celotnega izdelka. Dodaja, da naročnik v tem smislu v razpisni dokumentaciji ni specificiral, ali se zahteve po navedbi proizvajalca in tipa transformatorjev ter zahteve po predložitvi dokazil nanašajo na samostojnega proizvajalca ali na končnega proizvajalca, zato nejasnih določil ni mogoče razlagati v škodo ponudnika. Smisel in namen napetostnih merilnih transformatorjev je njihova vgradnja v GIS postroj, odobritev tipa merila in tipski atest pa sta pridobljena ravno s tem namenom. V primeru ponovnega testiranja ob vgradnji bi bil izgubljen njihov pomen, saj nevgrajeni transformatorji ne morejo služiti svojemu namenu, atestiranje neuporabljenih transformatorjev pa je nesmiselno. Ponovno pridobivanje dokumentacije se zato ob vgradnji v GIS postroj že po naravi stvari ne izvaja. Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila ter povrnitev stroškov pravnega varstva.

O vloženem zahtevku za revizijo se je z vlogo z dne 17. 2. 2016 izjasnil izbrani ponudnik. Meni, da je zahtevek za revizijo v celoti neutemeljen, vlagatelj pa da je želel s svojim pojasnilom nedopustno spremeniti svojo ponudbo, pri čemer pa tudi z navedenim ni izpolnil zahtev razpisne dokumentacije. Določila razpisne dokumentacije so bila jasna – navesti je bilo potrebno proizvajalca in tip transformatorjev, kar pa Alstom v tem primeru ni. Neutemeljene naj bi bile tudi vlagateljeve navedbe o tem, da se kot proizvajalci štejejo proizvajalci posameznih delov in tudi končni proizvajalec celotnega izdelka. Izbrani ponudnik zaključuje, da vlagatelj kljub večkratnim pozivom naročnika ustrezne izjave in dokumentacije o odobritvi tipa merila še vedno ni podal – tega niti ne more, saj z odobritvijo tipa merila s strani Republike Slovenije ne razpolaga.

Naročnik je s sklepom z dne 24. 2. 2016, št. SODO-215/16-IK, revizijski zahtevek zavrnil kot neutemeljen. Povzema potek pregleda in ocenjevanja ponudb, vključno s pozivom vlagatelju k odpravi formalne nepopolnosti ponudbe. Vztraja pri tem, da bi se predloženi tipski testi in izjava o odobritvi tipa merila morali nanašati na ponujen transformator Alstom, tip F35-VT 41. Kot zavajajoče označuje navedbe, da lahko Alstom v svojih GIS stikališčih vgrajuje napetostne transformatorje različnih proizvajalcev in jih potem prodaja pod svojim imenom; vsak proizvajalec naj bi namreč moral na vidno mesto napetostnih merilnih transformatorjev namestiti napisno ploščico z navedbo proizvajalca, tipa, števila jeder, moči posameznih jeder in razreda točnosti. V GIS postrojih proizvajalca Alstom, v katerih so vgrajeni napetostni merilni transformatorji proizvajalca Trench, le ti nosijo napisno ploščico istoimenskega proizvajalca. Iz skupne oznake GIS stikališča 110 kV je razvidna samo konfiguracija stikališča, vsi sestavni deli stikališča pa morajo imeti vedno svoje oznake o proizvajalcu, tipu in osnovnih tehničnih podatkih, nikoli pa skupne oznake, na katere se sklicuje vlagatelj. Naročnik še navaja, da so bile tozadevne zahteve v razpisni dokumentaciji jasno navedene, ter zaključuje, da je bil vlagatelj jasno pozvan na dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, svojih opustitev oz. nepravilnosti lastnega ravnanja pa ne more prevaliti na naročnika in mu očitati nezakonitega ravnanja, ker je njegovo neustrezno dopolnjeno ponudbo utemeljeno in zakonito izločil.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku odstopil dne 26. 2. 2016, po pozivu Državne revizijske komisije pa manjkajoči del dokumentacije še z vlogo z dne 4. 3. 2016.

Vlagatelj se je v z vlogo z dne 1. 3. 2016 opredelil do navedb naročnika. Ugotavlja, da naročniku ni več sporno, da gre pri transformatorjih Alstom F35-VT 41 in Trench SUD 145/H79 za ene in iste transformatorje. Ponovno poudarja, da tudi naročnik, enako kot veljavna zakonodaja in Državna revizijska komisija, razlikuje med proizvajalcem posameznega dela in končnim proizvajalcem. Dodaja, da ni kršil prav nobenega določila razpisne dokumentacije. Naročnik ni nikdar opredelil, katerega proizvajalca mora ponudnik navesti (samostojnega ali končnega), vlagatelju pa sploh ne očita, da proizvajalca ni navedel (nesporno ga je). Zahteva po navedbi proizvajalca in tipa transformatorjev je podana v treh besedah (v tabeli 5.7), zahteva po predložitvi izjave o odobritvi tipa merila se sploh ne nanaša na proizvajalca transformatorjev, zahteva glede tipskih atestov pa se celo izrecno nanaša na »ponujeno opremo«. Naročnikov poziv k predložitvi izjave o odobritvi tipa merila in tipskega atesta vlagatelj označuje kot nezakonit, saj je naročnik že pred pozivom razpolagal z vsemi potrebnimi in ustreznimi dokazili.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom obstaja spor o tem, ali je naročnik ravnal skladno z določbami Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS) s tem, ko je vlagateljevo ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom tega zakona ter upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena tega zakona izločiti ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 17. točko 2. člena ZJNVETPS tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Neprimerna ponudba je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (21. točka 2. člena ZJNVETPS). Naročnik mora pred izločitvijo katere izmed ponudb upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 82. člena ZJNVETPS. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna (prvi odstavek 82. člena ZJNVETPS). Pri tem mora naročnik upoštevati omejitve iz tretjega odstavka 82. člena ZJNVETPS (česa ponudnik ne sme spreminjati in dopolnjevati) in četrtega odstavka 82. člena ZJNVETPS (poprava očitnih računskih napak).

Razlog za izločitev vlagateljeve ponudbe kot nepopolne se nanaša na zahtevi naročnika, kot izhajata iz tehničnega dela razpisne dokumentacije, skladno s katerim mora ponudbena dokumentacija v tehničnem delu vsebovati tudi »Tipsk[e] atest[e] ponujenega postrojenja in ponujene opreme […]« (7. točka podpoglavja 4.1.2 »Tehnični del ponudbe« poglavja 1.4 »SPISEK PREIZKUSOV IN TESTOV«), in naročnikovega odgovora na Portalu javnih naročil, kjer je dne 10. 10. 2014 na vprašanje gospodarskega subjekta: »V razpisni dokumentaciji ni nikjer navedeno, da morajo imeti instrumentni (napetostni in tokovni) transformatorji odobritev tipa merila v Republiki Sloveniji in da morajo imeti overjeno kalibriranje (prve meritve). Ali se za napetostnike in tokovnike zahteva odobritev tipa merila v RS in ali je potrebno izvesti kalibriranje (prvo umerjanje).« naročnik odgovoril »Vsi napetostni in tokovni instrumenti transformatorji morajo imeti odobritev tipa merila v RS in morajo imeti pri merilnih jedrih, izvedeno kalibriranje (prvo umerjanje). Ponudnik mora o tem v ponudbi podati ustrezno izjavo, dokumentacija o odobritvi tipa merila in o prvi kalibraciji pa mora biti del tovarniške dokumentacije, ki jo dobavitelj predloži po zaključenih kosovnih preizkusih instrumentnih transformatorjev..« Dopolnitev zahtev, kot jo je naročnik posredoval gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje zadevnega javnega naročila, se na podlagi drugega odstavka 74. člena ZJNVETPS šteje kot del razpisne dokumentacije.

Med strankama ni sporno, da vlagateljeva ponudba zahtevane izjave o odobritvi tipa merila za ponujene instrumentne transformatorje ni vsebovala, zaradi česar je bila ponudba formalno nepopolna (enak zaključek izhaja tudi iz sklepa Državne revizijske komisije št. 018-012/2015-23). Ponudba izbranega ponudnika je bila namreč nepopolna v delih, ki niso vplivali na njeno razvrstitev glede na merila, odprava te nepopolnosti s predložitvijo izjave o odobritvi tipa merila za ponujene transformatorje pa ne bi pomenila spreminjanja cene in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, kot tudi ne tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe izbranega ponudnika glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja (18. točka 2. člena in tretji odstavek 82. člena ZJNVETPS).

Med strankama tudi ni sporno, da je vlagatelj tekom faze pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka 73. člena ZJNVETPS) naročniku samoiniciativno predložil vlogo »IZJAVA O ODOBRITVI TIPA MERILA«, št. 131/40/14, z dne 20. 11. 2016, v kateri za »ponujene napetostne merilne transformatorje Trench, oznaka odobritve tipa: 20.25/13.04« in za »ponujene tokovne merilne transformatorje Alstom, oznaka odobritve tipa: 20.22/06.01« izjavlja, da imajo ti merilni transformatorji odobritev tipa merila v Republiki Sloveniji.

Naročnik je na vlagatelja dne 7. 1. 2016 naslovil poziv »Dopolnitev ponudbe skladno z 82. členom ZJNVETPS«, s katerim je tega ponudnika pozval, da formalno nepopolno ponudbo do 13. 1. 2016 dopolni tako, da posreduje izjavo o odobritvi tipa merila in tipski atest za napetostne instrumentne transformatorje proizvajalca ALSTOM, tip F35-VT 41, kot so bili navedeni v tehnični tabeli 5.7 (stran 369 vlagateljeve ponudbe). Vlagatelj v zastavljenem roku ponudbe ni dopolnil z zahtevanima izjavo in tipskim atestom, pač pa je v odgovor na poziv dne 12. 1. 2016 na naročnika naslovil vlogo »POJASNILO PONUBE«, v kateri uvodoma pojasnjuje, da napetostnih instrumentnih transformatorjev, vgrajenih v GIS postroj F35, ki ga ponuja na predmetnem razpisu, ne proizvaja družba Alstom, temveč družba Trench. Slednja te transformatorje na tržišču prodaja pod oznako SUD 145/H78 kot samostojni izdelek, te iste transformatorje pa v svoj postroj GIS tip F35 vgrajuje tudi Alstom – tedaj ti transformatorji proizvajalca Trench dobijo pri Alstomu podredno oznako F35-VT 41. V zvezi s to navedbo se je vlagatelj skliceval tudi na predloženo izjavo proizvajalca Alstom z dne 12. 3. 2015, s katero ta potrjuje zatrjevana dejstva in na dne 26. 3. 2015 prejeto dopolnitev strokovnega mnenja, kjer naj strokovnjak tega ne bi več izpostavljal kot spornega. Glede na navedeno je vlagatelj še navedel, da je tipske ateste za napetostne instrumentne transformatorje proizvajalca Trench predložil že v ponudbi, ter da je izjavo o odobritvi tipa merila ter »Odločb[o] o skladnosti tujega tipa merila z zahtevami v republiki Sloveniji« št. 6417-12/2015/3 prav tako že predložil naročniku, z dopisom z dne 20. 11. 2015.

Kot izhaja iz izpodbijane odločitve o oddaji naročila z dne 27. 1. 2016, naročnik navedenega pojasnila ni sprejel in je vlagateljevo ponudbo izločil kot neprimerno in nepopolno, čemur pa vlagatelj nasprotuje – v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je za ponujene transformatorje predložil vsa potrebna dokazila, sklicujoč se pri tem najprej na identičnost obeh tipov transformatorjev (enako kot v vlogi z dne 12. 1. 2016), glede na izjavo proizvajalca Alstom in glede na okoliščino, da naj bi to pojasnilo kot ustrezno sprejel tudi izvedenec (strokovnjak) v revizijskem postopku v zadevi 018-012/2015.

Za rešitev obravnavane zadeve je torej ključno ugotoviti, ali je vlagatelj v ponudbi in s samoiniciativno dopolnitvijo ponudbe predložil zahtevana dokazila, v povezavi z vprašanjem, ali je vlagatelj s to dopolnitvijo in kasnejšim pojasnilom ponudbe posegel v ponudbo v nasprotju z določbami ZJNVETPS, ki se nanašajo na dopustnost dopolnitev in sprememb ponudbe (tretji odstavek 82. člena ZJNVETPS).

Državna revizijska komisija najprej pojasnjuje, da v postopku pravnega varstva, v katerem je odločila s sklepom št. 018-012/2015-23 in v katerem je bilo pridobljeno strokovno mnenje, tedanji vlagatelj ni izpostavljal kot sporne morebitne odsotnosti katerega od zahtevanih tipskih atestov, zato navedeno ni bil predmet presoje Državne revizijske komisije, prav tako pa Državna revizijska komisija iz istega razloga od strokovnjaka ni zahtevala dodatne opredelitve glede njegove opombe, da v ponudbi vlagatelja (tedaj izbranega ponudnika) ni vsebovan tipski atest za napetostne instrumentne transformatorje, kot so opredeljeni v tabeli 5.7. Odsotnost dodatne opredelitve strokovnjaka (oz. Državne revizijske komisije) zato ne more kazati na to, da je bilo pojasnilo glede različnih oznak transformatorja sprejeto kot ustrezno – Državna revizijska komisija še poudarja, da se tudi obrazložitev sklepa št. 018-012/2015-23 v nobenem delu ne nanaša na vprašanje opredelitve predmeta naročanja, kar se zdaj izpostavlja kot problematično. Na tem mestu Državna revizijska komisija še dodaja, da iz odstopljene spisovne dokumentacije ne izhaja, da je bil naročnik seznanjen s pojasnilom, ki ga je vlagatelj podal Državni revizijski komisiji v zvezi z ugotovitvami strokovnjaka tekom revizijskega postopka v zadevi št. 018-012/2015 in s katerim je že tedaj pojasnjeval razliko med oznako transformatorja v tabeli 5.7 ter v tipskem testu – iz te vloge je razvidno le to, da je vlagatelj to pisno opredelitev poslal Državni revizijski komisiji, ne pa tudi naročniku.

Pregled vlagateljeve ponudbe pokaže, da je v tabeli 5.7 »NAPETOSTNI INSTRUMENTNI TRANSFORMATORJI (110 kV)« v vrsticah »Proizvajalec« in »Oznaka tipa« ta transformator kot eden od sestavnih delov GIS postroja opisan na način, ki ga navaja naročnik (proizvajalec Alstom, tip F35-VT 41). Vendar pa je potrebno ugotoviti tudi to, da je del prvotno predložene ponudbene dokumentacije tudi tipski test št. »520185 TB« za napetostni merilni transformator proizvajalca Trench, tip SUD 145/H79 (strani 612–696 v vlagateljevi ponudbi). Obenem je tudi iz dokumenta »Summary of type and routine tests«, št. H47.025.403E, ki je prav tako del že prvotno predložene ponudbene dokumentacije, razvidno, da proizvajalec Alstom za napetostni transformator, ki je sestavni del GIS postroja tipa F35, navaja izvedene tipske teste (strani 411–412 v vlagateljevi ponudbi), pri čemer je kot eden od izvedenih testov izrecno naveden tudi (tipski) test št. »520185 TB«, torej test, ki se nanaša na napetostni merilni transformator proizvajalca Trench, tip SUD 145/H79, in ne na katerega od drugih napetostnih transformatorjev, ki bi jih proizvajalec GIS postroja lahko potencialno vgradil v GIS postroj.

Ob upoštevanju vsega navedenega je še toliko bolj prepričljivo pojasnilo vlagatelja z dne 12. 1. 2016, v katerem je navajal in z izjavo proizvajalca GIS postroja (Alstom) dokazoval, da oznaki Trench SUD 145/H79 in Alstom F35-VT 41 predstavljata isti transformator, česar sicer naročnik ni prerekal oziroma niti ni navajal morebitnih razlogov, ki bi kazali na drugačen zaključek. Državna revizijska komisija posledično ugotavlja, da vlagatelj s predložitvijo spornih dokazil in pojasnila ponudbe ni dopolnjeval ali spreminjal tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, saj se opredelitev predmeta v ponudbi in vsa (tako v ponudbi kot tudi naknadno) predložena dokazila nanašajo na isti predmet. Prav tako je potrebno ugotoviti, da je naročnik ob izdaji izpodbijane odločitve o oddaji naročila razpolagal z obema zahtevanima dokaziloma za napetostni merilni transformator (v vsebinsko presojo ustreznosti teh se Državna revizijska komisija sicer ni spuščala, saj to med strankama ni sporno). Na podlagi ugotovljenih dejstev Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik ni izkazal podlage za izločitev vlagateljeve ponudbe in je s tem, ko je njegovo ponudbo označil za neprimerno (v posledici pa nepopolno) ter jo izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS (v povezavi s 17. in 21. točko 2. člena ZJNVETPS).

Državna revizijska komisija je zato, ob ugotovljeni kršitvi naročnika, ki se nanaša na zaključek o neprimernosti vlagateljeve ponudbe iz obravnavanega razloga ter posledično izločitev te ponudbe kot nepopolne, zahtevku za revizijo ugodila in je, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila »Dobava GIS 110 kV s priključki za RTP 110/20 kV Potniški center«, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o oddaji naročila«, št. SODO-105/2016-IK, z dne 27. 1. 2016.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka 73. člena ZJNVETPS). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJNVETPS, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


V skladu s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN mora naročnik, če je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. V zahtevku za revizijo je vlagatelj zahteval povrnitev stroškov plačane takse za postopek revizije v višini 25.000,00 EUR.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju kot potreben in opredeljeno naveden strošek, nastal v zadevnem postopku pravnega varstva (osmi odstavek 70. člena ZPVPJN), priznala strošek plačane takse v znesku 25.000,00 EUR. Naročnik je tako dolžan povrniti vlagatelju stroške v znesku 25.000,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 29. 3. 2016

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- ELEKTROTEHNA ELEX INTERNATIONAL TRADE d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
- SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
- C & G d.o.o. Ljubljana, Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran